Bertha Dudde, br. 8067, 22 Prosinac 1961

VAŽNOST ZAPOVJEDI LJUBAVI …. LJUBAV SE OHLADILA…

Ista je potreba na Zemlji kao i u ono doba kad Sam sišao na Zemlju da bih ljudima donio svjetlo kako bi ih spasio iz duboke noći u kojoj bi bili beznadežno utopljeni bez Moje Ljubavi. Pa opet dolazim na Zemlju u Riječi, opet ljudima palim svjetlo, koje bi ih iz tame noći trebalo izvesti na svjetlost dana …. Opet Ja Osobno govorim ljudima kao što Sam to činio kada Sam hodio Zemljom. Donosim im Radosnu Vijest, Božansko učenje Ljubavi, jer znam da njihovo odsustvo snage, njihova duhovna tama ima uzrok samo u nedostatku Ljubavi Koja je svjetlo i snaga za svakoga tko ju prakticira, tko vodi život u Ljubavi prema Bogu i bližnjemu.

Čovječanstvo je u najvećoj duhovnoj neimaštini jer ne poštuje ono što Sam mu objavio …. Zapostavlja Moje Zapovijedi Ljubavi i skroz je potpalo onome koji nema ništa Ljubavi. A ta bijeda ne može drugačije biti otklonjena nego putem života u Ljubavi …. Ljubav među ljudima se ohladila (Matej 24:12) a Moj protivnik vlada nad njihovim srcima i potiče ih na sve veću ne-Ljubav-nost …. Stoga Sam se ljudima spustio u Riječi i sad opet hodam Zemljom i prisutan Sam svakome tko Me hoće čuti i u svome srcu zapali Ljubav.

A tu Moju prisutnost uvijek vam dokazujem time što vam se obraćam, time što po Mojem nalogu zapisujete Moju Riječ i time ju činite dostupnom vašim bližnjima koji ju žele čuti i koji također vjeruju u Moje obraćanje pošto u njihovim srcima gori plamičak Ljubavi i srce Me prepoznaje kao Boga i Oca od vječnosti Koji govori Svome djetetu. Velika duhovna nevolja potiče Me na to da vam se obraćam kao i nekoć kad Sam Osobno boravio među ljudima i obraćao im se na isti način. Malo njih Me je tada prepoznalo i samo rijetki Me prepoznaju danas, pa i pored toga radi se o istom Bogu koji im govori, Bogu i Stvoritelju od vječnosti iz Čije Ljubavi i moći ste proizašli i Kojemu ćete pripadati do u svu vječnost.

No vi ljudi Moj glas možete čuti direktno tek kad živite u Ljubavi po primjeru života koji Sam Ja Sâm na Zemlji živio …. Tako da vam moram danas kao i nekoć objavljivati Zapovjedi Ljubavi prema Bogu i bližnjemu, moram vam reći za razlog vaše duhovne tame, vaše velike bijede i patnje i pokazati vam put za izaći od tamo …. Moram vam objasniti važnost života Ljubavi i neprestano vas upozoravati da živite u Mojoj volji …. Jer, želim vam pomoći, želim vam opet biti Spasitelj iz noći i smrti, hoću vas probuditi u život gdje možete uživati u svjetlu i slobodi.

I stoga silazim u Riječi i nanovo vam donosim Božansko učenje Ljubavi, Radosnu Vijest u najčišćem obliku. Jer, vi Mene Samoga trebate spoznati u Riječi koja iz visine struji k Zemlji i želi pronaći ulaz u vaša srca …. I tad se mogu i Ja Sâm u vama nastaniti, u vama mogu biti prisutan i obraćati se vama osobno …. A vi ćete prepoznati glas Oca koji govori Svom djetetu …. I što vam imam za reći uvijek će biti jedno te isto: Ljubite Mene iznad svega i bližnjega kao sebe same (Matej 22:36-40)….

Cijeli zadatak vašeg zemaljskog života sastoji se u tome da putem života Ljubavi u nesebičnosti spoznate Mene Samoga, dakle da živo vjerujete u Mene i da onda Isusa Krista priznate kao Spasitelja svijeta i Božjeg Sina u Kojem Sam se Ja Sâm utjelovio …. I da putem ovog vjerovanja postanete blaženi …. A za živu vjeru je potrebna Ljubav (Knjižica br. 63) i stoga ću vam uvijek objavljivati samo Moje učenje Ljubavi a ono će biti sadržaj Riječi koja vam dotječe direktno iz visine, a ona zvuči u vama kao djelovanje Moga Duha samo ako živite u Ljubavi ….

Moja Riječ naučava Ljubav i sami možete stvoriti dokaz Moje prisutnosti u vama samo ako vodite život u Ljubavi jer tad ću vam se obratiti i moći ćete Me čuti (Ivan 14:21)…. i duhovna bijeda od vas će odstupiti, noć će se povući pred svjetlom dana i vi sami biti ćete puni svjetla pošto Mene Samoga tada privlačite, jer Ljubav vuče Ljubav …. I tada ispunjavate svrhu vašeg zemaljskog života: opet postajete Ljubav i vraćate se Meni od Kojega ste nekoć proizišli …. AMEN

Bertha Dudde, br. 6384, 24 Listopad 1955

ZAPOVIJEDI LJUBAVI… OHLAĐENA LJUBAV…

Božja volja je ispunjenje Zapovijedi Ljubavi… A upravo ovim Zapovijedima, ljudi se protive, jer priroda njihovog bića ne dozvoljava da sami sebi nešto uskrate u korist bližnjega… Bog zna da ljudskim bićima manjka Ljubav, ali On također zna da ne postoji nikakav drugi put do blaženstva, nego kroz Ljubav…

I stoga je On dao Zapovijedi Ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu, koje također moraju biti ispunjene u slobodnoj volji, ako one trebaju potpomoći zrelosti duše. Bog zna da Zapovijedi mogu biti ispunjene, jer je u srce svakog čovjeka bila položena Ljubavna iskra, pri utjelovljenju kao čovjek… Svaki čovjek u sebi ima ovu Božansku iskru Ljubavi, stoga nikome nije nemoguće zapaliti ju… svaki čovjek može biti dobar, ako on to želi…
A, ‘biti dobar’ znači činiti Ljubav, biti spreman pomoći bližnjemu, i učiniti sve što je ugodno Bogu, Koji je Sam Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16). Ali, čovjek mora biti potaknut na to, što se događa upravo kroz Zapovijedi Ljubavi. Svaki bi čovjek doduše mogao u sebi osjetiti kako se treba ponašati, on bi i bez Zapovjedi mogao ispravno hodati Zemljom, jer u njemu tinja iskra Ljubavi…

No, sebična ljubav je još uvijek vrlo jaka u čovjeku, i zato su nasuprot ove sebične ljubavi stavljene Zapovijedi Ljubavi, tako da se sada čovjek slobodno odluči… Jer, to je njegov ispit zemaljskog života, da izabere Božansko, ili Bogu-protivno

… Jer, sa strane protivnika je djelovano na čovjeka, pa također mora biti prisutno i nasuprotno djelovanje, tako da čovjek ne treba podleći utjecaju protivnika. Ipak, Božji protivnik ima veliku moć, posebno u vrijeme Kraja… Jer on zna uvijek više raspaliti sebičnu ljubav u čovjeku, i prikazati Božanske Zapovijedi kao neprikladne, tako da ljudi više ne poklanjaju nikakvu pažnju ovim potonjima, nego čine sve kako bi zadovoljili svoju sebičnu ljubav.

Ljubav se ohladila među ljudima (Matej 24:12)… Ona zapravo tinja u svakom ljudskom srcu, ali neće biti zapaljena u plamen koji proždire sve što mu dođe na dohvat… I bit će potpuno ugušena, što bliže se prilazi Kraju… A onda je Božji protivnik dobio svoj meč, utoliko što mu je uspjelo odbiti duše od Boga, Koji je Sam Ljubav… Jer, ove duše su beskrajno mnogo udaljene od Boga, budući su bez Ljubavi. No, on sam (protivnik) time nije postigao ništa drugo nego da ove duše, koje on smatra pridobivenima, budu iznova istrgnute iz njegove moći, i iznova prognane u formu…

Božanske Zapovijedi Ljubavi mogu ovo spriječiti, ako čovjek njih poštuje… ako se on bori protiv sebične ljubavi kako bi mogao ispuniti Božje Zapovijedi… ako on najprije čini nešto da ne zgriješi protiv zakona, čak i ako ga još ne ispunjava unutarnji poriv da prakticira Ljubav… No, voljnome će biti dovedena snaga, i ono što on isprva čini pod pritiskom Zapovijedi, uskoro će činiti dobrovoljno i radosna srca, budući je Ljubav snaga, koja ga sve više ispunjava.

Stoga ljudi trebaju primiti znanje o Božjoj volji, njima treba biti dovedena Božja Riječ koja uvijek propovijeda jedino Ljubav, koja ističe Božanske Zapovijedi kao najvažnije… jer je iznimno važno da budu ispunjene, inače one ne bi bile dane od Boga… Ali, On želi pomoći ljudima koji još uvijek imaju malo Ljubavi u sebi, koji su još uvijek snažno opterećeni sebičnom ljubavlju… On im želi pokazati put do blaženstva, i stoga je On dao ljudima Zapovijedi Ljubavi, budući poznaje slabosti ljudi, njihovu manjkavost (nesavršenost) i njihova unutarnja nagonjenja… Ali, On također zna čime može dokinuti sve te slabosti…

Na Zemlji mora biti prakticirana Ljubav, i tko to ne čini dobrovoljno, mora na to biti potican kroz Zapovijedi, tako da se on sjedini s Bogom, Koji je Sam Ljubav, tako da se on oslobodi od protivnika, čije odsustvo Ljubavi (nemilosrdnost) povlači njega samoga i njegovu sljedbu u bezdan. AMEN

Bertha Dudde, br. 5495 Rujan 1952

BOŽANSKI PRINCIP- LJUBAV…
ODLUKA IZMEĐU BOGA I PROTIVNIKA

U vama treba prevladavati Božanski princip, inače nećete postati slobodni od vlasti onoga, koji protu-Božanski misli i djeluje. Božanski princip, međutim, jest Ljubav… i svako postupanje bez Ljubavi, svaka ne-Ljubavna (nemilosrdna, neljubazna) misao vas obilježava kao još pripadajućeg Božjem protivniku. Ali, onda ste vi slabi i zamračena duha. Fizička snaga nije dokaz duhovne snage, živahna aktivnost razuma nije dokaz probuđena Duha… nego dobrota srca, očigledno Ljubavno djelovanje u potpunoj nesebičnosti, pokazuje da u čovjeku prevladava Božanski princip, a onda je i njegov Duh probuđen, i on je pun svjetla i snage…
Vi ljudi međutim, ne težite ‘duhovnim’ dobrima, ona za vas nisu zbilja, budući vi još razmišljate previše materijalistički, i još uvijek previsoko cijenite ljudski razum i tjelesne snage, koji su međutim, u stvarnosti ništavni i bezvrijedni su za vječnost. Ove zemaljske prednosti bi vam uistinu mogle izravno pripomoći za brz duhovni uspon, ako bi ih vi koristili za ono što Bog od vas traži za sazrijevanje duše, ako bi vi vaše tjelesne snage koristili za aktivnu Ljubav prema bližnjemu, ako bi vi sposobnost da možete biti misaono (racionalno) aktivni, koristili kako bi duhovno napredovali, tako da okrenete vaše misli Onome Koji vas je stvorio, i ozbiljno Mu pristupite za razjašnjenje o smislu i svrsi vašeg zemaljskog života… Vama je dan razum da steknete znanje, i to ne samo u materijalnom, nego i u duhovnom području.
Ali, vas ljude premalo privlači potonje, jer vas onaj koji vas još uvijek drži vezanima, mami zemaljsko-materijalnim dobrima, i on vam nastoji svo duhovno znanje predstaviti kao beskorisno, budući vam on uklanja vjeru u nastavak života poslije smrti. Ali, ako bi vi Božanskom principu u vama dopustili vladati, onda bi vi također prepoznali njega, koji vam želi nauditi… Jer, Ljubav osvjetljava vaš duh i daje vam svjetlo, gdje je prethodno bio mrak… Ljubav se u vama treba razbuktati, ako želite misliti i djelovati ispravno…
Zato je u svijetu velika zemaljska nevolja, jer se Ljubav ohladila, budući u njemu više ne vlada Bog, nego Njegov protivnik, koji sve ljude želi nahuškati jednog protiv drugoga, koji potiče na ne-Ljubavno razmišljanje i postupanje… No, iz tog razloga i postoji velika duhovna nevolja među ljudima, budući ih ne-Ljubav čini potpuno slijepima, budući među njima više nema nikakve vjere, koja može proizaći jedino iz Ljubavi, i koja bi ljude naučila sasvim drugačije razmišljati i djelovati. Bog ili Njegov protivnik…
Vi ljudi morate odlučiti između dvoje… Ljubav ili mržnja… svjetlo ili tama… snaga ili slabost… nesmetano, iz samih sebe, vi morate izabrati vašeg Gospodara… Ali, Bog je Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16), i stoga vi možete pronaći Boga jedino kroz Ljubav, vi se možete sjediniti s Bogom jedino kroz Ljubav… A ako zanemarite Ljubav, onda vlast nad vama dodjeljujete (priznajete) Božjem protivniku, i za vječna vremena se prepuštate njemu, koji je u slobodnoj volji napustio princip Ljubavi, koji je postao bezbožan, budući se u potpunosti odrekao svake Ljubavi, koji je zbog toga potonuo u najdublju tamu, a i vas ljude bi u njoj želio zadržati, ako mu vi ne pružite nikakav otpor… Oslobodite se od njegove moći, tako da dopustite da u vama prevlada Božanski princip, tako da vi sebe oblikujete u Ljubav, koja vas čini Božjom djecom, i stoga najblaženijim stvorenjima, koja su sjedinjena s njihovim Ocem za vječnost. AMEN

Bertha Dudde, br. 7234, 20 Prosinac 1958

ZAPOVIJED LJUBAVI PREMA BOGU I BLIŽNJEMU…

Od Mene je vama ljudima dana jedino Zapovijed Ljubavi prema Bogu i bližnjemu, jer ako ispunite tu Zapovijed, postati će izlišne sve druge Zapovijedi koje su uvijek usmjerene jedino protiv dokaza ne-Ljubavi. Stoga se s pravom može reći da su Zapovijedi koje Sam Ja ranije dao Mojsiju sve sadržane u ovim dvjema Zapovjedima Ljubavi prema Bogu i bližnjemu (Rimljanima 13:8-10; Galaćanima 5:14), samo što je u doba Mojsija bilo nužno da prekršaji ljudi pojedinačno budu navedeni i onda su pojedinačno dane Zapovijedi da bi se čovjeka privelo nazad u stanje pravednosti, gdje bi svatko svome bližnjemu činio ono što je želio za samog sebe.

Jer, svaki grijeh je kršenje Ljubavi,… a čovječanstvo je živjelo u grijehu, kako u doba Mojsija, tako i u doba Mojeg boravka na Zemlji …. Ljubav je bila ohlađena, čovjek više nije mario za drugog čovjeka, ništa mu više nije bilo sveto, niti posjed niti život bližnjega …. nije se prezalo od ničega pošto se nalazio u vlasti Moga protivnika, i uvijek nanovo ljudi su morali putem proroka biti suočeni sa grješnošću njihovih djela i morali su biti pozvani na promjenu njihovog načina života.

Uvijek i uvijek nanovo radi se o nedostatku Ljubavi …. i uvijek i uvijek nanovo putem Mojih sluga i proroka objavljivati ću Božansko učenje Ljubavi, kao što se događalo za vrijeme Mojsija, i kao što Sam Ja Sâm to činio kao čovjek Isus …. Uvijek su ustajali proroci, i uvijek nanovo će ustajati proroci koji ljudima najavljuju Kraj sa užasom, jer su ovi skrenuli s pravog puta, jer se Ljubav ohladila i jer život bez Ljubavi za sobom povlači užasne posljedice, kako duhovno tako i zemaljski …. jer život bez Ljubavi krši Moj zakon vječnog reda, a takav jedan prekršaj kao posljedicu ima najveću zemaljsku nevolju i razaranje onoga što Sam Ja načinio za stvaranje reda.

Samo u Ljubavi postoji Božanski red, a život bez Ljubavi ne može biti nego nasuprotan Mojem vječnom redu i učinak toga mora biti u skladu s time. A ljudi neće biti ostavljeni u neznanju glede toga što Zapovjedi Ljubavi prema Bogu i bližnjemu znače …. Uvijek nanovo biti će im objašnjeno u čemu se sastoji nesavršenost stvorenjā i kako se ona može otkloniti, uvijek nanovo Ljubav je izlagana kao jedina ljekovita sila protiv svega nezdravoga, kao jedino svjetlo koje razlaže tamu, kao jedino sredstvo za uspostavu konačnog sjedinjenja sa Mnom (1 Ivanova 4:16).

Ljubav je sve i stoga vi ljudi putem Mojih glasnika koji vam to najavljuju saznajete o Kraju sa užasom, kad te Zapovjedi ne poštujete, kad ne poštujete red koji uvijek može biti uspostavljen samo putem života u Ljubavi. Bez Ljubavi sve ostaje u smrtnoj ukočenosti, koja za sve duhovno koje je nekoć bilo stvoreno u svjetlu, snazi i slobodi predstavlja tamu, odsustvo snage i zatočenost…

Samo Ljubav može ponovo uspostaviti to nekadašnje stanje, i stoga će Moja Zapovijed Ljubavi prema Bogu i bližnjemu uvijek i vječno biti i ostati prva i najvažnija Zapovijed, i uvijek nanovo ću Ja putem proroka glasno objavljivati da bez Ljubavi nitko ne može biti blažen, da samo putem Ljubavi može doći do sjedinjenja sa Mnom, a to stvorenju daje vječno blaženu sreću i ponovo ga dovodi do njegovog izvornog stanja …. A te proroke trebate slušati jer njihov glas čuje se posebno glasno i jasno u posljednjem vremenu pred Kraj, gdje se Ljubav ohladila među ljudima i stoga se i završava jedna epoha pošto opet mora biti uspostavljen zakonski red gdje vlada Ljubav i gdje je u Ljubavi sve blaženo ….
AMEN

Bertha Dudde, br. 6071, 6 Listopad 1954

GRIJEH JE KRŠENJE LJUBAVI…

U svijetu ne-Ljubavi i grijeh mora prevladavati, jer grijeh je sve što krši Ljubav. Grijeh je sve što je protivno Božanskom redu, koji je utemeljen na Ljubavi. Što manje ljudi žive u Ljubavi, to(liko) očiglednije istupaju iz(van) Božanskog reda …. Griješe i time se prepuštaju u ruke onome koji je grijeh donio u svijet …. Grijeh je sva(ka) nepravda koja svoj izvor ima u ne-Ljubavi. Svaki grješnik revoltira protiv Boga, protiv vječne Ljubavi, jer svjesno čini nešto Bogu oprečno …. A na to ga navodi njegovo samoljublje.
On sam sebe ljubi više nego Boga …. On doduše ima ljubav u sebi, no ona je krivo usmjerena, nju je preuzeo od Božjeg protivnika, koji se na isti način ogriješio protiv Boga jer se sam uzvisio nad Bogom i na taj način propao. Čovjek, koji živi u Ljubavi, ne može griješiti …. On doduše može pasti, dakle podleći u slabostima i kušnjama protivnika, ali Ljubav će ga uvijek nanovo podići, on će svoju nepravdu htjeti ispraviti, on će svoj prekršaj spoznati i zažaliti (pokajati se), i ‘naći će oprost’, jer se sâmo njegovo biće buni protiv grijeha, protiv svjesnog kršenja Ljubavi …. Grješnik je bez Ljubavi, a on će svoj grijeh spoznati i pokajati se tek kad je u njemu zapaljena Ljubav …. Tek tada on se okreće od grijeha, tek tada on stupa u zakon vječnog reda.
Sve dok ljudima vlada ne-Ljubav, nepravda će se širiti, čovjek će tražiti svoju vlastitu korist nauštrb drugoga, jači će ugnjetavati i iskorištavati slabijega, ‘pravo posjeda’ neće biti poštovano, među ljudima više neće vladati bratstvo, nego će jedan drugoga gledati kao neprijatelja i otvoreno ili prikriveno će djelovati jedan protiv drugoga …. Ljudi su sluge Sotone, a ne više djeca Božja, koja to trebaju biti i postati …. I zato grijeh sve više prevladava što je bliži Kraj, pošto Ljubav nestaje među ljudima, i zbog toga oni sami navlače Dan Suda …. Jer kad je sve izašlo iz reda, u skladu sa zakonom mora doći Kraj …. da bi po Božanskom planu red bio ponovo uspostavljen …. da bi na Zemlji opet vladala Ljubav i pravda …. AMEN

Bertha Dudde, br. 2420, 22 Srpanj 1942

UDALJENOST OD BOGA… ODSUSTVO SNAGE… PROPAST…

Božje Zapovijedi se ne poštuju, a čovječanstvo se klanja još jedino svijetu, i tako onome koji vlada svijetom. A, budući da ono ne prepoznaje Stvoritelja neba i Zemlje, jer ne ispunjava Njegovu volju i podređuje se Njegovom protivniku, ide u susret propasti, jer se sve više udaljava od Boga, i odatle sve manje može biti opskrbljeno Njegovom snagom…
Odsustvo snage (nemoć) je, međutim, propast… Odsustvo snage je neizrecivo bolno za duhovno, koje ne može nastaviti svoj put razvoja, nego ostaje vezano, budući se bez opskrbe Božjom snagom ne može osloboditi. Udaljenost od Boga je međutim istoznačna sa povlačenjem snage, i stoga je beživotno stanje, kojeg biće postaje svjesno tek nakon završetka zemaljskog života. To je neizrecivo tužno vrijeme za duhovno, kojega izopačena volja čovjeka čini da ostane u vezanom stanju, a uzrok ove duhovne nevolje je odsustvo Ljubavi (nemilosrdnost)… djelovanje ljudi protiv Božanskih Zapovijedi…
Ljubav prema bližnjemu se premalo prakticira, ali sebična ljubav je narasla, a time je također ojačala i ljubav prema svijetu, te stoga ne može postati bolje na Zemlji, ljudi ne mogu ostati pošteđeni patnje, budući oni sami žele tako. A takvo vrijeme odsustva Ljubavi (nemilosrdnosti) zahtijeva Božju intervenciju, jer Njegove Zapovijedi više nisu poštovane. Bog od ljudi traži Ljubav prema bližnjemu, a On u tome također vidi i Ljubav prema Njemu Samome… „Što učinite najmanjem od Moje braće, Meni ste učinili…“ (Matej 25:40) On Sam sve ljude naziva Svojom braćom… I On želi da ljudi na Zemlji jedan prema drugom postupaju kao braća. On želi po tome izmjeriti njihovu Ljubav za Njega.
A ljudi ne slušaju Njegov glas, ne osvrću se na Njegovu Riječ, i bez Ljubavi prolaze pored nevolje bližnjega. I tako oni trebaju osjetiti jednaku nevolju, oni trebaju snositi istu sudbinu, patnja mora oblikovati svakoga, ako je on još sposoban za promjenu, i oni trebaju naučiti gledati bližnjega kao brata, i služiti jedan drugoga. Ovo međutim može postići još jedino velika zemaljska nevolja, i stoga Bog mora dozvoliti da takva prođe po Zemlji, tako da u ljudima bude probuđena Ljubav, i da se spriječi duhovna propast, tamo gdje još dolazi u obzir mogućnost promjene volje.
A ovo treba donijeti nadolazeće vrijeme, koje će donijeti još beskrajno mnogo patnje, budući čovječanstvo drugačije ne može biti dovedeno do Ljubavi, a bez Ljubavi je potpuno izgubljeno. I, ovo treba očekivati u kratkom vremenu… Jer, čovječanstvo se sve više udaljava od Boga, i ono može još jedino putem velike patnje biti dovedeno nazad Bogu, ako još nije sasvim pripalo Božjem protivniku, i još ustrajava bez Ljubavi. Ali onda više nije daleko čas Suda, Dan u kojem je konačno razdvajanje između dobra i zla… između onih koji žive u Ljubavi, koji priznaju Boga kao njihovog Gospodara, i pristalica svijeta koji su lišeni bilo kakve Ljubavi. AMEN

Bertha Dudde, br. 2445, 10 Kolovoz 1942

NELJUBAV(NOST)… BORBA SVIJETA PROTIV UČENJA LJUBAVI…

Svjetovno ponašanje čovječanstva ne može se uskladiti sa učenjem Krista, jer ono traži djelovanje Ljubavi, ono zahtjeva život (jednog) za drugoga, zahtjeva odnos ljudi među sobom kao brata prema bratu. No ljudi sadašnjice međusobno su neprijateljski nastrojeni jedni prema drugima, često vanjski naklonjeni jedni drugima, no u srcu uvijek jedino usmjereni na vlastitu korist, smatrajući bližnjega protivnikom, jer se putem njega osjećaju oštećeno ili u nedostatku.

