Bertha Dudde, br.  0641, 27 Listopad 1938

 Nebo i Zemlja će proći, ali Moje Riječi će ostati zauvijek (Matej 24:35). I svatko tko vjeruje u ovu Riječ neće nikada umrijeti, je sve što pripada Meni ima vječni život… A ipak vi ćete se morati boriti i sukobljavati za ovu Moju Riječ. Vi se približavate vremenu koje će od vas potraživati najveću odgovornost, vi ćete morati demonstrirati da ste žive tvorevine Božanstva a ne djeca zla. I ako proizvedete ovaj dokaz biti ćete blaženi za sva vremena. Moji će se Vlastiti morati boriti i moraju uistinu itekako puno sebe štititi protiv neprijatelja, jer sve zemaljske sile će se usprotiviti onome što proizlazi iz vječnog Božanstva i neće se stidjeti nikakvih sredstava da bi ostvarilo njegovo potpuno uništenje. Pa ipak čak tijekom namračnije noći svjetlo će sijati za sve one od vas koji se drže Moje Riječi, i vi ćete biti u stanju zaputiti se stazom bez brige kako ćete zastraniti.

 I stoga slušajte: Gdjegod svijet naumljava raditi protiv Mene to je gdje Ja pripremam protu-ofenzivu, i to će učiniti da  odluka svjetovne vlasti posrne, jer ona će iznenada ugledati Gospodnju osvetničku ruku na nebu. I ova će sebe ukazati jedino nakon što njihovi propisi i zakoni pokušaju potpuno izbrisati Moje učenje… stoga, kada je jasno prepoznatljivo da Kristovo učenje više ne može biti ponuđeno ljudima… Jedino onda ću Ja intervenirati kako bi zaštitio Moje borce koji rade za Mene od najgore opasnosti u isto vrijeme. Zato čekajte na ovo vrijeme spokojno i povjerljivo; kada je potreba najveća Ja ću stajati pokraj vas sa Mojom pomoći i zasigurno ću znati kako zaustaviti vojsku Mojih boraca da bude raspršena ili uništena. Meni je sve podređeno, na nebu i na Zemlji (Matej 28:18)… Oh, kakva li je glupost Meni se suprotstaviti!… I ako oni ne vjeruju u Moju moć onda im ona mora biti vidljivo dokazana. Vi trebate iskoristiti vašu silu na Zemlji doista mudro u slavu Božju i vaše vlastito spasenje duše i ne pokušati uspostaviti kraljevstvo na čisto zemaljskim žudnjama i prednostima koje jedino može biti opisano kao Babilonsko kraljevstvo ako precjenjujete vašu vlastitu moć i, sa potpunim nedostatkom odgovornosti spram Božanskog Stvoritelja, vjerujete za sebe kako ste sposobni donijeti instrukcije koje su protivne Božanskoj volji… Za sada je još ostavljeno pojedinačnim ljudima pozabaviti se ovom stvari, koja je odlučujuća za vječnost, u njihovim srcima… Ali uskoro će vam biti dane vodilje u svezi toga kako trebate razmišljati… Svijet i njegovi predstavnici će nastojati ograničiti svo znanje u svezi Kristova učenja… Biti će najstrožije zahtjevano da i dalje postojeći dokumenti i Pisma moraju biti izručeni, a ljudi koji neće ispustiti iz ruke Moju Riječ će trpjeti ozbiljne unutarnje sukobe… I onda ću ih se Ja prisjetiti u njihovoj nevolji…

 Svatko tko Me želi sačuvati u njegovu srcu neće nikada biti napušten i zemaljski autoriteti neće biti sposobni dodirnuti ga, jer Moja je sila veća od njegove. Huškanje svjeta koje se tiče totalnog uništenja Božjeg učenja će biti prepoznatljivo i u njegovim posljedicama baš kao i njegovim porazima, jer najprije ću ga Ja dozvoliti da se dogodi kako bi svačiju pažnju privukao ka tome… Jedino kada je napor jasno prepoznatljiv, kada više nikakve sumnje glede ozbiljnosti takvih planova ne postoje i kada je patnja Mojih vlastitih najveća Ja ću Sebe otkriti i protegnuti Moju ruku u sudu spram nijekalaca Moje Riječi, i kada je ovaj čas došao nad vas, vi koji ste Meni vjerni, ćete shvatiti da ste vidljivo vođeni od strane Očeve ruke. Bez obzira što vam svijet nametne, vi trebate uvijek jedino gledati u Mene i u čvrstom povjerenju o izbavljenju iz nevolje tražiti Moj Duh… koji će vas opskrbiti sa snagom da se oduprete i neće vam nikada dopustiti da se krećete spram propasti. Kako bi zaštitio vašu dušu od opasnosti Ja ću neprestano djelovati među vama kao znak Mojeg prisustva.

 AMEN

 Neka Riječi nebeskog Oca nježno završe u molitvi, koju bi Mu svi vi trebali odaslati uvijek kada trpite nevolje:….

 Neka Tvoj mir bude sa Mnom…

moj najdraži nebeski Oče…

Daj mi snagu da se borim ovdje dolje…

i osnaži moju volju.

 

Udijeli mi Tvoju milost u sva vremena…

ukaži mi pravi put za hoditi…

Daj da uvijek i bez oklijevanja

služim Tebi u čast… 

 

A kada se susretnem sa poteškoćama

neka moja vjera još više osnaži…

Drži se Svojom Ljubavlju uz mene,

Tvoje slabo zemaljsko dijete…

 

Pomozi mi pronaći Mojeg Spasitelja

kroz uzburkanosti svijeta.

Zaštiti me i motri…

uvijek i zauvijek…

 

Amen