Bertha Dudde, br. 7908, 3 Lipanj 1961

 

Nezasluženi je čin milosti da vi ljudi možete čuti Riječ odgore, jer u vrijeme kratko prije kraja ljudska će rasa doseći duhovno nizak stupanj koji čini nužnim dezintegraciju zemaljskog stvaranja, transformaciju i novo utjelovljenje svih i dalje ograničenih duhovnih supstanci baš kao i duša koje trenutno žive na Zemlji kao ljudska bića i, većim dijelom, podbacuju na njihovom testu zemaljskog života. Ljudi prema tome ne streme spram sjedinjenja sa Mnom sami od sebe, oni se drže na udaljenosti od Mene i, u njihovom odbacivanju, nisu dostojni toga da im govorim… Izvanredna je milost prema tome da se Ja unatoč tome pri-klanjam i govorim ljudima, da Ja također dozvoljavam da Moja Riječ bude dana onima koji se drže podalje od Mene baš zbog toga što je vrijeme kraja došlo i budući kraj predstavlja obnovljeno prognanstvo u materiju za mnoge ljudske duše kojeg bi Ja i dalje želio odvratiti dok još ima vremena… Ja pozivam i strpljivo uvjeravam, Ja dopuštam da Moja zraka Ljubavi sja na svim mjestima, Ja dotičem ljudska srca sa ovom zrakom čisto kako bi učinio da dođu k svojoj pameti, prihvate i porazmisle o Mojim Riječima u njihovim srcima i onda žive njihove živote sukladno… Ja jedino ne želim da oni zastrane opet jedno beskonačno dugo vrijeme… A ovaj veliki rizik postoji, jer jedino nekolicina ljudi imaju živu vjeru u Mene koja će ih zaštititi od pada kada je došao čas kraja. Iz ovog razloga Moja vam Ljubav podaruje ovaj konačni dar milosti (= Čistu Istinu kako ju je od Boga-Krista primila Bertha Dudde), premda ga vi ne zaslužujete… I jedino što vi trebate je ne odbaciti ga kada vam Moji sluge hoće dostaviti Moju Riječ… Slušajte ih i razmatrajte bez unutarnjeg otpora što vam govorim… Onda ćete vi također biti sposobni steći vjeru u vašeg Boga i Stvoritelja koja neće biti slijepa vjera… I uskoro ćete osjetiti Moju Ljubav u vama također, budući vi nećete odbiti utisak misli koje vam dolaze budući ćete osjetiti kako one korespondiraju sa Istinom. Jednostavno odustanite od vašeg unutarnjeg otpora i vi ćete biti spašeni u vremenu i vječnosti.

 

Slušajte Me… i snaga Moje Riječi će ostvariti učinak u vama, budući će vas Moja Riječ osvijetliti sa Božanskom snagom Ljubavi… Vi nećete čuti isprazne ljudske riječi kada vam Moji glasnici donose Moje darove milosti… Ljudske su riječi odbačene sa lakoćom, ali Riječi Božje vrše jedan utjecaj, pod uvjetom da se ljudsko biće ne bori sa ovim utjecajem. Prema tome Ja ne očekujem ništa drugo od vas nego da Me slušate kada vam Osobno dođem u Riječima dostavljenim od strane Mojih glasnika… Ja ne tražim ništa drugo nego da se ne okrenete u ljutnji/ogorčenosti, nego da bar jednom o njima porazmislite… I Ja ću vam doista pomoći prepoznati Istinu Moje Riječi, vaše će se srce osjećati adresiranim od strane Mene i vaše će se misli postepeno okrenuti spram Mene, vaš će otpor slabiti i snaga Moje Riječi će započeti stvarati učinak u vama. Jednostavno odustanite od vašeg otpora i, doista, Ja Osobno ću se pobrinuti za svaku pojedinačnu osobu i dostaviti mu Riječi Ljubavi i milosti, Riječi podrške i utjehe, Riječi mudrosti, sukladno potrebi njegove duše tako da će on prepoznati Mene Osobno u Riječima donešenim ljudima od strane Mojih glasnika. Jer uistinu, Ja vam kažem: vrijeme je kraja… I Moja Ljubav i milosrđe vam opetovano prilaze iznova i žele vas zaštititi od sudbine obnovljenog prognanstva kada dođe kraj… I prema tome ću vas Ja i  dalje obasipati sa Mojim darovima milosti i pokušat ću još pridobiti svakoga čije srce još nije potpuno otvrdnuto za Mene i Moje kraljevstvo… Ja ću mu pokušati otkriti Sebe kao naj-voljenijeg Boga i Oca od vječnosti i on će doista biti afektiran od strane zrake Moje Ljubavi. On će biti sposoban prepoznati Moju Riječ kao Očev glas Koji želi pomoći Njegovom djetetu, Koji ga želi zaštititi od bezdana, Koji ga i dalje želi spasiti prije nego je došao kraj.

 

AMEN