Bertha Dudde, br. 7080, 1 Travanj 1958

 

UTJELOVLJENA SVJETLOSNA BIĆA… ISUSOVI UČENICI TIJEKOM NJEGOVOG VREMENA NA ZEMLJI…

 

Vi, također, pripadate onima koji će, kao Moji istinski učenici/sljedbenici, proglasiti Evanđelje ljubavi u posljednjim danima, koji su bili okupljeni oko Mene dok Sam živio na Zemlji i kojima Sam dao obećanje kako će im biti dozvoljeno služiti Mi u vrijeme Mojeg povratka. Jedino/tek kada čujete ove Riječi ćete razumjeti važnost misije koju vam određujem… Ja jedino mogu koristiti ljude koji su entuzijastično posvećeni njihovom radu u njihovoj voljnosti da budu od koristi iz ljubavi spram Mene. Takva savjesnost se više ne može pronaći među ljudima ove Zemlje… time Sam Ja morao poslati vas na Zemlju ali nisam vam mogao dopustiti da zadržite sijećanje na vašu prošlu aktivnost. Vi morate putovati zemaljski put poput svih ostalih ljudi, u svjesnosti o vašim ljudskim slabostima i boreći se za snažnu vjeru… Međutim, Moj duh može djelovati kroz vas…

Vi ste u stanju primiti Istinu od gore i razumjeti Ju (Matej 13:11)… i prema tome vi Ju također možete širiti diljem svijeta, kao što je to bio vaš zadatak u prošlosti. Ja vam dajem ovu napomenu vašeg porijekla pošto ćete iz ovog shvatiti kako ćete jedino kratko vrijeme obavljati ovu službu koju također obavljate u duhovnom kraljevstvu, i da je ta služba izuzetno značajna, za ono što Sam ranije započeo… popločavanje puta koji vodi nazad u Očevu kuću… vi ćete još jednom odlučno utjecati na ljude i također im ukazati put prije nego dođe kraj, prije nego period potpuno novog reda započne. Vi ste uvijek bili voljni obavijestiti ljude o Meni i Mojem djelu Spasenja u Moje ime. Ali tijekom posljednjih dana prije kraja je posebice nužno za ljude da Me se prisjete, jer Ja jedini Sam njihovo spasenje, Ja jedini ih mogu povući nazad iz bezdana kojem se oni približavaju u svojoj sljepoći… Međutim, oni Me moraju priznati, baš kao što su to napravili dok Sam živio na Zemlji oni Mi moraju uputiti poziv: ‘Gospode, pomozi Mi…’ Ali ljudi nastavljaju hodati bez znanja, jer štogod znaju o Meni i Mojem djelu Spasenja je za njih samo mit…. Iz tog razloga vi Me morate proglasiti u svijetu sa potpunim uvjerenjem. A pošto vi, kao ljudska bića, niste drugačiji, premda ste došli iz kraljevstva svjetla, vi morate najprije primiti kroz Moj duh istinsko znanje o Meni i Mojem djelu Spasenja tako da ćete biti u stanju zastupati Me sa uvjerenjem…

Vaša duša omogućava djelovanje duha u vama… proces koji je samo rijetko demonstriran od strane današnjih ljudi i koji iz tog razloga također nalaze teškim povjerovati u njega. A pošto je vaš zadatak tako važan Ja Sam vas opet podučio kao u prošlosti… to jest vaša ljudska priroda mora najprije prihvatiti nebesku mudrost kako bi naknadno bili sposobni opet propovijedati među ljudima, kao što se to učinili u prošlosti. U tim je danima broj Mojih učenika bio velik i mnogi su sebe ponudili da krenu ovim putem kroz Zemlju u posljednjim danima prije kraja napomol ogromne duhovne nevolje koja zahtjeva hitnu pomoć… Ali svaka svjetlosna duša na Zemlji je također trebala dobrovoljno ponovno ostvariti stupanj ljubavi koji omogućava ‘djelovanje duha’… Borba takve osobe nije manje naporna od one u bilo koje druge osobe, radi se jedino o tome (tj. razlika je ta) da će duša uvijek imati volju i vezu sa Mnom i prema tome živjeti život ljubavi, što će onda također garantirati djelovanje duha. Ovo čini mogućim opet saopćiti/prenijeti Moju Riječ na Zemlju, Ja Osobno ću još jednom biti u stanju propovijedati Evanđelje ljubavi svakome tko neće zatvoriti svoje uši i srce… Vi ste opet postali Moji prethodnici/glasnici, vi jedino (raz)nosite Moje Evanđelje svijetom, vi ne govorite vaše vlastite riječi već dozvoljavate Meni Osobno govoriti kroz vas, baš kao što je bila vaša misija nakon Mojeg uznešenja kada ste postali prijemčive posude za Mene Osobno što je Meni Osobno omogućilo biti sa vama u duhu. I tako ću Ja uvijek biti prisutan (sa) ljudima u duhu sve do kraja svijeta (Matej 28:20)… Jer bez Mene nitko neće postići blaženstvo, bez Mene se put do Očeve kuće ne može pronaći (Ivan 14:6), bez Mene će čovječanstvo živjeti u krivnji i grijehu i vi ćete se kretati putem nadolje.

Pa ipak Moji Vlastiti će gorljivo sudjelovati u iskupiteljskom radu, Moji Vlastiti će sebe postaviti Meni na raspolaganje kad god ih budem trebao… I svi oni od vas koji Mi želite služiti pripadate Mojim vlastitima i biti ćete doista sposobni ostvariti vaš rad uspješno, je vi ćete jedino uvijek raditi u Moje ime… a ako vam Gospod odredi službu, On će vam također dati i snagu da ju obavljate… On Osobno će biti sa vama sa Njegovom snagom i Njegovim blagoslovom i, jednom kada vaša misija bude završena, odnijet će vas opet u Njegovo kraljevstvo. AMEN

Bertha Dudde, br. 5976, 15 Lipanj 1954

 

PROGLASITE MOJU RIJEČ SVIJETU…

(Sedamnaesta godišnjica primanja Riječi)

Ovako Sam govorio Mojim učenicima i ispunio ih sa Mojim duhom tako da bi mogli proglasiti Mene i Moje učenje budući su oni neprestano čuli Moju Riječ unutar sebe i onda postali živi glasnici Božanskog kraljevstva… Oni nikada ne bi mogli ostvariti ovaj zadatak da nisu bili u kontaktu sa Mnom kroz Moj duh čiji su glas slušali i čije su vodstvo slijedili. Po Riječi su Me poznali i bili svjesni Mojega prisustva… I ako sada, u posljednjim danima, želim da Moje Evanđelje bude proglašeno ljudima, to se opet mora dogoditi tako da Ja odaberem za Sebe učenike koji su također sposobni čuti Moj glas, koji stoga dozvoljavaju Moje prisustvo unutar njih samih i dopuštaju Mi govoriti im kroz duh. Prema tome, nisu Moji učenici koji govore ljudima kojima donose Moje Evanđelje već Ja Osobno adresiram Moju zemaljsku djecu sa Mojom Očinskom ljubavlju da bi im donio spasenje, hrabreći ih da se osvrnu prije kraja budući nisu na pravom putu i gube njihov put opet u bezdan. Ljudske riječi ne bi to ostvarile… Moja Riječ, međutim, može prodrijeti i uzrokovati ogroman prevrat u ljudskom srcu budući Moja Riječ ima nevjerojatan učinak ako joj se otvoreno ne opire. Gdje je moguće da Osobno govorim ljudskom biću… pa iako jedino putem Mojeg odabranog instrumenta… tamo također postoji nada za uspjeh, budući to, također, zahtjeva blagonaklonu osobu, posrednika… čija ljubav prevladava suprotstavljanje… baš kao što Ja mogu govoriti jedino kroz takvu osobu budući njegova ljubav dopušta Moje prisustvo. Moji su prvi učenici bili ispunjeni sa ljubavlju spram njihovih bližnjih ljudskih bića, i slično ću Ja odabrati prave učenike za Sebe u posljednjim danima budući je nužno da Moj glas odjekne Zemljom kao posljednji podsjetnik i upozorenje. Ja želim proglasiti Moje Evanđelje čovječanstvu još jednom da ih spasim prije posljednjeg Suda… da im donesem spasenje.

I ovako govori Riječ to jest Bog Osobno… budući Sam Ja Osobno Riječ… I kada čujete Moju Riječ, Ja Osobno Sam sa vama. Vi ne čujete ljudsko biće, vi čujete Vječnog Duha Koji vas je, u Njegovoj sili i ljubavi, pozvao u postojanje i Koji će uvijek biti sa vama povezan kroz Njegovu Riječ… I vi trebate željeti pripadati ovom vječnom duhu ljubavi, iz tog razloga On vam neprestano apelira sa Njegovom Riječju da Ga trebate slušati, prepoznati Ga i potpuno Mu sebe predati. On vama želi dati, koje je stvorio u Njegovoj ljubavi, neograničenu sreću koju možete izdržati jedino ako ste sami postali svjetlo i snaga… što Moja Riječ stoga treba ostvariti za vas… I gdjegod Mi srce sklono ljubavi dopusti ući Ja ću vam govoriti uvijek i svugdje… gdje Moj duh nije odbačen kada sebe želi izraziti… tamo će također biti Vječni Duh, Čija ljubav uključuje sve Njegove žive tvorevine još od početka. AMEN

Bertha Dudde, br. 3705, 6 Ožujak 1946

UČITELJSKA SLUŽBA UČENIKA PRIJE KRAJA…

Ako želite podučavati vi Me morate nositi u vašem srcu tako da Ja mogu djelovati kroz vas, tako da mogu postaviti Riječi u vaša usta i, na ovaj način, vi ćete uvijek izjaviti što je ispravno u Moje ime. Otud vi ne smijete nikad proglasiti Moju Riječ poradi svjetovnog uspjeha, namjesto toga, ljubav u vašem srcu vas mora nagnati da to učinite, jer Ja Sam Sama ljubav, i ako vi osjećate ljubav spram vaših ljudskih bića i želite im pomoći izbjeći njihovu duhovnu nevolju vi ćete također nositi Mene Osobno unutar vas samih. Onda će vaša učiteljska aktivnost biti blagoslovljena i vi ćete biti više ili manje uspješni, zavisno o voljnosti vaših bližnjih ljudskih bića da ljube. Još jednom Ja vas šaljem u svijet kao Moje učenike kako bi širili učenje ljubavi… budući ljudska duhovna baš kao i svjetovna sreća ovisi o njegovu razmatranju i vršenju. Zapovijed ljubavi se prema tome mora naglašeno proglašavati, što stoga potrebuje odlučne, vjerne i potpuno posvećene sluge za Mene na Zemlji, koji osjećaju kako su Moji učenici, koji su prihvatili mudrost od Mene, koji su sami ljubav-no aktivni i mogu stoga raditi kao Moje alatke na Zemlji… koji mogu proglašavati Moju volju gdjegod ih njihove noge odnesu. Oni će/trebaju podučavati, tj., širiti Čistu Istinu, oni će/trebaju pokazati drugima blagoslove snage ljubavi i vjere, oni im trebaju opisati posljedice zemaljskog života u onostranom, oni trebaju probuditi i osnažiti njihovu vjeru u Moje djelo Spasenja i najaviti blizak kraj što zahtjeva njihovu neodložnu pažnju, oni im trebaju ukazati znakove i čuda kroz koje će Bog u Njegovoj ljubavi Sebe otkriti prije kraja kako bi pojačao ljudsku vjeru i da bi ih učinio prijemčivima za snagu od Mene. Ja Osobno želim djelovati kroz Moje učenike i moram prema tome biti u stanju nastaniti se u njihovim srcima. Posljedično tome, snažna ljubav spram Mene i njihovih bližnjih ljudskih bića mora pokretati njihovo srce, ono mora osjećati duhovnu nevolju i željeti pomoći, i ono će sebe oblikovati kroz ljubav u prijemčivu posudu za Moj duh… Ja Osobno ću biti sposoban boraviti u srcu Mojih učenika i djelovati bez ometanja… Onda će on podučavati što Ja postavim u njegovo srce i usta… I zato se ne trebate bojati da niste sposobni nositi se sa vašim zadatkom, jer ako sebe izručite Meni i ponudite se za ostvarenje zadatka za Mene na Zemlji koji je izuzetno značajan i hitan, vi više nećete djelovati sami od sebe; namjesto toga, vi ćete jedino pomoći Meni stupiti na snagu na Zemlji kroz vašu volju. Vi ćete primiti snagu da uvijek budete ljubav-no aktivni i na taj način Me povećavajuće više iskreno privući ka vama… Onda Ja mogu podučavati kroz vas, Moje učenike, kojima dodjeljujem ovu učiteljsku službu u spoznaji vaše volje, baš kao što Sam Ja podučavao na Zemlji. Ja ću vas sigurno podučiti za ovu učiteljsku službu unaprijed, budući je Moja volja da vi trebate biti potpuno prožeti sa znanjem kojeg ćete zastupati. Ipak ako vi podučavate Ja Sam Onaj Koji će govoriti, Koji svaku misao, svaku Riječ u vama oživljava, Koji prema tome čini da mislite i govorite u skladu sa Mojom voljom i, poradi drugih ljudi, uvijek unutar prirodnog okvira, tako da će oni čuti vas ako ne žele čuti Mene, ako ne žele vjerovati da Ja Sebe izražavam kroz vas. U tom slučaju oni će prihvatiti Riječi kao vaše mentalno znanje i neće biti prisiljeni na vjerovanje. Unatoč tome, vi nećete reći ništa drugo nego što Moja volja ima na umu/uzima u obzir, vi nećete biti u stanju širiti zabludu budući ću vas Ja, Sama vječna Istina, od toga zaštititi. I stoga vi ćete uvijek i zauvijek biti aktivni u Moje ime, jer još je malo vremena do kraja koje mora biti na svaki način iskorišteno za duhovnu dobrobit onih koji trpe veliku nevolju.  AMEN

