Bertha Dudde, br. 4390, 30 Srpanj 1948

Duhovno opadanje je povećavajuće više zamjetno i ovo jedino bi vam (već) trebalo objasniti zemaljsku nevolju, jer potonje je jedino sredstvo koje bi moglo probuditi ljude i potaknuti ih na mijenjanje njihova načina života. Ljudi jedino streme spram stjecanja zemaljskih vlasništava i sebi dopuštaju da budu kontrolirani od strane materije radije nego obrnuto tako da bi pobijedili u njihovoj borbi protiv materije. Otud im Ja neprestano pokazujem na glupost njihovih nastojanja sa nepogrešivom jasnošću tako im ukazujući na prolaznost zemaljskih stvari. Ipak manje značajni događaji ne koriste, pojedinačni čovjek neće promijeniti njegovo razmišljanje i ignorira život njegove duše, jer on jedino uzima njegovo zemaljsko postojanje u obzir i potpuno je izgubio vjeru u život nakon smrti. Čovječanstvo propada još dalje, vjera postaje sve više površna a veza sa Mnom, njihovim Bogom i Stvoriteljem od vječnosti, sve više rijetka. I ovo će postati posebice očigledno u vrlo kratko vrijeme. Dan potpune promjene u uvjetima života, dan kada će sve doživjeti transformaciju, se sve više približava budući se Moja volja jasno pokreće ka djelovanju. Ljudi će biti nesposobni sebe zaštititi ukoliko ih Ja ne zaštitim, i biti će bespomoćni pred Mojom moći i iskusit će ozbiljne poteškoće.

 Ali blažena je poteškoća ako ona jedino ima zemaljski učinak na čovjeka, ako njegova duša nije u opasnosti… ako čovjek ima vjere… Onda se on ne mora bojati ove zemaljske nevolje, onda će on biti u stanju zaraditi unatoč njegovim zemaljskim gubicima. Ali ovo će biti početak tegobnog vremena za nevjernike, jer njihov gubitak zemaljskih vlasništava će im prouzročiti neopisivu patnju i oni će morati odustati od sve nade da ih ponovno povrate. Duhovna vlasništva neće biti nadomjestak za njih, jer oni ne streme za njima već ih odbacuju kada su im ponuđena. Ali ova patnja mora snaći Zemlju, to je neizbježno i jedino je uvertira za konačni događaj, za potpunu transformaciju stare Zemlje koju ćete doživjeti svi vi ako ne dokončate vaš život prerano budući Ja to smatram povoljnim za vašu dušu. Vjernik će vidjeti i prepoznati sve znakove kraja, nevjernik će ih mimoići, on će jedino zamjetiti zemaljsku nevolju i njezin učinak na zemaljski život i povećavajuće se okrenuti ka Bogu. I tako, uskoro će biti razdvajanje između duhovno stremećih i potpuno svjetovno-orijentiranih ljudi i ovo, također, će biti tako očigledno da će duhovno probuđena osoba prepoznati (već) samo po ovome posljednje dane. Kraj se približava sa divovskim koracima i vi ćete doživjeti kraj.

 AMEN