Čovječanstvo je lišeno svake Ljubavi, i stoga je ono protiv Kršćanstva, protiv Božanskog učenja Ljubavi koje više ne želi slijediti. Jer, prakticirati Ljubav za ljude znači nadvladavanje, znači odvajanje od materije, zapostavljanje vlastitih želja i strasti, žrtvovanje onoga što je čovjeku drago …. Treba se boriti protiv samo-ljublja, čovjek se mora odgajati prema nezahtjevnosti kako bi time mogao služiti bližnjemu da mu pruži ono što sebi uskrati. To je žrtva koja jedino može biti prinešena iz Ljubavi, stoga Ljubav mora biti prakticirana …. No samo još rijetko čovjek za bližnjega prinosi ovu žrtvu ….

Svatko misli samo na sebe, i stoga mu je učenje Krista nelagodno, i on se pridružuje namjeri da se ono iskorijeni …. Gdje je ne-Ljubav(nost), tamo će se bez razmišljanja voditi borba protiv Božanskog učenja Ljubavi. A ne-Ljubav(nost) je rasprostranjena cijelim svijetom, ljudi nadmašuju jedni druge u užasima koje nanose jedni drugima, tako da se cijeli svijet može nazvati krivim za velike svjetske događaje koji su za izvorište imali samo ne-Ljubav čovječanstva i koji za sobom povlače još veću ne-Ljubav stoga to mora biti označeno kao djelovanje pakla, djelovanje demonskih sila.

Ali ljudi ne prepoznaju duhovno dno u kojem se nalaze. Promatraju samo čisto vanjsko djelovanje svjetskih događaja, a ne stanje duha onih koji svojom velikom ne-Ljubavnošću i svoje bližnje potiču na ne-Ljubavne postupke. I sve dok to zlo nije prepoznato, ono niti ne može biti popravljeno; sve dok čovjek ne-Ljubav(nost) ne prepozna kao najveće zlo, neće se truditi živjeti u Ljubavi, znači davati je bližnjima ….

Tako dakle neće niti priznavati učenje Krista, odbijati će ga, jer mu to njegovo slijeđenje zemaljski ne donosi nikakvu korist. A u skladu s tim će biti i njegovi postupci …. Ljubav će opet biti potisnuta, a posljedica će biti samo povišena ne-Ljubavnost …. Čovjek će težiti uništenju drugog čovjeka, bit’ će razuzdan, više neće znati razlikovati pravdu od nepravde i stoga će se nadmašivati u tvrdoći i jezivosti, a sva Ljubav će se ohladiti i duhovno (pre-)nisko stanje spustit će se do kraja, a svijet bez Ljubavi ne može opstati, on je osuđen na propast i s njim sve što se samo ne trudi spasiti putem Ljubavi …. AMEN

Bertha Dudde, br. 3910, 21 Listopad 1946

LJUBAV – SILA KOJA IZGRAĐUJE…
NELJUBAV(NOST) – SILA KOJA RAZARA…

Najjača pokretačka sila na Zemlji trebala bi biti Ljubav …. no ako je pohlepa, koja proizlazi iz samoljublja, veća od Ljubavi, čovjek promašuje smisao svog zemaljskog života, i njegovo utjelovljenje na Zemlji ne donosi mu duhovni uspjeh. Stoga se čovjeku ne može dovoljno ozbiljno propovijedati Ljubav, koja je jedina svrha njegovog zemaljskog života, jer postojanje kao čovjek samo je jedna kratka faza u evoluciji duhovnoga ka gore, koja međutim isto tako može i upropastiti beskrajno dugo vrijeme razvoja prije toga, ako si čovjek u slobodi volje Božanski zakon Ljubavi ne učini glavnim principom njegovog zemaljskog putovanja.

Zapovijed Ljubavi ljudima uvijek mora biti predstavljena kao Božanska zapovijed, tako da ju poštuju i po njoj žive. No ako nije poštivana, čovjek postupa suprotno Božanskom redu, a to se uvijek jasno odražava. Sve ispada iz ravnoteže reda na uštrb samih ljudi koji živ(otar)e bez Ljubavi. Jer prividan red vanjskih životnih uvjeta održavan je samo putem pojačane ne-Ljubavnosti, koja će uvijek nanositi štetu bližnjemu, samom čovjeku ili njegovom posjedu.

Svo razmišljanje, sav govor i postupanje, u kojima je odsutna Ljubav, imati će štetne posljedice za dušu i tijelo onoga koji živi bez Ljubavi …. a istovremeno će usmjereno protiv bližnjega i njemu nanositi štetu pa dakle ubijati Ljubav, a ne buditi Ljubav …. Jer, svaka ne-Ljubavnost pokretačka je sila koja ima razorno djelovanje, suprotno Ljubavi koja je u sebi sila koja izgrađuje i održava …. Jer ona je Božanska, a sve Božansko oživljavajuća je sila, s druge strane ne-Ljubav je nasuprotna sila koja vodi smrti (Ivan 10:10)….

Čovjek, stvorenje početno u neznanju, na početku svog zemaljskog života stoga mora biti doveden do znanja o blagoslovu Ljubavi, kao i o ne-Ljubavi koja donosi propast …. On mora bit podučen i Ljubav mu mora biti predstavljena kao nešto vrijedno stremljenja na Zemlji. I ako se ogriješi o Zapovijed Ljubavi mora na sebi osjetiti posljedice ne-Ljubavi.

Stoga se Bog nikada neće uplitati hendikepirajući, tj. zaustavljajući kad ljudi lišeni svake Ljubavi izvršavaju djela koja krše sav Božanski red, jer Ljubav se mora vježbati dobrovoljno, tako da čovjekova volja ne može biti obrezana kako bi on na rezultatima njegovog Ljubavi lišenog postupanja, govorenja i razmišljanja naučio spoznati kako se daleko udaljio od vječnog reda, i kako bi sam od sebe stremio nazad …. kako bi se u slobodnoj volji preobrazio u Ljubav.

I stoga niti razorno djelovanje nije oslabljeno od strane Boga, i zato na Zemlji može biti samo stanje najveće potrebe i tjelesnih teškoća, ako je Ljubav među ljudima nestala …. Kao što i Ljubavno djelovanje ublažava najveću patnju i ljudima pokazuje ispravan pravac za uspostavljanje sređenih životnih uvjeta, samo ako su ovi voljni za djelovanje u Ljubavi. Jer nesebično Ljubavno djelovanje čini čuda ….

A gdje je ne-Ljubav u najvećoj mjeri prouzročila razaranje, tamo Ljubavno djelovanje može stvoriti potpunu ravnotežu, i ljudi koji su si zakon Ljubavi učinili temeljnim zakonom živjeti će u redu, kao što je Božja volja. No samo Ljubav ponovo uspostavlja taj red, jer jedino ona je sila koja stvara, oživljava i održava, jedino ona je sila koja blagoslivlja i čini sretnim i čovjeka privodi njegovom krajnjem cilju …. Jedino ona donosi uspjeh radi kojega čovjek živi na Zemlji …. On se razvija ka gore, približava se Bogu, Koji je vječna Ljubav, i njegova duša se sjedinjuje s Njim putem Ljubavi …. AMEN

Bertha Dudde, br. 3924, 5 Studeni 1946

LJUBAV – IZGRAĐUJUĆI PRINCIP…
NE-LJUBAV(NOST) – UNIŠTAVAJUĆI PRINCIP…

I nepromjenjivi zakon Ljubavi može biti narušen slobodnom voljom. To je zakon koji je temelj Božanskog reda i koji je stoga po sebi vječno nepromjenjiv i čije ispunjenje omogućava razvoj ka gore, izgradnju i održanje svih iz Boga proizašlih stvaranja. Ako se taj zakon naruši neizbježna je posljedica nazadovanje i razaranje. I ljudskoj volji je dano na izbor da se stavi pod taj zakon i tako dakle ostane u Božanskom redu ili da u odnosu na Božanski red djeluje protiv zakona.

Shvatljivo je da su posljedice ispravne ili naopake volje od iznimne važnosti za duhovno (koje je) u čovjeku utjelovljeno radi zadnjeg ispita volje. Jer, ogriješiti se o temeljni zakon znači u stvari uništavati element života, pošto je pra-supstanca svega stvorenoga Ljubav …. Sila koja proizlazi iz Boga kao vječne Ljubavi, koja je dakle i praiskonska Sila koja sve održava. Tako da je ogrješenje o Ljubav ne-poštivanje te Sile i njenog pra-izvora te protu-djelovanje, a ono je dakle razorno tamo gdje je Ljubav bila izgrađujuće aktivna.

Božanski red ne može se održati tamo gdje se ne poštuje zakon Ljubavi, i onda je dakle duhovni i zemaljski kaos, duhovno i zemaljsko propadanje neizbježna posljedica toga, što na koncu dovodi do raspada. Ljudskom razumu to ne može biti učinjeno shvatljivo sve dok se on sam ogrješuje o Božanski zakon …. Ali ako ga ispunjava, njemu je i to objašnjenje razumljivo, pošto on sam Silu Ljubavi može osjetiti ali i u jasnoći duha spoznaje sve međuodnose i time se dakle razvija uzlaznom putanjom. Prvi skroz isključuje tu silu koja je jedina izgrađujuća i konstantna, i on ostaje mrtvo stvorenje u stanju smrti dok nije prožet snagom Ljubavi.

Jedino ispunjenje temeljnog zakona stvara život, koji bez Ljubavi nije zamisliv, jer život je stanje Božanskog reda. I zemaljski život čovjeka duhovna je smrt ako je vođen bez Ljubavi. Izgrađujući princip ostaje Ljubav do u svu vječnost, razarajući princip je ne-Ljubav-nost i mržnja …. A tako ljudi u kojima je dominantan potonji princip nikada ne mogu očekivati život, život duše u ovostranom i u onostranom …. Jer život na Zemlji samo je privid života koji se na kraju raspadne u ništa.

Ali tko slavi Božanski princip, tko poštuje zakon Ljubavi i po njemu živi, njegov život je neuništiv, ostaje nedotaknut od razarajućeg djelovanja ne-Ljubav(nost)i, to je život prepun snage, pošto je neprestano hranjen od Praizvora snage, pošto se sam kroz život u Ljubavi spaja sa vječnom Ljubavlju i dakle nikad više ne može izgubiti život, koji je u suštini svoje biti samo očvrsnuta sila Ljubavi. Tko to shvati, već se nalazi visoko u spoznaji koju mu može donijeti jedino Ljubav, integracija u vječni zakon i dakle život u Božanskom redu …. A taj se ne mora bojati smrti, pošto za njega nema smrti, taj živi i živjeti će u vječnosti, sjedinjen s vječnom Ljubavlju, Koja je bila njegov izvor, Koja je kao vječna stvaralačka sila neprestano aktivna i bezbrojnim bićima daje vječni život …. AMEN

Bertha Dudde, br. 8576, 31 Srpanj 1963

SMISAO ZEMALJSKOG ŽIVOTA… DOBRO-DUŠNA AKTIVNOST…

Opet i iznova vas želim obavijestiti o okolnostima koje se odnose na vaš proces zemaljskog života kao ljudskog bića, budući da ovo znanje čini da živite vaš život odgovorno, čim vi vjerujete u njega. Ono vam također može biti predstavljeno i susresti se sa kompletnim nevjerovanjem, ipak tijekom vašeg zemaljskog života vi ćete opetovano doći u situacije kada ćete promišljati o svrsi vašeg postojanja, i onda će se takve misli doista pojaviti u vama opet i iznova i vi ćete se prisjetiti razgovora koji su bili namjeravani osigurati vam objašnjenje. I svaka razumna osoba će također promišljati o njemu i, zavisno o njegovoj volji, doći do ispravnog zaključka. Ja jednostavno ne želim da se ljudsko biće bavi sa ničime osim svjetovnim stvarima nego želim da bude uvučen u jednu oblast koju nije moguće dokazati a ipak ne može biti zanijekana, ako se o njoj najozbiljnije promisli… Jer jedino ako ljudsko biće putuje ovom stazom razumno će njegov život biti uspješan za njegovu dušu, sazrijevanje koje je smisao i svrha zemaljskog života.

Otud je glavna stvar za ljudsko biće da bude opetovano podsjećan na činjenicu da on ne živi na Zemlji jedino poradi postizavanja jednog izvanjski dobrog standarda življenja i bogatstava… Premda kao pravilo on to neće željeti vjerovati niti može biti prisiljen u to vjerovati ali on će unatoč tome povremeno tome pridavati pažnju i onda će također biti sposoban promijeniti njegov um, tako da će razumno sebe zaokupiti više sa oblašću koja mu ne može biti dokazana. I onda će zavisiti o njegovom općem načinu života da li će postati vjernik, jer čim on ne zanemari dobro-dušnu aktivnost, čim je spreman pomoći i dobre je volje, on će također naučiti vjerovati i napredovati u njegovom razvoju. To je zašto bližnja ljudska bića trebaju uvijek jedino biti poticana sprovoditi djela Ljubavi (Titu 3:1, 8, 14), što može često već biti postignuto ako im se bude dobar primjer… Onda će nevjerovanje također biti smanjeno, jer Ljubav će nepromjenjivo probuditi živu vjeru. Otud je apsolutno nužno živjeti život Ljubavi kako bi se postigla vjera (Knjižica br. 63)…

Ljubav se, međutim, među ljudima ohladila i srca će trebati biti ganuta kako bi postala voljna ljubiti, jer svako ljudsko biće ima sposobnost ljubiti, budući da Sam Ja usadio u njega sićušnu iskru Mojeg Duha za njegov zemaljski život… I voljnost da se ljubi može, zauzvrat, jedino biti pobuđena kroz veliku nedaću, kroz ozbiljne udare sudbine koji pogađaju ljude gdje jedna osoba zavisi o drugoj i voljnost za pomoći izbija u prvi plan, pod uvjetom da osoba nije sasvim okorjela i prema tome sljedbenik Mojeg protivnika, koja će naknadno biti beznadežno izgubljena kada vrijeme za sazrijevanje njegove duše dokonča. Zemaljski je život u zastoju bez Ljubavi, duša ne može steći ništa i ostaje u njezinom prethodnom stanju, ako još više ne propadne u bezdan iz kojeg je bila već odradila njezin put prema gore i samo treba prijeći konačnu strminu. Bez Ljubavi ona se ne može pomaknuti ni jedan korak naprijed, a ni jedno ljudsko biće ne može biti prisiljeno ljubiti, to je stvar slobodne volje ali jedina opcija da se postigne cilj na Zemlji za dušu da postane savršena i promijeni se iznova u njezinu temeljnu prirodu.

I zato Božansko učenje Ljubavi treba biti proglašeno opet i iznova, ljudska pažnja mora biti skrenuta na Zapovijedi Ljubavi za Boga i druge ljude, opet i iznova oni moraju biti dodirnuti sa nedaćom i bijedom tako da će se njihova iskra Ljubavi zapaliti i pretvoriti u blistavu vatru. I to je zašto Ja nastavljam obrazovati učitelje za Mene na Zemlji koji propovijedaju Ljubav njihovim bližnjim ljudskim bićima, koji im proglašavaju Moju volju i pokušavaju ih uvesti u vrstu znanja koje jedino može biti zadobijeno kroz življenje života Ljubavi… To je zašto Ja iznova šaljem učenike u svijet tijekom posljednjih dana, tako da će oni proglasiti Moje Evanđelje koje Ja Osobno dostavljam na Zemlju…
… Opet i iznova Ja djelujem vidljivo i izvanredno kako bi bio povjerovan, budući su ljudi sebe već uvelike udaljili od vjerovanja i više neće posjetiti mjesta gdje je Moja Riječ proglašavana, i budući je čak tamo Moja Riječ izgubila njezinu snagu ako propovjednici Moje Riječi nisu duhovno probuđeni… Ljudi trebaju oživjeti, oni trebaju naučiti kako steći živu vjeru, budući će jedino onda oni stremiti spram Mene i naučiti Me ljubiti i onda također napredovati u njihovu razvoju… Bez Ljubavi, međutim, oni neće postići ništa na Zemlji… Bez obzira što je učinjeno, to uvijek treba biti utemeljeno na Ljubavi ili će to biti mrtva djela… Vi ljudi bi trebali znati sve ovo i istraživati motive onog što govorite, činite i mislite… I jedino ako ste nagonjeni od strane Ljubavi će sve što mislite, govorite i činite biti dobro pred Mojim očima i donijeti vam viši stupanj zrelosti… Ali sve je beskorisno bez Ljubavi (1 Korinćanima 13:1-3)… Jer vi jedino živite na Zemli u svrhu mijenjanja vašeg života u život Ljubavi, i jedino ovo jeste i ostati će vaš cilj, tako da ćete se kroz Ljubav vi sjediniti sa Mnom, Koji Sam Sama Vječna Ljubav (1 Ivanova 4:16). AMEN

Bertha Dudde, br. 5725, 17 Srpanj 1953

NOSITE MOJE EVANĐELJE U SVIJET…

Nosite Moje Evanđelje u svijet… vi ne shvaćate kako li je nužno da su ljudi podučeni, da čuju Moju Riječ i tako otkriju Moju volju… Premda poznaju sve što im činite dostupnim kao Moju Riječ, oni to više ne smatraju Mojom Riječju, to su samo isprazne fraze koje ne uzimaju ozbiljno, posljedično tome, oni ne čine ništa kako bi poboljšali zrelost njihovih duša, oni žive za trenutak bez da razmišljaju o svrsi njihovog života na Zemlji… I sada im vi morate nanovo odnijeti Moju Riječ (Bertha Dudde), oni će ju zasigurno prepoznati kao istu Riječ (Biblija) ali će im izgledati više živa budući ćete im donijeti dar kojeg ste primili od Mene Osobno i koji njima više neće izgledati mrtav, umjesto toga, on će im goditi čim im Moju Riječ ponudite s Ljubavlju. Nosite Moje Evanđelje u svijet…
To je jedini mogući način da se ljude upozna sa njihovim Bogom i Stvoriteljem, sa njihovim Ocem od vječnosti, Kojega oni moraju upoznati kako bi sami sa Njime uspostavili kontakt. Trebate ih obavijestiti o Meni, o Mojoj Ljubavi za Moje žive tvorevine, o Mojem vječnom planu Spasenja i nadolazećem Kraju koji ih ne smije dočekati nespremne. Trebate im donijeti Istinu, znanje koje ste primili od Mene koje je namjeravano pomoći ljudima postići blaženstvo. Pokušajte usmjeriti njihove umove k duhovnim sferama i, iznad svega, skrećite njihovu pažnju na Božanskog Iskupitelja Isusa Krista; trebate ih pokušati ohrabriti da gledaju unutar sebe, da rade na unapređenju njihovih duša, da streme za duhovnim životom, za preporodom njihovih duša…
Pokušajte ih uvjeriti u nastavak dušinog života i odgovornosti koju nose kao ljudska bića spram njihovih duša, prikažite im sudbinu duše nakon njihove smrti i skrenite im pažnju na činjenicu da postoji Pomagač, da oni trebaju zaklinjati Isusa Krista za snaženje njihove volje ako je ona preslaba i, prije svega, ohrabrite ih da budu Ljubav-no aktivni… Predajte dalje sve što vas Osobno podučavam, i tako budite istinski razdjeljivači Mojeg učenja Ljubavi i radite za Mene i Moje kraljevstvo, budući su ljudima potrebna objašnjenja, oni trebaju Moju Riječ, i ona im mora biti vidljivo ponuđena, inače će ju odbaciti a ipak ne mogu postati blaženi bez Moje Riječi. Pamtite kako vrijeme ističe, da vaš rad ne dozvoljava nikakvog odgađanja, da morate raditi marljivo budući čovječanstvo trpi veliku duhovnu nevolju. Prisjetite se da nije puno vremena preostalo do Kraja i da prema tome ne smijete biti malodušni ili tromi, ali da također možete biti sigurni u Moj blagoslov, Moju podršku i neprestane poduke, da ću Ja uvijek i zauvijek dati tako da opet možete predati dalje onima koji su u potrebi i zavise o vašoj pomoći… Prema tome, budite gorljivi radnici u Mojemu vinogradu, služite Mi kao vjerne sluge i izvodite ljude iz tame noći na svjetlo dana… Propovijedajte Moje Evanđelje Ljubavi svim ljudima, tako da će oni postići život i postati blaženo sretni. AMEN

Bertha Dudde, br. 4950, 13 Klovoz 1950

SVRHA ZEMALJSKOG ŽIVOTA:
SLUŽENJE U LJUBAVI SLOBODNOM VOLJOM…

Svrha vašeg zemaljskog života je da vi ljudi jedni drugima služite u Ljubavi, jer jedino Ljubav koja služi istinska je Ljubav prema bližnjemu. Čovjek ne smije vjerovati da može živjeti sâm bez pomoći drugog čovjeka. On treba bližnjega, kao što i on njemu treba biti od pomoći. Pošto se Ljubav u srcu čovjeka treba zapaliti, čovjek povremeno mora biti ovisan o pomoći, inače mu ne bi bila dana prilika da razvije svoju Ljubav.
U cijelom materijalnom stvaranju može se dokazati da sve ima svoje određenje, da dakle svako djelo stvaranja služi, time što u stanju prisile ispunjava svoju funkciju i određenje, pridonoseći održanju ili oživljavanju drugih djela stvaranja…. To je i zadatak čovjeka, da služi, no međutim u slobodnoj volji, dakle iz Ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu. A jedino ta uslužna Ljubav spašava čovjeka, jer on time dokida stari grijeh otpada duhovnoga od Boga u oholosti i vlastoljublju ….

No tko se Zapovjedi Ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu ne podredi, njegov duh je još pun oholosti, ne prepoznaje svrhu svoga života i time ostaje nespašen …. On se nakon odlaganja tijela ne može kretati slobodno, zemaljski život nije iskoristio, živio je uzaludno …. pa čak i ako mu je ovaj donio zemaljske prednosti i ako se na kraju može osvrnuti na život pun rada. Radi se o duši čovjeka, ne o njegovom tijelu. Tijelo mu je dano kako bi duša u njemu mogla sazrijeti, tijelo je bilo samo sredstvo za postizanje cilja, jer duša je neprolazna, a tijelo umire, i duša sa sobom u duhovno kraljevstvo ne odnosi ništa od onoga što je na Zemlji zadobiveno ili kupljeno.