Bertha Dudde, br. 5259, 25 Studeni 1951

 

BOG POTREBUJE MNOGE RADNIKE

U VRIJEME PRIJE KRAJA…

Ja ću sve vas koji ste voljni uzeti u Moju službu, jer potrebni su Mi mnogi su-radnici tijekom posljednjih dana prije kraja koji će vršiti iskupiteljski rad. Ako Mi izrazite svoju voljnost onda će vaša sudbina također prosljediti u skladu sa vašom voljom, to jest, vi ćete uvijek imati mogućnosti raditi za Mene i Moje kraljevstvo u skladu sa Mojom voljom. Vi ćete osjećati Moju instrukciju vašem srcu i, jednom kada ste Mi ponudili vaše služenje, vi ćete Me dojmljivo predstavljati vašim bližnjim ljudskim bićima, vi ćete se osjećati unutarnje prisiljeni govoriti namjesto Mene i u Moje ime i proglasiti Moje učenje svima onima koji prijeđu vašim putem, sa kojima ćete biti sposobni imati duhovne razgovore i koji potrebuju vašu pomoć, ili ih Ja ne bi poslao vašim putem. Rad za Mene i Moje kraljevstvo ne treba izvanjski biti prepoznatljiv kao misionarski rad, on se može vršiti u svakodnevnom životu, nenametljivo a ipak korisno/blagotvorno, jer baš oni ljudi će biti pridobijeni koji nemaju nikakvih religijskih veza, koji nisu pripadnici ni jedne crkvene organizacije ili im i dalje pripadaju kao tek formalnost. Moje Evanđelje treba posebice biti učinjeno dostupnim tim ljudima, a to je daleko učinkovitije tijekom izmjene ideja gdje svatko može izraziti njegovo vlastito gledište.

Jednom kada su ljudi stimulirani razmišljati o tome uspjeh se više vjerojatnije može očekivati, to je zašto Moji predstavnici, Moji radnici na Zemlji koji Mi žele služiti, moraju sami biti uvjereni u Mene i Moje učenje, tako da će oni također biti u stanju govoriti uvjerljivo njihovim bližnjim ljudskim bićima. Svatko tko je sam prihvatio Istinu je također prožet njome, i on je prikladan su-radnik u posljednjim danima prije kraja, jer on će uvijek i zauvijek osjećati potaknut ponuditi Istinu gdje ona nedostaje. To je zašto vi nećete trebati nikakve određene instrukcije s Moje strane, budući ću vam Ja reći kroz vaše srce što trebate činiti i ovaj će se srce-ga-osjeti izražaj percipirati kao vaša vlastita volja, kao jedan unutarnji poriv…

Prema tome djelujte u skladu sa vašim unutarnjim impulsom jednom kada ste Me obavijestili da želite raditi za Mene i Moje kraljevstvo. Ja prihvaćam sve vas i dajem vam Moj blagoslov za ovaj rad, budući ogromna duhovna nevolja potrebuje mnogo pomoći i ova treba biti donešena kroz ljudska usta ako će bližnja ljudska bića zadržati njihovu slobodnu volju ali će im unatoč tome biti ukazan put koji izvodi iz velike nevolje. Ja blagoslivljam svaku dobru volju koja se odnosi na duše vaših bližnjih ljudskih bića i pomažem vam ostvariti ju. AMEN

Bertha Dudde, br. 5810, 23 Studeni 1953

 

POZIVAČI I PREKORITELJI

Ja želim prihvatiti sve one od vas koji Mi žele služiti. Puno posla se još treba napraviti prije kraja, i baš zbog tog posla su Mi potrebne vjerne i entuzijastične sluge koji su svjesni njihova zadatka i koji su Mi tako posvećeni/privrženi da će uvijek latiti jedino onog što prepoznaju kao Moju volju… ali koji također prepoznaju vrlo nizak duhovni nivo ljudi i njihov zastrašujući kraj ako se ne promijene. Kraj će doći bez ikakve sumnje budući će ga prouzročiti samo čovječanstvo, i čak ako i nekolicina ljudi stremi ka uzlazu… oni neće biti u stanju odgoditi kraj budući tih nekolicina ne mogu ostvariti potpunu duhovnu promjenu i cijelo čovječanstvo bi uporno stremilo ka bezdanu (Matej 24:22)… time, promjena na bolje ne dolazi u obzir (ili ‘nemoguća je’) baš zbog potpunog opadanja duhovnosti kod ljudi. Kraj ove Zemlje će također zasigurno predstavljati Sud… kompenzaciju za profani/bezbožan način života, razdvajanje dobra od zla… Ali daleko više od toga, to će biti jedan čin milosrđa za bijedne duše u bezdanu… čija je nakana zaustaviti njihovo neprestano stremljenje nadolje i prema tome će oni opet biti lišeni njihove slobode volje… baš kao što će to predstavljati jedan čin ljubavi za i dalje zavezanu duhovnu supstancu koja je i dalje na putu višeg razvoja. Posljedično tome, kraj se više ne može spriječiti…

A ipak, prije ovoga, još se puno toga može napraviti za duše koje streme nadolje, za ljude koji slijepo strmoglavo jure u katastrofu. Svatko tko je bio upozoren se može zaustaviti, srediti se (ili ‘doći k sebi’) i zaputiti putem koji vodi do drugačijeg cilja… svako ljudsko biće može biti zaustavljeno na njegovom propadanju u bezdan… Premda svaki onaj koji se suoči sa ovim neprestano nadolje stremećim dušama i upozorava ih da se zaustave… tko im opisuje užase i muke koje ih očekuju na kraju njihova puta, koji im skreće pažnju na ili ih vodi ka ispravnom putu, više neće spriječiti kraj ali on će spasiti pojedinačne ljude od ponora, jer sve dok uzlazni put još postoji neće biti prekasno za njih potražiti ga i uputiti se njime… Sve dok kraj još nije pristigao, svaka pojedinačna osoba može i dalje odvratti užase kraja od sebe. Jer Ja Sam Bog Ljubavi a ne gnjeva, Ja Sam Bog života a ne smrti i uništenja… Moj plan je zasigurno bio određen još od početka i nitko ga neće biti sposoban srušiti, nitko se ne može umiješati u Moj zakon vječnog reda, ali svatko se može integrirati u ovaj red prije nego bude prekasno, a prekasno je jedino kada je pristigao dan kraja… Iz ovog razloga Ja blagoslivljam sve one koji su sebe postavili Meni na raspolaganje kao pozivači i prekoritelji, koji savjetuju i pomažu, upozoravaju i prekoravaju; Ja blagoslivljam sve one koji – budući se sami kreću (ili ‘budući su se sami zaputili’) ispravnim putem – također pokušavaju potaknuti njihova bližnja ljudska bića da se njime zapute; Ja blagoslivljam svaki čin ljubavi koji je napravljen sa ciljem izbavljenja ljudi prije kraja. Sve dok Zemlja i dalje postoji to je vrijeme milosti, budući se svaki pojedinac i dalje može okrenuti, doći k pameti i promijeniti… Jer za sada je ljudsko biće još sposobno razmišljati i moliti se… Međutim kada dođe zadnji dan, biti će prekasno za one koji su zanemarivali gledati prema gore…

Prema tome svi vi bi trebali iskoristiti vrijeme koje vam je još preostalo i marljivo raditi za Mene, budući oni od vas koji su u posjedu znanja/informirani trebate raznositi vaše znanje među ljudima, i čak ako će samo nekoliko sjemena pasti na dobru zemlju i pustiti korijena (Matej 13:8, 23)… to je jedan izvanredno hitan i jako potreban izbaviteljski posao koji zahtjeva svu vašu volju… No nemojte postati umorni i samozadovoljni, je nije preostalo još puno vremena… Prema tome djelujte (ili ‘poduzmite akciju’) i radite dok još imate danje svjetlo, jer noć će doći kada više nećete biti sposobni raditi (Ivan 9:4).  AMEN

Bertha Dudde, br. 4857, 12 Ožujak 1950

DIREKTIVA ZA PODUZIMANJE AKCIJE…

POSLJEDNJA OPOMINJANJA PRIJE KRAJA…

Morate biti spremni raditi za Mene u svako vrijeme ako za to osjećate Moju direktivu u vašem srcu. I osjetiti ćete vrlo jasno što trebate napraviti i nećete se tome iznutra opirati budući će to biti vaš vlastiti unutarnji poriv da udovoljite Mojoj volji. Premda vam sve sa čime se suočavate izgleda kao samo po sebi razumljivo, to Sam unatoč tome Ja Koji vas vodi i usađuje u vas osjećaj za vaše misli i djelovanja, pod uvjetom da ste voljni služiti Mi i tako svoju volju podrediti Mojoj. Vrijeme leti užasnom brzinom ipak ono više neće rezultirati u promjeni volje; čovječanstvo drži svoje lice okrenuto od Mene i prema materijalnim stvarima, ono nastavlja sebe udaljavati od Mene povećavajuće više, ono je zahvaćeno od strane protivne sile i jedino se nekolicina mogu zaustaviti na stazi propadanja, jedino će nekolicina slušati upozoravajući glas u pustinji njihova života… Jer Ja neću ostaviti ljude bez upozorenja tako blizu kraja, Ja vrlo često šaljem ljude preći njihovim putem koji ih upozoravaju i opominju, koji im ukazuju na skori kraj i preklinju ih prestati juriti za zemaljskim vlasništvima, koji pokušavaju učiniti da pogledaju gore i proglašavaju im Sud… Ali tko ih sluša? Tko i dalje vjeruje u Boga Kojem moraju odgovarati, tko i dalje zna stvarnu svrhu zemaljskog života, i tko i dalje vjeruje u život nakon smrti?… Njihov Bog je novac, njihova svrha života materijalno vlasništvo, i oni misle o smrti kao zastrašujućem, neizbježnom kraju cijelog života. I ako ne slušaju Moje glasnike, njihov promašeni život i potpuno pogrešna volja im se isto tako ne mogu prikazati, što čini promjenu njihove volje nemogućom. Međutim, jedino drugo dostupno sredstvo osim proglašavanja Mojeg Evanđelja se sastoji od ekstremne nevolje… ali jedne nevolje koja će im biti unaprijed proglašena od strane Mojih glasnika, tako da će oni naučiti vjerovati ako su voljni. I u tu svrhu vas Ja potrebujem, Moje sluge na Zemlji, sada a posebice u nadolazećem vremenu, budući će velika nevolja uskoro biti popraćena krajem; budući vi trebate obavijestiti ljude da trebaju očekivati Posljednji Sud, čak ako u to ne vjeruju… Opet i iznova moraju o tome čuti sve dok ne obrate pažnju na znakove vremena i uzmu u obzir skori kraj, premda u njega nisu uvjereni. To je zadatak za kojeg Sam vas odredio, tako da ćete govoriti gdjegod se pruži prilika, tako da ćete priopćiti vaše znanje vašim bližnjim ljudskim bićima, tako da će oni od vas koji su obaviješteni o Mojem Planu Spasenja…

Bertha Dudde, br. 8088, 27 Siječanj 1962

ZNANJE O VJEČNOM PLANU SPASENJA…

 

Vi ste s Moje strane podučeni u svemu što trebate znati radi dobrobiti spasenja vaših duša (= u smislu, ‘kako bi se time mogli okoristiti u svrhu spasenja vaših duša’)… A to uključuje činjenicu da će oni od vas koji će podučavati, koji će proglašavati Moje Evanđelje, koje Ja šaljem u svijet kao Moje učenike posljednjih dana… biti također uvedeni u Moj vječni plan Spasenja. Jer vi trebate poznavati sve međuodnose tako da sa uvjerenjem možete preda(va)ti dalje znanje koje primate od Mene. To je razlog zašto vam duh prenosi opširno znanje, drugim riječima: Ja vas Osobno podučavam tako da ćete upoznati Istinu. Ja sam uvijek spominjao činjenicu da je kraj neminovan i objašnjavao vam činjenicu i razlog zašto će period spasenja završiti da bi opet novi započeo… Ja Sam vam skicirao Moj plan Spasenja i također vam dao razlog za vaše zemaljsko postojanje… Ja Sam vam dao tumačenje u svezi vašeg porijekla i vašeg cilja i također vam priskrbio ispravnu sliku o Meni Samome, o Mojoj prirodi, kako bi vas ohrabrio (po)tražiti kontakt sa Mnom direktno i stremiti spram vašeg savršenstva… Ja Sam također razjasnio činjenicu da je vaša temeljna priroda bila drugačija nego je to sada… ali da bi vi ponovno trebali postići izvorno stanje… što je svrha i cilj vašeg života na Zemlji…

