Bertha Dudde, br. 5351, 4 Travanj 1952

Nezamislive sile  su  na djelu da bi uspostavile stari red koji će, na kraju perioda spasenja, biti toliko oštećen da će viši razvoj duhova biti sasvim nemoguć. Stanje mora biti stvoreno u kojem će sve što je zavezano u materiju iznova stremiti nagore, i ovo stanje će potrebovati potpunu transformaciju onog što je dosada udomaćivalo/prikrivalo duhove (Sefanija 1:2, 3)… Stare tvorevine moraju biti razložene i nadomještene od strane novih koje će biti nanovo korištene u Božanskom redu, sukladno Božanskoj volji, i time također ispunjavaju njihov zadatak pomaganja duhovima da sazriju. Mnoge su sile već uposlene da bi inicirale golemu akciju naprijed, jer sve će prosljediti sukladno Božanskom redu, uključujući dezintegraciju i transformaciju površine stare Zemlje… S vremena na vrijeme duhovna bića, sa jednim izobiljem moći i snage, oslobađaju duhove koji su i dalje zavezani u najtvrđoj materiji; oni oslobađaju okove koje duhovna supstanca nikada ne bi bila sposobna sama od sebe raspuknuti, i, tako reći, raščišćavaju put koji vodi nagore… To može promijeniti njezin izvanjski oblik, čineći lakšim da se razloži, tako da viši razvoj duhovne supstance, koja je bila zavezana jedan beskonačno dug period vremena i konačno je olakšala njezino protivljenje Bogu, može započeti. Takav proces aktiviranja snage od strane svjetlosnih bića događa se kad god erupcije izbiju; one oslobađaju okove gdje je, sukladno Božjoj volji, vrijeme za to napraviti. Te sile daju slobodu i zavezuju u isto vrijeme, budući bi potpuno slobodni duhovi uništili sve u njihovom nagonu da budu aktivni i, sukladno Božjoj mudroj prosudbi, jedino se djelomična uništenja mogu zbiti, sve dok se ne dogodi konačni čin dezintegracije, pri čemu će sve biti transformirano sukladno Božjoj volji. Ali, za sada, vidljiva uništenja će se jedino dogoditi gdje je ljudima dan znak Božje moći i snage… za sada ove će erupcije istovremeno predstavljati Božje pozive upozorenja i opomene za živuće, tako da će oni ozbiljno postati svjesni njihova vlastitog zadatka u životu i stremiti spram uzlaza. Ipak takve manifestacije snage od strane duhovnog svijeta će slijediti u sve kraćim intervalima sve dok ogromna Božanska intervencija ne prouzroči takve silne promjene, da bi svaka osoba trebala biti u stanju prepoznati Onoga Koji je Gospodar nad Nebom i Zemljom, nad životom i smrti… Nakon toga će još biti samo kratko vrijeme dok ne slijedi djelo uništenja čije konačne posljedice neće više biti posvjedočene od strane ljudske rase, jedino od strane onih koje će Bog dohvatiti k Sebi (1 Solunjanima 4:16, 17) budući oni vjeruju u Njega i ljube Ga… jer oni su prepoznali njihov zadatak na Zemlji i pokušaju ga ostvariti. Onda će započeti novi period Iskupljenja, jer nebrojeni duhovi će se zaputiti stazom višeg razvoja, stari će red biti iznova uspostavljen, i mir će vladati na Zemlji jedno dugo vrijeme u budućnosti… sve dok jednog dana Sotona opet ne zadobije utjecaj i iskoristi njegovu silu još jednom, budući sami ljudi njoj ustupaju… Unatoč tome, dugo vrijeme u blaženstvu i miru će proći, i bezbrojna duhovna bića će postići njihov cilj… da postanu slobodni od sve materije i uđu u duhovno kraljevstvo, gdje svjetlo i blaženstvo postoje vječito.

 AMEN