Bertha Dudde, br. 2803, 7 Srpanj 1943

Nemoguće je iznova obnoviti svjetovni red sve dok su ljudi prepuni mržnje i zavisti, jer ovo su Bogu-protivne kvalitete koje će morati uništiti sav red, budući je sve što je protivno Bogu također u suprotnosti sa Božanskim redom. I ovo je stanje izuzetog nemilosrđa koje sebe neće nikada očitovati konstruktivno nego će uvijek imati destruktivan učinak. Razumljivo, destruktivno stanje poput toga ne može se nastaviti neograničeno dugo, i prema tome Bog Osobno će mu stati na kraj na način koji će, treba priznati, također rezultirati u golemom neredu, ali u kojem je Božja mudrost unatoč tome prepoznata kao jedino sredstvo da bi se iznova obnovio red. Samo čovječanstvo neće napraviti pokušaj dokončati borbu koja uzrokuje patnju i bezgraničnu bijedu diljem cijelog svijeta. Posljedično tome, ona mora biti dokončana na drugačiji način; unatoč tome, to neće umanjiti patnju na Zemlji budući je ona potrebna od strane ljudske rase. Ljudi se moraju povratiti ka starom redu, oni moraju opet naučiti odreći se vlasništava njihova bližnjega, koje oni čeznu posjedovati i za koje se bore sa naužasnijim oružjem. Njihova ovisnost o zemaljskim komoditetima će prouzročiti svjetovni požar, kojeg će biti teško utrnuti… Ipak ljudi neće postići nikakvu zemaljsku dobit, tome naprotiv, oni će pretrpjeti ogromne gubitke, o rasponu kojih čovječanstvo nema znanja. Jer svaka pobjeda će biti kupljena naračun neopisivih gubitaka, i po pitanju materijalnih vrijednosti baš kao i ljudskog života. Međutim, čovječanstvo je postalo neosjetljivo na takve gubitke, ono zanemaruje što je ljudska volja prouzročila, i time, sama će Božanska volja intervenirati kako bi prisilno pokrenula promjenu svjetovnih događaja, budući se ljudsko razmišljanje može jedino preokrenuti kada oni osjećaju kako su bespomoćni, da snažnija Sila od njih samih preuzima kontrolu iz njihovih ruku i potpuno raspršuje njihovu volju. Duhovna tama u kojoj se nalaze je uzrok njihovih okrutnih akcija, dok je njihova okrutnost opet uzrok tame… Oni moraju u trenutku shvatiti kako je njihovo razmišljanje pogrešno, da oni jure pogrešne ciljeve i da će doći do potpunog zastoja ako se ne povrate Božanskom redu i radikalno promijene njihov način života. Božanska intervencija je naumljena ostvariti ovaj bljesak shvaćanja, premda su oni i dalje daleko odmaknuti od toga da vjeruju u Višu Silu, Koja kontrolira njihovu sudbinu…  Unatoč tome, oni mogu jedino postići vjeru kroz prosuđivanje, a njihovo će razmišljanje biti stimulirano kada vide da se sve okreće drugačije nego je to po ljudsku bilo moguće predvidjeti. Duhovni baš kao i zemaljski kaos prizvan od strane ljudske odluke bi se, bez Božje intervencije, povećao i vodio do konačnog uništenja, budući čovječanstvo više ne poštuje Božanski red, osim nekolicine koji su posvećeni Bogu i streme ispuniti Njegovu volju. Ali oni ne zadržavaju proces razvoja, oni su samo uzrokom za pojačane mjere protiv Božjeg reda; i vrijeme je došlo kada čovječanstvo sebe podređuje Božjem protivniku (Sotoni) i njihove misli i akcije postaju rastuće hladne (bez Ljubavi). Božja intervencija će za sobom povući neizrecivu patnju i oskudicu ali ona je jedina opcija da bi se ljude vodilo nazad do Božanskog reda i promjene njihova duhovnog stanja, premda će ovo biti slučaj jedino sa malim brojem ljudi. I prema tome se vrijeme konačnog uništenja onih koji nisu u stanju biti obraćenima sve više i više približava, kao što je proglašeno u Riječi i Pismu.

 AMEN