Otud je Moje neprestano nastojanje obavijestiti vas o Mojem planu Spasenja, ipak jedino su nekolicina u stanju i voljni prihvatiti informaciju. Međutim, oni koji su ozbiljni po pitanju njihovog savršenstva će biti istinski podučeni a to je jedino moguće kroz ‘djelovanje duha’… tako da će vaša duhovna iskra (= ‘indwelling spiritual spark’ se odnosi na Božansku Iskru ili dijelić Božanskog duha koji je položen u našu dušu, tj. ‘koji tamo boravi’) napraviti kontakt sa vječnim Ocem-Duhom tako da ljudsko biće može biti podučeno iznutra u svezi svega što treba znati kako bi ponovno postao blaženo sretan, kao što je bio u početku. Ali ovo priopćavanje/prenošenje znanja ne može biti nametnuto ljudskom biću, čovjekova slobodna volja mora odlučiti što on želi prihvatiti a što odbiti, jer jedino je uz uvjet slobodne volje moguće ostvariti savršenstvo na Zemlji. Moje sluge na Zemlji prema tome jedino dobavljaju njihovim bližnjim ljudskim bićima znanje, Moje čisto Evanđelje, oni se jedino uvijek mogu pobrinuti da će ljudi primiti informaciju u svezi neobičnog djelovanja njihovog vječnog Boga i Stvoritelja, Koji čovječanstvu želi podariti znanje koje će mu pomoći ostvariti blaženstvo…

I to je ono od čega se sastoji rad u vinogradu poradi čega ljudi sebe stavljaju Meni na raspolaganje budući Mi oni žele služiti kao vjerne sluge tijekom posljednjih dana… Distribuiranje Evanđelja je toliko važno tijekom posljednjeg vremena prije kraja da ću Ja blagosloviti svaku osobu koja Mi sebe u tu svrhu stavi na raspolaganje, budući ljudi trebaju znati što će im se dogoditi, trebaju biti osvješćeni za činjenicu kako će jedan period spasenja dokončati te da trebaju dati sve od sebe kako bi ispunili svoj zadatak na Zemlji. Unatoč tome, jedino oni koji žude za Istinom će ju prihvatiti, jer oni su sposobni prepoznati Istinu kada im biva donešena/dostavljena. Ljudska slobodna volja odlučuje njihovo buduće stanje, zato ako su ljudi istinski podučeni njihovoj će volji biti moguće napraviti ispravnu odluku, jer Istina je snaga… naposlijetku, ona iz Mene proizlazi i ne može biti neučinkovita… Ali ona ih ne prisiljava na prihvaćanje (ili ‘ona ne prisiljava njihovo prihvaćanje’)… namjesto toga, ona će tek snažno dojmiti čovjeka ako ima dobru volju… I Ja vas želim dovesti do njega i, opet i iznova, otvoriti vrata za vas kroz koja vi možete ući i proglasiti Moje Evanđelje… Vrijeme ističe i ljudi hitno potrebuju Istinu… svjetlo na kojem oni mogu prepoznati put koji vodi do viših sfera. Iz tog će razloga oni primiti takvo svjetlo odgore budući tama prevladava na Zemlji i svjetlo od gore mora prodrijeti ako će tama biti raspršena i omogućiti ljudima da još stupe na danje svjetlo prije kraja. To je zašto Ja još poduzimam takvu očitu brigu za ljude i, ako Mi se oni otvoreno ne suprotstave, oni će uskoro osjetiti ublažujući učinak svjetla Istine i žudjeti za njime, u kojem slučaju se niti ne trebaju plašiti bliskog kraja, jer oni će se zaputiti putem uspona u svjetlo… to jest, Istina će ih voditi nazad k Meni, iz Koga su jednom proizašli. AMEN

 

…pokušati proglasiti ljudima skori kraj ovog zemaljskog perioda i objasniti im da je utemeljen na duhovno niskom stupnju. Morate objasniti to ljudima budući je vrijeme dano ljudima za njihovo iskupljenje došlo do kraja, Moja ljubav želi započeti novu izbaviteljsku misiju… i duša svakoga tko vas sluša i primi vaše riječi u srce će se izvući neozlijeđena iz svih promjena, ona će biti spašena od njezine propasti u Dan Suda, budući će i dalje uhvatiti na vrijeme Moju ljubav-no pruženu ruku.  AMEN

Bertha Dudde, br. 7697, 11 Rujan 1960

 

PROGLAŠAVANJE EVANĐELJA…

Svaka mogućnost gdje se Moje Evanđelje može proglasiti treba biti iskorištena, jer vrijeme leti i sve još treba biti napravljeno kako bi se ljude privelo k živoj vjeri u Mene, kako bi im se najavio skori kraj i da bi ih se nadahnulo pripremiti se za ovaj kraj. Ja ću prema tome blagosloviti svaki susret koji poslužuje ostvarivanju vinogradarskog rada, boraveći među Mojim Vlastitima i prosvjetljujući njihov duh Ja Osobno ću govoriti kroz usta onih koji Mi žele služiti, a duše koje se kreću unutar duhovnih sfera iz toga mogu jedino profitirati. Moje učenje treba biti (raz)nošeno do svih lokacija budući ljudima treba opetovano reći da ispune njihovu istinsku svrhu života na Zemlji time što će gorljivo raditi na unapređivanju/poboljšanju njihovih duša tako da mogu biti prihvaćeni u kraljevstvo svjetla i blaženstva jednog dana. Svijet nema duhovnih vlasništava za ponuditi ali ako im donesete Evanđelje, njima će biti ponuđena vječna vlasništva koja će ih slijediti u vječnost, jer čim se oni povinuju Mojem Evanđelju (ili ‘počnu živjeti u skladu sa Mojim Evanđeljem’) njihove će duše sazrijeti i omogućiti im da uđu u kraljevstvo svjetla i blaženstva nakon njihove fizičke smrti.

Proglašavanje Evanđelja je, istovremeno, također proglašavanje djela Spasenja Isusa Krista… a ljudi o ovome moraju biti obaviješteni, jer bez Isusa Krista oni ne mogu postati blaženi. Ovo čini rad u Mojem vinogradu izuzetno važnim, mnoge neobrađene njive se još moraju meliorirati… mnoga se srca još mogu učiniti prijemčivima za sjemenje koje distribuiram vama, Mojim radnicima na Zemlji, a koja doista mogu uroditi najveličanstvenijim plodom ako je tlo bilo kultivirano i uzgojeno, ako je bilo dobro pripremljeno kako bi prihvatilo sjeme.

Vaš rad, Moje sluge na Zemlji, se sastoji u tome da u više navrata donosite Moju Riječ onim ljudima koji ju žele prihvatiti… u tome da im neprestano skrećete pažnju na Moju ljubav i milost koja sebe očituje u direktnom predavanju Moje Riječi… Vi trebate govoriti gdjegod je to moguće, to jest, postavite sebe Meni na raspolaganje tako da Ja Osobno mogu govoriti kroz vas. Moja Riječ će imati veliku snagu i povremeno će također omekšati srca koja su Mi još bila nesklona ali koja se ne mogu oduprijeti Mojem obraćanju. I Ja ću vas blagosloviti zbog ovog, jer večer je došla i neće proći puno vremena da se spusti noć iz koje ujutro više neće biti buđenja… Pošto je vrijeme koje je bilo podareno ljudima za stremljenje ka savršenstvu dokončalo.

Iz tog razloga vi također trebate nastaviti proglašavati kraj i opominjati vaša bližnja ljudska bića da budu marljivi u brizi da njihove duše ne zastrane; vi im opet i iznova trebate reći kako se suočavaju sa preokretom u svijetu, čak ako oni u to ne žele povjerovati… Vi trebate najaviti predstojeću prirodnu katastrofu i naknadni kraj… tako da oni u posljednji čas još mogu uložiti napor, tako da će naučiti vjerovati ako obrate pažnju na znakove vremena. Prema tome vi trebate biti Moje zaposlene sluge, jer Ja i dalje želim adresirati ljude onoliko često koliko Mi vi to omogućite…

Imajte na umu da vaša bližnja ljudska bića trpe veliku duhovnu nevolju i pokušajte im pomoći… Propovijedajte im Evanđelje, propovijedajte im o ljubavi, opet i iznova im dajte Moju Riječ, i Ja ću biti sa vama sa Mojim blagoslovom i sa svima onima koji ne zatvore svoja srca ako im se Ja putem vas želim obratiti.  AMEN

Bertha Dudde, br. 6882, 30 Srpanj 1957

PROROČANSTVA KRAJA… DA LI STE MOJI VLASTITI?

Svatko tko sebe smatra za jednog od Mojih Vlastitih zna da su posljednji dani započeli, da se čovječanstvo suočava sa duhovnom i zemaljskom prekretnicom. Jer Moji Vlastiti su obaviješteni od strane duha, Mojima Vlastitima duh može govoriti i čuju Moj glas, bilo direktno ili u njihovim mislima… I oni također vjerno prihvaćaju Moju Riječ koja im je dana od strane Mojih glasnika i potekla je od Mene… Tako Moji Vlastiti znaju u kojem vremenu žive, oni znaju kako će uskoro otkucati posljednji čas na svjetovnom satu, da će noć započeti gutati bezbrojne ljude na ovoj Zemlji i da će novi dan započeti svićati za druge, za nekolicinu koji će Mi ostati vjerni do kraja, koji pripadaju Mojem malom stadu… koje Ja zovem ‘Mojim Vlastitima’.

A oni i dalje imaju zadatak na Zemlji: obavijestiti njihova bližnja bića o onome što Zemlja može očekivati… to neće biti lako, jer unatoč činjenice da su Moji vlastiti uvjereni u istinitost Moje Riječi… tako također i proglašenja u svezi kraja i Suda… bližnja ljudska bića im neće vjerovati i ozlojađeno se okreću kada im se spomenu posljednji dani. Unatoč tome, opet i iznova oni trebaju pokušati pokazati kako Moj najavljeni kraj neće biti daleko.

A kao potvrdu ovome vi također trebate unaprijed skretati njihovu pažnju na prirodnu katastrofu koja će cijeli svijet baciti u metež… I trebate im također reći kako se naknadni kraj može očekivati sa istom izvjesnošću, jer kroz ovu prirodnu katastrofu Ja još želim dati ljudima posljednje upozorenje, posljednji znak, da im olakšam vjerovati što im govorite…

Svatko tko je sam prosvjetljen treba također pustiti svjetlo da sjaji u tami… Svatko tko sam vjeruje u Mene i Moju Riječ treba također pokušati ukazati njegovim bližnjim ljudskim bićima put ka vjeri, i to napraviti blago da ne stvori otpor… I prema tome prirodna katastrofa vas neće dugo držati u iščekivanju, budući je ona također naumljena doprijnijeti spram pripremanja ljudi za kraj… Vi također trebate spomenuti prirodnu katastrofu, Moju intervenciju, koju će svaki čovjek biti sposoban zamjetiti, jer ona će biti ogromnih razmjera i ne može se zanemariti kao svakodnevna pojava…

Time vi trebate neprestano upućivati na ovaj događaj i ne plašiti se govoriti o njemu otvoreno, jer on će doći sa apsolutnom izvjesnošću… I svatko tko je čuo za njega od vas će također naći lakšim povjerovati u najavljeni kraj. Zbog toga Moji Vlastiti moraju biti sposobni radnici za Mene, čak ako se njihov rad samo sastoji od govorenja o nadolazećim događajima…

Onda će mi oni već pružiti ogromnu uslugu, jer Ja želim da ljudi znaju ali im mogu jedino dati informaciju kroz ljudska usta, koju oni onda mogu ili ne moraju vjerovati, ali bar će čuti za nju i također je se prisjetiti kada dođe dan kada će cijeli svijet zadržati svoj dah napomol prirodne katastrofe koja će donijeti silnu patnju ljudima koji ju dožive…

Ne plašite se kako širite obmanuta proročanstva nego govorite iskreno i otvoreno kako Sam ih Ja Osobno vama dostavio/saopćio i da čvrsto vjerujete u Moje Riječi… Oni vas neće biti u stanju zvati lažljivcima, jer skorije nego misle će dobiti potvrdu. Ipak ljudi trebaju iskoristiti ovo znanje da bi odbacili njihove sumnje u odnosu na proglašenja o kraju… Sa time, puno će već biti postignuto, budući oni onda mogu sebe pripremiti i tako biti spašeni od bezdana. AMEN

Bertha Dudde, br. 8908, 9 Siječanj 1965

 

ZADATAK…

Vi i dalje imate za ostvariti važan zadatak prije nego se dogodi Moja intervencija, naračun koje ćete biti postavljeni u potpuno drugačije okolnosti što će učiniti vaš rad za Moje kraljevstvo više teškim. Ipak, prethodno tome, duše koje se ne protive Mojoj Riječi trebaju još biti dosegnute… one trebaju naučiti što će se dogoditi čovječanstvu čak ako u to sumnjaju… ogroman događaj će ih vrlo brzo uvjeriti da ste rekli istinu.

