Bertha Dudde, br. 4371, 11 Srpanj 1948

 Ljudi će biti zahvaćeni neizmjernom uznemirenošću/tjeskobom prije nego se Ja pojavim kroz prirodne sile. Događaj će sebe najaviti tako da će se ljudi i životinje osjećati nervoznima i iznutra osjetiti da će se nešto dogoditi u prirodi. Čudno ponašanje među životinjama će biti posebice vidljivo, one će pokušavati pobjeći u izvjesnom pravcu i iznenada se okrenuti nazad (ili ‘vratiti’) kao da su vođene od strane nevidljive sile. I ovo ponašanje će prouzročiti strah/predosjećanje u ljudi koji shvaćaju kako se neminovna opasnost približava protiv koje oni sebe ne mogu obraniti.

 I tako će svatko zabrinuto čekati na ono što će doći. A vi, Moje sluge na Zemlji, trebate dobro iskoristiti ovo vrijeme jer ono će biti kratki predah kada će ljudi i dalje slušati vaše riječi budući će tražiti objašnjenje za neobične senzacije doživljene od strane ljudi i životinja. Onda skrećite njihovu pažnju na Moju Riječ, pripremite ih za Moje pojavljivanje i upućujte ih na Mene tako da oni u Meni nađu pribježište kada je došao čas da ću Ja govoriti. Istovremeno vi se sa Mnom trebate ujediniti u mislima da možete biti snažni i sposobni podupirati one koji su skeptici ili slabe vjere.

 Vi sebe morate dokazati i biti ćete sposobni to napraviti ako Me zazivate unaprijed i u časovima najveće potrebe. Ja ću unaprijed skrenuti vašu pažnju na znakove i dati vam mogućnost promatrati vaše okruženje tako da ćete vidjeti kako će se dogoditi sve što Sam vam rekao, da će jedan tišteći osjećaj i nespokoj opteretiti ljude, uzrok kojega vi znate i time ćete biti sposobni govoriti učinkovito gdje je to nužno. I još jednom ćete doživjeti situaciju gdje će vam čovjek koji živi u Ljubavi povjerovati, dok bezobzirna osoba, premda vas sluša, od toga neće izvući dobrobiti. Dok ne dođe čas kada ću Ja progovoriti odgore… I onda će u zraku biti bješnjenje i nagli udari (kao u slučaju vjetra; može također i ‘nagle provale/prolomi’, kao u slučaju kiše), nitko više neće obraćati pažnju na drugoga nego će jedino biti zabrinut za njegov vlastiti život. Svaka će osoba pokušati pobjeći ali će čuti isto bješnjenje i provale iz svih pravaca, i zavisno o njegovu stavu spram Mene, on će biti afektiran događajem… on će ostati živ ili će biti ubijen od strane prirodne katastrofe, kako je to Moja mudrost prepoznala i odlučila od vječnosti…

 Premda je prividno zatišje i još nema prepoznatljivih znakova… ne vjerujte kako ste sigurni budući će dan prirodnog događaja doći bez greške, i nevjernik će ga biti u stanju vidjeti sam za sebe, ako i dalje ima vremena razmisliti o njemu… Ja Sam govorio i otkrio vam ga kroz Moj duh, i Ja ću govoriti kroz prirodu sa glasom kojeg svatko može čuti. Svatko tko ne vjeruje prvom glasu će morati čuti Moj glas odgore… Ali čak onda će on biti Slobodan svjedočiti mu kao tek igri prirode ili se prisjetiti Mojih predskazanja i vjerovati da Ja želim Sebe otkriti tako da bi Me vi, koji ne prepoznajete glas duha, mogli čuti. I blažen je onaj čiji je život pošteđen budući će on imati još kratko vrijeme milosti na njegovom raspolaganju kojeg će biti sposoban iskoristiti da bi nadoknadio za ono što je zanemario do tada, kako bi sebe pripremio za kraj, koji će uskoro slijediti događaj u prirodi.

 AMEN