Dakle sve dok čovjek brine samo za sebe i pored bližnjega prolazi nezainteresirano, sve dok nema otvoreno srce i oko za patnju bližnjega, dominiran je samoljubljem koje je velika prepreka za duševni razvoj ka gore. Jer samoljublje vuče na dolje, samoljublje je pogrešno usmjerena ljubav koja nikada ne može imati spašavajući učinak, nego čovjeka uvijek samo još više svezuje, koja se poput okova ovija oko čovjekovog duha koji putem samoljublja nikako ne može biti doveden do buđenja.

Tko ljubi sam sebe, taj će na bližnjega uvijek gledati sa visine, i tom čovjeku je služenje u nesebičnoj Ljubavi nemoguće, jer princip vladanja još uvijek je u njemu i priječi mu svako djelo Ljubavi. E sad, što je dublje čovječanstvo zaglibljeno u samoljublje, utoliko će veća biti i zemaljska nedaća, koju Bog Sam primjenjuje kao sredstvo kako bi u srcima zapalio plamen Ljubavi prema bližnjemu. Čije srce je dotaknuto nevoljom drugoga čovjeka, taj još nije otvrdnuo i njegovo spasenje nije upitno.

Mora doći do zemaljske bijede kad je duhovna bijeda postala tako velika da se Ljubav u srcima ljudi ohladila (Matej 24:12)…. Tad Bog ljude nastoji ugrijati putem nevolje bližnjih kako bi ispunili svoju zemaljsku svrhu, a to je povećanje svoje duševne zrelosti putem služenja u Ljubavi prema bližnjemu, jer samo Ljubav ju spašava, samo Ljubav ju oslobađa i duši daje svjetlo i snagu, samo Ljubav dušu vuče iz dubine u visinu, samo Ljubav ju izvodi iz tame noći na svjetlo i slobodu …. AMEN

Bertha Dudde, br. 6984, 4 Prosinac 1957

ZNAČAJ LJUBAVNOG ŽIVOTA…

Božje opomene će uvijek isticati način života u Ljubavi… Sam značaj Ljubavnog života slabo je poznat vama ljudima, a ipak je Ljubavni život jedini čimbenik koji vam osigurava blaženstvo, vječni život. Ljudi ne razmišljaju o tome, i sve ostalo razmatraju više nego njihov osobni stav prema najvažnijem u zemaljskom životu, prema Ljubavi… Iz dana u dan oni vrše svoje zemaljske obaveze, ali sve rade više svojim razumom nego srcem… Oni važu sve prednosti i mane, nastoje djelovati probitačno (unosno), te stvarati i obavljati zemaljski posao po dužnosti, no oni ne vode računa o tome, koliko pri tome sudjeluje srce, koliko je Ljubav odlučujuća u njihovom djelovanju. A ipak, beskorisno je svako djelo učinjeno bez Ljubavi… Čak i svakodnevni poslovi moraju pokazati jedan stupanj Ljubavi, ljudima za koje su učinjeni. No, ovoga je tek malo ljudi svjesno, i odatle za mnoge može cijeli život biti hod uprazno, ako se nije odvila polagana promjena ljudskog bića… promjena iz samoljublja u Ljubav prema bližnjemu, ili također: povratak u nekadašnje biće, koje je bilo Ljubav. Svaka aktivnost se skoro uvijek obavlja samo zbog određene koristi, međutim nesebično Ljubavno djelovanje je rijetko, a jedino posljednje je od vrijednosti za dušu čovjeka. Ljudi bi trebali jednom povesti računa o tome što su u danu učinili u potpuno nesebičnoj Ljubavi. To će biti vrlo malo, jer još uvijek presnažno dominira sebična Ljubav, inače na Zemlji ne bi moglo biti takvo stanje, kakvo je međutim neosporno. Ljudi bi također trebali voditi računa, u kojoj su mjeri oni sami još u stanju ljubiti, odnosno, u kojoj mjeri su oni dotaknuti sudbinom bližnjega i voljni mu pomoći. Svaki čovjek misli jedino na svoju vlastitu sudbinu i nastoji ju poboljšati prema mogućnosti, no nitko ne misli na svojega bližnjega koji živi u bijedi. I tako nijedan čovjek ne može biti zadovoljan samim sobom, ako je on jedino ispunio svoju dužnost. Njegovo duhovno stanje ostaje uvijek na istoj razini, jer ga jedino čin Ljubavi može poboljšati, jedino Ljubavno djelovanje donosi njegovoj duši duhovnu zrelost. Stoga, što vama ljudima koristi, ako i osigurate sve pogodnosti (lagodnosti) života, ako vi po dužnosti činite sve kako bi postigli tako luksuzan život, što vam koristi sav trud i napori u zemaljskom životu, ako su bili učinjeni bez Ljubavi, te na kraju vašeg života niste ni koraka napredovali u vašem razvoju, ako ste vi brinuli samo za vaše ovozemaljsko dobro… Duša se može iscijeliti i sazrijeti jedino kroz djela Ljubavi, i duša je jedina koja će opstati kada vi završite svoj zemaljski put. Duša može doći u svoj izvorni lik jedino kroz Ljubavno djelovanje, a upravo Ljubavno djelovanje vi zanemarujete na najgrublji način, vi radije dodajete još bešćutnih (bezosjećajnih, ne-Ljubavnih) djela, i otuda izuzetno otežavate dušu… I vi kroz to činite sasvim beskorisnim vaš zemaljski život, ne živite primjereno cilju, i jednom ćete osjetiti gorko žaljenje, što ste ostavili neiskorišten dar milosti, i kroz to odbacili veličanstvenu sudbinu u vječnosti. Ali, vi ljudi ste također nedostupni za poduke o važnosti Ljubavnog života. Vi ste već tako duboko potonuli kroz vašu sebičnu ljubav, da je vaš duh zatamnjen, i vi više ne prepoznajete svjetlo koje sija prema vama, kada vam je Božansko učenje Ljubavi dovedeno u blizinu. Ljubav se ohladila među ljudima, a to također znači beskorisnost zemaljskog života za duše, pogrešno procjenjenu svrhu zemaljskog života i zamračenje duhovnog stanja ljudi… I samo onaj tko sam njeguje Ljubavni život, također prepoznaje propast koja prijeti čovječanstvu koje živi bez Ljubavi… Jedino on zna da onda i princ tame ima vlast nad bezdušnim čovječanstvom, koje mu je podložno i nalazi se u njegovoj vlasti, od koje se može osloboditi jedino kada primijeni oružje Ljubavi protiv njega, jer tko je u sebi zapalio Ljubav, on će od protivnika biti izbjegavan, budući je u njegovoj blizini Sam Bog, Koji je vječna Ljubav i od Kojeg bježi onaj koji je lišen svake Ljubavi. AMEN

Bertha Dudde, br. 0688, 28 Studeni 1938

ZEMALJSKI POSJED I SAMOLJUBLJE…
DUHOVNI POSJED I LJUBAV PREMA BLIŽNJEMU…

Djelovanje u Ljubavi će uvijek biti široko polje aktivnosti, neprestano ćete se moći vježbati u tome samo ako je vaša volja naklonjena vječnom Božanstvu. Po punini ne-Ljubavnosti među ljudima moći ćete i prepoznati koliko se duh čovjeka udaljio od Božje svijesti …. Kako on uvijek samo traži zadovoljavanje svoga “ja” i sva ljubav za koju je sposoban je usmjerena k tom ‘ja’. I iz te samo-ljubavi uvijek proizlazi samo zlo …. Ovisnost o tome da se sve zamislivo posjeduje za sebe je uzrok svim porocima i manama koje se tada lijepe za takav jedan život samoljublja (1 Timoteju 6:10).

Primjećujete to već na jednostavnom procesu umnažanja dobara. Čovjek će se uvijek samo truditi zadobiti za sebe sve ono što mu se čini poželjno, i ne preže ni od korištenja sredstava za stjecanje koja povrjeđuju Božje Zapovijedi …. Doći će do posjedovanja nezakonitim putem ili putem lukavštine ili varanja bližnjih …. Neće se ustezati od laži samo ako mu ona donosi i najmanju dobit.

No nikad neće gajiti Ljubav prema bližnjemu i time mu nedostaje sve što ga može približiti vječnom Božanstvu. A aktivnost u istinskoj Ljubavi prema bližnjemu imati će blagotvorno djelovanje u istoj mjeri. Taj čovjek će se uvijek truditi zaštititi bližnjega od svega što njemu samom izgleda štetno i stalno će prebivati u Istini i postupati će u skladu sa Božjim Zapovijedima i time i kroz aktivnost u djelima Ljubavi prema bližnjem neprestano moći uživati u Božjem prisustvu.

Tko nesebično bližnjima daje dobro, njegov duhovni posjed će se povećavati i u onostranom mu donijeti neprolaznu plaću, i jedino je potrebna volja čovjeka da bi nakon tjelesne smrti mogao uživati u najuzvišenijim stanjima. Mamljenja svijeta su protu-teža i čovjek u svojoj zaslijepljenosti ne prepoznaje bezvrijednost zemaljskih zadovoljstava nego se svim sredstvima trudi njih domoći i stoga je njegova sudbina u onostranom bijedna, otužna, pošto će mu biti plaćeno istom onakvom mjerom kakvom je on u zemaljskom životu davao svojim bližnjima.

Tko pretjerano ljubi jedino sebe nikada ne može zadobiti Božju Milost, pošto Gospodar njegovo djelovanje i nastojanje nikada neće blagosloviti …. Jedino mu prakticiranje Ljubavi prema bližnjemu nju osigurava. Tko voljno daje od svog posjeda, duplo će primiti, i to ne samo zemaljski nego u još većoj mjeri duhovno, jer Ljubav je ono najuzvišenije i jedino putem Ljubavi se čovjek može spasiti još na Zemlji …. AMEN

Bertha Dudde, br. 1883, 10 Travanj 1941

SPOZNAJA ISTINE ….
SAMOLJUBLJE – LJUBAV PREMA BLIŽNJEMU…

Proći će dosta vremena prije nego se čovječanstvo pozabavi mislima koje se tiču spasenja (dobra, zdravlja) duše. Sve duhovno još je u domeni nevjerojatnoga, i čovječanstvo još nije voljno ostaviti se svojih zemaljskih interesa. A samoljublje je prepreka za spoznavanje onoga što je najbitnije u zemaljskom životu …. razvoj duše prema gore. Stupanj Ljubavi presudan je za spoznavanje Istine.

No tko sam sebe ljubi više nego svoga bližnjega, taj je još jako udaljen od spoznaje Istine. Jer samoljublje nije ništa Božansko, ono stremi zemaljskim dobrima i stoga nikada ne može imati spasiteljsku snagu. Čovjek se oslobađa tek onda kad svoje vlastito ‘ja’ stavi u drugi plan i kad su mu postupci i razmišljanje usmjereni samo na to kako bi bližnjemu zemaljsku sudbinu učinio podnošljivijom, tad se njegova duša oslobađa od svoje ovojnice, i tad ona zemaljski život više ne gleda kao nešto najbitnije, nego se zanima sa duhovnim životom, sa životom nakon smrti i sa svojim istinskim zadatkom na Zemlji. Čovjek će se neprestano odnositi odbojno prema bilo kakvoj duhovnoj Istini sve dok njegova duša još nije probila ovojnicu oko sebe. Jedno je posljedica drugoga, a onaj koji se nalazi u spoznaji uzaludno pokušava probiti barijere kako bi pomogao drugome, pa ipak ne treba se obeshrabriti jer Sam Bog pomaže tamo gdje čovjekova snaga nije dovoljna.

Nema druge mogućnosti da se promijeni usmjerenje takvih ljudi nego drastične promjene koje im učine jasnim bezvrijednost toga čemu su ranije težili kao bitnome. A nadolazeće vrijeme će to učiniti tako da će se mnogi zamisliti ako promotre što se događa. Doći će do promjena, doći će do umiranja ljudi i ljudski svjetonazor biti će žestoko uzdrman. I blago onome koji iz toga izvuče pouku, tko pored toga ne prođe bez razmišljanja i tko se okrene svome stvarnom određenju …. pomaganju svima koji trebaju pomoć ….

Jer ti se sami spašavaju kroz Ljubav koju daju ljudima, jer oni počinju vidjeti…. Stupaju u vezu sa vječnim Božanstvom, Koje je Sama Ljubav i onda im spadaju ljuske s očiju. Bog želi pomoći svakom čovjeku i stoga mu šalje svjetalce kako bi mrak duha u njemu bio probijen.

No ljudi često izbjegavaju žarko svjetlo i ostaju u mraku, koji je udio Božjeg protivnika. I stoga Ljubav bližnjega mora uvijek i uvijek iznova biti spremna dati im razjašnjenje, i svaka misao koja je u duhu usmjerena takvim jadničcima bit će blagoslovljena. Molitva za takve duše još dok borave na Zemlji donosi pomoć onostranih bića jer ova tada u svojim nastojanjima ne posustaju, i što se ne može postići putem razgovora može se postići molitvom u vjeri ….

Sva dotadašnja uvjerenja mogu biti uzdrmana i čovjek može biti uveden u skroz novo razmišljanje, i tad duša neprestano stremi u visinu. Potrebno je da Bog Sâm intervenira, pošto se pažnja poklanja još jedino onome što se čini skroz čudnovato i neobično, jer bez silnog uzdrmavanja zemaljskog života teško da će se ljudski um okrenuti duhovnim problemima. I stoga je duša u najvećoj opasnosti. A taj trenutak bit će užasan no on je neizbježan pošto su nježna navođenja zanemarivana a zemaljsko vrijeme prolazi i duši ne donosi niti spasenje niti spoznaju …. AMEN

Bertha Dudde, br. 8423, 26 Veljača 1963

NELJUBAVNOST JE UZROK ZA ODSUSTVO SVJETLA I PREOBLIKOVANJE ZEMLJE…

Neka vas ne bune prividna proturječja jer što vam Ja dajem je Čista Istina i može vam povremeno biti teško razumljivo pošto se duhovne istine ne mogu shvatiti razumom nego opet samo duhom. Kako vam se stupanj zrelosti povećava tako će vam i duh sve više biti prosvijetljen i biti ćete prijemčivi za dublje znanje. Stoga, trudite se postići viši stupanj zrelosti jer za to ćete uvijek biti sposobni pošto je to uvjetovano jedino povećanim djelovanjem u Ljubavi čime se sve češće uspostavlja priključak na Mene i tada Ja Sâm putem Mojeg prisustva mogu direktno djelovati na vaš duh.

Da je broj duhovno probuđenih jako mali u usporedbi sa onima koji tumaraju u mraku duha ne mora vas čuditi jer upravo je djelovanje u Ljubavi nadasve zapostavljeno; svaki čovjek prvo misli na sebe, samoljublje je neobično veliko a suosjećanje za bližnjega, za njegovu potrebitost i patnje gotovo je potpuno ugušeno …. Samoljublje u sebi nikada ne može probuditi duh, međutim ono je uvijek dobrodošlo protivniku koji u mraku duha vidi svoj dobitak i koristi ga za sebe, a on će neprestano hraniti samoljublje i ljude će sprječavati da djeluju nesebično.

Stoga je i neistina tako rasprostranjena, da je skoro nemoguće ljudima donijeti svjetlo …. Čistu Istinu, pošto ju ne prepoznaju i stoga ju ne žele prihvatiti… Pa iako vam dajem zadatak da ‘sjajite svjetlom’ koje Sam Ja Sâm u vama zapalio, to svjetlo će se ipak probiti jedino tamo gdje Ljubavno djelovanje nije isključeno, gdje se (čovjek) bori protiv samoljublja …. Najsvjetlije svjetlo moglo bi zasjati svugdje kad bi ljudi ispunjavali Moju volju, kad bi slijedili Moje Zapovijedi, jer jedino putem života u Ljubavi to svjetlo je osigurano, i ljudi bi blistavo i jasno spoznali svoj zemaljski zadatak, i ispunili ga.

Do čovjekove je slobodne volje kako se on postavlja u odnosu na Moje Zapovijedi Ljubavi, kako se postavlja prema Meni Samome i Mojoj volji. A ta slobodna volja je razlogom i za veliko djelo preoblikovanja koje pogađa Zemlju, jer pošto se Ljubav neprestano smanjuje, nema više pozitivnog razvoja za ljude i sadašnja Zemlja ne ispunjava svoju svrhu te stoga mora biti potpuno preoblikovana kako bi duhovne elemente koji su još vezani u djela stvaranja mogla osloboditi za razvoj prema gore (Knjižica br. 42)…. pri čemu doduše ljudi, koji su dakle zakazali u svome zemaljskom životu, iz vlastite krivice opet padaju nazad u stanje koje je za dušu odavno važilo kao prevladano (Knjižica br. 44)…. No sama slobodna volja odlučuje tu sudbinu, jer slobodna volja mogla se okrenuti i svjetlu, no izabrala je tamu …. A biti će u skladu sa voljom stvorenja ….

Ooo u kojem blistavom svjetlu biste mogli živjeti, o kako biste si mogli objasniti sve što vas okružuje kao djelo stvaranja, i kako biste blaženo bili sretni što vam se otkrivaju tajne tako da vi Samog vašeg Boga i Oca upoznajete u Njegovom Biću, u Njegovoj Ljubavi, Mudrosti i Sili …. Onda biste premostili svaki jaz koji vas još razdvaja, pošto je Ljubav most prema Meni i Ljubav je isto tako i preduvjet za blistavo duhovno stanje, za svjetlo na kojem možete hodati. No umjesto toga bježite od svjetla, osjećate se ugodno u tami i ne rastjerujete ju (Ivan 3:19-21), nego ste prije spremni ugasiti i svjetlo koje vam samo slabo može svijetliti, jer sve dok ste sami ne-Ljubavni, još ste pod vlašću kneza tame, no ne prepoznajete njegovo djelovanje i slijedite ga, što god da od vas tražio.

On će vas neprestano jačati u samoljublju, i preoblikovanje u Ljubav stoga ne može se događati, kao što nije niti moguće rasvjetljenje vašeg stanja duha tamo gdje nedostaje Ljubav. A s druge strane, čovjeku koji ljubi moguće je da se osposobi za prijem najdubljeg duhovnog znanja. Jer putem Ljubavi dolazi do veze između iskrice duha u čovjeku sa Duhom Oca od vječnosti, i tad Ja Moje Božansko svjetlo Ljubavi u svoj punini mogu zapaliti u čovjeku, i tad će se u njemu Duh izraziti i upoznati ga sa znanjem koje razum nikada ne može shvatiti.

A što je viši stupanj Ljubavi, utoliko dublje čovjek zadire u područja koja su razumu nedostupna i njemu postaje mnogo toga jasno, što uvijek mogu dostaviti samo Ja, Koji Sam Vječna Istina, i rezerviram si pravo i na dodjeljivanje Istine, pošto poznajem srca ljudi i isto tako znam tko je zreo za duhovno bogatstvo koje je neprolazno, tko s time radi po Mojoj volji i tko mi zbog toga služi kao svjetlonoša u vrijeme Kraja, kad je Zemlja uvijena u gustu tamu …. Jer samo svjetlo može učiniti (čovjeka) blaženo sretnim, a tama jeste i ostati će stanje nesretnosti, koje može promijeniti jedino volja samog čovjeka ….. AMEN

Bertha Dudde, br. 2268, 18 Ožujak 1942

SEBIČNA LJUBAV… NE MNOGO VOLJNOSTI
ZA ISKUPITELJSKIM RADOM…

Može se reći kako nema mnogo voljnosti da se ostvari iskupiteljski rad na Zemlji budući da su, poradi njihova načina života, ljudi povećali njihovu udaljenost od Boga i ova stalno šireća udaljenost također predstavlja neprestano veću slabost volje. Ali udaljenost od Boga također predstavlja nedostatak znanja, i prema tome ljudsko biće ne shvaća nužnost i blagoslov iskupiteljskog rada; on je nesvjestan posljedica u onostranom i time ne čini ništa da umanji stanje njegove udaljenosti od Boga. Ovo je nesumnjivo ograničenje volje, jer premda je volja ljudskog bića slobodna, protivnik unatoč tome i dalje ima veliku moć nad njime, naime, kada se čovjekov način života ne podudara sa Božanskim Zapovijedima. Ljudsko biće zasigurno ima slobodu volje, utoliko što on može djelovati i razmišljati kako mu se sviđa… budući on ne može niti biti prisiljen od strane zle sile niti ga Bog prisiljava na ijedan način… Ali ako je opaka uma, onda se on dobrovoljno okreće spram onoga koji je jednom zloupotrijebio njegovu volju, i potonji će također zaposjednuti volju čovjeka koji se okrene k njemu. Onda će biti teško za osobu iskoristiti njegovu slobodnu volju, i ovo postaje rastuće više teško što on više moći nad sobom podaruje Božjem protivniku. Ako osoba želi osloboditi sebe od njegove moći i također želi druge osloboditi ili im pomoći to napraviti, on mora živjeti u skladu sa Božanskom voljom i, prije svega, prakticirati Ljubav. Naposlijetku, Ljubav je snaga koja se suprotstavlja protivniku, koji je postao potpuno bezosjećajan. Svako djelo Ljubavi oslobađa ljudsko biće, budući da on sebe oslobađa od onoga koji je želio opovrgnuti Božji red, koji nije priznao Boga kao vječnu Ljubav i čija sila ide ruku pod ruku sa apsolutnom bezosjećajnošću. Iskupiteljski rad je prema tome bilo koji rad čija je pokretačka sila Ljubav.
Ali u današnje vrijeme ljudska je svaka aktivnost određena od strane sebične ljubavi… Svaka osoba jedino razmišlja o njegovom vlastitom probitku u njegovu radu, ipak žudnja da pomogne njegovim vlastitim bližnjim bićima sa time je jedino rijetko prisutna. To je zašto malo duhovnog uspjeha dolazi od takvog rada. Gdje su ljudi više povezani sa Bogom njihova sebična ljubav bi se neprestano umanjila i njihova Ljubav spram drugih ljudi bi rasla u istom opsegu. Onda bi se osoba osjećala nagnana iznutra da ostvari djela Ljubavi… on bi jedino uvijek želio pomoći i potpuno sebe oslobodio od kontrole nemilosrdnog utjecaja. Međutim, budući se volja za iskupiteljskim radom pronalazi jedino rijetko, protivnik ima veliku moć na Zemlji. I ova sebe očituje tako da on nagoni ljude u sve veću bezosjećajnost i da ga oni slijede voljno i skoro nadmašuju jedni druge sa djelima uništenja i osjećajima mržnje i osvete. I ovo dosljedno povećava udaljenost od Boga sve dok oni nisu nanovo potpuno predmetom utjecaja zla koje bi rezultiralo u potpunom duhovnom uništenju kada Bog ne bi koristio Njegovu moć i stao tome na kraj… On će još jednom opozvati moć Njegova protivnika nad duhovnim bićima tako što će ih prognati iznova u materiju za jedno beskonačno dugo vrijeme koje dolazi. AMEN

Bertha Dudde, br. 6716, 16 Prosinac 1956

NESEBIČNA LJUBAV… SURADNICI… PROMJENA…

Ja imam veliku radost u onima koji uvijek tek nesebično služe bližnjega, koji ne poznaju koristoljublje, čija Ljubav uvijek želi samo usrećiti, i koji stoga ostvaruju svrhu njihovog zemaljskog života… koji svoje biće, koje je u početku pokazivalo još mnoge znakove sebične ljubavi, preoblikuju u Meni ugodnu Ljubav prema ‘bližnjemu’, koja sada obuhvaća i Ljubav prema ‘Meni’. Zemaljski put čovjeka treba ostvariti tu promjenu, budući se onda također dogodio povratak Meni, što Mene Samoga, kao i biće, neopisivo usrećuje…

Ali, ova preobrazba se ne događa u velikom opsegu, naprotiv, sebična ljubav će postajati sve više prepoznatljiva, što se više bliži Kraj… Jer, sebična Ljubav će biti raspirivana od Mojega protivnika, ona je njegovo oružje, ona je njegovo biće, i stoga također propast svakog bića koje mu je nalik. U vremenu Kraja s pravom može biti rečeno da se Ljubav ohladila među ljudima. I zato Moje oko s uživanjem počiva na onima, koji još pokazuju Ljubav u sebi i u svojim postupcima, jer ovi malobrojni su dobrovoljno prionuli uz Mene, oni se vraćaju svome izvornom biću, oni se odvraćaju od Mojega protivnika, čije se ne-Ljubavi (neljubaznosti, nemilosrdnosti) gnušaju, jer u njima blista svjetlo spoznaje, koje im je zapalila njihova Ljubav.

