Bertha Dudde, br. 8085, 22 Siječanj 1962

 Za Mene je tisuću godina kao jedan dan (Psalmi 90:4; 2 Petrova 3:8)… Meni je doista svejedno kada se vratite k Meni, koliko dugo ćete ostati udaljeni od Mene, jer Ja znam da ćete se jednog dana sigurno vratiti k Meni i onda biti ujedinjeni sa Mnom zauvijek… Ali vi sami ćete neizmjerno patiti tijekom ovog vremena odvojenosti, jer jedino sjedinjenje sa Mnom osigurava blaženstvo… A Ja vas ljubim i stoga bi želio skratiti vaše vrijeme jada poradi vas samih… Ja ne želim da patite; unatoč tome, u Mojoj mudrosti prepoznajem blagoslov kojeg vam patnja nosi, budući vas ona može potaknuti ubrzati vaš povratak k Meni, budući ona može promijeniti vaš stav i vašu volju. Ipak Ja ću napraviti sve što je u Mojoj moći da skratim trajanje vašeg otpora bez da, međutim, afektiram vašu slobodnu volju. Jer vaša volja sama odlučuje trajanje vaše udaljenosti od Mene, i Ja ju neću prisiliti… Prema tome, premda je Meni vrijeme irelevantno, razmaci vremena u Mojem Planu Spasenja koji su bili označeni za razvoj duša su unatoč tome određeni… to jest, vremensko izračunavanje Mojeg plana Spasenja je fiksirano i biti će ispoštovano u skladu sa Mojom ljubavlju i mudrošću…

Periodi Spasenja su bili planirani koji su ograničeni, stoga opet i iznova nove mogućnosti razvoja sebe predstavljaju… u mudrom predviđanju činjenice kako će uvijek novi otpor na strani palog duhovnog svijeta u nekom pogledu također potrebovati novi Sud… ili, da će zakonski red, kojeg protivni duhovi potpuno zanemaruju sprečavajući na taj način sav viši razvoj, trebati biti ponovno obnovljen s vremena na vrijeme… Ti fiksirani razmaci vremena su dakle ‘periodi Spasenja’, koji će neopozivo biti poštovani od strane Mene i prema tome predstavljaju kraj jednog starog a početak novog razvojnog perioda, vrijeme koje se od strane vas ljudi ne može utvrditi ali koje se usprkos tome može nepobitno očekivati od strane ljudi kada duhovni napredak više nije zamjetan.

Ali također je dio Mojeg vječnog plana Spasenja da takvo znanje jeste i ostati će za ljude ne-moguće-potvrditi (ili ‘ne-provjereno’)… Jer početak i kraj različitih ‘perioda’ su toliko daleko udaljeni da ljudima nedostaje svog znanja i jedino duhovno probuđeni prihvaćaju takvu informaciju kao vjerodostojnu… Za Mene je tisuću godina kao jedan dan… Ali vi ljudi doživljavate kako je ovo vrijeme neizmjerno dugo, i vi bi ga sebi mogli skratiti ako bi samo ozbiljno stremili ka vašem izbavljenju od forme, što ste doista sposobni postići u vašem zemaljskom životu kao ljudsko biće… Jer sva pomoćna sredstva su vam doista na raspolaganju, jedino vaša volja ne može biti prisiljena promijeniti vašu prirodu u ljubav… Ipak ova promjena u ljubav se mora sprovesti, i vi trebate jedino kratko vrijeme da bi ju postigli… Ako razvojni period dođe do kraja bez da ste postigli vaš cilj, onda vaša sudbina može biti jedno beskonačno produženje vašeg stanja u kojem ste udaljeni od Boga, koje je doista izuzetno bolno za vas ali Mene jedino motivira stvoriti uvijek nove mogućnosti za vas… za još Bogu-protivne duše… kako bi unaprijedio vaš razvoj… Jer Ja znam da ću jednog dana postići Moj cilj, i koncept vremena za Mene ne postoji… sve je za Mene sadašnjost… čak prošlost i budućnost…

Vi ovo nećete biti u stanju razumjeti sve dok je vaše mišljenje i dalje ograničeno. Ali jednog dana ćete to razumjeti i čak ćete sami naći neshvatljivim da ste Mi se bili opirali toliko dugo… Jer sjedinjenje će se neopozivo dogoditi jednog dana, a to također znači neizmjerno blaženstvo, u kojem će sva prošla patnja iščezavati, u kojem ćete vi jedino sa hvaljenjem i zahvalnošću prepoznati Moju ljubav koja vas je slijedila čak u najdublji bezdan i nije otpočinula dok nije postigla njezin cilj.

AMEN