Bertha Dudde, br. 4928, 9 Srpanj 1950

 Sve upućuje na Kraj ako vi ljudi pažljivo obratite pažnju na događaje oko vas, vi ćete također prepoznati da vam Ja govorim kroz njih, da vam kroz njih želim skrenuti pažnju na Kraj i vašu specijalnu misiju da budete vođe u posljednjoj vjerskoj borbi. Ja želim osnažiti vašu vjeru u Moju Riječ, ali Ja također želim pomoći vašim bližnjim ljudskim bićima da steknu vjeru, budući oni nju ili ne mogu pronaći ili su preslabi da ju zagovaraju. Ja želim govoriti svima vama svakim zamislivim sredstvom tako da nećete podbaciti u posljednjoj vjerskoj borbi na ovoj Zemlji. Unatoč tome, Ja ću uvijek uzeti u obzir činjenicu da živite u ekstremno materijalističnom svijetu, da imate malo kontakta sa kraljevstvom koje zrači Istinu i da je daleko teže za vas vjerovati jer Me vi više ne nosite u srcima dovoljno životno, budući ste sebe udaljili od manifestacije Isusa Krista do takvog stupnja da, zbog vaše nevjere, vi primate malo snage. Vi ne prihvaćate Istinu dostavljenu vam iz duhovnog kraljevstva; vi ne dodjeljujete pouzdanje učiteljima, koji su Moje sluge. Ali Ja vas unatoč tome ne želim pustiti da padnete i pristupit ću vam opet i iznova sa upućivanjima na Kraj, sa slikama od vidjeoca koje će postati javno znanje, sa predskazanjima proroka koje će također čuti oni koji nemaju interesa za Kraj i Posljednji Sud. Ja također znam u svezi borbe za vjeru mnogih ljudi i želio bi im dati znak također, koji ih, međutim, neće prisiliti da vjeruju. Ja želim da postavljaju pitanja i postanu skloni razmišljanju, to je sve što naumljujem postići sa izvanrednim događajima tijekom posljednjih dana, jer jednom kada o tome ozbiljno promisle Ja ću biti u stanju prići im u Mojoj Riječi i podučiti ih u skladu sa Istinom. Oni će jedino biti otvoreni za Moju Riječ ako im je ona bila učinjena dostupnom kao Moje očigledno djelovanje kroz Duh, jer Ja im jedino mogu dati Čistu Istinu kroz Moju Riječi. I jedino kroz Riječ odgore njima može nešto biti dokazano što bi inače našli nevjerojatnim, ali to ne može biti dokazano putem samog znaka, budući znak jedino govori razumu a ne srcu ljudskog bića. Vi ljudi uvijek morate biti svjesni činjenice da živite u vremenu Kraja, da će znaci biti u porastu koji se ne mogu objasniti na zemaljski način a koji vidljivo ukazuju na drugi svijet… Svatko tko ih prepozna kao takve će iz njih izvući koristi, ali svatko tko ove također mimoiđe, će se morati bojati konačnog Kraja budući će on rezultirati u njegovoj propasti.

 AMEN