Tko jednom dopusti razbuktati Ljubav u sebi, više se ne okreće natrag u svoje staro stanje, jer prepoznaje blagodat svjetla, koje mu je darovala Ljubav. A on onda ni ne treba voditi nikakvu borbu protiv svoje sebične ljubavi, istinska, nesebična, usrećiti-željna Ljubav, tako ga je uzela u posjed, da on može biti sretan još jedino u ovoj Ljubavi, on će sebe samoga i svoju fizičku dobrobit staviti u stranu, on će uvijek jedino brinuti da ublaži bijedu i nevolju, da pomogne i utješi; on će jasno prepoznati sva zla koja izviru iz izopačene ljubavi, on će zato također pomagati i duhovno, i željeti zapaliti svjetlo i u onima koji još nisu ispravno prepoznali svrhu svoga postojanja…

On će jednako željeti dovesti bližnje do unutarnjeg stava da uvijek jedino nesebično postupaju i pričinjaju sreću. Čovjek koji živi u Ljubavi, onda radi sa Mnom i u Mojoj volji, budući je kroz Ljubav duboko (iskreno) povezan sa Mnom, i zato ne može djelovati drugačije nego u Mojoj volji. A, Moja je radost pronaći takve suradnike na Zemlji, na njih se odnosi čak Moja osobita (posebna) Ljubav, za njih vrijedi Moja zaštita, dok god oni borave na Zemlji, a očekuje ih i neusporedivo blaženstvo u duhovnom kraljevstvu, kada ih opozovem sa ove Zemlje.

A ova istinska, nesebična Ljubav je to što vas čini blaženim bićima… što vas približava Meni, budući se vaše biće deificira (obogotvoruje) kroz takvu Ljubav, i budući se vi sada oblikujete na Moju sliku, u djecu, kojoj Ja hoću i mogu darovati Sebe Samoga. Ono što vi stječete kroz takvu ispravnu Ljubav, baca u sjenu sve što bi vi mogli dobiti sebičnom ljubavlju… jer su ova samo prividna dobra, koja nemaju nikakvu trajnost, kroz koja vi međutim proigravate istinska dobra, koja vas mogu usrećiti u duhovnom kraljevstvu…

Vi gubite beskrajno mnogo kroz vašu pogrešnu ljubav, ali vama jedino može uvijek iznova biti propovijedana nesebična Ljubav za bližnjega, i vi možete uvijek jedino biti upućeni na Jednoga, Koji je na Zemlji živio vama za primjer: na Isusa Krista… A, kada ste vi sami preslabi da bi promijenili vašu sebičnu ljubav, ali želite biti blagoslovljeni, onda molite Njega da vas On osnaži, i ova molitva uistinu neće ostati neuslišana. Vi ćete upoznati blagoslov i sreću nesebične Ljubavi, a tako i ništavnost onoga što ste prethodno žudili za sebe same…

Radujem se svakom čovjeku koji njeguje ispravnu Ljubav, stoga i pomažem svima onima, koji se okreću jedino Meni u Isusu Kristu… koji imaju volju, samo su preslabi svoju volju sprovesti u djelo… Njima Ja pružam snagu, tako da i oni postignu ono što je svrha života svih ljudi: promjenu njihovog bića u Ljubav. AMEN

Bertha Dudde, br. 3144, 2 Lipanj 1944

NEPISANI ZAKON… LJUBAV SE OHLADILA…

Nepisani je zakon da bi ljudi trebali pomoći jedni drugima, da bi snažni trebali pomoći slabome, da nedaća i bijeda trebaju biti olakšani i da bi svatko trebao dati što druga osoba potrebuje. I ovog se nepisanog zakona više ne pridržavaju budući ga zemaljske vlasti ne čine službenim zakonom. Ljudi jedino udovoljavaju onome što je od njih prisilno zahtjevano, i ovo nije čin Ljubavi spram bližnjega, pa čak ako je prikazano kao dobro-dušna aktivnost. Jedino što osoba čini iz vrloduboke Ljubavi i milosrđa za njegova bližnjega može od strane Boga biti smatrano kao jedan čin Ljubavi spram bližnjega. Međutim, ovaj unutarnji poticaj nedostaje u ljudima budući oni više ne poznaju Ljubav. Čak potpora za koju se od njih očekuje da daju njihovom bližnjem ljudskom biću jesu aktivnosti kojima nedostaje istinskog principa vođenja… To je zakonski primjenjena ljubav, ne vrsta Ljubavi koju je Bog zahtjevao od ljudi, kakva bi ona trebala biti kako bi oblikovala Bogo-like ljude koji će iznova pronaći sjedinjenje sa Bogom. A ipak, Bog je postavio ovaj zakon u ljudska srca, jer svaka osoba zna kako bi se trebao ponašati kako bi živio Bogu-mio život na Zemlji (Rimljanima 2:14, 15). Međutim, unutarnji glas koji ga nagoni je ušutkan, njega se ne sluša, i njegova opominjanja postepeno iščeznu sve dok on nije potpuno nečujan. I čak ako Božji sluge propovijedaju Ljubav ljudima, čak ako su im blagoslov ili šteta njihovog načina života razjašnjeni, oni također zanemaruju ova upozorenja, oni su jedino zainteresirani za njihovo vlastito blagostanje i mimoilaze njihova bližnja ljudska bića, njihovu slabost i bespomoćnost, neganuti, oni su iznutra mrtvi, iskra Ljubavi je ugušena, oni se izopačuju u bezobzirnost i mržnju i sposobni su za svake akcije koje uzrokuju štetu tijelu i duši drugih ljudi.

Ovo se stanje više neće promijeniti; ono se neće promijeniti na bolje ukoliko Bog ne očituje sebe silno, ukoliko On ne povisi Njegov glas tako glasno da će ljudi biti preplavljeni sa strahom i užasom i ozbiljno se kritički promotriti i nanovo razmotriti njihov način života. Oni neće slušati glas vjernika a sami od sebe se ne mogu vratiti na stazu Ljubavi. I pošto On ne želi da ljudi zastrane koji samo trebaju poticaj kako bi došli k sebi, Sam Bog će se pojaviti. Ljubav ne može biti isključena u životu ili će se čovječanstvo približiti totalnom uništenju. Jer jednom kad se Ljubav ohladila, Bog će biti beskonačno daleko od bića kojeg je jednom doveo u postojanje iz Njegove Ljubavi. Bezobzirnost, međutim, oduzima svu snagu od bića, i time će se ljudi zaputiti spram bezdana, spram uništenja, ako zanemare Ljubav, koja je temeljna supstanca Božanskog djela stvaranja. Gdje Ljubav ne postoji, Bog ne može biti prisutan… Ali Bog je Održavatelj svih stvari, i bez Njega i Njegove snage Njegova djela stvaranja će se razložiti, uključujući Zemlju i sa njom svako stvorenje, čim Ljubav iščezne sa nje, čim je ljudsko biće postalo tako bezdušno da će Bog povući Njegovu Ljubav od njega, budući kao Čista Ljubav On može biti prisutan jedino gdje Ljubav postoji. AMEN

Bertha Dudde, br. 4706, 7 Kolovoz 1949

LJUBAV PREMA BLIŽNJEMU…

U Kršćanskoj Ljubavi prema bližnjemu je temelj mira i složnosti, kako u velikom, tako i u malom, odnosno narodi i države će živjeti u miru jedni s drugima, kao što će i ljudi složni među sobom živjeti zajedno, ako njihovo ponašanje proizlazi iz načela Ljubavi za bližnjega, ako žele jedni drugima iskazivati jedino dobro, i nastoje bližnjemu otkloniti bol i brigu. Onda će na Zemlji zaista biti mir… ipak, koliko mnogo su ljudi sada od toga udaljeni… Oni vrijeđaju jedni druge, i puni su bezobzirnosti, čak i ako ne žele svjesno nanijeti štetu čovjeku, ali ne može se osjetiti nikakva uzajamna Ljubav, i stoga je također tako očigledno veliko duhovno propadanje, jer bez Ljubavi čovjek ni ne može duhovno stremiti, bez Ljubavi nema nikakvog duhovnog napretka… ljudi ne stižu na cilj… Tek malobrojni još prihvaćaju zakon Ljubavi, koji međutim treba biti poštovan, inače ne može biti mira.

I tako se svaki pojedinac treba ozbiljno zapitati, kako se on odnosi prema ovom zakonu… on se mora zapitati, čini li on sve što je u njegovim snagama, da obraduje, da umanji patnju i spriječi nevolju, koja mu je očigledna i koja iziskuje njegovu pomoć. Čovjek treba više misliti na druge, nego na sebe, onda će on također i vidjeti čega nedostaje i čime može olakšati. Čovjek mora izbjegavati sve kroz što vrijeđa svoga bližnjega, naprotiv, činiti sve, čime mu on pričinjava radost.

Upitajte se ozbiljno, da li biste se mogli opravdati, ako bi od vas bilo traženo takvo opravdanje. I otkrit ćete mnoge propuste, koji su grijeh (Jakovljeva 4:17), ako bližnji kroz to pati ili gladuje, bilo duševno bilo tjelesno. Pomozite gdje ste u mogućnosti pomoći, i očuvajte bližnjega od patnje, gdje vi to možete… Ne dopustite nikada da progovori sebična ljubav, ne ostavite nikada bližnjega da gladuje, ako vama samima dobro ide… Ovo treba shvatiti doslovno, kao i u prenesenom značenju (figurativno), jer čak jedna prijateljska riječ, jedan dobar pogled, jedan pomoćni postupak, mogu okrijepiti i osnažiti bližnjega, stoga neka toga ne nedostaje. Prakticirajte Ljubav prema bližnjemu… i vaš zemaljski život će teći skladno, u vama i oko vas će biti mir i sloga, a kada bi svi ljudi živjeli prema ovoj Zapovijedi, uistinu bi bio raj na Zemlji.
No, kako to izgleda u svijetu? Sve loše osobine, pohlepa, mržnja, zavist, nesloga, neiskrenost (nepoštenje) i samoljublje gospodare ljudima, oni međusobno nisu prijatelji, nego neprijatelji, oni jedan drugoga ne poštuju, nego nastoje izdići sebe same, ne polažu umirujuću ruku na ozljede, nego nanose nove, i tako će zlo uvijek rasti, i ljude obarati u propast. Ljubav se ohladila među ljudima, i to je Kraj… Jer, gdje više nije Ljubav, ukrućuje se (otvrdnjava) sva supstanca, gdje srce više ne može osjetiti Ljubav, tamo je također izgubljena sva spoznaja, tako će i sav život zamrijeti, budući jedino sama Ljubav jest život… Otuda, vi ljudi doduše još možete tjelesno živjeti, ali duhovno ste mrtvi, ako vam nedostaje svaka Ljubav. Uvijek iznova će vam biti propovijedana Ljubav, ne dopustite da ova opomena iščezne u vašem uhu, nego znajte, da su to posljednji pozivi iz visine; znajte, da više nema mnogo vremena do Kraja, ali vi ćete biti suđeni prema vašoj Ljubavi. Stoga se pobrinite da se vi ne trebate bojati Suda… Vježbajte se u Ljubavi prema bližnjemu, i time ćete steći vječni mir. AMEN

Bertha Dudde, br. 4986, 21 Listopad 1950

LJUBAV… GUŠT DAVANJA… UZVRAĆENA LJUBAV…
VJERA U KRISTOV ČIN SPASENJA…

Probudite se za novi život… Pokušajte zapaliti plamen Ljubavi u vama, neprestano mu priskrbljujte novu hranu i na taj način potpalite vašu Ljubav spram Boga, koja će vas učiniti vječno sretnima. Onda ćete biti sigurni za vječni život, stanje obilne snage i svjetla u neograničenoj slobodi. Onda ćete biti slobodni činiti štogod želite, vi ste pobijediti smrt, jer sav nedostatak snage, sva slabost će otpasti od vas i vi ćete živjeti i biti blaženo sretni. Ipak ovo se jedino može ostvariti pomoću Ljubavi a Ljubav vam ne može biti dana, vi je morate zapaliti sami. Vi morate pomoći gdje je pomoć potrebna i, oživljeni od strane osjećaja unutarnje sreće, neprestano ostvarivati nova djela Ljubavi, onda ćete uvijek držati vatru unutar vas zapaljenu, vi ćete ju hraniti i biti neprestano aktivni sa nesebičnom Ljubavlju (Levitski Zakonik 6:5, 6). Jedino vas gušt davanja nagoni na obnovljenu dobro-dušnu aktivnost, i vi ćete ovo doživjeti kada gledate u oči potrebitog ljudskog bića nakon što ste mu pomogli. Ova nagrada je daleko ljepša nego materijalna plaća, jer ona je uzvraćena Ljubav koja sjaji iz ovih očiju. Onda ste opet zapalili Ljubav u srcu vašeg bližnjeg ljudskog bića, sićušna iskrica je od strane vas bila zapaljena i još jednom će se plamen Ljubavi raširiti i komunicirati sebe drugim ljudima. Jedino ujedinjena aktivnost Ljubavi može iskupiti ljudsku rasu od stanja duhovne nevolje u kojoj se ona nalazi. Jedino Ljubav-na aktivnost rezultira u svjetlu i milosti i vodi vas do Boga, Same Vječne Ljubavi.

Međutim što se Kraj više približava to će se Ljubav više hladiti među ljudima, budući oni jedino žive za njihove vlastite ciljeve i nemaju osjećaja za patnju njihovih bližih ljudskih bića… Udaljenost od Boga će prema tome postati sve više očigledna, provalija između ljudi i Boga će postati skoro nepremostiva, tama u ljudskim srcima neprodirna, jer svjetlo Ljubavi neće biti sposobno obasjavati i prema tome neće osigurati osvjetljenje (razjašnjavanje), a Onaj Koji bi bio sposoban pomoći nije zazivan, budući On nije priznat… Isus Krist, Božanski Iskupitelj, će biti nesposoban razdjeljivati blagoslove Njegovog djela Spasenja, Njemu se neće pristupati za njih jer ljudi ne vjeruju u Njega. I ovo je najgora situacija, jer onda će njima nedostajati snage i potpore bez koje, međutim, oni ne mogu postati sretni. Ljudi više ne vjeruju što im je savjetovano vjerovati, i ako oni ne priznaju Božanskog Iskupitelja oni Ga neće niti zazivati, posljedično tome oni su duhovno neprosvjetljeni i prema tome trpe tešku nevolju. Oni su već u stanju smrti a mogli bi zasigurno biti izbavljeni od nje ipak nikada bez Ljubavi, nikad bez Božanske milosti, ali ljudska volja nju najprije mora zahtijevati. Pokušajte sebe probuditi u život… vi ste to sposobni napraviti samo ako to želite… Prakticirajte nesebičnu Ljubav spram bližnjega i naći ćete laganim priznati Isusa Krista kao Iskupitelja svijeta i Sina Božjega, jer onda će vas duh unutar vas prosvijetliti, tako da ćete biti u stanju vjerovati budući živite život Ljubavi. Probudite se za novi život, jer čas je blizu kada će biti odlučeno da li je vaša duša odabrala život ili smrt. Iskoristite svaku priliku da aktivno prakticirate Ljubav prema bližnjemu, i doživjet ćete blagotvoran osjećaj da ste ispunjeni sa novim životom… Onda ste nadvladali smrt i ne trebate se bojati konačnog Kraja, jer onda ćete živjeti u svjetlu i Istini, i živjet ćete vječno. AMEN

Bertha Dudde, br. 4990, 29 Listopad 1950

LJUBAV… PRIMANJE SNAGE…
LJUBAV SE OHLADILA… OZBILJNA OPOMENA…

Svako Ljubavno služenje ima učinak primanja snage… Ako bi vi ljudi ovo primili k srcu, za vas ne bi postojala nikakva slabost, ni u vjeri, ni u prosuđivanju, i vaš život bi bio lagan. Ono što date iz Ljubavi, primili bi natrag tisućerostruko, i stoga se ne bi ni trebali bojati nikakve zemaljske brige… Ali, kako to izgleda u svijetu? Bijeda i nevolja, nevjera i neznanje obilježavaju stanje ljudi, a sve to ukazuje na Kraj…

Ljubav se ohladila među ljudima… Stoga im također nedostaje snaga, koja je posljedica Ljubavnog djelovanja… To je slabo čovječanstvo koje odmiče u tami duha. Ljubav se ohladila među ljudima… Vi ne možete izmjeriti kako teško je ovo za njihove duše, jer time dokazuju svoju udaljenost od Boga, budući da Božja blizina neizostavno znači primanje snage, Božja blizina je međutim osigurana jedino kroz djelovanje u Ljubavi. Ali, što želite postići vi ljudi, ako ste daleko od Boga… Svako poduzimanje vas onda vodi jedino u bezdan, koliko god vi još tako gorljivo stvarali i djelovali; budući da ste bez Boga pripali onome koji je Njegov protivnik i kojemu jedinome dugujete vaše bijedno stanje.

Samo Bog je vaše spasenje, ako Ga ne tražite, onda ste izgubljeni za vječna vremena. Samo Bog je snaga, moć i slava, i u Njegovoj blizini ćete živjeti u blaženstvu. Ali, vi ste daleko od Njega, vaš duh je zatamnjen, hodate slijepi i bez snage na Zemlji, te slijepi i bez snage ulazite u duhovno kraljevstvo, a vaše bijedno stanje napreduje zbog vaše krivnje.

Jedino Ljubav vas oslobađa, jedino Ljubav vas vodi bliže Bogu, Ljubav vam prenosi snagu i svjetlo, Ljubav vas izbavlja. Nadvladajte sebe same, vi koji ste još snažno posađeni u sebičnu ljubav, okrenite se bližnjemu i držite otvorene oči za njegovu patnju; pomozite mu, budite neprestano aktivni u nesebičnoj Ljubavi. Onda ćete rasti u snazi i svjetlu, težit ćete Bogu, Koji vam se otkriva kroz vaše Ljubavno djelovanje, s Kojim se vi kroz vaše Ljubavno djelovanje povezujete, tako da On djeluje sa i u vama.

Ljubav se ohladila među ljudima… Pobrinite se da vi ne budete među onima za koje više nema spasa, jer su napustili Boga. Nastojte sebi osigurati Njegovu blizinu kroz djelovanje u Ljubavi, i pobrinite da se u vama umnoži snaga, da čvrsto i nepokolebljivo vjerujete i da oživite vjeru kroz Ljubav. Onda vas zemaljski svijet više neće opterećivati, živjet ćete u stalnom stremljenju duhovnom kraljevstvu, osjećat ćete Božje prisustvo i biti ispunjeni Ljubavlju i snagom, a budući da sada živite u i sa Bogom, sve će vam uspijevati, vaš duhovni, a također i zemaljski rad, bit će blagoslovljen… Ne dopustite da se Ljubav ohladi, tako da vi ne budete među onima, koji bi se trebali bojati bliskog Kraja (1 Ivanova 4:16-18), koji su udaljeni od Boga, i pripadaju onome koji je Njegov protivnik. AMEN

Bertha Dudde, br. 5687, 29 Svibanj 1953

ZNAK KRAJA: OHLAĐENA LJUBAV…

To da je se Ljubav među ljudima ohladila vam treba najaviti skori Kraj, i da vlada potpuno bezbožno stanje, jer Boga ne može biti gdje nema Ljubavi čak i kad se riječ “Bog” nosi u ustima. Ali bez Ljubavi svijet je kraljevstvo Sotone koji je sve te ljude uzeo u svoj posjed jer su lišeni svake Ljubavi kao i on sam. A oni će govoriti i djelovati onako kako on hoće jer se nalaze pod njegovim utjecajem i na Zemlji su i opskrbljeni od njega…. već su primili svoju plaću …. Međutim užasna sudbina ih očekuje kad napuste ovu Zemlju.
No i kod ljudi bez Ljubavi treba se još pokušati sve kako bi se promijenili …. I njima treba biti propovijedana Ljubav, ako ne riječima onda primjerom …. Oni trebaju prepoznati da je Ljubav sila koja pobjeđuje naizgled nepobjedivo. Jer Kraj je blizu, i kao što je s jedne strane duhovno propadanje jasno prepoznatljivo, koje kao uzrok ima odsustvo Ljubavi, isto tako je s druge strane jasno osjetno kako Duh Ljubavi pobjeđuje sve, kako vidno Bog pomaže onima koji su putem Ljubavi vezani za Njega, Koji je uistinu jači nego Njegov protivnik i Koji Svoju moć i silu dokazuje.

Ljubav se ohladila među ljudima, tako da su i ljudi odvojeni od Boga, oni su jako udaljeni od Njega i bez snage su, no svoj nedostatak snage nadoknađuju uz pomoć onoga koji je od dolje (Sotone)…. koji ih opskrbljuje snagom pošto su mu po volji, vraćajući se dakle tako onome od koga bi se konačno trebali osloboditi u zemaljskom životu kako bi od Boga bili primljeni u Njegovo Kraljevstvo. Tko živi bez Ljubavi taj prokockava svoj život, jer on mrtav u duhu ulazi u onostrano područje.

Raditi na tim dušama je isplativo jer taj posao može biti uspješan ako je popraćen dobrim primjerom, ako bližnji mogu vidjeti mir i snagu koja leži u živoj vjeri a posljedica je života u nesebičnoj Ljubavi prema bližnjemu. Kraj je blizu i stoga se treba boriti za svaku dušu, svakoj duši treba biti propovijedano Evanđelje, koje međutim ne žele svi prihvatiti ako im se propovijeda u riječima …. Ali dobar primjer će biti opažen i isto tako može zabilježiti uspjeh, jer Bog će vidno pomoći onima koji su mu vjerni i koji Mu putem života u Ljubavi dokazuju svoju Ljubav …. AMEN

Bertha Dudde, br. 5187, 11 Kolovoz 1951

NAVJEŠĆIVATI EVANĐELJE HITNO JE U VREMENU KRAJA…

U svijetu ravnodušnosti (nemilosrdnosti, okrutnosti, neljubavnosti) i mržnje, teško je propovijedati Moje Evanđelje, koje uči jedino uzajamnoj Ljubavi, i stoga ne nalazi odjeka među ljudima. A ipak su baš ovi ljudi bez Ljubavi, oni koji hitno trebaju biti podučeni, tako da oni uđu u sebe i promijene se. Ljubav prema bližnjima je potpuno zanemarena u Posljednjem vremenu prije Kraja, i već ovo vam daje dokaz da se vi nalazite pred Krajem. Vi uvijek možete promatrati ravnodušnost (nemilosrdnost) u vašem okruženju, i tako također znati u kojem vremenu vi živite. Vi ćete također moći opaziti da se formiraju male zajednice koje u potpunosti žive Evanđelje, i vi ćete također moći zapaziti učinak na obje strane, i tako zateći mnogo snage, tamo gdje je tek malo Ljubavi među ljudima. A, ovo treba bližnje potaknuti na promjenu njihovog uvjerenja i mišljenja, prije nego je prekasno. Zato vi trebate bez straha navješćivati Moje Evanđelje, čak i ako nailazite na otpor i odbijanje, budući vas Ja podupirem u vašem poduzimanju, upućujući vas kroz očigledne znakove, dajući izraz vašim riječima, i ljudi će ih se prisjetiti, oni koji su vas odbili i nisu vam povjerovali. Jer, jedino kroz Moje Evanđelje, koje vi njima morate donijeti, oni Me mogu upoznati, i biti obaviješteni (podučeni) o Mojoj volji, i jedino kroz ispunjanje Moje volje, može u njima narasti razumijevanje za visoko znanje, i njegovu ljekovitost. Ali, budući da Moja volja zahtijeva upravo suprotno od trenutnog stanja bez Ljubavi, te stoga i bez vjere, poznavanje Moje volje je od takve hitnosti, da vi, Moje sluge na Zemlji, morate činiti sve kako bi bližnje potakli na vjeru, a prije svega im morate pokazati učinak života u Ljubavi, tako da duhovno stanje ljudi bude još malo povišeno prije Kraja, tako da Posljednji dan ipak nađe još ponekog pravednika, koji ne pripada taboru Mojega neprijatelja, i neće pasti u potpuno uništenje i propast Posljednjeg dana. Još nastojte gorljivo pridobiti duše, i ne dopustite se odbiti, nego im dođite ususret s Ljubavlju, i imat ćete daleko više uspjeha, nego da ih tretirate ukorima (prigovorima) i frazama, koji imaju malo moći uvjeravanja, i otuda malo uspjeha. Vi njima trebate ponuditi Moju Riječ, a snaga Moje Riječi će ipak dirnuti srca ljudi, ako su Riječi ponuđene u Ljubavi. Svijet mržnje i ravnodušnosti (bešćutnosti, bezobzirnosti, neljubavnosti) ide prema Kraju… A vaš posao za Mene i Moje kraljevstvo postaje sve hitniji… Ne budite mlaki, nego ostanite revni (strastveni, vrijedni) i radite sa žarom, jer više nema mnogo vremena. I vjerujte da ćete kao Moji suradnici uvijek doživjeti Moju podršku, čim se radi o dostavljanju Istine zalutalim dušama, koja njima može biti ponuđena jedino kroz vas, budući ste ju vi, Moji istinski predstavnici na Zemlji, sami primili od Mene, i stoga ste također podobni iznijeti Moje Evanđelje u svijet, nositi svjetlo u tamu, propovijedati Ljubav ljudima koji su još dobre volje. AMEN

Bertha Dudde, br. 6031, 22 Kolovoz 1954

DUH ZBUNJENOSTI …. BEZ LJUBAVI NEMA ISTINE….

