Bertha Dudde, br. 7806, 24 Siječanj 1961

I, izgradit će se jedna duhovna zajednica koja će biti aktivna u Mojoj volji, kada dođe vrijeme borbe vjere… Zajedno će se naći ljudi koji će biti istoga Duha, čija volja je okrenuta Meni, i koji će Me također priznati pred svijetom. Jer, oni primaju snagu od Mene, i ne mogu ništa drugo nego proglašavati Moje Ime, budući su oni u potpunosti prožeti Mojim Duhom, jer je njihova vjera živa, puna snage, i puna moći. Dakle, ovo vrijeme borbe vjere, za vas koji želite biti Moji, ne treba dati povod za strah i brigu, jer ćete vi biti jači od njih, vi ih se nećete bojati, nego će se vaša hrabrost ispovijedanja osnažiti, budući će vam dolaziti to više snage, što gorljivije vi istupate za Mene i Moje kraljevstvo. A vi ćete se međusobno prepoznati, jer će vas Ljubav dovoditi zajedno, Ja Sam ću usmjeravati vaše putove i voditi vas da pronađete put jedan prema drugome, i vi ćete snagu u vama prenositi na druge, vas će prožeti žarom sveti oganj, jer vi znate o čemu se radi, vi također znate da je Kraj blizu, te da se i Moj dolazak na oblacima treba uskoro očekivati. A to će pojačati vašu hrabrost, tako da vi radosno ispovijedate da Meni pripadate, da vi također budete spremni predati vaš život, ako Ja to budem tražio od vas. No, Ja vam želim dati Moju zaštitu, jer vas Ja trebam, budući se na vama trebaju podići još mnoge slabe duše, jer vi trebate objaviti Mene kao vašeg Božanskog Otkupitelja, Kojeg svi ljudi trebaju, žele li oni postati blaženi. Jer, Moj protivnik želi iskorijeniti ovu vjeru među ljudima, to je njegov konačni cilj na ovoj Zemlji, kojemu on teži, i kojeg nastoji postići brutalnim sredstvima. I zato vi trebate istupati za Isusa Krista, vi trebate Njegovo Ime glasno ispovijedati pred svijetom… A vi ćete to i moći jer, tko je žive vjere, taj je također snažan i neustrašiv naspram svijeta, tko je žive vjere, taj također stoji u spoznaji, i stoga se također može ispravno odlučiti, jer on zna koji je čas odzvonio… On zna da je onda također došlo vrijeme kada će Moj protivnik biti iznova vezan, budući on sasvim otvoreno nastupa protiv vjere u Boga u Isusu Kristu, i time prekoračuje njegovu ovlast. I zato vi ljudi trebate težiti tome da postignete živu vjeru, vi trebate živjeti život u Ljubavi, koji jedini rađa živu vjeru, i vi trebate Božansku iskru u sebi kroz Ljubav probuditi u život, što će vam onda također pokloniti jasno svjetlo, tako da vi spoznate, a živa vjera je onda također posljedica spoznaje… Pripremite sebe za ovo vrijeme, jer ono od vas zahtijeva veliku snagu. I zato već unaprijed tražite ovu snagu, jer ću Ja blagosloviti svakoga tko samo ima volju da pripadne Meni i ostane Moj za vječnost… On će onda uistinu i primiti snagu od Mene, izdržati do Kraja, i on će radostan ispovijedati Moje Ime pred svijetom… I on će pripadati onima koji će doživjeti Kraj, i koje ću Ja odnijeti, tako da on smije doživjeti radosti raja na Novoj Zemlji, jer će onda sva borba dokončati, na Zemlji će bit će mir i sklad i blaženstvo.

AMEN