Prema tome obznanite ju svakome, obavijestite ih o ovoj intervenciji koja se sve više približava i afektirat će svakoga, premda će pogođena zemlja i dalje ostati skrivena od vas… Ja vam apeliram da kažete svim ljudima, kojima donesete Moju Riječ, o nagovješćivanju/indikaciji ogromne prirodne katastrofe… Biti će nužno za sve njih da jednom razmisle o njoj, da osjećaju kako im se direktno govorilo i, zavisno o njihovom stavu, budu sposobni crpsti utjehu i snagu u nadolazećem vremenu nevolje/oskudice.

Gdjegod je Moja Riječ proglašavana ljudi trebaju biti obaviješteni o njoj, ljudima svugdje treba biti rečeno što će im se dogoditi, čak ako oni to nalaze teškim za povjerovati…

Ali kada se zbije spomenuti događaj, koji će doći odgore… iz svemira (BD 6324, 7405; 7421), koji prema tome neće biti prouzročen od strane ljudske volje, onda će oni također vjerovati u kraj koji uskoro slijedi. Jer Ja želim progovoriti ljudima još jednom kroz ovu katastrofu, Ja ih želim probuditi iz njihova smrtonosnog sna i usmjeriti njihove oči prema Meni, prema Onome Kojeg oni mogu doseći kroz iskrenu molitvu… Ja želim govoriti sa gromkim glasom budući oni ne obraćaju pažnju na nježne Riječi… Ali Ja ću se također pobrinuti za one koji Me onda još pronađu… I čak ako padnu žrtvom katastrofe, ipak će njihove duše biti spašene ako Me još zazovu i priznaju Me kao Silu Kojoj su podređeni i Kojoj se moraju pokloniti.

Ja pozivam svih vas da spomente Moje Riječi i ne plašite se da bi mogli mučiti/uzrujavati ljude, jer nikakve koristi nema ako slijepo hodaju prema katastrofi (ili ‘uđu u katastrofu’), koja će ih onda uhvatiti nespremne i oni će biti nesposobni pronaći objašnjenje za nju…

Ako im, međutim, vi kažete unaprijed što Ja namjeravam postići sa njom… ako ju nagovijestite kao izvjesnu, onda će se neki od njih time osjećati pogođeni i… čak ako u to ne vjeruju… neće zaboraviti u svezi nje. I onda će već znati kako je to jedan događaj koji je čovječanstvu poslan od strane Moje volje, i oni će znati kako je Moja Riječ istina i time također vjerovati u kraj…

Svaki pokušaj treba biti učinjen da bi se ljude dovelo do toga da povjeruju. I ova ogromna prirodna katastrofa, također, može još probuditi vjeru u ljudima koji inače više nisu pristupačni a koje Ja unatoč tome još želim dobiti za Sebe, čak ako je to povezano sa velikom propašću/nedaćom.

Međutim, vi se suočavate sa opasnošću obnovljenog prognanstva, i ako Ja još mogu odvući duše od njega one će mi biti vječno zahvalne, jer sudbina obnovljenog prognanstva je daleko više užasna… ona će trajati vječnostima, dok će prirodna katastrofa završiti preko noći; i premda će ju pratiti ogromna mizerija svaki od vas će ju unatoč tome moći promijeniti u podnošljivu situaciju, samo ako sakupi vjeru u Mene. Jer Ja Sam Gospodar nad životom i smrću, Ja vam također mogu dati što vam je potrebno… baš kao što mogu oduzeti od vas što ste nevoljni izručiti dobrovoljno. I prema tome, ne zakažite obavijestiti vaša ljudska bića o nadolazećem događaju, jer nitko neće moći reći kako nije znao za njega… Jedino, ljudi neće vjerovati da su tako blizu kraju, inače bi također bili sposobni izvesti iz Svetih Pisama kako će katastrofičan događaj zadesiti čovječanstvo (Otkrovenje 8:7-12)… Ali oni vjeruju kako vrijeme još nije došlo kada će se što je bilo zapisano ispuniti… Ipak jednog dana će budućnost postati sadašnjost, jednog dana će se predskazivanja obistiniti, i to je vrijeme vrlo blizu. AMEN

Bertha Dudde, br. 7643, 8 Srpanj 1960

 

PRIRODNI DOGAĐAJ I KAOS…

Nastat će nezapamćeni kaos nakon Moje intervencije tijekom kojeg ćete morati sebe dokazati. Ipak neovisno o tome što će se dogoditi, vi uvijek možete računati na Moju pomoć. Život će za vas biti podnošljiv ako ga živite sa Mnom, ako nastavite držati Moju ruku i hodate svaki korak sa Mnom… Ali činjenica da će biti kaos je sigurna, čak ako vam to izgleda nevjerojatno u ovom trenutku, čak ako ne možete zamisliti njegovu prirodu i veličinu. Jer vrijeme je kraja, to je Moj posljednji poziv na buđenje, morat ćete još doživjeti konačni veliki prevrat tako da oni od vas ljudi koji i dalje hodate drugačijim stazama krenete stazom ka Meni… tako da još dobro iskoristite kratko vrijeme koje će vam onda još biti podareno prije kraja. Kaos nakon Moje intervencije kroz prirodne sile će biti neopisiv i trebat će vam puno snage kako bi ustrajali. Međutim, vi uvijek možete Meni apelirati za ovu snagu, vi se možete pobrinuti da ju primite kroz blago-naklonu aktivnost, vi nećete nikad biti bespomoćno ostavljeni vašoj sudbini samo ako ste voljni pomoći vašim bližnjim ljudskim bićima i zatražiti Me za pomoć da to napravim. Ja dopuštam da vas zadesi ova prirodna katastrofa poradi vaše duhovne nevolje, ona je naumljena zamisliti vas u svezi vrijednosti zemaljskog života ako je življen na čisto zemaljski način.

Jer vi ćete izgubiti sva vlasništva, bit ćete prisiljeni u situacije u kojima ćete trebati puno pomoći i tu ćete pomoć biti sposobni pronaći jedino kod Mene, jer zemaljska asistencija će biti nemoguća. Ali Ja mogu i hoću pomoći čim Me zazovete u duhu i istini, čim vi samo pošaljete iskrene preklinjuće misli ka Meni da se pobrinem o vama u vašoj nevolji (Joel 2:32). I što su manje sebične vaše molitve to ćete više doživjeti Moju pomoć. I onda ću Ja očekivati od Mojih Vlastitih da govore namjesto Mene i također da upute njihova bližnja ljudska bića k Meni, da pokušaju i osnaže njihovu vjeru u Moju beskonačnu Očinsku ljubav i tako da rade za Mene i Moje kraljevstvo, jer onda će oni pronaći prijemčive uši i srca, premda ih većina ljudi neće slušati… Ali nužno je još pridobiti nekoliko ljudi poradi kojih Ja dozvoljavam da se katastrofa sruči na Zemlju. Jer svaka pojedinačna duša je Meni važna, Ja ne želim da ni jedna duša zaluta ako još može biti spašena, i Ja ću također omogućiti Mojim slugama da govore elokventno/fluentno tako da mogu biti uspješni radnici u Mojem vinogradu. Svi vi morate sakupiti puno snage unaprijed budući će nevolja biti teška, ali vas uvjeravam da ćete biti sposobni prevladati samo ako se držite Mene, i Ja ću svaku osobu prožeti sa snagom koja misli o Meni u časovima velike nevolje… Sa vjerom i povjerenjem u Moju pomoć svi vi ćete biti snažni i nadvladati svu zemaljsku nevolju. Jer vi jedino trebate krenuti stazom ka Meni… To je jedina svrha Moje intervencije, tako da opet ne zalutate jedno beskonačno dugo vrijeme kada je došao kraj.  AMEN

Bertha Dudde, br. 3709, 10 Ožujak 1946

 

MISIJA SLUGU NA ZEMLJI NAKON PRIRODNE KATASTROFE…

Štogod čujete kroz Unutarnji Glas je što trebate reći vašim bližnim ljudskim bićima kada je došlo Vrijeme. Jer misija koju trebate ispuniti je priskrbiti ljudima objašnjenje kada oni više ne razumiju svjetovne događaje i nađu teškim vjerovati u Stvoritelja neba i Zemlje, u Oca punog ljubavi, Koji usmjerava sudbinu Njegove djece na Zemlji. Onda ustanite i podučite ih, i obavijestite ih o Mojoj velikoj ljubavi… Ne plašite ih sa Božjim gnjevom i Sudom, jer oni još nisu kazne već samo učiteljske metode koje koristim kako bi spasio duše ljudi. Ja još ne donosim konačnu presudu ali neću ostaviti nijedan kamen neprevrnut kako bi izbjegao da moram osuditi duše na dan Suda na vječno prokletstvo…

I zbog toga im trebate pokušati objasniti da je period Spasenja istekao, da je preostalo još samo malo vremena do kraja i da to vrijeme treba biti iskorišteno za njihov povratak k Meni. Ljudi će dvojbiti Moju ljubav, oni će dvojbiti Moju svemoć kada vide ogromnu mizeriju na Zemlji prouzročenu od strane ljudske i, na kraju, Moje volje, i svatko tko nije čvrste vjere i obaviješten kao rezultat njegova načina života će biti u opasnosti otpasti, to jest, da Me potpuno napusti, ako ne primi razjašnjenje.

Ipak veličina mizerije će također otvoriti njihova srca i oni će vas slušati, i vaše Riječi neće proći nezapažene (u smislu: na njih će se obratiti pažnja). I stoga ovo vrijeme mora biti posebice iskorišteno, i vi trebate govoriti čim se osjećate nagnani iz unutra to napraviti, jer onda će to uvijek biti Moj duh koji vas nagoni raditi za Mene i Moje kraljevstvo.

 

Bertha Dudde, br. 4848, 28 Veljače 1950

RAD BOŽJIH SLUGU U POSLJEDNJIM DANIMA…

 

Znati ćete kada je vaše vrijeme došlo, kada trebate iskoračiti da bi proglasili Moju Riječ svima onima koji potrebuju pomoć. Jer vaše će vam srce to reći, vi ćete se iznutra osjećati potaknuti govoriti o Mojem izvanrednom djelovanju koje vas afektira izvana i iznutra, o Mojoj Riječi i približavajućem kraju, kako bi pomogli vašim bližnjim ljudskim bićima koji se zapućuju krivim stazama i prema tome vjeruju kako će izginuti u zemaljskoj nevolji. I Ja ću vas podržati na svaki način… vi ćete osjetiti kako Sam Ja Osobno sa vama kada govorite za Mene i Moje kraljevstvo, za Moje ime. Vi ćete biti vrlo zaposleni budući ste sretni vršiti vaš rad, i premda je okolina neprijateljski raspoložena spram vas, vas će to jedva dodirnuti/afektirati. Jer Moje djelovanje na Mojim slugama na Zemlji će biti očigledno, svaka će osoba biti u stanju prepoznati kakve blagoslove povlači kontakt sa Mnom ako on bar malo otvori svoje oči i najozbiljnije promišlja (ili ‘i ozbiljna je uma’) i ne suprotstavlja Mi se hotimično.

Ja želim biti vaš drug gdjegod idete; Ja vas želim voditi tamo gdje ste najhitnije potrebni. Vi ćete jedino biti u stanju raditi jedno kratko vrijeme i zato trebate iskoristiti to vrijeme kako bi ponudili Božje kraljevstvo mnogim ljudima. Jer onda će drugačija vrsta nevolje slijediti… Tiranija i brutalne mjere će biti korišteni od strane svjetovnih vlasti protiv onih koji uznutra nose vjeru u Mene, vjeru u Isusa Krista i Njegov čin Spasenja. Onda će svatko tko je prethodno slušao biti sposoban napraviti izbor, i njemu će ovu odluku biti lagano donijeti ako je prihvatio Moju Riječ koju on prima od vas u svoje srce. U tom slučaju se on može uračunati kao jedan iz stada Mojih Vlastitih, on će se također boriti namjesto Mene, ako ne otvoreno onda ipak kroz ispovijedanje Mene i Mojega imena pred svijetom.

Mnogo sjemena treba i dalje biti posijano i koraci trebaju biti poduzeti tako da je njiva dobro pripremljena primiti sjeme. To je zašto mnogo rada još treba biti napravljeno unaprijed, za što ću vas Ja uzeti u Moju službu i voditi vas vašim stazama tako da ćete ga vi također biti sposobni ostvariti ako ste voljni. Ja vas trebam i prema tome ću vas postaviti u poziciju gdje Mi možete služiti. Ja ću poravnati svaku vašu stazu, Ja ću vas postaviti tamo gdje možete uspješno raditi za Mene, Ja ću vas pripremiti za vašu učiteljsku službu i opskrbiti vas sa snagom za nju, Ja ću se pobrinuti za vas tako da sebe možete posvetiti služenju Božjem kraljevstvu bez da ste opterećeni zemaljskom brigom. Ja ću vam govoriti kroz vaše srce kada je došlo vrijeme za vas da započnete vašu učiteljsku misiju.

Štogod napravite za Mene i Moje kraljevstvo vi to morate napraviti vašom slobodnom voljom, i prema tome vi u tome morate uživati, to jest, morate tako biti prožeti vašim zadatkom da ćete ga vi, nagnani iznutra, ispuniti iz ljubavi spram Mene i vašeg bližnjega.