Duh zbunjenosti silno je na djelu među ljudima. Istina se izvrće, krive predodžbe zastupane su kao jedina Istina, raspravlja se o svim problemima, i svako mišljenje nalazi svoje pristaše …. tako da je ljudima nemoguće iz svih tih učenja i nazora pronaći (što je) ispravno …. Čini im se nemoguće dospjeti do spoznaje Čiste Istine. A biti će im sve teže naći Istinu, pošto nedostaje temeljni uvjet, da čovjek živi život u Ljubavi.

I budući da se je Ljubav među ljudima na Zemlji ohladila i još će se više ohladiti u zadnje vrijeme pred Kraj, među njima će Istina biti još manje zastupana …. doći će do zbunjenosti ljudskog razmišljanja, veće nego ikada …. Pa i pored toga, baš kriva mišljenja biti će zastupana s pretjeranom revnošću, jer to je djelo Božjeg protivnika, on se bori protiv svjetla, protiv vječne Istine, kako bi povećao svoju moć, kako bi ljude udaljio od Boga.

Tad je Božji protivnik naizgled suveren, i polazi mu za rukom ljude neprestano sve više zbunjivati, no oštre i jake munje (bljeskovi) probijaju i najdublju noćnu tamu, a na njihovom blještavom svjetlu prepoznaje se put kojim onaj koji je zbunjen može ići. I izolirani nositelji svjetla nude se za vodstvo …. Taj put je put Istine koji vodi posred divljine, put koji razotkriva zablude i zbunjenosti, jer nositelji svjetla osvjetljavaju sve neistinito i čine da to postaje očigledno …. No oni koji hoće ići putem Istine, moraju ispuniti uvjete, oni si Ljubav moraju postaviti kao vodeći životni princip ….

Jer jedino onda su sposobni Istinu prepoznati kao takvu; jedino tad im je mogućno vidjeti put i susresti nositelje svjetla, pored kojih bi inače prošli bez da ih primjete. Na Kraju će biti puno zablude, ali će i svijetliti nadasve blistavo svjetlo …. jer tamo gdje Njegov protivnik radi kao gospodar tame, tamo je očigledno i djelovanje Boga Koji kao Sâmo Svjetlo od Vječnosti može probiti najjači mrak i ljude koji zbiljski teže Istini, uistinu neće ostaviti u zabludi, u tami …. Jer On je Gospodar i nad tamom, i On poklanja svjetlo svakom tko to želi …. AMEN

Bertha Dudde, br. 8712, 31 Prosinac 1963

DUHOVNO NIZAK STUPANJ… NEDOSTATAK LJUBAVI…
SEBIČNA LJUBAV…

Najveći dokaz duhovno niskog stupnja čovječanstva je nedostatak Ljubavi, koji je očigledan svugdje među ljudima. Sebična se ljubav postojano povećala i jedva itko više prakticira Ljubav spram bližnjega, otud na Zemlji također mora biti profano stanje, stanje aktivnosti zlih sila, gdje Božji protivnik (Sotona) uvijek ima prednost i ljudi su njegovi voljni subjekti. Duhovna tama postaje povećavajuće gora, zrake svjetla su jedino rijetko prepoznatljive i čak učestalo simulirane od strane obmanjujućih svjetala bez snage zračenja… Sudeći po stupnju Ljubavi u ljudi vrijeme Kraja je jasno pristiglo… Može se zamjetiti jedno očigledno opadanje, ljudi su čvrsto priljubljeni uz materiju, oni jedino vrednuju njihovo tijelo i njegov komfor, zemaljski uspjeh i povećanje zemaljske robe. Oni ne vjeruju u činjenicu da njihove duše trpe izuzetnu nevolju budući ne vjeruju u dušin život nakon smrti, doista, oni učestalo čak niječu da imaju dušu. Oni ne mogu biti prisiljeni na drugačiji način razmišljanja, njihova se slobodna volja mora poštovati, ali sukladno oni također pripremaju svoju vlastitu sudbinu nakon njihove smrti.

I svatko tko promatra što se događa u svijetu, u njegovom neposrednom susjedstvu, također zna da se ovo stanje ne može zauvijek nastaviti budući ono postaje sve gore i gore iz dana u dan, budući ljudska pohlepa za stvarima nastavlja rasti, budući nikakvo duhovno stremljenje ne može biti zamjećeno i budući će svaka situacija eventualno doći do kraja ako se ne podudara sa Božanskim redom. Ljudi više ne služe jedni drugima, svatko želi vladati i istovremeno biti služen, svatko želi od drugoga što on uživa ali nitko nije voljan učiniti isto zauzvrat… Nema Ljubavi, ljudska su srca otvrdnula, i ima jedino uvijek nekolicina ljudi voljnih pomoći u vremenima potrebe… I to je malo stado, jer jednom kada volja da se ljubi postane aktivna ona će uspostaviti vezu sa Vječnom Ljubavlju. A Ova neće opet napustiti osobu, koja dobrovoljno vrši Ljubavne napore.

Vi ljudi ne znate blagoslove Ljubav-nih djela… vi ne znate koliko lakše bi mogli putovati vašom zemaljskom stazom samo ako bi prakticirali Ljubav i na taj način primali postojano više za vašu dušu, ali također primili ono što vam je potrebno za vaš zemaljski život. Ali bezosjećajnom čovječanstvu nedostaje ovo znanje, svatko gleda samo na sebe, i svatko pokušava izvući štogod može od života i zaboravlja da mu je njegov čas smrti nepoznat, da može umrijeti u svako vrijeme i da ništa što posjeduje neće ponijeti u onostrano, nego da će pristići prazan i bijedan na drugu stranu. Jer on nema ništa za prikazati za njegovu dušu koju je on bio izgladnjivao u zemaljskom životu ali koja je sve što mu je sada preostalo i koja ulazi u duhovno kraljevstvo u očajnom siromaštvu. I ovo bezosjećajno stanje ljudi ne može rezultirati ni u najmanjem duhovnom napretku.

Međutim, kako duša živi na Zemlji jedino u svrhu sazrijevanja, ali ova svrha nije ispunjena, silna intervencija od strane Boga se mora dogoditi (Knjižica br. 50), oštri ukor i podsjetnik, tako da će nekolicina ljudi prepoznati svrhu njihova zemaljskog života i promijeniti sebe prije nego započne posljednji stadij Zemlje koji neće trajati dugo dok ne dođe Kraj. Ljudi ne obraćaju pažnju na Božji nježan glas kroz udarce sudbine, katastrofe i svakojake vrste nesreća, kroz Riječ Božju odozgor, i tako im se mora govoriti sa glasnijim glasom, i blažen je onaj, koji želi čuti Božji glas i primi ga k srcu, jer čak onda će biti mnogo ljudi koji Ga ne žele prepoznati kada im govori kroz elemente prirode sa ogromnom snagom… Oni, također, neće biti prisiljeni nego će biti sposobni donijeti odluku slobodne volje, unatoč tome biti će pošteđeni najgoreg, ponovljenog prognanstva u tvrdu materiju, ako još pronađu i zapute se stazom k Bogu, ako Ga još priznaju i zazivaju Ga za milosrđe…

Ali onda će doći Kraj, jer Zemlja više ne ispunjava njezinu svrhu, ona više neće biti korištena od strane duša kao mjesto sazrijevanja, ona će biti samo korištena za tijelo, i svatko će sebe uzdizati do vladara svijeta i uzrokovati najveće uništenje sebi samome u vjerovanju kako kontrolira sve zakone prirode i tako također da može nekažnjivo eksperimentirati, što će onda voditi do konačnog uništenja Zemlje (Knjižica br. 11). Ali to je ono što ljudi sami žele, i stoga će se zbiti kako je proglašeno u Riječi i u Pismu: nastat će novo nebo i Nova Zemlja i Božanski će red biti obnovljen, tako da se povratak duša k Bogu može nastaviti, kao što je namjeravano u Njegovom vječnom planu Spasenja. AMEN

Bertha Dudde, br. 2507, 12 Listopad 1942

BOŽJA VOLJA… ZAPOVIJEDI… MIR I RED… POSLJEDICE…

Božja je volja da vi trebate živjeti u miru jedni sa drugima, da pomognete jedni drugima s Ljubavlju i podnosite zajedno vašu patnju. Ako ispunjavate Njegovu volju, vaš će život biti spokojan i blagoslovljen, patnja i tuga će ostati daleko od vas, jer onda će vaš način života koristiti vašoj duši… Vi ćete prakticirati Ljubav prema bližnjemu i na taj način Njemu dokazati vašu Ljubav spram Boga, i vaše će ponašanje biti ugodno Bogu. Ali kako se trenutno odnosite jedni naspram drugih?… Vi se borite jedni sa drugima, vi nanosite štetu vašim bližnjima, i bezobzirnost je dosegla svoje najviše savršenstvo. Otud vi morate trpjeti, vi morate otrpjeti mnogo nevolje koja će vas podučiti da podnosite patnju zajedno i pomognete jedni drugima. Volji se Božjoj mora udovoljiti; inače ljudsko biće narušava Božanski zakon. Život čovjeka koji sebe prilagodi Božanskoj volji može jedino biti spokojan, baš kao što će sve na Zemlji biti skladno i mirno ako ljudi prihvate Božju volju kao njihovu vlastitu. Ali čim se čovjek suprotstavlja ovoj Božanskoj volji, izvjestan nered će prevladati u njegovom životu koji njemu nije ugodan, jer ljudsko biće svjedoči o njegovoj pogrešnoj volji time što djeluje u suprotnosti sa Božanskom voljom. Udovoljavanje Božanskoj volji, red i mir su uzrok i posljedica, ali isto tako patnja, žalost, nesklad i zemaljski kaos će biti posljedice djelovanja u suprotnosti sa Božanskom voljom… Prema tome Bog je dao Njegove Zapovijedi tako da ljudi trebaju znati koja je Božja volja. On je osigurao izvjesne crte vodilje za ljudski način života na Zemlji, sukladno kojem će ljudsko biće usmjeravati njegov život, i On je također obavijestio ljude o rezultatima ako se život ne podudara sa ovim crtama vodiljama. Božanske Zapovijedi su bile dane za dobrobit ljudi tako da onaj koji živi u skladu sa njima može primiti Božanski život. Ne-udovoljavanje će, međutim, rezultirati u dušinoj smrti. Božanska volja se mora vršiti jer, sve dok se ljudsko biće ili njegova duša suprotstavljaju ovoj volji, on i dalje svjedoči o njegovom otpadništvu od Boga, on je i dalje protivan Bogu. Posljedično tome, njegov život na Zemlji mora biti neugodno stanje stvari za njega tako da će ga nagnati u mijenjanje njegove volje, tako da se on pridruži Bogu, Kojeg prethodno nije bio prepoznao. Iz tog razloga je zemaljska patnja neizbježno nužna za nekoga tko zanemaruje Božju volju ili je Njemu potpuno protivan. Bog jedino zahtjeva da volja ljudskog bića sebe podredi Božanskoj volji, tako da će ljudsko biće učiniti što Bog, kroz Njegove Zapovijedi, očekuje od njega napraviti, onda će on ispuniti Božju volju, i onda će njemu biti podaren život sklada i mira za dušu među kaosom i pometnjom svijeta koja je bila prouzročena bezobzirnošću. AMEN

Bertha Dudde, br. 6385, 25 Listopad 1955

VJEČNI RED JE LJUBAV… SOTONINA AKTIVNOST…

Jedino ono što se podudara sa principom Ljubavi je Bogu prijatno, i time jedino ona osoba čiji su razmišljanje i akcije određeni od strane Ljubavi živi unutar Božanskog reda. Držati se unutar Božanskog reda prema tome jedino uvijek naznačava dobro-dušnu aktivnost spram drugih ljudi, koja također izražava Ljubav za Boga. Ali živjeti unutar Božanskog reda će također uvijek rezultirati u jednom sređenom načinu života za samu osobu o kojoj je riječ, premda je sve oko njega možebiti postalo kaotično budući je Božanski red bio opozvan od strane njegova susjedstva, koje tako živi sasvim bez Ljubavi. Takav način života mora rezultirati u kaotičnom stanju, mir i sklad neće nikada biti sposobni vladati gdje je život življen u protivljenju Božanskom redu, gdje je Ljubav potpuno zanemarena budući je dominirana od strane Božjeg protivnika (Sotone), koji je lišen sve Ljubavi… I bez obzira kako dobro ljudi uredili njihov luksuzni život na Zemlji… to zasigurno može privremeno prikriti nered u srcima takvih ljudi… to im neće osigurati unutarnji spokoj i mir, jer što više ljudsko biće podlegne protivniku to će ga on više poticati na mržnju… I čovjek će djelovati rastuće više okrutno, on će tretirati njegovo bližnje ljudsko biće rastuće više grubo i sa hladnoćom, on će možebiti sebe sakriti pod maskom ali će njegovo istinsko lice uvijek biti prepoznato. Božji red jest Ljubav… netko tko živi bez Ljubavi je razdvojen od Boga, i ovo predstavlja njegov savez sa Njegovim protivnikom. Ipak on zna kako sve sakriti pod veo, on zna kako kamuflirati karakteristike kršenja vječnog reda, iz tog razloga ništa nije očigledno da ne bi izgubio svoje sljedbenike… Namjesto toga, on će dati sve onima koji su mu privrženi radi njihova stava, njihove neljubaznosti i hladnoće srca… Oni primaju štogod žele ali će jedino uvijek biti sposobni postići zemaljska dobra… koja ih, međutim, u cjelosti zadovoljavaju… Ovo objašnjava zašto protivnik ima toliko puno sljedbenika, jer većim dijelom ljudi pokušavaju pronaći zemaljsko ispunjenje i dobiti ga kroz zlobno razmišljanje i ponašanje.

Otud stanje na Zemlji ne može biti išta drugačije nego je to sada, gdje ljudska rasa više ne poštuje Božanski red, gdje ona više ne pridaje važnost Božjoj volji… gdje ona potpuno zanemaruje Njegove Zapovijedi Ljubavi i gdje ljudi sebi dozvoljavaju biti iskorišteni kao alatke od strane protivnika… Kaos na Zemlji se postojano povećava i jedino nekolicina ljudi živi unutar Božanskog reda, jedino nekolicina ljudi dozvoljavaju principu Ljubavi da vlada i ujedini ih sa Bogom, vječnom Ljubavi (1 Ivanova 4:16)… I oni se ne trebaju brinuti ako se stvari dogode sukladno zakonu koje su jedino uvijek rezultat jednog nezakonitog načina života. Njihovo sjedinjenje sa Bogom kroz Ljubavi-punu aktivnost će im osigurati zaštitu i snagu kada dođe vrijeme da Božanski red bude iznova ponovno uspostavljen. Onda će biti prikazano što znači biti blizu Bogu, jer sotonska sila i sotonska aktivnost će ostati neučinkoviti u osobi koja je uvijek živjela sukladno Božanskom redu, koja kultivira Ljubav i uvijek ostaje u kontaktu sa vječnom Ljubavi… On će zasigurno vidjeti sve kako nestaje oko njega samoga, ali on osobno je pun snage i svjetla i odvažnosti… On zna da je sjedinjen sa Bogom i čeka na njegova Stvoritelja i Oca od vječnosti… Jer živjeti njegov život unutar Božanskog reda ga je učinilo obavještenim (svjesnim) i prema tome se on ne boji ničega što potječe iz područja protivnika… On osobno živi u sferi Božanskog mira, budući njegova Ljubav unutar njega isključuje sve što je protivno Božanskom redu i budući je on sada zaštićen od svih mračnih sila koje su i dalje protivne Bogu i vječnom redu (1 Ivanova 4:4). AMEN

Bertha Dudde, br. 2043, 26 Kolovoz 1941/p>

ZLOUPOTREBA MOĆI JAČEGA…
NEDOSTATAK LJUBAVI…

Duh razdora vlada svijetom, a ovaj duh ne može prouzročiti ništa drugo, nego iznova razdor i nedostatak Ljubavi (neljubaznosti, nemilosrdnosti). Ljubav se nikada neće moći razviti tamo gdje se ljudi sastaju bez Ljubavi. Naprotiv, mržnja i osvetoljubivost će doći do najvišeg procvata. A to znači uvijek veće uništavanje onoga što je posjed drugoga. To nadalje znači, da čovjek sve više nazaduje u svom duhovnom razvoju, koji je svrha i cilj zemaljskog života, da on sve dublje i dublje tone, i naposljetku se rastavlja od svijeta, u stanju koje će (mora ili može, op.urednika) biti označeno kao gotovo nezrelije nego na početku njegovog utjelovljenja na Zemlji. Jer, nedostatak Ljubavi je suprotnost onome što vodi naviše. Čovječanstvo je zapleteno u stravičnu zabludu (ludost); ono se zamišlja pozvanim da ugnjetava slabe, ili ih potpuno zatre, i ovo smatra pravom jačega… Ono divlja protiv Božanskog reda koji slabog pridružuje jakome, tako da se ovaj na tome iskuša, no na drugačiji način nego što on to čini… Jer jaki treba biti darivatelj i zbrinuti onoga koji je slab i potrebit pomoći, on mu treba potpomagati u njegovoj nevolji i nemoći; jaki ne smije zloupotrijebiti svoju moć i snagu za tlačenje slabijega, nego ga zaštititi od tlačenja. Ali, tamo gdje je nedostatak Ljubavi (neljubaznost, nemilosrdnost), tu se više ne osvrće na Božanski red. Svatko ljubi jedino sebe samoga, on nastoji povećati svoju dobrobit i obogatiti se na posjedu slaboga, koji mu ne može suprotstaviti dovoljan otpor. A ovo stanje je neodrživo na duge staze, budući da ono utječe sve razornije, nikada međutim izgrađujuće, kao što sve što je usmjereno protiv Božanskog reda, znači propast. U prirodi se zaista može zapaziti stalna borba, koja za posljedicu uvijek iznova ima umnažanje snage jačega. Ova borba ipak, vodi do neprestane preobrazbe izvanjske forme bića, ali onda je ona od-Boga-namjeravana, jer On Sam vodi volju stvorenja, i svaki proces je nužan za viši razvoj duhovnoga u bilo kojoj formi. Čovjek je, međutim nadišao sve ove forme, i njemu je za vrijeme njegovog zemaljskog puta dana slobodna volja, koju on sada treba koristiti za viši razvoj duše. On se treba boriti, ali jedino protiv sebe samoga, i zlih poriva u njemu. On treba težiti dobru, plemenitome, i nastojati sve nisko prevladati, a to je stalna borba… I, on treba bližnjemu pomagati u toj borbi protiv samog sebe. I, tako čovjek mora suzbiti svu pohlepu (požudu), on mora naučiti prezreti sve ono što mu svijet prikazuje kao poželjno, tako da on ne pokušava povećati svoju imovinu, nego se rado i radosno od toga oslobađa. Čini li to, onda će on uskoro moći odložiti svoje zemaljske okove, i neopterećen ući u kraljevstvo svjetla… No, kakve ciljeve slijedi čovjek trenutno… Sve misli i nastojanja se odnose jedino na umnožavanje zemaljskog dobra, on želi posjedovati, gdje bi se međutim on trebao odreći… On sa žilavošću prianja za zemaljsko dobro, i nastoji do njega doći čak i na nezakonite načine, dok iskorištava slabost bližnjega, te ga zahvaljujući svojoj snazi nadjačava. A to je posljedica nedostatka Ljubavi, koji u čovječanstvu sada posebno snažno izlazi na vidjelo, i koji je uzrok neizrecive patnje… budući Ljubav može biti uzvratno probuđena jedino kroz istu. AMEN

Bertha Dudde, br. 2810, 12 Srpanj 1943

MRŽNJA I NJENE POSLJEDICE…

Demon mržnje truje cijeli svijet… Ljudi sebe čine njemu podložnima. Mržnja međutim uništava, dok Ljubav naprotiv gradi, pa djelo razaranja na Zemlji uzima sve veće razmjere, što više bjesni mržnja među ljudima. Ni Božje djelo uništenja neće donijeti kraj ovoj mržnji, nego će tek pojedine ljude privesti k svijesti, i oni će sada prepoznati, od koga su dopustili biti savladani. Zbog ove nekolicine, Bog se očituje i pokazuje Svoju moć i Svoju snagu. Većina međutim i dalje živi u mržnji, te se nastoji uvijek izboriti sredstvima koja rađa mržnja, i mržnja se sve više raspaljuje. Jer, mržnja je povišena neljubaznost (nemilosrdnost, nedostatak Ljubavi), mržnja je najstrašnija osobina, budući neizrecivo razorno djeluje, ne samo zemaljski, nego također i duhovno. Jer kroz nju će sve plemenite pobude biti uništene, ili ozbiljno ugrožene. Čovjek koji živi u mržnji, bit će od demona bacan amo-tamo, njegovo nastojanje naviše je stalno ugroženo, budući je on uvijek iznova odbačen unazad, čim se on dopušta zanositi mržnjom, budući se uvijek iznova daje u vlast onoga, koji jedino mržnju i neljubaznost nastoji prenijeti na ljude. A njegova moć je velika nad takvim čovjekom. I to veća sada, kada cijelo čovječanstvo živi u mržnji… Ovo mora značiti duhovno nazadovanje, koje ima zastrašujuće posljedice, utoliko što ljudi voljno (poslušno) izvršavaju ono što im je sada naloženo od moći protivne Bogu, pune mržnje… da unište svaki posjed, kako bi naštetili bližnjemu. Božji protivnik se zalaže za to da, od Boga u stvaranju vezano duhovno, oslobodi otuda. Stoga je njegova namjera i nastojanje usmjerena jedino na to, da uništi ono, što je nastalo kroz Božju volju. Njegova volja i njegova moć, međutim, ne obuhvaćaju djela stvaranja, zbog čega on nastoji prenijeti svoju volju na ljude… On u njih usađuje mržnju i kroz to ih potiče da obavljaju ono što je njemu nemoguće… uništiti stvaranje… Tako on, njemu podložne ljude, čini svojim pomoćnicima, on u njih polaže sotonske misli, on u njima raspiruje mržnju, i tako ih potiče da jedni drugima nanose najveću štetu. Ljudi poslušno izvršavaju ono, na što ih nadahnjuje najveći neprijatelj njihovih duša… Njihovi postupci uvijek iznova rađaju mržnju, a mržnja uvijek nova djela razaranja… Tako zatrovano čovječanstvo sve više ide prema propasti, jer ono teško pronalazi put povratka u Ljubavnu aktivnost. AMEN

