Bertha Dudde, br. 5860, 23 Siječanj 1954

 Kada se grijeh otme kontroli, kada nema više vjere u Božju pravdu među ljudima, kada ljudi neodgovorno žive njihove živote do najvećeg mogućeg opsega i daju njihovim instinktima potpunu slobodu, kada ama baš nikakve Ljubavi nije moguće pronaći među čovječanstvom, kada se sve žudnje tiču ničeg doli svijeta i njegovih vlasništava, onda je kraj došao i Pisma će se ispuniti, proročanstava vidjeoca, koja su uvijek nagovješćivala kraj na Božju poduku, će se obistiniti… I ako vi ljudi promatrate oko vas, ako držite vaše oči otvorenima i promatrate sve što se događa na Zemlji, onda ćete znati, pod uvjetom da ste dobre volje, u kojem času živite… Svi vi ćete prepoznati kako su sve ovo znaci skorog kraja, da sâmo čovječanstvo daje povoda kraju budući ono živi u grijehu i ne obraća više pažnje na Boga… Za sada i dalje postoje ljudi koji nisu u potpunosti iskvareni, koji još ne pripadaju neprijatelju u potpunosti ali koji isto tako nemaju vjere i prema tome nastavljaju živjeti ne-promišljeno… unatoč tome, što se više približava kraj biti će također rastuće sve manje ovih ljudi… Oni će se dijelom dalje spustiti (tj. propadati) i postati subjektom protivnikove vlasti a dijelom će biti opozvani iz ovog života u kraljevstvo onostranog… Broj izopačenih i zlih ljudi će se povećati, i jedino će nekolicina ostati vjerni Bogu i živjeti na Zemlji kako je to Njegova volja. Oni će morati uvelike patiti pod prijašnjima, budući će oni biti omraženi i proganjani naračun njihove vjere… I čim su otvorene akcije poduzete protiv svih onih koji ispovijedaju Boga u Isusu Kristu, kraj je neizbježan za vas ljude. Ovo je, također, bilo najavljeno vama ljudima dugo vrijeme unaprijed tako da ćete sebe morati opravdati i biti suđeni poradi Isusova imena… Stoga čim je svo duhovno stremljenje tretirano sa neprijateljstvom, čim su Božje sluge spriječene od toga da djeluju za kraljevstvo Božje, čim su oni izrugivani i ismijavani zbog njihove vjere, vrijeme će doći kada su na djelu sotonske sile koje će, na kraju, bijesniti protiv svega što ukazuje na Boga. I svi oni koji su slabi i ne potpuno zli će biti opozvani sa Zemlje, tako da oni neće potpasti u ruke Božjeg Protivnika kada zazore konačni dani, kada su vjernici tretirani na takav način da će jedino ljudi sa snažnom vjerom i apsolutnim povjerenjem u Boga stajati čvrsto, budući će im njihova vjera dati snagu i budući oni mogu biti očigledno pomognuti od strane Boga naračun njihove vjere. Onda će Sotonina aktivnost sebe otkriti, jer on će sebe utjeloviti u svim ljudima koji mu pripadaju kao rezultat njihove sklonosti… I djela učinjena od strane svakoga od njih će vriskati za naplatom… A naplata će doći… Dan će doći koji će dokončati ovu aktivnost, kada će Božja pravednost istupiti i djelovanja svakog čovjeka će biti otkrivena… Dan Suda će doći kako je i zapisano… kada će svatko primiti nagradu koju zaslužuje… kada će se Riječ Božja obistiniti budući je ona vječna Istina.

 AMEN