Bertha Dudde, br. 3750, 23 Travanj 1946

 Od sada nadalje zavisit će o Mojoj opskrbi snage i milosti da li ćete zagospodariti vašim zemaljskim životom (tj. svladati vaš zemaljski život), da li ćete biti sposobni izdržati sve poteškoće koje morate podnijeti za spasenje vaših duša. Ali Moja snaga i milost mogu jedino teći ka vama ako ste voljni prihvatiti oboje, i stoga vi se trebate ujediniti sa Mnom kroz molitvu i akcije Ljubavi. Ovo je Moja neprestana opomena, Moja neprestana poduka, koju Ja šaljem nezreloj duši kako bi je privukao bliže k Meni, kako bi joj priskrbio priliku da sazrije potpuno, koja će vječno ostati ista. Jedino odnos sa Mnom ovo može postići, i ako vi ljudi uspostavite ovaj odnos sa Mnom dobrovoljno bez da ste bili prisiljeni od strane nedaće, vaš zemaljski život će također biti lagan, vi možete biti pošteđeni mnoge nedaće, namjera kojih je ohrabriti vas da razvijete ispravan odnos sa Mnom. Vi ćete uvijek zahtijevati snagu i milost za vaše duše da bi napredovali čak ako tijelo ne potrebuje jednu izvanrednu količinu snage, budući je dušino postignuće zrelosti cilj ljudskog bića na Zemlji kojeg on može jedino postići sa Mojom snagom i milošću.

 Ali ako ljudi potpuno zanemare ovaj cilj oni će morati trpjeti grubu fizičku nedaću kako bi se prisjetili Jednog, Koji ima moć, snagu i Ljubav u izobilju, kako bi Ga zaklinjali za pomoć. Onda će snaga i milost biti sposobni teći ka njima, i onda će duša također biti izvan opasnosti. Ali iznimna nedaća je nužna tijekom posljednjih dana budući su ljudi sebe sve više udaljili od izvora snage, nastao je velik jaz između njih i Mene Osobno, milost i snaga više nisu zatraženi i čovječanstvo zanemaruje Ljubav… Ljudi više sebe ne oblikuju u primatelje Mojih darova Ljubavi, a snaga i milost njima ne mogu biti dani protivno njihovoj volji. Najprije oni moraju uspostaviti kontakt sa Mnom kako bi primili čega im nedostaje u zemaljskom i duhovnom smislu a što oni unatoč tome očajno potrebuju. A budući da Ja poštujem njihovu slobodnu volju no, u drugu ruku, njih ne želim ostaviti u njihovom bijednom duhovnom stanju Ja im prilazim u obliku grube zemaljske nedaće. Ja im se približavam kako bi za njih olakšao uspostaviti ispravan odnos sa Mnom i zazvati Me, kao Davatelja snage i milosti, za pomoć.

 I zato, u posljednjim danima će postati nepodnošljivo za sve ljude koji su udaljeni od Mene ali koji još nisu kompletno kontrolirani od strane Mojeg protivnika. Jer oni i dalje mogu biti spašeni a golema nedaća je naumljena ovo postići. Ali nemojte postati iziritirani sa Mnom, ne dvojbite Moju Ljubav i ne gubite vjeru u Mene napomol ove nedaće… vi, koji ste prosvijetljeni, bi također trebali prosvjetliti vaša bližnja ljudska bića u svezi činjenice da se ništa na Zemlji ne događa bez značenja i svrhe i da čak najveća patnja može imati iscjeliteljski učinak ako ljudsko biće to samo želi. Vi nikada ne bi mogli preživjeti bez Moje opskrbe snage i milosti, vi ćete biti fizički uništeni također ako ne prepoznate nedaću kao Moj poziv upozorenja, jer vi sami ne možete ništa učiniti. Otud trebate iskoristiti izvor snage koji je na svačijem raspolaganju, vi trebate iz njega crpiti, vi trebate htjeti da vas Davatelj snage ima na umu, i posljedično vi Ga trebate kontaktirati misaono i tražiti Ga za to, ili otvoriti sebe kroz djela Ljubavi tako da Moja snaga i milost mogu teći ka vama neometani… Onda će zemaljska i duhovna nedaća biti gotova, onda ćete vi i dalje biti sposobni dostići postavljeni vam cilj u kratko vrijeme prije Kraja, i onda nedaća nije bila uzaludna. I vi ćete Mi zahvaliti, Ocu vašem od vječnosti Koji vas je, posredstvom nedaće, spasio od jednog beskrajno dugog zarobljeništva, Koji vam je, putem nedaće, pomogao da se oslobodite.

 AMEN