Bertha Dudde, br. 1868, 30 Ožujak 1941

DEMON MRŽNJE I RAZDORA …. UŽASNI DOGAĐAJ…

Demon mržnje i razdora hara i ljude ‘određuje’ na ne-Ljubavne postupke. Njegov utjecaj tako je jak da ljudi više ne spoznaju veličinu svoje nepravde, bijesne jedni protiv drugih i nanose si najveću patnju i nevolju, nemilosrdo uništavaju posjed bližnjega, ne štede život pojedinca, okončavaju ga prijevremeno, nepravedni su u razmišljanju i ponašanju i ne boje se niti osvetnika niti njegove odmazde. I tako je čovječanstvo potpuno u vlasti Zlog, čini sve što ovaj od njega zahtjeva, a ništa što bi bilo po volji Boga. A to je od najvećeg značaja za razvojni put duhovnoga, jer ono nazaduje; duhovno je u opasnosti da teži ponovo onome što je već prevazišlo …. Po volji je Zlome, dok bi trebalo htjeti dobro …. A Božja milost okreće se (tom) duhovnome. Stavlja ljude pred silan zemaljski događaj, koji može biti u stanju protjerati duh ne-Ljubavnosti i u srcima ljudi probuditi osjećaj Ljubavi (misli se na udarac nebeskog tijela u Zemlju; Knjižica br. 50). Nezamisliva patnja u čovjeku može proizvesti volju za pomoći …. Čovjek vlastitu patnju može zanemariti s pogledom na bijedu bližnjih, i tad je umakao moći zla. Onda je nešto Božansko u njemu probuđeno u život, što protivniku vlast otima iz ruku, tad je utjecaj demona na čovjeka postao bez učinka, jer tad ga Ljubav i milosrđe potiču na to da pomaže bližnjemu i time se izbavi …. Spremnost za služiti dostavit će mu snagu, tako da je sposoban na svaki način priteći u pomoć, samo ako ga Ljubav potiče na to. I biti će postavljeni veliki zahtjevi ljudima koji hoće biti aktivni u služenju. Biti će takva neopisiva bijeda u svijetu, da jedino spremnost na međusobnu pomoć može otkloniti ili ublažiti tu bijedu. Ali ako je čovjek aktivan u Ljubavi, tad će u njemu biti i određena vjera, jer Ljubav, koju tad pruža bližnjemu, u njemu uspostavlja vezu s Bogom. On će vječno Božanstvo osjećati, iako mu pojam za to još nedostaje …. Ali on je okrenut Bogu i biti će zahvaćen Božjom Ljubavlju, samo ako on sâm vrši djela Ljubavi, potican unutarnjim porivom za pomoći bližnjemu u njegovoj nevolji. Opet će biti podjela između onih su se probudili iz mraka noći, i onih koji vlasti Zloga još nisu utekli …. koji tad opet čine sve kako bi se odštetili za užas tog jezivog događaja …. i koji pokušavaju izgraditi što je uništeno, i djeluju na sebičan (koristoljubiv) način …. i koji bližnjemu ne žele pomoći već su jedino fokusirani na vlastitu korist i time se voljno otvaraju utjecaju zle sile. Njima više ne može biti donesen spas, ni vremenski niti vječno, jer oni su djeca Sotone, i njihova sudbina je vječna tama …. AMEN

Bertha Dudde, br. 2807, 10 Srpanj 1943

DUHOVNI PREOKRET…

Kad se čovječanstvo nalazi pred duhovnim preokretom, to je uvijek vrijeme ogromnih promjena, koje duhovno i zemaljski vode u kaos, što na kraju završava potpunim razaranjem. Jer, duhovna preobrazba čovječanstva nije više za očekivati kad se je čovječanstvo jednom našlo u takvom jednom kaosu gdje više nije sposobno spoznati Boga. Stoga Bog mora sprovesti potpunu preobrazbu, što se dakle može nazvati duhovnim preokretom, jer tada stari vremenski period Zemlje dolazi do Kraja a započinje jedan novi, što znači, jedan razvojni period nadomješta drugoga.

No ljudi vreruju u duhovnu preobrazbu unutar čovječanstva sadašnjeg razvojnog perioda …. ali potpuno je uzaludno vjerovati da će se čovječanstvo koje je tako udaljeno od Boga samo od sebe opet okrenuti Bogu, pošto je potpuno bez Ljubavi i time Boga više ne prepoznaje. Rezultat toga je to da razvoj ljudi prema gore nije više za očekivati, oni više ne ostaju na istom stupnju razvoja nego još nazaduju u razvoju, a to neosporno mora dovesti do poptunog raspada, kako duhovno tako i zemaljski. Posljedica toga je dakle nezamislivi kaos i Božja intervencija, razgradnja onoga što više ne napreduje prema gore.
Stara Zemlja mora biti preoblikovana a s njom i ono što je vezano u formu i što je u zadnjoj probi zemaljskog života podbacilo …. Mora nastupiti duhovni preokret, mora doći kraj ne-duhovnom stanju i mora doći do razdvajanja između Bogu-naklonjenih od ljudi potpuno lišenih Duha, kako prvi ne bi pali kao žrtve potonjima. Taj trenutak nije više daleko, jer povećavajuća neljubavnost ljudi sama to privlači, a kad razuman čovjek prepozna ne-Ljubav, biti će mu i razumljivo da se Bog sve više mora udaljiti od ljudi, pošto je Njegova suština Ljubav. A pošto je Ljubav izvorna supstanca stvaranja, ono mora propasti ako Bog iz nje povuče Svoju Ljubav.

Rijetki ljudi čija srca se još nisu potpuno ohladila još spriječavaju taj događaj, no duhovno proljeće nije za očekivati i posljedično tome nema više puno vremena do Kraja ovog neduhovnog svijeta. Duhovni preokret je preoblikovanje stare Zemlje u novu, duhovni preokret je eliminiranje neduhovnih ljudi i vrijeme najdubljeg mira, koji onda na Novoj Zemlji slijedi vremenu mizerije na staroj Zemlji. No duhovni preokret može doći jedino onda kada je ljudska rasa sadašnjeg vremena koja je potpuno lišena Duha odstranjena i ne može više tlačiti one rijetke ljude koji Boga spoznaju i priznaju, a onda je na Zemlji ljudski rod koji je intimno povezan s Bogom, ljudski rod koji Mu služi i kojemu je Ljubav prvi zakon, koji ispunjava Njegovu volju, i ne krši Božanski red, koji dakle vodi život u miru i sreći, koji je aktivan konstruktivno i ne zna za patnju i mizeriju ….

To je vrijeme koje je potpuno drugačije od vremena prije toga …. No to vrijeme duhovnog preokreta nikako ne može biti dano ljudima stare Zemlje, jer oni se ne mjenjaju (razvijaju) prema gore nakon što su duhovno propali toliko puno da se sva Ljubav među njima ohladila. Nema duhovnog procvata među tim ljudima koje niti potrebitost niti mizerija ne pokreće na drugačije, Bogu naklonjeno razmišljanje …. Može se primjetiti samo neprestano nazadovanje, kojemu duhovno i zemaljski slijedi kaos, što jedino može biti dokončano putem potpunog razaranja svega onoga što u sebi sadrži nezrelo duhovno.

Ali ni čovječanstvu ne može više biti dan dugi rok, jer se ono ne zadržava na istom niskom stupnju, nego sve više tone i posljedica toga mora biti neizbježna katastrofa, jer sve veća udaljenost od Boga određuje čak i trenutak uništenja, budući da to predstavlja rastuću neljubavnost a ona opet povlačenje Božanske snage Ljubavi bez koje ništa ne može opstati ….
… A po ponašanju degeneriranog čovječanstva može se prepoznati i njegovo nisko stanje …. A po njemu se može vidjeti da je sve bliže vrijeme koje predstavlja kraj čovječanstva …. Počelo je vrijeme Kraja, i neće trajati više dugo, jer istekao je dozvoljeni rok koji je Bog dao duhovnom za izbavljenje …. Došao je Kraj jednog perioda spasenja, a početak novog perioda spasenja znači vrijeme duhovnog preokreta …. AMEN

Bertha Dudde, br. 2837, 4 Kolovoz 1943

PROGONSTVO DUHOVNOG U NOVOM STVARANJU…

Stanje potpune ukočenosti sudbina je duhovnoga koje svoj posljednji ispit zemaljskog života nije položilo i koje nanovo biva svezano u čvrstu formu, koje dakle razvojni put na Zemlji mora još jednom proživjeti. Božanska Ljubav od tog duhovnog se povlači, tako da ono više nije u dodiru sa zračenjem snage, i tada se hladi te postaje potpuno beživotno, bez snage i moći, tako da se opet mora nastaniti u mrtvoj materiji, koja mu je mučna ovojnica kroz beskrajno dugo vrijeme. To je užasna promjena za duhovno, nazadovanje najteže vrste. Radi se o degradaciji iz stanja djelomičnog znanja u stanje najdubljeg neznanja i nesvjesti, jer njemu biva oduzeto sve što mu je pripadalo tijekom ranijeg beskrajno dugog zemaljskog puta. Putem njegove udaljenosti od Boga postalo je ne-snažno i ne-slobodno, tad mora podnijeti najtvrđu ovojnicu, i ne može se braniti protiv te promjene svoje vanjske forme; njegova volja ponovo je svezana tako da mora podnijeti sve što je Bog u Svojoj Mudrosti odlučio. Ako duša napusti Zemlju prije nego je došlo do potpunog preoblikovanja Zemlje, njeno stanje nije beznadežno. Ona u onostranom može doći do spoznaje i može stremiti uvis, dok je nakon preoblikovanja zemljine površine onostrana mogućnost za uspon isključena, pošto je sve nesavršeno prije toga prognano u novo stvaranje, a duše ljudi koje nastanjuju ta stvaranja, prilikom svog odlaska postigle su stupanj savršenstva koji ih osposobljava za ulazak u kraljevstvo svjetla. Dakle radi se o posebnom činu Milosti Božje ako čovjek još prije te preobrazbe od Boga bude opozvan iz zemaljskog života. Jer tim dušama na raspolaganju još stoje i onostrane mogućnosti za uspon, i njihova borba za savršenstvom nije toliko užasno teška kao borba onih stvorenja koja svezana u čvrstu formu, opet nanovo moraju započeti razvojni put na Zemlji. No raniji će radi toga još morati proživjeti teške borbe na Zemlji, kako bi postigli barem stupanj koji u onostranom ne daje da neprestano klize na dole i sami sebe učine nedostojnim Božje Ljubavi. Jer te duše su tad u istoj opasnosti od potpunog ukrućivanja i završavanja u mrtvoj materiji, pošto tvrdoglavo odbijanje Ljubavi Božje kao posljedicu ima to stanje …. naime otvrdnjivanje duhovne supstance, što je dakle istoznačno sa progonom duhovnog u novo stvaranje, u najčvršću formu …. Jer, Ljubav Božja je istoznačna sa životom, a udaljavanje od Božanske Ljubavi je smrt …. stanje slabosti i nesvjesti, stanje beživotnosti, u kojem stvorenje ostaje sve dok nije spremno odustati od svog otpora, što za posljedicu ima prisvajanje Božanske Ljubavi, a tako dakle i popuštanje čvrstog pritiska oko sebe, što mu isto tako i donosi manje tešku (depresivnu) vanjsku formu, i tada opet započinje razvoj prema gore …. AMEN

Bertha Dudde, br. 3805,19 Lipanj 1946

NAJNIŽA DUHOVNA TOČKA…
KRAJ JEDNOG PERIODA ISKUPLJENJA…

Za vječnost ne treba očekivati duhovni napredak, kada je čovječanstvo doseglo najnižu duhovnu točku, da ono više ne prepoznaje niti priznaje Boga, Jer onda je ono potpuno odvojeno od Boga, i stoga također bez ikakvog priljeva snage, koja jedina osigurava duhovni uspon. Mala udaljenost od Boga može lako biti otklonjena, jer tada duhovno još uvijek stoji u krugu strujanja Božanske Ljubavi, čija ga snaga neizbježno nagoni uvis. Ali, kada je udaljenost postala tako velika, da duhovno boravi izvan ovog kruga strujanja, onda je ono također sasvim bez snage, i približavanje Bogu mu više nije moguće, jer onda veći utjecaj ima protivna snaga, koja ga vuče dolje k sebi. Ali, ako je čovječanstvo prispjelo do ovog stupnja razvoja, odnosno, ako je tako daleko nazadovalo u razvoju, onda je duhovno također proigralo pravo da na Zemlji vodi egzistenciju kao ljudsko biće, budući ona kao jedinu svrhu ima viši razvoj, a ono ovu svrhu potpuno zanemaruje. Stoga tada za ovo čovječanstvo završava jedan razvojni period. Zemlja na neki način gura od sebe sve duhovno, koje se nalazi na višoj razini razvoja, ako ono ne živi i ne postupa primjereno ovoj razini razvoja. I onda je završen jedan period iskupljenja prema Božanskoj volji… A svaki čovjek sam može prepoznati trenutak, čim on poklanja pažnju duhovnom razvoju cijelog čovječanstva. Ako je dosegnuta najniža točka, gdje nedostatak Ljubavi (neljubaznost, bezobzirnost) jasno izlazi na vidjelo, ako je djelovanje Bogu-protivne sile prepoznatljivo u tome, da se namjesto stalne izgradnje posvuda događa razaranje… ako je življenje i djelovanje čovječanstva sasvim Bogu-protivno, i stoga protiv sveg Božanskog reda, onda više ne treba očekivati da se čovječanstvo u slobodnoj volji iznova umetne u Božanski red, i onda se u skladu sa zakonom od vječnosti mora odviti razlaganje svega onoga što u sebi sklanja duhovno, s ciljem sasvim novog prognanstva, kako bi u beskonačno dugom vremenu konačno stiglo do cilja, da iznova prebiva u Božjoj blizini u slobodnoj volji. Za degenerirani (izopačeni) ljudski rod nema nijedne druge mogućnosti uspona, kada je on dosegao ovu najnižu točku, kada se sva Ljubav ohladila, jer onda struja snage Božanske Ljubavi više ne može biti aktivna, a ovo znači potpuni gubitak za snagu protivnu Bogu. A Bog u Svojemu velikom milosrđu oduzima Svojemu protivniku ono što mu je postalo podložno, tako da On to iznova progoni u stvaranje, na koje Božji protivnik više nema nikakav utjecaj. Tako je i ponovno premještanje u najtvrđu materiju, jedino djelo Božanskog milosrđa, budući je za ovo što stoji u najvećoj udaljenosti od Boga, opet stvorena nova mogućnost da pođe putem razvoja naviše, što mu više nije bio moguće kao čovjeku. A jednom će i za njega kucnuti trenutak iskupljenja, čak i ako nakon beskonačno dugo vremena. Ali, ne događa mu se nikakva nepravda, kada je premješten nazad u tvrdu materiju, jer je volja tako otvrdnula naspram Boga, da je on sam uzrok tome što ga Bog zavezuje na beskonačno dugo vremena. Budući se on više ne mijenja, ako je dosegnuta duhovno najniža točka, gdje ljudi više ne prepoznaju Boga. AMEN

Bertha Dudde, br. 7581, 19 Travanj 1960

DUHOVNO NIZAK STUPANJ ČINI NUŽNIM PREVRAT NA ZEMLJI…

Vi više nećete doživjeti duhovni preporod na ovoj Zemlji. Nizak stupanj je bio postignut koji skoro više ne može biti nadmašen budući ljudi žive samo sa svjetovnim namjerama. Oni ne razmatraju duhovni život niti sebe pitaju da li ispunjavaju njihov stvarni zemaljski zadatak, pošto ne mogu prepoznati nijedan drugi zemaljski zadatak osim služenja njihovom fizičkom blagostanju i uživanju života do punine… Jedino nekoliko ljudi započinje njihovu dnevnu aktivnost sa duhovnim mislima, i jedino ovih nekolicina žive zemaljski život svjesno… Oni osjećaju da ljudsko biće nije na Zemlji tek poradi zemaljskog života. Oni razmišljaju o tome, i pošto su dobre volje oni postepeno shvaćaju svrhu njihova zemaljskog života. Ali ima samo nekolicina njih, i čovjek će teško ikada uspjeti izvesti bližnje ljudsko biće na istu stazu i uvjeriti ga u njegovu istinsku sudbinu. I time može se govoriti o niskom duhovnom stupnju koji promjenu čini nužnom, koja uključuje takav raspad stvaranja da to neizbježno treba rezultirati u jednoj zemaljskoj i duhovnoj prekretnici.

Bilo je uistinu mnogih vremena kada su ljudi živjeli bez Boga, gdje se mnogo nepravde dogodilo i sotonska je aktivnost bila jasno očigledna. Ali ova situacija je otišla predaleko, skoro svi ljudi sada vode površan život, oni više ne razmišljaju o njemu, oni nemaju osjećaj odgovornosti, oni odrastaju bez vjere ili se samo prilagođavaju konvencionalnoj vjeri, koja je sasvim beskorisna za razvoj duše. I oni su također pod utjecajem pogreške, pogrešnog razmišljanja, oni su daleko od Istine i isto tako je ne mogu pronaći budući su bez Ljubavi… I razlog za bolest čovječanstva je da se Ljubav ohladila (Matej 24:12)… da ljudi više nisu sposobni vjerovati u Boga i Stvoritelja, Koji je u Sebi Ljubav, mudrost i moć i Kojem će jednog dana morati biti odgovorni za njihovo ponašanje… Njima nedostaje Ljubavi i prema tome također svjesnosti, oni su duhovno slijepi i koračaju prema bezdanu. Kraj će doći sasvim izvjesno budući red mora biti nanovo uspostavljen ako će se viši razvoj, koji je svrha za ljudski život na Zemlji, nastaviti.

Štogod može biti spašeno prije Kraja će biti spašeno, jer Božja Ljubav želi pomoći gdjegod postoji i najmanja mjera volje za dobrom. Međutim, bilo bi pogrešno oslanjati se na ljudsko mijenjanje njihova stava spram Boga i vjere, bilo bi pogrešno oslanjati se na duhovnu promjenu koja će se navodno dogoditi na ovoj Zemlji. Budući ljudi daju Božjem protivniku previše moći i on ju doista dobro koristi. Otud će jednog dana njegova aktivnost morati dokončati, Bog će mu morati oduzeti njegovu moć, njegovo će doba morati biti privedeno kraju, i to će također uključivati zatvaranje njegovih sljedbenika baš kao i njega samoga tako da će njegove akcije biti svršene za jedno duže vrijeme (Otkrovenje 20:1, 2). To će također činiti nužnim raspad i preobrazbu tvorevina koje udomaćuju duhovne supstance na Zemlji, koje zauzvrat trebaju novo stvaranje… formiranje Nove Zemlje, tako da se duhovni razvoj može nastaviti… I Bog zna kada je za ovo pravo vrijeme, On zna kada je čovječanstvo doseglo njegov najniži stupanj, kada je preobrazba Zemlje i svog njezina stvaranja nužna i, nadalje, On će ispoštovati ovo vrijeme u skladu sa Njegovim planom od vječnosti. AMEN

Bertha Dudde, br. 2921, 12 Listopad 1943

PREOBRAZBA VANJSKE FORME …. NOVI RAZVOJNI PUT…

Potpuna preobrazba postojeće vanjske forme postala je nužna, budući da duhovno (ili duhovna supstanca, duhovni elementi) u tom obliku više ne može sazrijevati, djelomično zbog slobodne volje forme koja se nalazi u zadnjem stadiju razvoja, djelomično zbog prijevremenog razaranja drugih vanjskih formi za koje je isto tako odgovorna slobodna volja čovjeka. Nema više sazrijevanja unutar reda po Božjoj volji, bezbrojna su stvorenja ilegalno u slobodnom stanju, znači umakla su iz jedne forme, a još nisu ušla u novu formu, jer je za to potrebna određena konstruktivna aktivnost ljudi. A to raspušteno duhovno opet djeluje na ono duhovno koje se nalazi u razvoju tako da se to suprotstavlja Božjem redu, a to je nepovoljno za ikakav razvoj prema gore.

A sve to je omogućeno putem čovjekove volje, koja se međutim ne može usmjeravati prisilno, i stoga slobodna volja mora opet biti svezana tako da duhovno mora ponovno proći kroz čvrstu formu, da bi onda opet započelo prolazak kroz stvaranje kako bi se kroz beskrajno dugo vrijeme promijenilo u svojoj volji na način da ju onda u stadiju čovjeka ispravno is-koristi, jer se jedino tako može osloboditi iz ikakve forme.

A budući da trenutno samo malo ljudi svoju volju koristi na ispravan način, što znači na Bogu-ugodan način, a velika većina čovječanstva potpuno je zakazala i svoj zemaljski zadatak potpuno zanemaruje, promjena Bogu-suprotnoga može biti postignuta jedino tako da stvaranje, znači sve ono duhovno što u sebi nosi Bogu-nasuprotno, isto tako u sebi iskusi promjenu, da ono duhovno koje je svezano u formi pređe u viši stadij, dok duhovno u slobodnoj volji, čovjek, opet mora uzeti najčvršću formu kao ovojnicu, jer njegova krivica najveća je pošto se on već nalazio u stadiju spoznaje koji mu je dozvoljavao da se pri ispravnoj primjeni svoje volje potpuno oslobodi iz forme, a on je svoju volju kao i svoju sposobnost u zadnjem razvojnom stadiju zloupotrijebio.

Takva jedna preobrazba mora slijediti kaos iz kojeg nema drugog izlaza nego potpuno razaranje postojećeg, što međutim ne znači potpuno uništenje. Mora samo doći do postavljanja duhovnoga na jedno drugo mjesto, mora oživjeti formu koja odgovara njegovoj udaljenosti od Boga. Duhovnome koje je proigralo slobodu volje koju koristi za djelovanje protiv Boga ona više ne može biti ostavljena. Isto tako, ilegalno oslobođeno duhovno mora opet biti svezano u novu formu, jer bez nje nije moguć daljnji razvoj i to duhovno samo povećava kaos kroz svoje širenje sile protiv Božanskog reda.
A čovječanstvo koje je postalo tako slabe volje nikako ne može vlastitom inicijativom pronaći pravi put, nikada više neće se promijeniti u Ljubav, koja je jedino protu-sredstvo za smanjenje kaosa, za nastavak razvoja ka gore u redu po Božjoj volji a i za pomoć za oslobođenje duhovnoga koje je još ograničeno formom. A zato je preoblikovanje materijalnog stvaranja neizbježno, inače ne bi bilo spasenja i duhovno bi Božjem protivniku vječno bilo podređeno …. AMEN

Bertha Dudde, br. 8130, 20 Ožujak 1962

OBNOVA ZEMLJE…

Obnova Zemlje neizbježna je …. jer sve je ispalo iz reda, sami ljudi nalaze se u stanju potpunog odsustva Duha, tako da i duhovnim supstancama koje su svezane u djela stvaranja otežavaju njihov razvoj ka gore, jer ovisnost o materiji često ih navodi na akcije koje predstavljaju prijevremeno razaranje djela stvaranja ….

