Bertha Dudde, br. 3707, 8 Ožujak 1946

Mojem dolasku na oblacima će prethoditi vrijeme najgroznije patnje ikad viđene na Zemlji, kao što je proglašeno u Riječi i Pismu. Ja ću neprestano skretati pažnju ljudi na ovo i to sam uvijek činio još od početka ove ere kako bi silno savjetovao one koji ne hodaju ispravnom stazom da promijene njihov um. Poradi ovih ljudi Ja Sam običavao povremeno dopustiti pošastima da nadođu na Zemlju da ih podsjete na približavajući kraj tako da najozbiljnije uzmu u obzir njihove duše i sebe promijene. Ali Posljednji Dani nisu još bili pristigli, period iskupljenja još nije došao do vremena kojeg Sam odabrao u skladu sa Mojim planom od vječnosti. Zemlja još nije bila spremna za posljednje djelo uništenja, niti su bile ljudske duše spremne za njihovu potpunu propast, to jest, za njihovo prognanstvo u tvorevine Nove Zemlje… Ali Moja predskazanja bi sebe uvijek ispunila u vremenima najveće duhovne nevolje… kada su povećana nevolja i bijeda nadošli na Zemlju, tako da se tijekom svakog takvog vremena tolike nevolje trebalo užasavati približavajućeg kraja. I to je bila Moja namjera da precizno vrijeme posljednjih dana uvijek treba ostati skriveno od ljudi… Takva vremena bijede su također više ili manje uspješna za uključene/pogođene ljude budući su oni pronašli njihov put nazad k Meni i ušli su u drugačji odnos sa Mnom nego ranije. Ali oni su postali sve više tvrdokorni, i njihova razdaljina od Mene, njihovo protivljenje Meni, su rasli sve više…

 I stoga je vrijeme pristiglo kada nikakav prikaz, nikakva opomena i upozorenje neće imati učinka, kada čovječanstvo ostaje neimpresionirano čak na svjetlu krajnje svjetovne patnje, to jest, kada potonje ne vodi do toga da Me ljudi prepoznaju/priznaju i uđu u ispravan odnos prema Meni… Njihova volja ostaje Meni protivna, oni su čisto zemaljski orijentirana uma i ne streme ka nikakvoj vrsti duhovnog napretka. Nikakva nevolja, bez obzira kako gruba ona jeste, neće biti sposobna promijeniti razmišljanje ljudi, i stoga je vrijeme kraja neopozivo došlo, kao što Sam znao od vječnosti… Zemlja je prestala biti mjesto duhovnog obrazovanja za čovječanstvo koje ju nastanjuje, i kao rezultat će biti razložena i njezine tvorevine potpuno preoblikovane, tako da novi period Iskupljenja može započeti… I stoga će ogromna patnja nadoći na Zemlju, tako da se posljednji ljudi i dalje mogu okupiti koji prepoznaju u tome Moj glas. I čak Moji Vlastiti će morati doživjeti ovu patnju, premda izvanredno osnaženi od strane Mene ali također afektirani njome tako da oni čeznutljivo očekuju Moj dolazak, koji je uvijek i zauvijek proglašen za kraj ove Zemlje. I kada nevolja postane nepodnošljiva, kada vjernici sebe nađu u najvećoj nevolji i ne vide nikakvog zemaljskog izlaza, Ja Osobno ću doći…

 I biti će radovanja Među Mojima Vlastitima kada Me vide u svoj slavi (Marko 13:26), ali za njihove fizičke oči i dalje zaklonjenog od strane oblaka koji ublažuju intenzitet Mojeg svjetla, tako da će Moji Vlastiti, koji i dalje pripadaju Zemlji, biti sposobni podnijeti Mene. Oni će biti pobjedonosni i klicati od radosti budući se Moja Riječ obistinila… Ali ogromna nevolja, koju Sam najavio opet i iznova kroz Moje vidjeoce i proroke, kroz Moje sluge na Zemlji, će osnažiti njihovu vjeru. Budući će se sve dogoditi kako Sam predskazao, i stoga oni će očekivati Moj dolazak na oblacima sa potpunom sigurnošću… A ipak Ja ću pristići iznenada i neočekivano čak za Moje Vlastite… Jer Ja ću skratiti dane patnje budući će oni postati nepodnošljivi a Ja ne želim da Moji Vlasiti postanu ne-odvažni/kukavični napomol ogromnih poteškoća (Matej 24:22). I Stoga ću ih ponijeti u Moje carstvo u pravo vrijeme (1 Solunjanima 4:16, 17), i onda će kraj doći… Budući je Moja Riječ Istina i obistinit će se, i vrijeme posljednjih dana je pristiglo.

 AMEN