Bertha Dudde, br. 4520, 22 Prosinac 1948

To puno govori što vi, Moje sluge na Zemlji, nailazite na malo interesa kada donosite Moju Riječ ljudima kao dar od vašeg Gospodara… Vi, koji ste duhovno probuđeni, koji uspostavljate kontakt sa Mnom u mislima i kroz akcije Ljubavi, vi znate i vjerujete da vam Ja Osobno govorim, time vi nudite Moju Riječ kao Riječ Božju… Posljedično vi morate također shvatiti koliko su ljudi daleko sebe udaljili od Mene, da samo jako mali broj Mene Osobno smatra za pošiljatelja Riječi, da ljudi ne vjeruju da im Ja Osobno govorim direktno i prema tome isto tako ne prihvaćaju učenja. Oni ne prepoznaju glas Oca i Stvoritelja od vječnosti. To je jedan nepogrešivi znak duhovno niskog stupnja ljudi.

 Što vi, Moji predstavnici na Zemlji, njima dajete je odbačeno, a što im je namjesto toga dano od strane onih koji sebe nazivaju Mojim predstavnicima premda oni nisu pozvani od strane Mene, je prihvaćeno kao čista istina i zastupano sa gorljivošću koja je, međutim, rasipana na pogreške (zablude) i laži. Svatko tko poznaje Čistu Istinu također zna duhovnu tamu onih koji odbacuju Moju Riječ premda sebe smatraju kako su gorljive sluge. Oni Mene još nisu prepoznali a žele o Meni svjedočiti… Oni žele voditi Moje stado a sami ne poznaju stazu, oni žele podučavati a sami su neupućeni, i istovremeno oni su takova ohola uma da ne žele dopustiti sebi da budu podučenima pa čak ako ih suočim Osobno u Riječi. Otud, ako oni ne prepoznaju Moju Riječ oni isto tako neće prepoznati Mene.

 I stoga slijedi da je vrijeme Kraja pristiglo, jer čovječanstvo ne može biti vođeno nazad k Meni ničime ako ono ne zamjeti Moju Riječ odgore. Nema načina kako Ja mogu govoriti ljudima drugačije nego kroz vaša usta, i Moji Vlastiti, tj. oni koji streme ka Meni njihovom vlastitom slobodnom voljom, koji često podižu njihove misli ka Meni, će također prepoznati Moj glas. Oni će znati koji od njihovih bližnjih ljudskih bića pripada Mojim Vlastitima, budući oni koji odbacuju Moju Riječ i prema tome Mene Osobno jesu djeca Mojeg protivnika (Sotone) premda oni sebe nazivaju Mojim slugama, budući Moji odabrani sluge prepoznaju Mene i Moju Riječ i prema tome su blisko sjedinjeni sa Mnom, dok će drugi rastuće više sebe udaljiti od Mene ako oni ne prihvate ono što im je ponuđeno kao specijalan dar milosti (govori naravno o ovoj Čistoj Istini).

 AMEN