A sami ljudi neprestano krše Božanski red pošto princip Ljubavi potpuno zanemaruju, a on je suština Božanskog reda. Fokusirani su samo na njihov tjelesni život, i zato su sva njihova nastojanja usmjerena samo na materijalno, na zemaljska dobra i svjetske užitke. Ni na koji način nisu svjesni stvarne svrhe zemaljskog života, i zato taj život ostaje prazni hod, koji će imati teške posljedice ako se ljudi još ne promijene i ne krenu drugim putem.

A šanse su još slabe da će se ljudi promijeniti i da će ih se dati uvjeriti u njihovo nisko duhovno stanje …. Čak ni teški udarci sudbine ili svjetski događaji ne uspijevaju ih potaći na promjenu u razmišljanju, i pošto ne vjeruju ništa, ne slušaju ni ukore svojih bližnjih koji im žele pomoći da iziđu iz duhovne tame ….

A takvo jedno stanje ne može se održati, pošto Zemlja treba služiti kao stanica za sazrijevanje duhovnoga koje se nalazi na putu povratka k Bogu …. Ona će stoga kao takva opstati, no mora doći do čišćenja; sve mora ponovo biti preuređeno; svemu duhovnom …. od tvrde materije pa sve gore do čovjeka, mora …. biti stvorena mogućnost za služenje, jer se jedino kroz služenje duhovno može razvijati ka gore i na kraju može biti izbavljeno iz svake forme …. no rušenje Božanskog reda se sastoji u tome da duhovnome sve više biva oduzeta mogućnost za služenje ….

U tome se sastoji kršenje Božanskog reda, da ljudima nedostaje ikakva Ljubav koja je preduvjet za ‘služenje’ …. i da oni i materiji često onemogućuju služenje, tako što skupljaju zemaljska dobra i uživaju u njihovom posjedovanju, koja međutim nikako ne mogu ispuniti svoju svrhu i time biva produženo vrijeme njihovog razvoja, što svezanom duhovnom uzrokuje patnju. A isto tako ljudi su i pretjerano samoljubni, misle samo na sebe same i na zadovoljavanje svojih želja …. u potpuno su pogrešnoj, tj. obrnutoj ljubavi, traže samo sjedinjenje sa stvarima koje pripadaju svijetu. Njihova ljubav je kriva ljubav koja uvijek samo želi uzeti ali nikada dati ….

Prava Ljubav među ljudima se ohladila, i to je duhovno najniže stanje, koje čini da prolazak Zemljom bude bezuspješan, a što je potpuno oprečno Božanskom redu i što dovodi do raspada zemaljskog stvaranja, pri čemu će propasti i ljudska rasa, jer ne koristi svoj zemaljski život, dakle potpuno je podbacila u svom zadnjem ispitu zemaljskog života. Sami ljudi privlače kraj postojanja Zemlje u svom starom obliku, sami ljudi određuju putem svoje krive volje i svog duhovnog niskog stanja i vrijeme Kraja, koje je od Boga bilo predviđeno od vječnosti (Djela 17:31)….

A budući da će od krive volje i razmišljanja ljudi biti pogođeni ne samo ljudi nego i zemaljska stvaranja, i raspad ovih zemaljskih stvaranja je postao nužan, a posljedica toga je potpuno preoblikovanje cijele površine Zemlje, pri čemu će biti pogođeno svako živo stvorenje (Sefanija 1:2, 3)…. Ali i ponovo putem Božanske Ljubavi biti utjelovljeno na Novoj Zemlji u formu koja odgovara stanju njegove duhovne zrelosti ….

Na Novoj Zemlji će red ponovo biti uspostavljen, jer sve mora napredovati u svome razvoju …. A i duši čovjeka, koja je zakazala, moraju biti pružene nove mogućnosti za uspon, što međutim zahtjeva razlaganje i novo zarobljavanje u materiju, a što je opasno. Jer, još svaki čovjek ima mogućnost promijeniti se, samo ako postoji i najmanja volja u njemu za to da ispuni svrhu svog zemaljskog života. Tad će mu biti pružena pomoć na svaki način kako bi ga se poštedjelo tog novog zarobljavanja (progonstva) ….

I stoga će se ljudima uvijek nanovo davati informacija o uzroku i značenju Kraja ove Zemlje, a i svjetovni događaji mogu se pozitivno odraziti na razmišljanje ljudi …. No volja čovjeka ne može biti prisiljena, on iz vlastite pobude mora razmisliti i tražiti vezu sa Stvoriteljem neba i Zemlje …. I nikada neće biti ostavljen bez pomoći, jer Bog želi da ljudi dođu do života, koji traje vječno, a ne da život opet izgube za vječno dugo vrijeme …. AMEN

Bertha Dudde, br. 3393, 5 Siječanj 1945

„RADITE I STVARAJTE DOK JE JOŠ DAN…“

Radite dok je još dan, jer dolazi noć, kada vi više nećete moći djelovati… Vi stojite usred vremena milosti, vi još stojite u vašoj životnoj snazi, i možete ju koristiti za spasenje svoje duše. Još nisu postavljena nikakva ograničenja, budući vam Moja snaga i milost stoje neograničeno na raspolaganju. Stoga se vi također možete neprestano kretati u svjetlu, vi možete težiti svjetlu kada je oko vas mračno, i vi možete pojačati prigušeni sjaj malog svjetla, tako da ono jasno osvijetli vašu okolinu. Za vas je još uvijek dan, ako vi samo u slobodnoj volji želite hodati u svjetlu, a ne u tami. Ali, ovaj dan će također doći do kraja, i u noć smrti će potonuti svi oni koji su izbjegavali svjetlo, a iz ove noći više neće biti spasa vječnostima. Vi ćete željeti pobjeći, ali to nećete moći, jer noć traje toliko dugo, dok opet ne svane novi dan, a ova noć će vam se činiti vječna. Jer, vi ste upoznali svjetlo, a niste ga prihvatili… Još uvijek vam Ja dovikujem: Iskoristite kraj dana, djelujte u Ljubavi, i u vama samima zapalite svjetlo, tako da više za vječnost ne trebate hodati u tami. Uzmite od Mojega svjetla, koje vas obasjava u svoj punini, zapalite na tome vaše slabo malo svjetlo, i donesite ga Meni, Vječnoj Vatri, tako da vatra Ljubavi pređe na njega, i vaše vlastito svjetlo bude povećano u svom sjaju, te sva tama oko vas bude odagnana. Jer jedino svjetlo je život… radite i stvarajte (činite, savladavajte), tako da vi steknete život duše… budite aktivni u Ljubavi, i vi ćete sebi steći pravo, da stojite usred svjetla, da hodate slobodni u rasvijetljenom danu, obasjani Suncem Duha, i da na kraju stignete do Vječnog Svjetla, do Duhovnog Sunca, u sfere gdje ste vi okupani svjetlom, i u neprestanom blaženstvu. Tama je, međutim, smrt; tko prebiva u tami, on je bez snage, budući do njega ne prodire ni jedna zraka svjetla, koje je u sebi snaga. A kada se spusti noć, prekasno je za stvaranje i djelovanje, jer Sam vam Ja postavio granicu, granicu periodu iskupljenja, do koje vam je dozvoljena sloboda vaše volje. A do isteka ovog perioda je još dan, kojeg svatko može iskoristiti da svoje duševno stanje učini svijetlim. Ali, kada prođe ovo vrijeme, onda tone u najdublju noć, onaj koji svoju volju nije koristio na ispravan način. Bit će mrtav i beživotan, jer ću mu Ja oduzeti svu snagu i njegova volja će biti iznova zavezana, budući ju je on zloupotrijebio u svojoj slobodi, i oko bića je noć… najmračnija noć koja je iznimno mučna. Tek nekolicina obraća pažnju na Moj poziv, tek nekolicina uzima Moju Riječ ozbiljno, da stvaraju i djeluju dok je dan. Ali, bez upozorenja i opomene, neće ostati nijedan čovjek na Zemlji, koji ih treba… Ja želim svima donijeti svjetlo, ali onoga tko daje prednost noći, Ja ne prisiljavam prihvatiti svjetlo. I tako on također mora na sebe uzeti i posljedice toga što je odbio Božanski dar Ljubavi… Jer, Moja je Riječ svjetlo, koje šalje zraku u srce svakog čovjeka, ako joj se ovaj otvori. Moja Riječ opominje na djelovanje u Ljubavi, i svaki čovjek je već čuo ovu Riječ… Ali, da li ju on slijedi, da li on stvara i radi u Ljubavi na Zemlji, prepušteno je njemu. No uskoro dan završava, a noć će obuhvatiti sve, koji nisu obratili pažnju na Moju Riječ. AMEN

Bertha Dudde, br. 3788, 2 Lipanj 1946

„STVARAJTE I DJELUJTE DOK JE JOŠ DAN…“

Stvarajte i djelujte dok je još dan… Jer za vas koji to propustite, slijedi noć beskrajno dugog trajanja. Još uvijek za sve ljude postoji mogućnost spoznaje, još je dohvatljivo svjetlo dana, još se može probiti (razbiti) tama duha, ako čovjek samo ima volju za to; potom međutim dolazi vrijeme u kojem je čovjek, odnosno duhovno u njemu, lišeno svoje slobodne volje, i morat će patiti u tami (duha) beskrajno vremena. A jedino oni koji nose žudnju za svjetlom, umaći će ovoj duhovnoj noći, oni će ući u svjetlosno kraljevstvo, oni će stajati u punoj spoznaji, dok god oni još žive na Zemlji, jer svjetlo koje su oni jednom pronašli, neće se ugasiti, nego će uvijek i zauvijek (pr)osvjetljavati njihov duh. Stvarajte i djelujte, dok je još dan… Ali, dan ide Kraju… I zato Ja stalno šaljem nositelje svjetla u susret ljudima, i svi koji su dobre volje, prepoznaju ih kao Moje glasnike, i zahvalno prihvaćaju što im Ja nudim… Znanje o Čistoj Istini… svjetlo s nebesa… hranu i piće iz duhovnog kraljevstva… tako da oni mogu marljivo (gorljivo) stvarati i djelovati, tako da oni kroz djelovanje Ljubavi mogu prikupiti duhovna blaga, te tako povećati njihovu spoznaju u vrijeme večeri, u vremenu koje im je još dodijeljeno do Kraja, do početka noći. Stvarajte i djelujte svim žarom, jer vrijeme više nije dugo. No, u čemu se jedino sastoji vaše stvaranje i djelovanje, kako ne bi pali žrtvama užasa noći? Jedino u slijeđenju Moje Zapovijedi Ljubavi… Ja Sam vam dao samo jednu Zapovijed… onu Ljubavi za Mene i za bližnjega, i ako se vi nje pridržavate, vi ste gorljivo aktivni, kako je Moja volja… Onda stvarate i djelujete za vaše duše, kada vi stvarate i djelujete za vaše bližnje, kada vas potiče Ljubav za Mene, da i bližnjemu pokažete (donesete) Ljubav, da mu pomognete zemaljski (fizički) i duhovno, onda ostvarujete vaše izvorno određenje… biti aktivni u Ljubavi… Ja Sam vam dao samo jednu Zapovijed, ali slijeđenje ove Zapovijedi povlači za sobom svaki blagoslov, oblikuje vas u primatelje svjetla, čini vas Mojom djecom, i tako Mojim nasljednicima, koji će jednom moći raditi i djelovati u Očevoj Kući, prema njihovoj volji, koja je tada i Moja volja… Stvarajte i djelujte dok je još dan… Jer noć dolazi prema zakonu od vječnosti za sve one koji ne koriste dan prema Mojoj volji… Neaktivnost je smrt, te vi možete živjeti jedino ako ste neprestano (neumorno) aktivni. Živjeti, međutim, također znači stajati u spoznaji, u svjetlu, budući je ovo posljednje bezuvjetno nužno za ispravnu aktivnost. I zato Sam vam Ja dao slobodnu volju, tako da vi budete aktivni na unutarnji poticaj, tako da vi obavljate samostalan rad, i dao Sam vam također sposobnost da raspoznate koji rad odgovara Mojoj volji… Ja Sam vam dao dan, tako da ga vi možete izdašno koristiti, tako da vi umaknete noći, i da možete dovijeka hodati u svjetlu. Tko međutim ne koristi svoju slobodnu volju na ispravan način, tko zanemaruje svaku aktivnost, njega će noć iznenaditi, i on će boraviti u vječnoj tami zbog vlastite krivnje… I, hitnije no ikada vas Ja opominjem da radite za vas, za vaše duše… Jer zakon od vječnosti mora biti ispunjen, noć će slijediti dan, a tko se nije iz duhovne tame spasio (prenio) u svjetlosno kraljevstvo, on će iznova potonuti u noć smrti, i neće se moći sam osloboditi. Zato stvarajte i djelujte dok je još dan, jer stiže noć, kada vi više nećete moći djelovati. AMEN

Bertha Dudde, br. 4289, 29 Travanj 1948

„STVARAJTE I DJELUJTE DOK JE JOŠ DAN…“

„Stvarajte i djelujte dok je još dan, jer dolazi noć u kojoj nećete više moći djelovati…“ Kako ste blizu pred provalom noći, posljednje su minute dana u kojem živite i niste svjesni težine noći, mlaki ste u radu na vašoj duši i živite kao da vam je odobreno još dugo vremena. Vi griješite… uskoro će ovdje provaliti noć i zavit će u najdublju maglu cijelu Zemlju, a vi bi mogli postići još neizrecivo mnogo ako bi željeli iskoristiti posljednje minute i pripremiti se u svoj ozbiljnosti za život poslije smrti. Morate misliti samo na vaše duše i više ne obraćati pažnju na ništa što se odnosi na tijelo. Jer, ostaje postojati samo duša, ne ostaje vam ništa od zemaljskih dobara, od materijalnog svijeta. Već jednom nogom stojite onamo, ali kako će biti sazdano kraljevstvo koje će primiti vašu dušu? Je li to Kraljevstvo Svjetla ili pak tame? Je li to dan ili noć za vašu dušu? Gdje je Svjetlo, tamo je Život, ali noć je strahovita. I zato vas prodorno upozoravam i govorim uvijek i uvijek iznova, da postanete svjesni velike odgovornosti koju nosite za svoju dušu. Ne dovedite je u bijedu, koja je neopisiva i koju još možete izbjeći ako se promijenite, ako zanemarite sve zemaljsko i mislite jedino na to da ispunite Moju volju i da vodite život u skladu s Mojim Zapovijedima… pomažete bližnjemu u svakoj zemaljskoj i duhovnoj nevolji, pomoćno intervenirate tamo gdje je vaša pomoć potrebna, i uvijek i zauvijek primate Moju Riječ, koja vam objavljuje Moju volju i koja vam prenosi snagu da vodite život kao što je Moja volja. Stvarajte i radite dok je još dan… uskoro se dan bliži kraju i slijedi beskrajno duga noć od koje vas želim zaštititi, jer vas Ja ljubim… Slušajte Riječi Moje Ljubavi i uzmite ih ozbiljno, tako da možete pobjeći noći i za vas će svanuti dan koji će trajati zauvijek. AMEN

Bertha Dudde, br. 5707, 25 Lipanj 1953

“STVARAJTE I DJELUJTE…“ BESKRAJNO DUGA NOĆ…

Jedna beskrajno duga noć slijedi dan, koji se već naginje kraju, noć koja će biti tako bolna (mučna), da vi ljudi trebate učiniti sve, kako ne bi pali žrtvama ove noći. Jer, vi možete ostati u najjasnijem svjetlu, ako vi sami to želite, nadolazeća noć vas ne treba plašiti, ako vi čujete poziv opomene i upozorenja vašega nebeskog Oca, i primite ga k srcu, ako živite prema Očevoj volji, a time ćete također biti prihvaćeni u Njegovo kraljevstvo na Kraju ove Zemlje, gdje je uvijek najsvjetliji dan.

Zato će uvijek iznova pred vas biti stavljene Riječi: Stvarajte i djelujte dok je još dan, jer dolazi noć, kada vi više nećete moći djelovati. Još uvijek je u vašoj moći i u vašoj volji odvratiti od sebe noć, ali kada kucne čas, onda će potpuna nemoć (nesvjesnost) i tama biti sudbina onih koji ne slušaju Riječi odozgor, koji ostavljaju neiskorišten dan sa njegovim svjetlom, koji ne rade za svoje duše.

Još uvijek je dan… ali ne više dugo, onda je isteklo vrijeme milosti, onda dolazi Dan razdvajanja duhova, Dan Suda, kada će svatko primiti ono čemu on teži, kada će biti sveopći obračun i zavladati Božja pravednost, budući Njegova Ljubav nije bila poštovana, i budući je grijeh prevršio mjeru, te čovječanstvu donio sudbinu u koju ono ne želi povjerovati, jer se već nalazi u duhovnoj noći.

Stvarajte i djelujte dok je još dan, dok god vi ljudi još raspolažete životnom snagom, koju trebate dobro koristiti za djela aktivne Ljubavi prema bližnjemu… onda ćete vi moći priskrbiti svjetlo, onda vi ne trebate pripasti onima koji će na Kraju potonuti u najtamniju noć, onda ćete vi naći milosrđe kod Boga, On će vas dovesti u Njegovu zajednicu, onima koji će se boriti za Njega sve do Kraja…

Onda ćete vi također biti primljeni u Njegovo stado, i doživjeti blagoslove duboke vjere u Njega… onda će u vama biti sve svjetlije, onda ćete vi potpuno svjesno ići ususret trenutku, u kojem će se velika tama spustiti nad Zemlju, ali vi se pouzdajte u vašeg nebeskog Oca, da će vas On odvesti (ukloniti) sa Zemlje, tako da vi ne trebate dijeliti sudbinu onih, zbog kojih je dan došao do Kraja, i koji će biti progutani od beskrajno duge noći… Pobrinite se da u vama bude svjetlo, da se razbukta barem malo svjetalce, koje će onda biti sve jasnije, što je snažnija vaša volja za životom duše, za svjetlom i blaženstvom. AMEN

Bertha Dudde, br. 4347, 22 Lipanj 1948

NISKO DUHOVNO STANJE PRED KRAJ…
NUŽAN MARLJIV RAD…

U kojoj bijedi se nalaze vaši bližnji bit’ će vam shvatljivo tek na Kraju danā kad budete doživjeli uništenje stare Zemlje i vidjeli njene bezbrojne žrtve i tad spoznate koja sudbina ih očekuje pri zarobljavanju u stvaranjima Nove Zemlje. Vi ste doduše o tome podučeni, no kako još niste doživjeli nešto slično tom činu uništenja, niste svjesni opsega i učinka tog djela uništenja čak i ako u to zaista vjerujete. Ali vjera vam nedostaje i pored toga što svakodnevno vidite to mizerno stanje i neprestano imate dokaze za to da je svijet zreo za propast.

No pred Kraj će se to stanje još značajno pogoršati pa i pored toga ljudi neće vjerovati u Kraj baš zato što se duhovno nalaze tako nisko, a znak toga je da su potpuno okrenuti od duhovnog znanja. Tako da kad je određeni stupanj niskog stanja postignut, došao je Posljednji Dan (Djela 17:31; Hebrejima 10:25) kojeg Sam najavio u Riječi i Pismu. I tad nema više pomoći ni spasa za od Mene potpuno udaljene ljude, presuda će neopozivo pasti na njih a ona glasi: prognanstvo u čvrstu materiju (vidi Knjižicu br. 44).

Samo duhovno probuđeni znaju za sudbinu pobunjenih protiv Mene, no oni ne nailaze na vjeru i njihova upozorenja su bezuspješna. Stoga je besmisleno produžavati vrijeme do propasti stare Zemlje jer posljednje vrijeme ne donosi više preobraćenja, naprotiv, množe se otpadanja od Mene, i protivniku je lako zadobijati ljude pošto ih mami materijom a oni žudnjom za njom sebi stvaraju stanje koje im uzrokuje najgorču patnju.

Bijeda čovječanstva je ogromna, ono živi lakoumno a ipak bi se još moglo promjeniti, no nedostaje volje, nedostaje Ljubavi a time i snage za htjeti i postupati ispravno. I stoga se mora još marljivo raditi na srcima ljudi, još se mnogo sjemena mora posijati kako bi još dosta njiva postalo obradivo da bi mogle primiti sjeme i dati plod. Razumijete li sad zašto trebam još mnoge radnike za Moj vinograd, zašto još uvijek regrutiram tik prije nego što padne noć i zašto obećavam dobru plaću onima koji na Kraju ipak stupe u Moju službu?
Još mnogo posla treba biti obavljeno s obzirom na veliku duhovnu nedaću, i tko je spreman pomoći primam ga i dodjeljujem mu njegovu djelatnost. Jer gdje je još moguće zadobiti ijedno srce tamo se i Moja Ljubav trudi osigurati svaku pomoć kako bi se dušu poštedjelo užasne sudbine i kako bi ona na Sudnji Dan mogla napustiti Zemlju kao blaženo biće. Zato vi Moje sluge na Zemlji trebate biti neumorni i raditi za Mene i Moje Kraljevstvo, neprestano trebate biti svjesni velike duhovne nevolje trudeći se smanjiti ju gdje god je to moguće jer Kraj vam se približava ogromnim koracima; posljednje je vrijeme i stoga je vaš posao tako hitan i bitan …. AMEN

Bertha Dudde, br. 8162, 28 i 29 Travanj 1962

RAD U VINOGRADU PRED KRAJ…

Neće više biti velikih buđenja, jer su ljudi skroz potpali svijetu i time onome tko je gospodar ovog svijeta, koji će učiniti sve kako bi ljude zadržao udaljene od Mene, i koji će i imati uspjeha, jer ima još samo malo vjere u Boga i Stvoritelja od Kojeg su i oni sami potekli. Duhovo buđenje može se dogoditi jedino kroz ispunjavanje Mojih Zapovijedi Ljubavi …. samo Ljubav to može postići, jer samo život u Ljubavi u čovjeku oživljava vjeru u Mene.

Ali Ljubav među ljudima ohladila se …. oni još samo žude za materijalnim dobrima, na to je usmjerena njihova ljubav, a to je pogrešna ljubav koja čovjeka samo drži u tami, a ne daje mu svjetlo. Stoga će oni kojima se u zadnje vrijeme još mogu obratiti biti samo pojedinci koji Moju Riječ prepoznaju kao glas Oca kad im ona od Mojih glasnika bude ponuđena …. i oni će biti usrećeni i u pravi život će biti probuđeni tek pošto im pritekne snaga Moje Riječi, jer Ja Sâm Mojom Snagom mogu biti aktivan na njima i to uistinu ne ostaje bez uspjeha.

A radi njih malo, sve do zadnjeg časa šaljem Moje glasnike, da skupe one koji žude za Mojim obraćanjem, kako bi se i oni priključili Mojem malom stadu koje ću na Kraju izbaviti sa ove Zemlje (1 Solunjanima 4:16, 17), da bi ih prebacio u područje mira, prije nego Zemlja doživi Dan Suda …. Dan Kraja, gdje svako stvorenje gubi život jer opet mora doći do uspostave reda i Zemlja ponovo mora služiti kao stanica za školovanje duh(ovnog)a, jer započinje novi period izbavljenja, kao što je od vječnosti predviđeno po Mojem planu spasenja.

Sve ću još pokušati kako bi povećao broj onih koji bi se još trebali probuditi u život, koji se pridružuju Mojem malom stadu …. (29 Travanj 1962) i koje ću izbaviti na Kraju kad uspostavim novi red na ovoj Zemlji …. Probat’ ću sve gdje god postoji i najmanja nada za zadobivanje duše, te ću tamo i poslati Moje glasnike i duši donijeti pomoć u obliku Moje Riječi, jer samo ako Mi je mogućno da se njoj samoj obratim, može se u zadnji čas još obratiti ….

