Bertha Dudde, br. 5223, 30 Rujan 1951

(1 Ivanova 4:1-3)

 Duh Antikrista vlada gdjegod Ja nisam prepoznat. Tamo je gdje je on već obavio njegov posao konfuzije, on je oslabio silu shvaćanja/realizacije u ljudi, on je sve zamračio, on je zamjenio Istinu i zaveo ljude sa njegovim obmanjujućim svjetlom, koristeći se njegovom silom kao Moj protivnik (Sotona) djelujući tako protiv Mene. Njegovo omiljeno oružje je otrgnuti sliku Božanskog Iskupitelja Isusa Krista iz ljudskih srdaca i time on radi protiv Krista, i to u sve širem opsegu što se kraj više bliži. Njegovo je postignuće da su ljudi sebe udaljili od Mene, da oni više ne vjeruju u Isusa Krista i prema tome više ne pronalaze put do Mene; a ipak njegova je aktivnost jedino moguća budući se ljudi ne odupiru jurišima i počecima njegovih aktivnosti. Jer oni sebe doista mogu odbraniti ako to žele… Oni žive na Zemlji kao potpuno nezavisna bića i imaju apsolutnu slobodu volje. Oni su daleko od Mene ali na početku njihova utjelovljenja kao ljudsko biće također daleko od Mojega protivnika i on ih ne može prisiliti da mu postanu podložni. Ja Sam dao ljudima sredstva da apsorbiraju utiske koji ih okružuju sa srcem i umom i da ih detaljno razmotre u njhovu srcu i sa njihovim intelektom, jer Ja nisam stvorio automate koji moraju vršiti njihovu aktivnost sukladno Gospodarevu zakonu; Ja Sam vas eksternalizirao kao slobodna bića, dao vam intelekt i razum i neprestano utječem na vas kroz sve događaje na pomoćan način…

 Međutim, on, također, neće dopustiti da se njegova moć profućka. On će isto tako pokušati utjecati na vašu volju ali konačna odluka počiva na vama ljudima samima… Unatoč tome, vi jedino trebate koristiti sredstva koja su na vašem raspolaganju… vi se jedino trebate pobrinuti da primite Moj Duh Ljubavi, Moju snagu, koja će vam omogućiti oduprijeti se svim nasrtajima neprijatelja. Vi uvijek možete zadobiti ovu snagu time samo što ćete sami prakticirati Ljubav, stoga stjecanjem Moje snage Ljubavi, koju vi možete koristiti bez ograničenja ali koja može biti stečena jedino kroz aktivnost Ljubavi. Moj protivnik je neprijatelj Ljubavi i vi ćete uvijek biti sposobni nadvladati ga ako mu se suprotstavite sa oružjem Ljubavi. Onda ćete se zaputiti Kristovom stazom, vi ćete se zaputiti stazom Ljubavi kojom je On također putovao, onda ćete Ga vi slijediti i On će biti vaš zaštitnik, vaš vođa, On će postati vaš Iskupitelj kao rezultat vaše volje koja Mu se pripojila kroz Ljubav… Međutim, sve dok čovječanstvu nedostaje Ljubavi ono Ga neće prepoznati, i ovo je prouzročeno od strane Mojega protivnika koji vjeruje kako može povećati njegovu moć time što će reducirati Isusovu moć. On upadljivo usmjerava njegovu aktivnost spram Njega, i svaka osoba koja se okrene od Isusa Krista, koja Ga se odrekne, koja Ga odbije kada joj se On prikaže (u smislu: stane pred nju) u Riječi je kontrolirana od strane Antikrista; on je sam jedan antikrist koji voljno vrši ono što ga Sotona nagnava učiniti… Pazite se ovih antikrista, čak ako se pretvaraju kako streme ka istim plemenitim ciljevima… Oni su u njegovoj vlasti i prema tome su također Moji protivnici i morati će platiti za njihovo neprijateljstvo na dan Suda, koji je vrlo blizu.

 AMEN