Bertha Dudde, br. 7697, 11 Rujan 1960

 Svaka mogućnost gdje se Moje Evanđelje može proglasiti treba biti iskorištena, jer vrijeme leti i sve još treba biti napravljeno kako bi se ljude privelo k živoj vjeri u Mene, kako bi im se najavio skori kraj i da bi ih se nadahnulo pripremiti se za ovaj kraj. Ja ću prema tome blagosloviti svaki susret koji poslužuje ostvarivanju vinogradarskog rada, boraveći među Mojim Vlastitima i prosvjetljujući njihov duh Ja Osobno ću govoriti kroz usta onih koji Mi žele služiti, a duše koje se kreću unutar duhovnih sfera iz toga mogu jedino profitirati. Moje učenje treba biti (raz)nošeno do svih lokacija budući ljudima treba opetovano reći da ispune njihovu istinsku svrhu života na Zemlji time što će gorljivo raditi na unapređivanju/poboljšanju njihovih duša tako da mogu biti prihvaćeni u kraljevstvo svjetla i blaženstva jednog dana. Svijet nema duhovnih vlasništava za ponuditi ali ako im donesete Evanđelje, njima će biti ponuđena vječna vlasništva koja će ih slijediti u vječnost, jer čim se oni povinuju Mojem Evanđelju (ili ‘počnu živjeti u skladu sa Mojim Evanđeljem’) njihove će duše sazrijeti i omogućiti im da uđu u kraljevstvo svjetla i blaženstva nakon njihove fizičke smrti.

Proglašavanje Evanđelja je, istovremeno, također proglašavanje djela Spasenja Isusa Krista… a ljudi o ovome moraju biti obaviješteni, jer bez Isusa Krista oni ne mogu postati blaženi. Ovo čini rad u Mojem vinogradu izuzetno važnim, mnoge neobrađene njive se još moraju meliorirati… mnoga se srca još mogu učiniti prijemčivima za sjemenje koje distribuiram vama, Mojim radnicima na Zemlji, a koja doista mogu uroditi najveličanstvenijim plodom ako je tlo bilo kultivirano i uzgojeno, ako je bilo dobro pripremljeno kako bi prihvatilo sjeme. Vaš rad, Moje sluge na Zemlji, se sastoji u tome da u više navrata donosite Moju Riječ onim ljudima koji ju žele prihvatiti… u tome da im neprestano skrećete pažnju na Moju ljubav i milost koja sebe očituje u direktnom predavanju Moje Riječi… Vi trebate govoriti gdjegod je to moguće, to jest, postavite sebe Meni na raspolaganje tako da Ja Osobno mogu govoriti kroz vas. Moja Riječ će imati veliku snagu i povremeno će također omekšati srca koja su Mi još bila nesklona ali koja se ne mogu oduprijeti Mojem obraćanju. I ja ću vas blagosloviti zbog ovog, jer večer je došla i neće proći puno vremena da se spusti noć iz koje ujutro više neće biti buđenja… Pošto je vrijeme koje je bilo podareno ljudima za stremljenje ka savršenstvu dokončalo. Iz tog razloga vi također trebate nastaviti proglašavati kraj i opominjati vaša bližnja ljudska bića da budu marljivi u brizi da njihove duše ne zastrane; vi im opet i iznova trebate reći kako se suočavaju sa preokretom u svijetu, čak ako oni u to ne žele povjerovati… Vi trebate najaviti predstojeću prirodnu katastrofu i naknadni kraj… tako da oni u posljednji čas još mogu uložiti napor, tako da će naučiti vjerovati ako obrate pažnju na znakove vremena. Prema tome vi trebate biti Moje zaposlene sluge, jer Ja i dalje želim adresirati ljude onoliko često koliko Mi vi to omogućite… Imajte na umu da vaša bližnja ljudska bića trpe veliku duhovnu nevolju i pokušajte im pomoći… Propovijedajte im Evanđelje, propovijedajte im o ljubavi, opet i iznova im dajte Moju Riječ, i Ja ću biti sa vama sa Mojim blagoslovom i sa svima onima koji ne zatvore svoja srca ako im se Ja putem vas želim obratiti.

AMEN