Vi morate biti tako prožeti Mojom Riječju da Ju vi također želite predati dalje vašim bližnjim ljudskim bićima a posebice kada dođe vrijeme nevolje, koje Sam vam uvijek i zauvijek najavljivao. Onda će ljudi jedino biti uznešeni Mojom Riječju i onda je došlo vaše vrijeme za koje vas pripremam. Onda ćete vi osjetiti Moju direktivu/naputak u vašem srcu i marljivo ostvariti što zahtjevam od vas. Onda ćete biti aktivno uključeni/angažirani kao Moji apostoli posljednjih dana u iskupljenju obmanutih duša iz ljubavi spram Mene i vaših bližnjih ljudskih bića. AMEN

I onda ih obavijestite o velikoj duhovnoj nevolji, osvjestite ih za činjenicu da njihova tijela žive jedino kratko vrijeme ali da duše žive zauvijek i time je sudbina njihove duše najvažnija; podsjetite ih da djeluju sa ljubavlju, podsjetite ih da manje pažnje obraćaju na njihovu vlastitu nevolju i tretiraju nevolju njihovih bližnjih sa više suosjećanja; obavijestite ih o snazi i blagoslovu ljubavi spram bližnjega, Mojoj neprestanoj spremnosti da pomognem, i pokušajte probuditi ili osnažiti njihovu vjeru. I vi nećete trebati brinuti što ćete reći, jer Ja ću postaviti sve riječi u vaša usta samo ako želite raditi za Mene (Matej 10:19, 20), ako ne odbijete ispuniti zadatak koji Sam vam dao kroz Moju Riječ.

Čuti ćete Moj glas unutar vas više izrazito nego ikada i onda se ne plašite nikakve opozicije, jer Ja želim da radite namjesto Mene i znam kako vas zaštititi od onih koji vas žele spriječiti činiti vaš posao. Govorite bez brige, i ne sumnjajte da li vaša akcija korespondira sa Mojom voljom, jer jednom kada je došlo vrijeme za vašu aktivnost Ja ću vas zaposjednuti, i vi Me trebate slijediti bez otpora, to jest, vi trebate napraviti štogod vam vaše srce govori napraviti. I vi ćete to jasno osjetiti u vašem srcu; to će biti vaša vlastita najunutarnija žudnja govoriti svakome tko će proći vašim putem i skrenuti njihovu pažnju na neizbježan kraj koji će doći isto onako sigurno kao Moja intervencija kroz prirodne sile, baš kao što će se sve što Sam najavio kroz Moj duh ispuniti. AMEN

Bertha Dudde, br. 3713, 14 Ožujak 1946

OPOMINJANJE NA RAD ZA BOGA… KATASTROFA…

Vi ćete jasno i perceptibilno čuti unutarnji glas koji će vas pozvati na rad za Moje kraljevstvo kada je čas vašeg djelovanja za Mene došao. Onda vi ne trebate oklijevati nego slijediti glas i dopustiti Mi da vas dovedem k onima koje ćete podučavati u Moje ime. Ogromna nevolja će biti najbolji govornik u Moje ime, jer ona će, pa ako jedino privremeno, otvoriti srca za Mene i vi ćete biti poslušani više spremno nego ikada prije. Ljudi su bili ostavljeni bez unutarnjeg otpora putem ogromnog prirodnog događaja koji ih je lišio svega što im je bilo drago.

Zadatak kojemu morate marljivo udovoljiti kako bi najprije osigurali duhovnu pomoć vašim bližnjim ljudskim bićima je objasniti im ogromnu nevolju tako što ćete ju prikazati kao Moje konačno sredstvo pomoći kako bi se spriječilo totalno propadanje/silazak njihovih duša.

Na jedan zemaljski način Ja ću voditi vaše misli tako da ćete biti također sposobni olakšati fizičku nevolju i dati ćete svakome u skladu sa njegovom vjerom. Prema tome, vi trebate pokušati probuditi ili osnažiti vjeru vaših bližnjih ljudskih bića u Mene, u Moju ljubav i Moju svemoć, tako da oni mogu sudjelovati u blagoslovima snažne vjere i biti pomognuti u njihovoj zemaljskoj nevolji. Jer Jedan može i uvijek će pomoći… vi samo morate vjerovati u Njega… I gdje zemaljska snaga podbaci Moja će se snaga unijeti/pojaviti ako je to Moja volja, i sa Mojom snagom se vi možete nositi sa svim situacijama u životu i sa Mojom pomoći ćete također biti vođeni kroz nadolazeće grube uvjete. I stoga se vi, Moje sluge na Zemlji, morate čisto koncentrirati na vašu učiteljsku službu, na vašu duhovnu aktivnost, na duše vaših bližnjih ljudskih bića koje su u hitnoj potrebi za pomoći. Vi morate pokušati usmjeriti njihovu volju spram Mene tako što ćete Me proglašavati kao Boga ljubavi Kojem se oni moraju okrenuti kako bi od njega također primili snagu ljubavi.

Ljudi će trpjeti toliko puno nevolje da će se uhvatiti bilo kojeg užeta za spasavanje, da će oni prema tome slušati više voljno nego ikada i biti zahvalni pronaći objašnjenje za djelo uništenja kojim se suočavaju preživjeli i čije duše Ja još želim pridobiti za Sebe. Prema tome, svaki od vas, Mojih slugu, treba raditi unutar vašeg kruga, jer svi vi ćete imati obilne mogućnosti govoriti u Moje ime i spomenuti Moju direktno dostavljenu Riječ sa neba na Zemlju. Iskoristite vaše vrijeme aktivnosti, budući ćete vi pronaći otvorena srca koja su prijemčiva za ono što imate ponuditi nagnani Mojim duhom…

I Ja Osobno ću biti sposoban raditi kroz vas, Ja ću biti sposoban govoriti ljudima, i gdjegod tek najsitnija volja postoji vaš napor će biti uspješan, duše će se okrenuti ka Meni za koje Ja Osobno onda mogu pobrinuti u skladu sa njihovom voljom i njihovom vjerom. Neće proći dugo prije nego ću Ja Sebe primjetno očitovati u opetovano najavljivanoj prirodnoj katastrofi… Ja ću doći iznenada i neočekivano, jer čak ako Moji Vlastiti na nju računaju svaki dan… oni, također, će biti iznenađeni kada prvi znaci postanu očigledni… Unatoč tome, bez obzira koliko ona zabrinjavajuća/mučna može biti, Ja prepoznajem njezinu hitnu nužnost i neću odustati od nje pod bilo kakvim okolnostima.

I stoga svi vi morate pripremiti sebe za nju prihvaćajući Mene i Moju Riječ u vaša srca kadgod i gdjegod je moguće tako da ćete imati obilje snage kada ste okruženi sa velikom nevoljom i strahom, tako da vi možete dodijeliti utjehu i snagu svima onima koji su vam blizu, koji su vođeni do vas Mojom voljom tako da ćete im vi proglasiti Moju Riječ za spasenje njihovih duša.

Pripremite se za ovu misiju, jer ona će potraživati svu vašu snagu i volju, ipak ako posjedujete čvrstu volju sami, vi ćete, neustrašivo i bez brige, biti mudri vodiči i savjetnici za vaša bližnja ljudska bića i za dobrobit svakoga biti sposobni raditi za Mene u Mojem kraljevstvu. AMEN

Bertha Dudde, br. 4171, 20 Studeni 1947

RAD ZA BOGA I NJEGOVO KRALJEVSTVO

I time će za vas započeti nova faza, vrijeme izobilne/potpune aktivnosti za Mene i Moje kraljevstvo… i nećete zažaliti što ste Mi ponudili vaše usluge, budući ćete osjetiti blagoslov rada, vi ćete umnožiti Moju crkvu, stado vjernika oko vas će se raširiti i biti ćete sposobni podučavati, i Moj duh će sebe neprestano očitovati kroz vas. Vi ćete uvijek biti sigurni u Moje prisustvo (u smislu, ‘svjesni Moga prisustva’) i ta svjesnost će vas učiniti uvjerenima (u smislu: sigurnima u sebe) među ljudima neprijateljskih namjera. Jer to će ostati borba istine protiv laži i zablude, budući je čovječanstvo već preduboko zapleteno u potonje.

Unatoč tome, ljudi će, najprije, biti voljni slušati vas, i vrijeme koje slijedi nakon prirodne katastrofe treba biti iskorišteno budući ćete biti sposobni slobodno govoriti, ne-spriječeni od strane svjetovne vlasti/sile.

Stoga ću Ja trebati vjerne radnike tijekom ovog vremena i uvijek ih gledam privući, budući pomoć treba biti donešena onima čija su srca bila otvrdnuta njihovom sudbinom, i koji će na-daleko i na-široko tražiti objašnjenje uzroka i svrhe ovog prirodnog događaja. Oni će i dalje posjedovati skromnu vjeru u Božansku pravdu, i onda će biti posebice važno osigurati ljudima ono za čime žude: svjetlo i snagu, potpuno razumijevanje i živu vjeru u Mene Osobno, Koji ću im govoriti kroz vas kako bi ih privukao bliže k Meni i obradovao ih sa Mojim prisustvom.

Morat ćete ostvariti veliki zadatak i zato ćete svjetovno/materijalno biti vođeni tako da sebe možete potpuno posvetiti ovom zadatku. Prema tome vi morate biti spremni i čekati Moj poziv, i ne oklijevati udovoljiti mu kada ga začujete unutar vas. Jer Ja ću vašu sudbinu tako voditi da možete biti Meni na raspolaganju u svako vrijeme, budući vrijeme zahtjeva hitno djelovanje. Vi ćete, međutim, primiti jasnu viziju i percepciju i stoga ćete uvijek znati gdje je vaš rad potreban i gdje on može biti uspješan. Ja ću voditi ljude k vama kojima želim pomoći kroz vas i koji su voljni vjerovati… Jer Ja ću se pobrinuti za sve ljude koji nisu u potpunosti podređeni Mojem neprijatelju (Sotoni) i koji imaju dobru volju. Ja ću im pristupiti sa Mojom Riječju, Ja im želim govoriti kroz vas, i Ja ih želim pridobiti za Sebe i Svoje kraljevstvo, tako da postanu vječno blaženi.  AMEN

Bertha Dudde, br. 6762, 15 Veljače 1957

 

SVJETOVNI DOGAĐAJ… KAOS… ANTIKRIST…

Nastat će neopisivi kaos nakon što Sam progovorio kroz sile prirode, budući sve od kad postoji Zemlja ništa ove vrste nije ikada bilo doživljeno od strane čovječanstva. Strah i teror će ljude učiniti nesposobnima razmišljati i bilo što činiti, jer njihov strah da će ovaj događaj sebe ponoviti će ih ostaviti nesposobnima pružiti ruku kako bi pomogli i izbavili gdje je i dalje moguće pomoći. Jedino će nekolicina realizirati što se dogodilo budući im je bilo otkriveno ranije i istina Mojih Riječi će njima biti očigledna… Otud će oni također prosvjetliti njihova bližnja ljudska bića sa potpunim uvjerenjem ali, opet, poslušat će ih samo nekolicina, budući će ljudi prihvatiti sve ali ne da bi Božanski plan Spasenja bio sprovođen na ovaj način. Unatoč tome, ovo se vrijeme mora jako dobro iskoristiti i istovremeno ljudi također trebaju biti obaviješteni o nadolazećem kraju…

To što se kozmički dogodilo oni ne mogu negirati i činjenica da je to bilo najavljeno unaprijed može još učiniti pojedinačne ljude obazrivima. Međutim, volja za življenjem, i osobni instinkt za preživljavanjem, će unatoč tome prevladati, i ljudi će učiniti štogod je potrebno da bi zemaljsku nevolju, koja je bila aktivirana prirodnom katastrofom (= udarcem nebeskog tijela u Zemlju), stavili pod kontrolu. I opet, stupanj ljubavi će biti odlučujući faktor, ljudska voljnost da pomognu njihovom bližnjemu, bilo da će se ili kako njihove vlastite okolnosti poboljšati, jer Ja ću također pomoći svima onima koji mare za nevolju njihovih bližnjih ljudskih bića… Ipak mnogi će se morati teško boriti ako vjeruju u njihovu vlastitu snagu… ili će njima biti jasno pomognuto od ispod ako rigorozno prosljede na štetu njihovih bližnjih ljudskih bića. Zemaljska nevolja će biti ogromna kao i kaos koji je bio prouzročen nezamislivim uništenjem…

Onda će bezbrojni ljudi izgubiti njihovu vjeru u Boga i Stvoritelja budući su bili bolno i teško afektirani… Ali njihova je vjera bila tek formalnost, ona nije izdržala (doslovno: čvrsto stajala) ozbiljan test… Međutim, Ja proglašavam ovaj događaj unaprijed tako da vi ljudi ustrajete, tako da znate da je to Moj plan, da Sam Ja također Gospodar nad prirodnim silama i da će prema tome za Mene to također biti lagana stvar pomoći onim ljudima koji Mi apeliraju za pomoć…

