Bertha Dudde, br. 1795, 30 Siječanj 1941

Postoje znaci koji prethode svakoj svjetovnoj katastrofi tako da bi čovječanstvo prepoznalo njezino približavanje. Jer Bog ih je uvijek proglašavao putem Svoje Riječi i samo ako obratite pažnju na te znakove znat ćete da je vrijeme sada došlo; i vi ćete na taj način također znati da se morate pripremiti tako da vam se ne dogodi potpuna katastrofa. Sve što Bog čini i, prema tome, što dozvoli da se dogodi Zemlji, je podređeno čovjekovoj (slobodnoj) volji; što znači, čovjekova volja u stvari direktno ne privlači katastrofu ali je, u svojoj nepravdi/nemoralnosti, razlog za nju.

Ljudska (slobodna) volja je bila zloupotrebljena u tolikoj mjeri da svjetska katastrofa dolazi kao neizbježan rezultat toga, pošto je jedino nešto izvanredno, tako reći neprijateljsko/nepovoljno (adverse) u prirodi, u mogućnosti usmjeriti tu neispravnu volju na ispravan put. Stoga, što se ljudska volja više kreće u pogrešnom pravcu to je neodložnije/hitnije Božansko interveniranje pošto dragocjeno zemaljsko vrijeme prolazi bez da biću donosi nužan uzvišeni razvoj. Zloupotrebljena volja, međutim, nikad ne može podupirati/ohrabriti viši razvoj već ga jedino može spriječiti. Vremeni događaji (the events of time), neprestano rastuće odsutstvo vjere, protu-Kršćanska nastojanja/težnje/borbe, i od-strane-Boga-probuđeni-donosioci Njegove Riječi vas moraju podsjetiti na dolazak vremena o kojem je Gospodin govorio (= kojeg je spominjao) na Zemlji. I, prema tome, vi trebate biti hitri/revnosni i uzeti u obzir (= misliti na) dobrobit vaše duše. A ipak, ako vam se bude činilo nevjerojatno kako bi katastrofa mogla pogoditi Zemlju, samo imajte na umu da Bogu ništa nije nemoguće, sve se može učiniti mogućim ako to Bog želi. A činjenica da Bog to želi je bazirana na ponašanju samog čovjeka, na pogrešnom stavu (kojeg čovjek ima) prema Njemu.

Kada je zemaljski život dan čovjeku zbog određene svrhe ali oni ga ne žive sukladno tome oni na taj način dopuštaju da Božanski dar milosti prolazi neiskorišten i Bog sada još jednom poziva sa strogim/ozbiljnim riječima koje nitko ne može ignorirati.

Jedino je ljudska volja uzrokom djela uništenja nezamislivog razmjera, i, u vremenu kada je ovo bilo proglašeno/nagoviješteno, Gospodin je pred-vidio čovjekovu pogrešnu (pogrešno usmjerenu) volju. Međutim, Njegova volja je povratiti zalutalo čovječanstvo i On prema tome primjenjuje posljednje sredstvo koje je naizgled čin beskrajne okrutnosti, a ipak kao svoj motiv ima jedino Božansku ljubav i milost… jer realizacija će doći do bezbrojnih ljudi (= mnogi će ljudi shvatiti) i ti su spašeni za sve vječnosti.

AMEN