Bertha Dudde, br. 3617, 1 Prosinac 1945

U Mojemu Planu Spasenja od vječnosti odlučena je duhovna prekretnica, čim razvoj duhovnoga na Zemlji potpuno zastane ili slobodnom voljom čovjeka pretrpi nazadovanje, uslijed čega se razvojni put prekida, i opet nalazi svoj nastavak u drugom obliku (formi). Ovaj proces će uvijek značiti duhovnu prekretnicu, tako da je više razvijeno duhovno sada dovedeno u stanje gdje ono može djelovati i stvarati bez da bude ometano od nižih bića, gdje je dakle u duhovnom odnosu borba slabija ili je potpuno prekinuta, gdje je Zemlja sada nastanjena jedino utjelovljenom suštinom koja pripada Meni, i stoga je uvijek i stalno uspostavljena veza od Zemlje do Mene, do duhovnog kraljevstva, što znači visoko duhovno stanje. Takva je prekretnica i sada na pomolu, no još predstoji teška borba u kojoj se duhovi moraju razdvojiti i presuditi (odlučiti). Može se zabilježiti duhovno nazadovanje u većoj mjeri, ono se može prepoznati u ponašanju čovječanstva, u njihovoj ne-Ljubavnosti (nemilosrdnosti) u razmišljanju i postupanju. Došlo je vrijeme u kojem odluka mora doći na izvršenje, jer čovječanstvo samo uzrokuje duhovnu depresiju (nisko duhovno stanje), budući se ono potpuno udaljilo od Mene i svoj uzlazni razvoj čini nemogućim. Ovo stanje ne može biti dugog trajanja, jer se u potpunosti suprotstavlja Mojemu Zakonu od vječnosti, koji zahtijeva i podržava stalni razvoj naviše. Stoga Ja moram odvojiti (razlučiti, odijeliti) suštinu koja je voljna i stremi naviše, od suštine koja snažnije razvija nagonjenje naniže, i u slobodnoj volji prekida put uzlaznog razvoja. Ja ovome moram oduzeti svaku mogućnost da još više potone natrag, i iznova ga vezati u novu formu prilagođenu njegovom stanju zrelosti, tako da korača naviše u stanju prisile (nužnosti, obaveze, moranja)… Dakle, nastupa duhovna prekretnica, svršetak starog i početak novog Perioda Izbavljenja, prolazak Stare Zemlje, odnosno kreacija (tvorevina) na njoj, i obikovanje Nove Zemlje sa potpuno novim kreacijama (tvorevinama), koje opet služe uzlaznom razvoju vezanog duhovnog. Moja volja razdvaja ljude nižeg stupnja zrelosti od onih koji teže uvis i žude za Mnom, tako da oni žive zajedno u vremenu najdubljeg mira i najblaženijeg sklada, i Zemlju uče smatrati duhovnom školom, obrazovnim sredstvom visoke vrijednosti za duhovno koje je još vezano u formu, tako da ono pronalazi svoje blaženstvo u duhovnom stremljenju već na Zemlji, i više se ne treba bojati sveg zlog, niskoga (podloga, nedostojnoga), budući je ono za dugo vremena vezano i ne nalazi pristup ljudima. I to je duhovna prekretnica, koja može nastupiti tek onda kada se dogodilo potpuno čišćenje, koje je dobro predviđeno u Mojemu Planu Spasenja od vječnosti, ali zahtijeva i svoje vrijeme, tako da svem duhovnom bude pružena mogućnost da odluči… da (se) iz slobodne volje odvoji od protivne moći, i Meni teži korištenjem Moje snage. Ako se ova prilika zanemari, onda duhovno  neizbježno pripada onome što je na kraju suđeno, što je osuđeno na novi put razvoja kroz Stvaranje, u svrhu konačnog Izbavljenja. A ova duhovna prekretnica mora i ljudima u Posljednjem vremenu biti razjašnjenje za veliku nevolju, za izvanredna djelovanje Mojega Duha, i za čuda na Kraju Dana, kada ću i Ja Sam doći u oblacima, kako bih vratio kući u kraljevstvo mira one koji Mi ostaju vjerni i u najtežim vremenima, budući oni u Meni prepoznaju svojega Oca od vječnosti.

AMEN