Ja vam ništa nisam morao otkriti unaprijed, Ja Sam mogao iznenada intervernirati i iznenaditi sve ljude. Ipak onda isto tako nitko ne bi želio vjerovati u Mene. Ali Ja želim da Me prepoznate, i vi ćete biti sposobni prepoznati Me ako se sve dogodi tako kako je bilo proglašeno. Onda ćete znati da se ništa na ovoj Zemlji ne može dogoditi bez Moje volje, i onda ćete biti u stanju nakositi Moju volju ka vama tako što ćete sebe izručiti Meni sa potpunom vjerom i moliti Me za zaštitu… To je zašto vam Ja transmitiram informaciju o onome što će doći, to je zašto vas iniciram u Moj plan Spasenja, i to je zašto Ja neprestano tražim, od vas Mojih slugu, da također predajete vaše znanje dalje vašim bližnjim ljudskim bićima, jer vaša veza sa Mnom će biti vaša najsigurnija zaštita, bez obzira što se dogodilo…

I onda će jedan postati očigledan tko će biti Moj protivnik u posljednjim danima (Antikrist), koji će uhvatiti uzde budući će to njemu ogromna nevolja olakšati i on će naknadno također izdavati instrukcije koje će jasno dokazati kako pripada Sotoni. I pronaći će mnoge sljedbenike i dati bestidne naredbe, on će također željeti otrgnuti one malo-vjerne od Mene, ipak susrest će se sa otporom s Moje strane također, jer Ja snabdjevam Moje vlastite sa velikom snagom i što se bude činilo da nevolja postaje gora to će Moji vlastiti biti snažniji, budući će osjetiti Mene i Moje prisustvo i tako će neustrašivo komunicirati što im Moj duh podučava reći… Međutim, sve to će trebati prethoditi kraju, baš kao što je bilo proglašeno, budući će se za svaku pojedinačnu dušu još trebati boriti i velika će nevolja pogurati one ljude ka Meni koji Me i dalje zazivaju u posljednji trenutak (Joel 2:32) i na taj način izbjegavaju sudbinu obnovljenog prognanstva.  AMEN

Bertha Dudde, br. 6590, 8 Srpanj 1956

 

SVJETOVNI DOGAĐAJ… PRIRODNA KATASTROFA… VJERSKA BORBA…

Podnosite sve sa strpljenjem i ne dopustite kolebanje/posrtanje vašoj vjeri… Mnogo puta ću vam Ja ovo još morati uskliknuti jer trebat ćete trpjeti poradi vaše vjere, premda ste ovo za sada još nesposobni razumjeti. Sve do sada vi još uživate izvjesnu slobodu mišljenja; vaša ljudska bića i dalje obraćaju pažnju na duhovni život onih koji Mi žele ostati lojalni. Niti ste vi za sada spriječeni od strane vlasti vršiti vaš duhovni rad…

Ali doći će vrijeme kada više nećete biti slobodni što se tiče duhovnih stvari, vrijeme će doći kada će bližnja ljudska bića baš kao i svjetovne sile biti neprijateljski/agresivni posebice prema onima koji razmišljaju ispravno, koji ozbiljno shvaćaju njihov psihološki razvoj, koji govore istinito i žele pomoći spasenju duša njihovih bližnjih… I baš oni su koji će biti stavljeni pod izvanredan pritisak dok će zastupnici obmanjujućih učenja i dalje biti tolerirani i čak podupirani radije nego spriječeni u njihovom radu. I onda ćete vi također često sebe pitati zašto Ja dopuštam da se ovo dogodi, malene sumnje će se pojaviti u vama i popustit ćete budući morate patiti… I prema tome Ja vam nastavljam povikivati: Otrpite sve i ostanite snažni u vjeri, jer vi ćete odnijeti pobjedničku krunu… Baš ove Riječi su vama i dalje jedva vjerojatne, jer za sada nema ama nikakvih znakova ovog teškog vremena.

Ipak iznenada će nastati promjena, budući će svjetovni događaj koji ljudima uzrokuje ogroman šok provocirati otvoreno buntovništvo spram Onoga Koji, kao Bog i Stvoritelj, dopušta da se nešto dogodi što ima uništavajuće učinke na ljude… I prema tome će oni nijekati ovom Bogu i Stvoritelju svo priznavanje, svaka će vjera u Njega biti odbačena kao neosnovana, i svi koji brane vjerovanje u Mene protivno ovom mišljenju, svi koji Me priznaju i također žele bolje obavijestiti njihova bližnja ljudska bića, će biti tretirani sa neprijateljstvom.

Opet i iznova Sam najavio da ću Sebe izraziti kroz prirodne sile kako bi probudio spavače i letargične… I nekolicina od njih će se doista probuditi ali, poredbeno, mnogo više će ih izgubiti njihovu i dalje slabu vjeru suočeni sa jako rasprostranjenim uništenjem i velikim ljudskim žrtvama ovog događaja. I onda će se izraziti najrazličitija mišljenja, i mnogi će ljudi sa mržnjom nijekati Boga i Stvoritelja i biti neprijateljski spram svakoga tko ne dijeli njihovo gledište. I onda će Moj neprijatelj raditi sa velikim lukavstvom da bi podstakao ovu mržnju, i on će biti uspješan, jer zemaljski gubitak kojeg su ljudi pretrpjeli kao rezultat ovog prirodnog događaja će ih ogorčiti i nagnati ih postaviti nepoštene zahtjeve i izrabljivati bespomoćna bližnja ljudska bića. Ljudska okrutnost raste i štogod poduzmu jasno odaje neprijatelja, Antikrista, o kojem oni ovise. I zakoni i propisi će biti izdani koji će teško pogoditi posebice Moje Vlastite koji trebaju trpjeti naračun njihove vjere i koji su jedva u stanju shvatiti težinu njihove sudbine. I onda ću skratiti dane poradi Mojih Vlastitih (Matej 24:22)… tako da neće izgubiti nadu (očajavati), tako da neće otpasti (u smislu: skrenuti s puta; pasti u stanje nevršenja, zapuštenosti, zanemarivanja)… tako da će postati blaženi…

Samo se držite Moje Riječi da ćete biti izbavljeni iz krajnje nevolje, i čekajte ispunjenje ove Riječi, jer Ja Osobno ću doći i izbaviti vas, Ja ću također Sebe izvanredno očitovati unaprijed kako bi vas osnažio ako ste u opasnosti popustiti… Vi se ne trebate bojati sve dok svoje povjerenje postavite u Mene, sve dok u molitvi sa Mnom uspostavite kontakt, jer onda ćete vi uvijek također primiti snagu da pružite otpor… I uvijek zapamtite da neprijatelji mogu doista biti u stanju ubiti vaše tijelo ali ne vašu dušu (Matej 10:28)… prisjetite se stvarnosti vječnog života i da će život svakog ljudskog bića na Zemlji uskoro dokončati… Onda će vaš strah nestati, onda ćete biti ispunjeni sa snagom vjere i ustrajat ćete i jedino uvijek svjedočiti za Mene i Moje ime…

Čvrsto utisnite ove, Moje Riječi, u vaše pamćenje i one će vas utješiti i osnažiti u nadolazećem vremenu… Osigurajte vašu snagu unaprijed, akumulirajte ju, jer biti će i dalje još neko vrijeme prije nego ću Ja Sebe izraziti kroz prirodni događaj… I ako iskoristite dobro ovo vrijeme kako bi osnažili vašu vjeru…

 

Bertha Dudde, br. 3964, 29 Siječanj 1947

 

PREDSKAZANJE HITRO NADOLAZEĆEG KRAJA…

SLABA VJERA U TOM POGLEDU

 

Vi znate kako više ne možete očekivati dug život na Zemlji i da je svaki dan milost koji vam omogućava potpuno sazrijeti ako pravilno iskoristite vrijeme. Vi znate ovo iz Moje Riječi ali vaša vjera još nije dovoljno duboka da budete podbodeni na najviše stremljenje, vi dvojbite istinu Moje Riječi ukoliko se to odnosi na nadolazeći kraj. Unatoč tome, vi trebate gorljivo raditi na unapređivanju sebe samih, jer kraj je blizu… Opet i iznova vam Ja pristupam sa ovom opomenom i upozoravam vas na malodušno nepromišljeno življenje; opet i iznova vas pozivam: Obratite pažnju na Moju Riječ, uronite sebe u Nju (u smislu, ‘budite potpuno apsorbirani Njome’) i živite sukladno.

Nećete znati kada je došao vaš zadnji čas, vi ne znate koliko vam je puno vremena preostalo do kraja, otud trebate živjeti kao da je svaki dan vaš posljednji. Ja vam uvijek šaljem Moje poslušne duhove da vam prenesu iluminantne misli, da usmjere vaš um ka duhovnom kraljevstvu, Ja vam šaljem Moje glasnike na Zemlju da bi vas obavijestio o nadolazećem kraju, da privučem vašu pažnju na znakove posljednjih dana i da probudim čvrstu vjeru u vama time što vam dajem/priopćujem Moju Riječ koja je bila transmitirana direktno na Zemlju. I tako vam Ja neprestano pokušavam objasniti ozbiljnost situacije kako bi vam omogućio blaženi kraj, pa ipak nitko od vas ne uzima Moje Riječi dovoljno ozbiljno, vaša vjera je i dalje preslaba da bi prikladno živjeli premda je vaša volja okrenuta u Mojem pravcu. I zato vas Ja opetovano opominjem: Uronite sebe u Moju Riječ, neka u vama oživi misao o skorom kraju, pripremite se za njega, i napomol kraja postavite manje važnosti na zemaljske stvari, napomol ogromne duhovne nevolje koja će se isto tako povećati što kraj bude bliže.

Koristite svu raspoloživu snagu kako bi duhovno rasli, i potpuno povjerite brigu o vašem tijelu Meni. Iskoristite kratko vrijeme do kraja, budite neprestano aktivni sa ljubavlju, uvijek crpite snagu iz Moje Riječi, opominjite/savjetujte i učite vaša bližnja ljudska bića da učine isto i tako pomozite jedni drugima ostvariti cilj na Zemlji kojeg Sam vam dao, pomozite jedni drugima da postanete savršeni, jer preostalo je još samo malo vremena do kraja. AMEN

…onda vas naknadna vjerska borba neće plašiti, naći će vas naoružane, i zemaljska nevolja će vas jedva dodirnuti, budući ćete vi onda očekivati Moj dolazak sa sigurnošću, budući će vaša vjera narasti tako snažnom da niti prijetnje niti postupci protiv vas nju neće biti u stanju uzdrmati… Onda ćete biti dobri borci za Mene i Moje ime i sve paklene sile vas neće biti u stanju nadvladati, jer Ja Osobno ću se boriti sa vama i Ja ću vas uistinu dovesti do pobjede.  AMEN

Bertha Dudde, br. 5719, 9 Srpanj 1953

                                                                                                                                                                                       

SNAGA VJERE… ANTIKRIST… PROTUDJELOVANJE…

Snažna protudjelovanja će se morati sprovoditi kada Antikrist započne njegov posljednji rad ograničavanja svih duhovnih stremljenja, kada on vidljivo radi protiv Boga pokušavajući iskorijeniti svako Kršćansko vjerovanje i tako njegovo anti-Kršćansko djelovanje postane jasno očigledno. Onda će sve sile neba i Zemlje morati biti mobilizirane, jer ovo će biti početak najteže borbe koju je Kršćanska zajednica ikada doživjela… Onda će posljednja vjerska borba započeti, koja je početak kraja i koja će se voditi sa okrutnošću i brutalnošću, budući će se sam Sotona podići protiv Boga kako bi Ga srušio i sebe uzvisio do Njegovog prijestolja. Ali onda će sve sluge Božje na Zemlji također biti silno podupirane od strane svijeta svjetla, jer onda marljiv rad treba biti učinjen kako bi se odbile neprijateljske ofanzive, kako bi se proglasio Isus Krist i Njegovo Ime priznalo pred svijetom… Onda će doći kraj tajnovitosti/skrovitosti i biti će otkriveno tko vjeruje u i ljubi Boga, tko je dovoljno snažan da prizna Isusa Krista kao njegova jedinog Gospoda i ne plaši se naređivanja protivne sile… Onda će svaki proglašivač Božanskog učenja ljubavi biti blagoslovljen dvostruko, jer onda će njegov rad biti hitno potreban… on će sa uvjerenjem/sigurnošću proglasiti Boga, Koji bi trebao biti odbačen, on će se boriti namjesto Njega i neće se bojati onih koji mu prijete sa smrću… Takav rad može vršiti jedino netko tko je stekao realizaciju, tko zna o svemu uključujući znakove kraja i koji se prema ne može suzdržati/zadržavati govoriti namjesto Isusa Krista i Njegova djela Spasenja, budući je bio zahvaćen od strane Njegove ljubavi i milosti i osjeća Njegovu aktivnost i budući mu ova osigurava snagu da postigne bilo što, uključujući otvoreno priznavanje njegove vjere, što će rezultirati u najgorčoj zemaljskoj sudbini. On zanemaruje poteškoće budući je postao upućen i više se ne plaši ničega u ovom svijetu… budući je prepoznao pravog Gospodara i također radosno daje njegov život za Njega.