Još je jedino sredstvo to da Moja Riječ čovjeka dotakne, jer ta Riječ posjeduje Snagu koja može postati djelotvorna ako otpor nije preveliki. A ponekad ću djelovati neobično kroz sluge probuđena Duha time što ću ljude jasno uputiti na “Silu Božju” koja se očituje kroz čovjeka koji vjeruje, time što ću činiti da ozdravljaju bolesni koji vjeruju u Mene, i time i ostalim ljudima dam dokaz da postoji Bog Ljubavi i Moći Koji djeluje u svoj mudrosti. No i ti ljudi moraju se putem života u Ljubavi pridružiti tom Bogu, tek tada može se govoriti o istinskom “buđenju”.

Ja prilazim svakom čovjeku, Ja kucam na vrata svakog srca …. a tko Me pusti unutra, taj će biti blagoslovljen, jer taj nikad više ne može biti izgubljen, taj će Mi ostati vjeran i u zadnje vrijeme vjerske borbe (Knjižica br. 48), taj će pripadati Mojima koje ću Ja izbaviti iz najveće nevolje. No vi ljudi nikada ne smijete vjerovati kako će na ovoj Zemlji doći do duhovne promjene na dobro …. Moj protivnik divljati će sve više, a sami ljudi su mu poslušni i time i privlače razlaganje stare Zemlje, njeno potpuno preoblikovanje ….

A čovječanstvo je već dostiglo svoje duhovno dno koje uzrokuje takvo jedno preoblikovanje, tako da je vrijeme ispunjeno i svaki dan samo je još period milosti koji svaki čovjek još može iskoristiti za vlastito spasenje. Jer Dan Kraja određen je od vječnosti, a on će biti ispoštovan, jer Ja Sâm Sebi nisam proturječan. No i spasiteljski rad biti će nastavljen do zadnjeg dana, i svim Mojim slugama upućuje se ozbiljno upozorenje, da budu marljivo aktivni za Mene i Moje Kraljevstvo …. pa čak ako su i samo pojedine duše te koje su putem njihovog rada spašene …. za Mene je svaka duša veliki dobitak, i stoga ću vas Ja u vašem vinogradskom radu podržati na svaki način, jer Ja ljubim sva Moja stvorenja, i Ja želim da ona postanu blažena …. tako da ću učiniti sve kako bi ih spasio propasti, ponovnog progonstva na beskrajno dugo vrijeme …. AMEN

Bertha Dudde, br. 3267, 24 Rujan 1944

SAVJET RADNICIMA U VINOGRADU…

A svaki koji je voljan Meni služiti, bit će prihvaćen kao radnik u Mojemu vinogradu… Ipak, još veliki posao stoji pred vama. Školu Duha, koja za njih treba biti Zemlja, ljudi više ne prepoznaju, i stoga ih vi trebate uzeti u vašu izobrazbu, vi im trebate još prije Kraja dati razjašnjenje o njihovom zemaljskom zadatku, vi im trebate pojasniti da oni moraju ispuniti svoju svrhu na Zemlji, i da inače moraju očekivati gorke posljedice; vi ih trebate u Ljubavi opomenuti da sada ozbiljno promisle na svoje duše, da uzmu za ozbiljno njihov zemaljski zadatak, i dobro iskoriste vrijeme koje im je još dodijeljeno; vi ih trebate potaknuti na Ljubavno djelovanje, i to im prikazati kao najvažnije, te stalno spominjati Moju Ljubav, koja pokušava sve kako bi osvojila vaše duše za duhovno kraljevstvo.

A, ako ste vi tako gorljivo aktivni za Mene, Ja vam neću uskratiti blagoslov, koji leži u svakom dobrom radu… Ja ću vam dati snagu da govorite u Moje Ime, Ja ću vas dovesti ususret onima koji trebaju vašu pomoć, Ja ću vam prenijeti mudrosti, koje vas čine sposobnima za rad u Mojemu vinogradu, i Ja ću vas zaštititi od svih opasnosti tijela i duše. Jer, Ja vas trebam kao Moje sluge na Zemlji…

Dolazi vrijeme u kojem se sve manje poštuje Moja Riječ, u kojem vjera u Mene i Moju Riječ postaje sve slabija, u kojem svijet sve više stupa u prvi plan, i svako duhovno nastojanje biva spriječeno s uspjehom, jer su sami ljudi mlaki i lijeni (inertni), i u svojoj slabosti volje se puštaju voditi od snaga koje Me žele svrgnuti. A tek malobrojni Me nose u srcu, i zato su također tek malobrojni spremni za Mene istupiti pred svijetom, svoju vjeru htjeti prenijeti bližnjima, i tako se boriti za Mene i Moje učenje…

A ovih malobrojnih se Ja spominjem s Ljubavlju, i Ja ću blagosloviti njihovu aktivnost na Zemlji. Jer, oni su ti kroz koje Ja Osobno sada mogu djelovati, tako da Moja Riječ nađe prijem među ljudima, oni su ti koji su sada aktivni za Mene, čiju volju Ja mogu upravljati, budući su je dobrovoljno podložili Meni… I Ja ću neprestano hraniti ove malobrojne Mojom Riječju, Ja Sam ih pripremio za Moje radnike, tako da oni onda također mogu uspješno obavljati njihov posao. Ja ispravno usmjeravam njihove misli, Ja im polažem prave riječi u usta, i neprestano im dostavljam snagu da izdrže, sve dok Ja Osobno ne dođem u vrijeme žetve.

I, tko Mi dakle želi služiti, bit će prihvaćen za rad za Moje duhovno kraljevstvo, budući je ovo jedini važan rad u nadolazećem vremenu. Ne strahujte, i ne pitajte koji posao vi trebate favorizirati, nego činite ono na što vas Ja pozivam, radite za Mene i Moje kraljevstvo. Ostavite Zemlju i njene zahtjeve nerazmotrenima (nezapaženima), jer vrijeme pritišće, i svaki dan treba biti iskorišten, jer je Kraj blizu…

I stoga se dopustite voditi i ne pružajte Mi nikakav otpor, nego činite ono na što vas srce nagoni. Jer, to je Moj glas, kojeg vam srce objavljuje. Nemojte postati mlaki i lijeni, nego ostanite gorljivi u Mojoj službi, i djelujte dok je još dan, budući će uskoro za mnoge doći noć (Ivan 9:4)… A kako bi vi još duša osvojili i spasili ih od ove noći, vi trebate biti gorljivo aktivni za Mene i Moje kraljevstvo… AMEN

Bertha Dudde, br. 4520, 22 Prosinac 1948

NEPOGREŠIV ZNAK DUHOVNO NISKOG STUPNJA:
ODBACIVANJE BOŽANSKE RIJEČI…

To puno govori što vi, Moje sluge na Zemlji, nailazite na malo interesa kada donosite Moju Riječ ljudima kao dar od vašeg Gospodara… Vi, koji ste duhovno probuđeni, koji uspostavljate kontakt sa Mnom u mislima i kroz akcije Ljubavi, vi znate i vjerujete da vam Ja Sam govorim, time vi nudite Moju Riječ kao Riječ Božju… Posljedično vi morate također shvatiti koliko su ljudi daleko sebe udaljili od Mene, da samo jako mali broj Mene Samoga smatra za pošiljatelja Riječi, da ljudi ne vjeruju da im Ja Sam govorim direktno i prema tome isto tako ne prihvaćaju učenja. Oni ne prepoznaju glas Oca i Stvoritelja od vječnosti. To je jedan nepogrešivi znak duhovno niskog stupnja ljudi.

Što vi, Moji predstavnici na Zemlji, njima dajete je odbačeno, a što im je namjesto toga dano od strane onih koji sebe nazivaju Mojim predstavnicima iako oni nisu pozvani od strane Mene, je prihvaćeno kao Čista Istina i zastupano sa gorljivošću koja je, međutim, rasipana na pogreške (zablude) i laži. Svatko tko poznaje Čistu Istinu također zna duhovnu tamu onih koji odbacuju Moju Riječ iako sebe smatraju kako su gorljive sluge. Oni Mene još nisu prepoznali a žele o Meni svjedočiti… Oni žele voditi Moje stado a sami ne poznaju stazu, oni žele podučavati a sami su neupućeni, i istovremeno oni su takova ohola uma da ne žele dopustiti sebi da budu podučenima pa čak ako ih Sam suočim u Riječi. Otud, ako oni ne prepoznaju Moju Riječ oni isto tako neće prepoznati Mene.

I stoga slijedi da je vrijeme Kraja pristiglo, jer čovječanstvo ne može biti vođeno nazad k Meni ničime ako ono ne zamijeti Moju Riječ odozgor. Nema načina kako Ja mogu govoriti ljudima drugačije nego kroz vaša usta, i Moji Vlastiti, tj. oni koji streme k Meni njihovom vlastitom slobodnom voljom, koji često podižu njihove misli ka Meni, će također prepoznati Moj glas. Oni će znati koji od njihovih bližnjih ljudskih bića pripada Mojim Vlastitima, budući oni koji odbacuju Moju Riječ i prema tome Mene Samoga jesu djeca Mojeg protivnika (Sotone) premda oni sebe nazivaju Mojim slugama, budući Moji odabrani sluge prepoznaju Mene i Moju Riječ i prema tome su blisko sjedinjeni sa Mnom, dok će drugi rastuće više sebe udaljiti od Mene ako oni ne prihvate ono što im je ponuđeno kao specijalan dar milosti (govori naravno o ovoj Riječi Čiste Istine). AMEN

Bertha Dudde, br. 4916, 17 Lipanj 1950

ODBIJANJE BOŽANSKE RIJEČI JE ZNAK KRAJA…

Nepogrešivi znak skorog Kraja je neotvorenost ljudi prema Mojoj Riječi Koja im se nudi u najčišćem obliku. Jer, sve Božansko biva srozano ili odbijeno ako je čovjek u konfliktu prema tome, ako je naklonjen đavoljim silama, radi čega niti priznaje Božanstvo, niti ga blagodatno dotiče ono što iz Tog Božanstva zrači. Čovjek koji je potpao Mome protivniku ne može osjetiti Moju Ljubav, jer ju odbija; stoga taj čovjek ne može ni prepoznati Moju Riječ kao dar milosti savršenog Bića koje mu želi dobro.

I ako se osvrnete oko sebe po svijetu, ako im u Ljubavi ponudite Moj dar milosti, odbijanje Moje Riječi na sve strane morat će vas zamisliti, jer to vas samo mora uputiti na duhovno stanje ljudi koji u svojoj udaljenosti od Boga ne prepoznaju više ništa što dolazi od Mene. A takvo jedno duhovno stanje određuje Kraj onoga što je izvorno bilo određeno za to da ljude pomjeri u visoki stupanj zrelosti …. ono (stanje) vodi do razgradnje Zemlje, koja je od Mene bila stvorena kao stanica za sazrijevanje duhovnoga i sad svoju svrhu više ne ispunjava.

Tko pažljivo promatra mora ustanoviti očiglednu površnost među ljudima, potpunu nezainteresiranost za pitanja koja se tiču vječnosti, izvora i cilja čovjeka, i upravljanja i djelovanja Stvoritelja. Samo rijetko takva pitanja pokreću čovjeka, a samo ti rijetki su oni koji žive u skladu sa svojim određenjem i onda dakle Mene i spoznaju i Meni streme. No većina će biti nevoljna čim se samo spomenu takva pitanja, i što se više bliži Kraj, utoliko očigledniji će biti pogrešan stav ljudi prema Meni, njihovom Bogu i Stvoritelju od vječnosti, kao i ljubav prema onome što pripada svijetu, što je dakle udio Mog protivnika. I sve više ljudi će potpadati njegovim zahtjevima i utjecaju, sve vidljivije će njihov način života biti oprečan Mojoj volji, i ne-Ljubav-nost i mržnja dominirat će tamo gdje bi trebalo prakticirati Ljubav prema bližnjemu.

Sve većim će postajati neprijateljstvo od strane pristaša Mog protivnika u odnosu na rijetke koji žele pripadati Meni i njegovim zahtjevima ne udovoljavaju. Oni koji vjeruju, nikada neće biti neprijatelji jedni drugih, nego će se uvijek držati zajedno, što je bliže Kraj, pošto su žestoko tlačeni od pripadnika svijeta koji su pod utjecajem protivnika i Mene žele iščupati iz njihovih srca. Ne dajte se zavarati od strane vaše okoline koja vas želi zadobiti pod lažnom maskom …. Ponudite im Moju Riječ, i vi ćete tada prepoznati njihov istinski duh, jer gdje im Ja Sâm pristupam u obliku Moje Riječi, tamo revoltiraju protiv Mene, dakle odbacuju Me …. ismijavaju i ogovaraju vas koji ste uz Mene i koji se zalažete za Mene i Moju Riječ.

A onda i znate da je došao Kraj, jer Sotona sa svom podmuklošću i silom ide na vas tako što se trudi potisnuti Me iz vaših srdaca, kako bi zadobio pobjedu. Ali tko ima Moju Riječ, taj prepoznaje njegovu podmuklu igru i budnog je srca; taj će se iz Moje Riječi napajati snagom za otpor, dok i Moj protivnik njegove pristaše opskrbljuje snagom, no uvijek jedino za zla djela, kako bi ih upropastio za uvijek …. Sve dok Ja Sam njegovu aktivnost ne dokončam i njega bacim u okove …. Kad dođe Zadnji Dan i s njim i Posljednji Sud …. AMEN

Bertha Dudde, br. 4735, 10 Rujan 1949

ZNACI VREMENA KRAJA…

Obratite pažnju na znakove vremena. Osvrnite se oko sebe očima duha, i prepoznat ćete u kojem trenutku živite (Luka 12:54-56), prepoznat ćete da se spušta noć i da vam je dano još samo par minuta dok se noć ne spusti. Sve upućuje na skoru propast, Ljubav se hladi među ljudima, i samo rijetki bližnjemu služe u nesebičnosti. Primjetite samo kako rijetko se može naići na Istinu među ljudima, kako slijepo oni tumaraju bez znanja o sudbini u koju srljaju ako se ne promjene.

Uvidite na svim tim znacima da je životni sat mnogih ljudi već istekao, uvidite da je Kraj blizu. Ne mogu vam dati nikakvu drugu definiciju vremena Kraja, vi sami morate promatrati što se oko vas događa kako bi znali kad je završen dan. Ja vam skrećem pažnju na to jer ne želim da budete iznenađeni i da vremenu Kraja padnete kao žrtva, jer vam mora biti rečeno da se se ne smijete dati zbuniti putem naizglednog poboljšanja načina vođenja života pojedinaca; mora vam biti rečeno da, svjetski gledano, nema razloga za promjenu, no da je on stvoren a sad je i došao čas Moje intervencije koju Sam neprestano najavljivao (Knjižice br. 49 i 50).

Obratite pažnju na sve što se oko vas događa, i utoliko prije ćete spoznati u kojem vremenu živite. Samo ne gubite vašu vjeru u Mene i Moju Ljubav, jer sve što činim i dozvoljavam, za cilj ima vaš duševni razvoj, pa čak iako vam to izgleda užasno i u tome ne možete prepoznati Mene. Moji vlastiti mogu se osjećati sigurno u Mojoj zaštiti, s povjerenjem mogu očekivati Moju pomoć u svakoj zemaljskoj i duhovnoj nevolji; Moji se ne trebaju plašiti ničega, što god da dođe, samo ako svoje oči dižu k Meni, dakle ako sa Mnom neprestano ostaju povezani u mislima i putem djela.

I ako dakle znate da nema više puno vremena prije nego Zemlju zadesi velika kataklizma, onda se i spremajte na to; ne obraćajte pažnju na svijet, nego svom duševnom životu poklonite najveću pažnju, omogućite svojoj duši priliku za sazrijevanje time što se osvrćete oko sebe i pomažete gdje god vidite nedaću, prosvjetljujte i ostale ljude po pitanju ozbiljnosti trenutka i propovjedajte im Ljubav, budući da im jedino Ljubav daje snagu da istrpe onaj život koji im još predstoji. I primjerom im pokažite rezultat života u Ljubavi, sami budite jaki u vjeri i aktivni u Ljubavi, i vaša snaga rasti će, i moći ćete izaći na kraj sa čim god da ste opterećeni. Prevazići ćete i najteže vrijeme jer vam Ja pomažem …. i izdržati ćete do Kraja …. AMEN

Bertha Dudde, br. 7522, 14 Veljača 1960

UPOZORENJE NA KRAJ …

Preostaje vam samo još malo vremena …. Uvijek vam se nanovo govori o tome, jer vi to ne shvaćate ozbiljno, ne želite vjerovati da ste prispjeli tik do Kraja i da se ogromnim koracima približavate Kraju. Jer vrijeme je ispunjeno, duhovno nisko stanje je tako nisko da samo po sebi mora doći do promjene, inače bi sve duhovno beznadežno bilo izgubljeno. Pa i pored toga vi ljudi možete postići svoj vlastiti spas, samo ako za to imate ozbiljnu volju.

No Kraj dolazi neopozivo, jer samo malo ljudi će čin spasenja postići na samima sebi i trudit’ se do Kraja živjeti po Božjoj volji. No većina ljudi odbacuje sva upozorenja, živi i dalje svojim uobičajenim životom i na taj način svoju dušu dovodi u veliku tegobu, koja će na koncu biti odlučujuća za njen opstanak ili za njezino razlaganje …..

Vi ljudi ne vjerujete u Kraj, a to je već duhovna tegoba vaše duše na koju se radi toga ne pazi onako kako bi bilo u skladu sa njenim mizernim stanjem, tako da do Kraja mora gladovati. A vi joj možete pomoći, samo kad bi živjeli svjesno i ispunjavali Božje Zapovijedi …. kad biste ispunjavali Zapovjedi Ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu za koje zna svaki čovjek …. kad biste se vježbali u Ljubavi prema bližnjemu i time i Bogu dokazivali vašu Ljubav.

Vježbati Ljubav svima vama ljudima je mogućno, jer svima vama svakodnevno se pružaju mogućnosti da se možete dokazati u Ljubavi prema bližnjemu, i vaše duše će sazrijeti u najkraćem roku, a vi se tada više ni ne morate plašiti skorog Kraja …. No sve dok u to ne vjerujete, ni ne trudite se po pitanju sazrijevanja vaših duša, obraćate pažnju samo na ono što vam služi tijelu, a potrebe vaše duše ostavljate nepodmirene …. No vi ne možete zaustaviti niti vrijeme niti Kraj. Dan za danom prolaze u naizglednom miru, pa i pored toga svugdje se već pojavljuju naznake, jer doći će kao što je zapisano ….

Po znacima ćete prepoznati u kojem času živite. Sve upućuje na to da će doći do preobrazbe, jer Ljubav se ohladila među ljudima, tama je velika, čovječanstvo živi bez vjere, jer i oni koji govore o vjeri, posjeduju samo mrtvu vjeru bez duha i života …. Ljudi jure za materijom, ne vjeruju u Isusa Krista, nemaju veze s Njim i stoga su još potpuno u vlasti Njegovog protivnika …. a taj sasvim izvjesno bjesni, jer zna da mu ne preostaje još puno vremena ….

No vrijeme je ograničeno, ono ističe, a i njegovom (protivnika) djelovanju su neopozivo postavljene granice …. i Kraj će doći neočekivano, a samo malo vjernika znati će koliko je svima blizu Kraj, i ti će živjeti svjesno, oni će biti pripremljeni na to da još moraju proći zadnju borbu, a oni će biti čvrsti i oduprijeti se te čekati dolazak Gospoda …. Jer On će doći na Dan Suda i k Sebi odnijeti Svoje vlastite (1 Solunjanima 4:16, 17), kao što je Sâm i obećao u Riječi i u Slovu (kako je rečeno i zapisano) …. AMEN

Bertha Dudde, br. 8310, 25 Listopad 1962

NAJAVLJIVANJA KRAJA I ZNACI VREMENA…

Najavljivanja skorog Kraja ljudima izgledaju nevjerojatno, posljedično tome oni ih odbacuju te također sumnjaju u Istinu koju duhovni glasnici prenose na Zemlju… A ipak neće proći dugo vremena da se ta najavljivanja ispune, jer Moja je Riječ Istina… I baš zbog činjenice da ljudima nije preostalo puno vremena da promijene svoju prirodu u Ljubav Me nagoni da opetovano skrećem njihovu pažnju na Kraj i da ih najozbiljnije opominjem da slušaju Moju Riječ i žive njihov život tome sukladno.

Međutim, ljudi ne žele vjerovati i Ja ne mogu na silu utjecati na njihove misli i namjere, Ja ih jedino uvijek mogu obavijestiti o onome što će im se dogoditi i ostaviti njihovoj slobodnoj volji to kako će procijeniti i iskoristiti takva proglašenja. A budući da se proces Kraja nije nikad prije dogodio, budući da ljudi o ovome nemaju znanja, njima je također vrlo teško povjerovati u njega, iako Sam Ja od početka ovog perioda opet i iznova naznačavao Kraj. Ipak oni bi također trebali uočiti znakove koje Sam Ja također predskazao…

Primjetit će kako se (pred)znaci povećavaju i da, čisto sa svjetovnog stajališta, promjena mora doći, jer sve se pooštrava do abnormalnog stupnja, ljudi su se našli na stupnju koji bi ih trebao zaustaviti i zamisliti… Nema više Ljubavi, namjesto toga, ljudi nadmašuju jedni druge u bezosjećajnosti, blizak suživot u skladnosti više ne postoji, ljudi su neprijateljski raspoloženi jedni naspram drugih i dozvoljavaju potpunu slobodu njihovim najnižim instinktima i strastima, oni jure za materijalnim dobrima i ne streme spram ama baš ikakvog duhovnog kontakta… Kao što je bilo u doba velike poplave, ljudi su jedino tražili svjetovno zadovoljstvo do kojeg su dolazili čak putem nezakonskih sredstava zahvaljujući činjenici da se Ljubav ohladila…

Svatko tko se osvrne oko sebe sa otvorenim očima bi već trebao prepoznati znakove posljednjih dana i znati kako će jednog dana obnavljanje morati doći, da će jednog dana Božja sila i pravednost morati doći u prvi plan, ako se u Boga uopće vjeruje. Ako ova vjera potpuno nedostaje, ljudi su doista dosegli nizak duhovni nivo koji će također dovesti do Kraja ove Zemlje…

Ipak Ja s Moje strane ništa drugo ne mogu napraviti nego opetovano ukazivati na Kraj, neprestano se nastavljati obraćati ljudima kroz usta proroka i vidjeoca i prosvjetliti ih u svezi razloga i rezultata ljudskih života… ali uvijek prepustiti njihovoj slobodnoj volji da proglašivačima Moje Riječi ukažu povjerenje ili pak da ju odbiju. Unatoč tome, sudbina svake osobe će proslijediti brže nego mislite; svi vi ćete morati doživjeti ovo vrijeme ako niste bili blagoslovljeni ranijim pozivanjem.

Moj plan Spasenja je bio ustanovljen prije beskonačno puno vremena i sigurno će biti sproveden budući je vrijeme koje je duhovnim bićima bilo podareno da sebe oslobode od fizičke forme u ovom periodu spasenja dokončalo… No čak bi izuzetno kratko vrijeme koje vam je još preostalo do kraja moglo biti dovoljno za vaše konačno oslobađanje samo ako bi vi obznanili vašu volju da želite ispuniti vašu svrhu na Zemlji, da želite svjesno stremiti ka Meni, te zaklinjali za Moju podršku za ostvarivanje savršenstva… Jer Ja ću doista udovoljiti ovoj ozbiljnoj molbi, Ja ću vam pomoći u svakoj duhovnoj nevolji i u vrlo dubokoj milosrdnosti vas privući k Sebi, tako da ne zalutate opet jedno beskonačno dugo vrijeme kada dođe Kraj ove Zemlje. AMEN