Bertha Dudde, br. 6681a, 30 Listopad 1956

  (1 Solunjanima 4:16, 17)

  Opet i iznova ćete primiti razjašnjenje kroz Moju Riječ u svezi duhovnih problema koje ste nesposobni riješiti sami… gdje Moj duh treba intervenirati ako će vaše razmišljanje biti ispravno, time korespondirati sa Istinom. Jedino Istina ima blagotvoran učinak, duša ne može izvući nikakve prednosti od obmanjujućeg razmišljanja, namjesto toga ona će čak podebljati svoj okružujući sloj/naslagu budući obmanjujuće razmišljanje ne potječe od Mene nego od Mojeg protivnika (Sotone). Ipak ljudi nisu uvijek sposobni prihvatiti Čistu Istinu ne-prikrivenu, poput djece oni ponekad moraju biti podučeni posredstvom slika i poredbi koje, međutim, unatoč tome potpuno korespondiraju sa Istinom. I gdjegod je ovo slučaj Moj se protivnik također želi nametnuti i izobličiti te slike i poredbe da bi ljude spriječio da ispravno razmišljaju. I stoga je potrebno prosvjetljenje kroz Duh kako bi se osiguralo ispravno razmišljanje ili da bi se nekome omogućilo razumjeti što je ljudima bilo ponuđeno u prikrivenom obliku, što su vidjeoci i proroci predskazali na Moje instrukcije. Duhovno stanje čovječanstva je zahtjevalo takav prikriveni prikaz budući bi neprikrivena Istina bila izgledala potpuno nevjerojatna onima koji nisu bili prepoznali ljudski duhovni razvoj kao njihovu svrhu na Zemlji i prema tome bi Moja zapisana Riječ… Knjiga Otaca (Biblija)… također bila potpuno odbačena, budući događaji na kraju, da su bili prikazani neprikriveni, ne bi našli na vjerovanje i stoga bi doveli do potpunog odbacivanja Moje Riječi. Ja Sam uvijek spriječio jedan neprikriven opis konačnih događaja ali Sam uvijek priskrbio objašnjenja ako su bila potrebna. Ali kao rezultat postoje također različita mišljenja reprezentirana među ljudima i svatko podržava njegovo vlastito sukladno njegovom duhovnom stanju, ipak jedino ‘prosvjetljeni duh’ će razmišljati ispravno i biti sposoban ‘otkriti’ ‘prikrivenu’ Istinu!

 Kraj je blizu… i jedino će nekoliko ljudi biti sposobno promatrati odvijanja na kraju, jer oni će obavijestiti budući ljudski naraštaj na Novoj Zemlji o Mojoj Sili i Slavi, o zaključivanju starog i početku novog perioda Spasenja. Ovih nekoliko će, međutim, biti odnešeni od strane Mene sa Zemlje čim je došao kraj. Ali kada se ovo dogodi puno će se leleka i jadikovanja začuti na Zemlji, jer ovaj ‘proces uznešenja’ će biti viđen od strane svih ljudi na Zemlji i pokreće… budući nadilazi prirodni zakon… ogroman užas, jer onda će ljudi koji ostaju iza znati da su postali žrtve uništenja. Ovi ljudi neće vidjeti Moj dolazak na oblacima budući Ja ne mogu biti vidljiv onima koji prianjaju uz Mojeg protivnika… Jedino Moji Vlastiti će biti sposobni vidjeti Me i, puni radosti i hvale, pružati njihove ruke spram Mene… I Ja ću ih podići do Mene pred očima njihovih bližnjih ljudskih bića. I samo nekolicina će zajecati spram Mene u snažnoj nevolji (Joel 2:32), ne potaknuti sa strahom već u iznenadnoj spoznaji i potpunom kajanju (baš kao jedan od kriminalaca na križu pored Isusa; moj komentar)… Ja ih znam i adresiram ih opet i iznova, oni samo trebaju vrlodubok šok kako bi odustali od njihova otpora i sebe izručili u njihovim srcima… I ovi su ljudi koji će ‘ustati iz njihovih grobova’ (1 Solunjanima 4:16) kako bi također bili odnešeni sa Zemlje, budući Ja znam njihova srca, oni zazivaju Isusa Krista u vrlodubokoj vjeri u Njega i Njegovu pomoć i stoga će oni pronaći iskupljenje od grijeha i smrti (Joel 2:32). I grobovi će još mnoge osloboditi… Mrtve ljude koji će uskrsnuti u život… Ljude koji će biti više impresionirani konačnim događajima na novoj Zemlji nego žele priznati, gdje će jedino poklopni-kamen trebati biti odgurnut sa groba (Ivan 11:39), što će biti postignuto nespokojstvima/izljevima straha na kraju… Ali što će se još dogoditi prije može još doprinjeti spram buđenja mrtvih duša, jer pakao će izrigati njegove najgore zle demone… I uzvišena bića će se spustiti iz kraljevstva svjetla i borba za ljudske duše će biti jasna i primjetljiva od strane Mojih Vlastitih, koji će onda doživjeti izlaganje/otkrivanje onoga što im je prethodno jedino bilo nagovješteno u prikrivenom obliku.

 AMEN