Protudjelovanje zahtjevano od Božjih boraca je ponuditi razjašnjenje gdje postoje sumnje, uvjeriti duše da sebe izruče Isusu Kristu, Koji je Iskupitelj i Spasitelj svake duše i Koji će ih također izbaviti od zemaljske nevolje i ojađenosti/neprilike kada je došao kraj… Njihov rad se sastoji od širenja prepoznate Istine i odvažnom suprotstavljanju klevetnicima i huliteljima, predstavnicima obmanjujućih učenja i svima onima koji su neprijateljski nastrojeni spram Kristova učenja… Njihov se zadatak sastoji od širenja svjetla budući su ljudi zastrti najmračnijom duhovnom noći. I čak tada će i dalje biti ljudi koji su neodlučni na koju se stranu okrenuti, i predstaviti im istinsku Božju prirodu je također dio rada za kraljevstvo Božje jer Čista Istina može i neće podbaciti stvoriti učinak na srce koje žudi za Istinom, i ovo važi za nekolicinu koji su neodlučni, koji će morati biti tretirani posebice ljubazno kako bi prešli u vaš tabor i postali vaši prijatelji umjesto vaši neprijatelji… Oružja korištena od strane Antikrista u posljednoj vjerskoj borbi će biti lišena sve ljubavi, međutim, vi, također, se trebate gorljivo boriti, ali sa oružjem ljubavi… vi im trebate pokušati pružiti to što vi sami posjedujete, što ste primili od Boga… Njegovu Riječ, koja će afektirati svakoga sukladno Njegovoj volji. Svatko tko uistinu žudi za svjetlom će postati prosvjetljen, i svatko tko posjeduje svjetlo će također znati kako se ponašati u danima kada Božji neprijatelj bjesni i pokušava ščepati sve duše za sebe. Borba će doista biti jako nepoštena, jer vi ćete biti samo malo stado ali vaši neprijatelji će biti velike gomile… Ipak vi ćete uistinu imati više snage, jer vi ju primate od Boga direktno, i ova snaga može poraziti vaše najgore neprijatelje. Sa vašom snažnom vjerom vi ćete također biti sposobni pružiti neprijatelju dokaz o Meni i Mojoj moći … i na taj način možete uništiti vješto smišljenje planove Božjeg neprijatelja, jer snaga vjere očigledno svjedoči o Bogu, snaga vjere i dalje može poraziti vaše neprijatelje prije kraja tako da će oni dobrovoljno dopustiti sebi da postanu vaši zarobljenici. Oni mogu preći u vaš tabor i biti zauvijek spašeni. AMEN

Bertha Dudde, br. 5143, 3 Lipanj 1951

 

NEPRIJATELJSTVA… DJELOVANJE U TAJNOSTI…

VEĆA AKTIVNOST…

Za sada vam se još suprotstavlja jedino nekolicina ljudi, međutim, doći će vrijeme kada ćete biti napadani od strane mnogih, kada će biti jedino mali broj vas ako se poredi sa mnogo koji će se boriti protiv vas, od kojih će neki sebe također nazivati vjernicima ali koji će vas tretirati sa neprijateljstvom poradi istinske i žive vjere, poradi očiglednih znakova djelovanja duha, što će ih okrenuti protiv vas. Za sada još imate mali krug pristalica koji su dodirnuti Mojom Riječju i razmatraju je u njihovom srcu i priznaju je; međutim, doći će vrijeme kada ćete čak od njih biti razdvojeni, kada će se svatko morati osloniti na sebe i shvatiti kako je okružen neprijateljima koji žele uništiti njegovu vjeru u Mene i Moje učenje. Onda će plodovi činjenice da su oni bili hranjeni od strane Mene Osobno sa Riječju i prihvatili su prehranu sa potpunom vjerom izaći na svjetlo. Jer oni će stajati čvrsto naspram svih izazova svijeta i uvijek će pronaći isto-mišljenike sa kojima oni mogu izmjenjivati ideje i na taj način snažiti njihovu vjeru. Ipak svi vi ćete biti spriječeni da budete otvoreno aktivni, nećete imati mogućnosti javno širiti Moju Riječ. Unatoč tome, Ja ću svakoga osnažiti tko žudi za Mnom i Mojom Riječju… Neprijateljstva spram vas će se alarmantno povećati a ipak će podbaciti uzdrmati vašu unutarnju odlučnost, jer onda će Moj duh također jasno sebe očitovati i Moja Riječ je oživjeti u svakome od vas… Izvanjska neprijateljstva neće biti u stanju učiniti da se iznutra pokolebate budući ću Ja zaštititi svakoga tko Mi želi ostati vjeran. Ja prepoznajem tu volju i uvijek ću mu dati snagu koja mu je potrebna kako bi ostao postojan/istrajan. Prethodno tome, međutim, biti će vrijeme kojeg zasigurno možete dobro iskoristiti za distribuciju Mojeg Evanđelja, i Ja želim skrenuti vašu pažnju na to/njega tako da ga ne propustite neiskorištenoga. Jer vi ćete biti sposobni svugdje govoriti bez straha da vam bude zabranjen pristup; vi ćete također imati talent za govorenje i često se susresti sa mogućnošću kada će vas slušati i kada ćete pronaći razumijevanje, kada vaš vinogradarski rad neće biti uzaludan. Onda vi doista trebate biti vrlo zaposleni i ne odgađati što možete napraviti… vi trebate propovijedati ljubav i skretati pažnju ljudi na kraj… Oni će se prisjetiti mnogo toga jednom kada konačna bitka započne, konačna vjerska borba, i čak ako ste spriječeni širiti Moju Riječ… sjeme koje ste posijali će pustiti korijena i rasti, i onda, tijekom posljednjih dana prije kraja, također dati ploda. I vi ćete nastaviti vašu aktivnost u tajnosti, za blagoslov vas samih i vaših bližnjih ljudskih bića, budući ću Ja blagosloviti sav vaš duhovan rad do kraja ove Zemlje i jednog dana u vječnosti. AMEN

Bertha Dudde, br. 7068, 19 Ožujak 1958

 

KUŠNJA POSLJEDNJIH UČENIKA U VRIJEME ANTIKRISTA…

I još jednom, kao u prošlosti, Moji Vlastiti će biti progonjeni poradi Mojega imena. Za sada ste još slobodni proglasiti Evanđelje, za sada još možete ustati za Mene i Moje ime bez da ste ograničeni… za sada vam se ne suprotstavlja nikakva vlast koja zabranjuje vaše govore i aktivnosti. Ali doći će vrijeme kada više nećete biti u stanju raditi u slobodi, namjesto toga biti ćete jedino sposobni raditi potajno za Mene i Moje kraljevstvo. Otud trebate iskoristiti vrijeme dobro i stoga raditi i biti aktivni sve dok je još dan (Ivan 9:4)… Vi ne znate što znači za vas biti sposoban govoriti sa potpunom slobodom i nemati straha da će vaš rad za Mene biti spriječen. I prema tome vi se trebate boriti sa mačem vašeg jezika, vi trebate ščepati svaku priliku da donesete Moju Riječ i time vječnu Istinu blizu ljudima, i vi također trebate raditi kroz snagu Mojega imena. Vi trebate spomenuti djelo Spasenja Isusa Krista i proglasiti Ga svugdje, jer gdjegod ljudi postoje bez vjere u Božanskog Iskupitelja tamo je pusta zemlja… I vi im trebate donijeti život, vi trebate gorljivo proglasiti Moju Riječ, budući nećete imati puno preostalog vremena da radite tako slobodno među vašim bližnjim ljudskim bićima. Jednom kada se pojavi Antikrist vi, također, Moje sluge, ćete biti lišeni ove slobode, iako vaša aktivnost ne treba prestati vi trebate unatoč tome sprovoditi vaš vinogradarski rad sa najvećim oprezom i mudrošću, što ćete zasigurno biti sposobni napraviti sa Mojom snagom. Ono što vam danas izgleda upitno će sutra postati stvarnost u vrijeme kada on dođe na vlast… Ipak čak tada ću Ja trebati hrabre ispovjedaoce Mojega imena koji se neće plašiti svijeta i njegovih vladara i otvoreno će uzeti odgovornost za njihova djelovanja kada su pozvani na odgovornost. Što se jednom dogodilo Mojim učenicima će se također dogoditi vama, koje Sam odabrao kao Moje posljednje učenike kako bi širili Moje Evanđelje, ali Ja vas također uvjeravam u Moju zaštitu i opet vam kažem ‘ne brinite se unaprijed što ćete govoriti, jer Ja ću postaviti riječi u vaša usta’ (Matej 10:19, 20). I stoga se ne trebate plašiti zemaljske vlasti sve dok Mene Osobno pozivate na vašu stranu, jer onda ću im Ja Osobno odgovoriti i oni neće pronaći nikakvog razloga da poduzmu akciju protiv vas… sve dok vaša misija nije ispunjena, što je u potpunosti odlučeno od strane Mene jedino a ne od strane onih vladajućih sila koje su također podređene Meni i Mojoj volji (Ivan 19:10, 11).

Posljedično, vi ćete također razumjeti kako će rad koji treba biti izvršen za Mene unaprijed doprinijeti spram snaženja vjere ljudi koji su i dalje slabi i da prema tome od strane vas ne može biti učinjeno dovoljno temeljnog rada, tako da će ljudi onda izdržati pritiske Antikrista, koji ih doista želi spriječiti od njihova duhovnog stremljenja ali to neće nikada postići sa onima koji su već pronašli živu vjeru u Mene. Jer oni će formirati zid naspram kojeg će se on boriti uzalud, kojeg će biti nesposobni rasklimati/poljuljati. Ali on će imati lagan posao sa onima koji samo ispovijedaju konvencionalnu vjeru, koju će oni odbaciti bez borbe napomol brutalnih mjera Mojega neprijatelja. Jer ovi ljudi su slabi i također bez vjere… Oni ne znaju o snazi Mojega imena, o snazi žive vjere i o snazi i moći Boga Koji je Gospodar nad životom i smrti… Međutim, sve dok imate mogućnost slobodnog govora i slobodne aktivnosti vi trebate proglašavati Mene i Moju ljubav i moć bližnjim ljudskim bićima, vi im trebate propovijedati Moje učenje ljubavi i obavijestiti ih o nadolazećem vremenu tijekom kojega oni jedino mogu preživjeti u dubokoj vjeri u Mene u Isusu Kristu; koja će rezultirati u pobjedi za sve one koji lojalno stoje pored Mene i također otvoreno ispovijedaju Mene i Moje ime pred svijetom kada je ovo priznanje od njih zahtjevano. Ali vi ih također trebate upozoriti na blizak kraj tako da će oni znati kako je bezvrijedno podleći pritisku neprijatelja, zahtjevima protivnika, poradi materijalnih vlasništava… Jer nitko ne može uživati u njegovim navodnim vlasništvima dugo vrijeme budući će Antikristovo vrijeme biti ograničeno i prema tome također ono njegovih sljedbenika, budući ću poradi Mojih odabranih Ja skratiti dane i privesti njegovu aktivnost kraju (Matej 24:22)…

I prema tome vi, koji Mi gorljivo služite u ovim posljednjim danima, više ne možete izgubiti ništa nego jedino dobiti neopisivo puno, jer ako ste progonjeni poradi Mojega imena vi, kao Moji istinski učenici, ćete unatoč tome spasiti duše koje prebjegnu u vaš logor, i sudbina svih vas će doista biti više veličanstvena nego što vam to ikada može biti ponuđeno na zemaljski način od strane onih koji vas pokušavaju prisiliti da Me iznevjerite… Jer Ja Osobno Sam sa svakime tko se bori za Mene, i Ja ću vas doista voditi do pobjede. AMEN

Bertha Dudde, br. 5528, 8 Studeni 1952

PROGANJANJE SLJEDBENIKA POSLJEDNJIH DANA…

Baš kao i Moji prvi sljedbenici vi ćete biti grubo napadani kada dođe vrijeme da će ljudi morati odlučiti za ili protiv Mene. Onda će svatko tko je za Mene, tko brani Mene i Moje ime ispred svijeta/ljudi (Matej 10:32, 33), biti tretiran sa neprijateljstvom i vama će trebati jako puno snage kako bi bili sposobni oduprijeti se njihovim zahtjevima da Me se odreknete i poreknete sve što ste do tada podržavali. Isto, vi se nećete bojati, jer baš poput Mojih sljedbenika vi ćete, prožeti/ispunjeni Mojim duhom, rado priznati/javno ispovijedati tko je vaš Gospod, i vi ćete uvijek htjeti ostati lojalni Meni, a pošto vi znate Moju moć i snagu vi se nećete bojati onih koji će zasigurno biti u stanju ubiti vaše tijelo ali nisu sposobni ubiti vašu dušu (Matej 10:28). I Ja ću vas blagosloviti zbog toga što podupirete Moje ime, zbog toga što priznajete vašim bližnjim ljudskim bićima kako je On jedini vaša snaga. Iako ćete biti proganjani baš kao Moji prvi sljedbenici vi se nećete osjećati toliko uznemireni/ražalošćeni svime što vam neprijatelj duša želi nanijeti… to će se odbiti od vas budući ste vi zaštićeni štitom vjere. I baš poput Mojih prvih sljedbenika vi ćete čak onda za Mene pridobiti ljude, koji su do vjere vođeni vašim primjerom i koji prepoznaju u Mojem imenu snagu Kojoj sebe sa povjerenjem predaju… I oni će, također, primiti nagradu koju sam obećao svima koji vjeruju u Mene… oni će, također, požnjeti vječni život i biti primljeni u kraljevstvo svjetla (Matej 20:1-16). Ali jedino oni će me Me otvoreno priznati/ispovijedati, koji su Me pronašli, koji su postali prosvjetljeni putem Moje Riječi, koji su postigli živu vjeru kroz ljubav i također su potpuno uvjereni da ću ih Ja izbaviti iz sve nevolje tijela i duše…

Ipak, svatko tko nije postigao ovu živu vjeru prije vjerske borbe će ju lako napustiti; on će biti primamljen od strane svijeta i ne-razmišljajući će odbaciti što bi trebalo biti njegovo najveće vlasništvo na ovoj Zemlji… on će odbaciti Mene budući Me nikad nije pravo prepoznao. Ali vi, Moji sljedbenici posljednjih dana, vi ćete stajati čvrsto/nepokolebljivo, a snaga da to napravite će vam biti dana u izobilju, jer vaša volja da Mi ostanete vjerni također osigurava Moju pomoć i Moj neograničeni dotok snage. Vi jedino možete izgubiti vaš zemaljski život ali čak i on neće dokončati dok to ne bude Moja volja (Matej 10:30); ali onda ćete ga zamijeniti sa veličanstvenim životom u duhovnom kraljevstvu. No vi Me nećete ponovno ostaviti bez obzira koliko vam toga bude obećano od strane onog koji će vam zaista dati zemaljsko bogatstvo ali ne vječno blaženstvo… Vi ćete se sigurno još morati boriti na ovoj Zemlji ipak pobjeda vam je osigurana, jer vi ćete se boriti sa Mnom i za Mene, vi ćete se raspravljati/svađati za Moje ime i Moje učenje, vi ćete se raspravljati/svađati za Istinu, za svjetlo, za vašu sreću. AMEN

Bertha Dudde, br. 1567, 14 Kolovoz 1940

 

PRIZNATI ISUSA KRISTA PRED SVIJETOM… BOŽANSKA ZAŠTITA…

Tkogod izjavi njegovu vjeru u Isusa Krista stavlja svoj život u Božje ruke, čak ako mu svijet i njegova sila doista prijete sa najgorčom bitkom, budući samo izgovaranje Božanskog imena zrači snagu. Spasiteljeva ljubav blagoslivlja sve koji Mu sebe predaju, to jest, koji vjeruju u Njega i vrše Njegove zapovijedi. Isusov život služi jedino nekolicini ljudi kao vodeći princip njihova života. Međutim, svatko tko pokušava slijediti Gospoda u svim stvarima će uskoro postati prosvjetljen i neće željeti odbaciti Božanskog Spasitelja i Iskupitelja budući Njegova ljubav sebe izražava tako sveobuhvatno da ona neprestano povećava žudnju ljudskog bića za Ocem Nebeskim. To je poput bez-prestane kiše koja natapa osušenu zemlju sa Njegovom nezamjenjivom/prijeko potrebnom Riječju koja dolazi od gore ka ljudima na Zemlji i zauvijek ih potiče da priznaju Njega, Kojeg svijet želi zanijekati. I ljudsko biće koje tako očigledno osjeća Božju snagu treba poduprijeti tu Riječ, on treba govoriti iskreno i slobodno o svemu što je Gospod Osobno podučavao na Zemlji.

Najprije čovjek treba učiniti sve da bi pripremio ljudsko srce za primanje istine, koja je čovjeku mentalno dostavljena/saopćena odgore. Gospod Osobno kaže, ‘Tkogod Mene prizna pred ljudima, njega ću Ja također priznati pred Mojim Ocem…’ Tako je Krist dao ljudima obavezu da brane Njegovo ime tako da svatko tko to čini može isto tako primiti Božansku zaštitu kada on zatraži pomoć od Oca Nebeskog. Tkogod podrži Božansko Ime će biti uključen u borbu protiv Njega, i svijet će od ljudi pokušati otkloniti svako pamćenje na Njegovu aktivnost na Zemlji. Ljudima će se prijetiti sa grubim kaznama koje su naumljene potkopati vjeru u Isusa Krista kao Spasitelja svijeta… I ljudsko biće će se morati prilično boriti kako bi stajao čvrsto naspram svih sugestija od strane zlo-umnih utjecaja. Jedino će ta osoba biti snažna i dovoljno slobodna govoriti u ime Isusa Krista koja, u iskrenoj molitvi Gospodu, saopćava njegovu nevolju/patnju i brigu i traži zaštitu i snagu. Budući Gospod ovo podaruje svim Njegovim braniteljima kada Ga oni ispovijedaju ljudima kao Božanskog Gospoda i Iskupitelja.

Ovdje će Božanska moć osigurati vidljivi dokaz kako je snažnija od svjetovne sile, ona će štititi svako zemaljsko dijete bez obzira kako ono prizna Gospoda i Spasitelja. Posljedično tome ljudsko biće ne treba brinuti kako će biti ozlijeđen od strane svjetovne sile ako je pobornik istinskog Kršćanstva. Isus Krist ne može nikada biti izbrisan/iskorijenjen iz svijeta mržnje i okrutnosti čak kada je borba vođena otvoreno. Svatko tko ljubi njegov zemaljski život će otkriti kako njegovo srce tjeskobno udara i služit će zakonu svjetovne moći i tako izdati njegovog Gospoda i Spasitelja poradi svjetovnog uspjeha. Međutim, svatko tko se ne boji smrti će otvoreno ispovijedati ime Njega, Koji je iskupio svijet od njegovih grijeha. A svjetovna sila želi da on za to da pokoru… Ali Otac na nebu štiti zemaljsko dijete sa Njegovim rukama i neprijatelju se sada čini kao da se nadljudske sile bore protiv njega, i sa bez-pogrešnom spokojnošću unatoč prijetnji on prepoznaje snagu Božanske Riječi i ljubavnu brigu nebeskog Oca Koji štiti Njegove Vlastite ako Ga priznaju pred svijetom.  AMEN

Bertha Dudde, br. 6619, 11 Kolovoz 1956

 

OPRAVDANJE PRED SUDIŠTEM… JAVNO POSVJEDOČENJE…

(Matej 10:32, 33)

Iskoračite, Moje sluge, kada se to tiče branjenja Mene i Mojega učenja, jer biti ćete uvaljeni u situacije kada Me javno trebate priznati. Okolnosti koje okružuju djelo Spasenja će biti sve više i više javno raspravljane… Život čovjeka Isusa i Njegova zemaljska sudbina, Njegov ponižavajući kraj, će zasigurno biti smatrani mogućima, ali Božanska misija ovog ljudskog bića neće nikada biti priznata, i prema tome vjera u Njega kao Iskupitelja čovječanstva će biti odbačena i ismijana u svakom pogledu kako bi se uspostavilo strogo pridržavanje činjenica i ne-religiozan način razmišljanja u ljudima. I to je vrijeme kada morate stupiti naprijed… I svatko prožet Mojim duhom se neće moći suzdržati nego će se postaviti/istupiti namjesto Mene i Mojeg imena, budući će mu njegovo unutarnje uvjerenje dati govoriti i gorljivo suzbijati/parirati i također pokušati uvjeriti njegova bližnja ljudska bića. Otud Ja pripremam prikladne instrumente za Sebe, otud im Ja dostavljam Istinu i sa Njom također moć percepcije, jer onda će postati nužno da oni stupe naprijed sa njihovim znanjem kako bi se borili protiv protivnika sa mačem njihovih usta. Gdjegod je Isus Krist degradiran/ponižen, gdjegod se sumnja u Njegovu misiju i ova je sumnja otvoreno izrečena, vi, Moji predstavnici na Zemlji, trebate prepoznati i ostvariti vaš zadatak… Vi ste sposobni to učiniti budući ste obaviješteni o Mojem planu Spasenja, budući su vam svi međuodnosi jasni i budući čvrsto i pouzdano vjerujete u Njega, Koji vas je izbavio iz zarobljeništva… Jedino uvjerljive primjedbe takve kakve ste vi sposobni izreći zbog vašeg znanja mogu ušutkati vaše protivnike ili ih zamisliti… I čak ako ne uspijete u tome da uvjerite te protivnike vi ćete unatoč tome još zadobiti nekoliko ljudi koji su time bili afektirani i započeli razmišljati.

Onda ćete morati odvažno govoriti i bez oklijevanja, jer Ja ću postaviti riječi u vaša usta i očigledna mudrost vaših riječi će zapanjiti one koji još nisu potpuno pod kontrolom Mojega neprijatelja (Matej 10:19, 20). Treba priznati, vaši protivnici će vas prezirati i ismijavati, ipak poradi Mojega imena vi ćete to morati prihvatiti, kao što vam je često bilo predskazano da ćete biti (o)suđeni budući ste Moji predstavnici na Zemlji. Ovo će vrijeme sigurno doći kao što jedan dan slijedi nakon drugoga… Čak ako vam trenutno izgleda kao da broj priznavatelja neprestano raste… to se tiče živog svjedočanstva o Isusu Kristu kojeg Moj neprijatelj (Sotona) želi sve više spriječiti… Njegov utjecaj je takav da će ljudi kombinirati sve… čak religijski život… sa svijetom (Danijel 2:43), da će ga oni sami konačno pretvoriti u nešto svjetovno ali rijetko, ako ikada, će uspostaviti iskreni kontakt sa Mnom, zavisno o tome koliko puno utjecaja je on sposoban izvršiti na pojedinačnu osobu.

Jedino rijetko se istinska, živa Kršćanska vjera može prepoznati, koja se sastoji u tome da ljudi među sobom kultiviraju ljubav, da žive u duhu Mojeg Božanskog učenja Ljubavi, da njihova svaka misao i akcija bude odlučena ljubavlju i time također bude Moja volja. I to je zašto iskaz pred svijetom postaje sve više nužan, budući svi zabrinuto pokušavaju sakriti njihov unutarnji stav ako je dobar, to jest, usmjeren spram Mene, dok kampanje spram Mene i Mojega učenja otvoreno istupaju u prvi plan. Ljudi će uvijek iskreno priznati njihovo odbijanje Moje Riječi i Mene Samoga, ipak zabrinuto pokušati sakriti njihovo hodanje u jedinstvu sa Mnom. I bližnja ljudska bića, kako su još slabi, su nesposobni dobiti snagu koju potrebuju i također trebaju primiti od ljudi koji Me gorljivo priznaju… To je zašto Ja zahtjevam da ćete očigledno stupiti naprijed za Mene i Moje kraljevstvo kada se ta izjava zahtjeva od vas… Jer biti ćete sposobni suprotstaviti se i potkopati utjecaj Mojega neprijatelja time što ćete javno svjedočiti za Mene. Svatko tko Me iskreno prizna pred svijetom će biti to sposoban učiniti poradi njegovog unutarnjeg uvjerenja, i on će biti uspješan sa njegovim bližnjim ljudskim bićima i osnažiti njihovu vjeru…

Ali čim se plašljivo šuti, ni oni slabe vjere neće naći hrabrosti priznati njihovu vjeru (ili ‘dopustiti njihovoj vjeri da uđe/pristup’). Glasno izgovorena izjava će, međutim, osloboditi sva sustezanja/inhibicije i odnijeti strah, jer Ja Osobno ću vam dati snage u izobilju ako želite otvoreno svjedočiti o Meni. I onda ćete se također uvjerljivo suočiti sa onima koji na sudu presjedaju nad vama. Treba priznati, oni će pljuvati otrov i žuč na vas ali će vas to jedva dotaći, jer onda će snaga vjere i snaga Moje Riječi, sa kojom ću Ja Osobno njih adresirati kroz vas, sebe demonstrirati… Oni će biti nesposobni odgovoriti te će vas samo pokušati progoniti sa bespomoćnom srdžbom ali neće biti u stanju ništa postići naspram Moje moći i snage. Ali svatko tko zabrinuto pokušava sakriti njegov stav spram Mene će postajati rastuće slabiji, jer Ja ću biti nesposoban poduprijeti ga sve dok Mene ne prizna. Otud vas Ja ne prestajem opominjati/prekoravati i opet i iznova vas podsjećam na Moje Riječi ‘Tkogod Me prizna pred svijetom, njega ću Ja također priznati pred Mojim Ocem Koji je na nebesima…’ Zapamtite ovo kada dođe vrijeme da ćete morati donijeti ovu odluku, i zapamtite da to neće biti vama na štetu, budući Ja jedini mogu dati i oduzeti, i da vi prema tome najprije trebate uzeti u obzir Moju volju, Moje zahtjeve, prije nego udovoljite zahtjevima zemaljskih sila…. Ako su oni usmjereni protiv Mene i Moga imena… Uvjerljivo podnosite štogod vam prijeti ako želite ostati vjerni Meni, jer Ja mogu i hoću odvratiti sve od vas ako Me otvoreno priznate, i onda će Moja moć i slava sebe ispoljiti… Onda ćete otkriti što je snaga vjere sposobna učiniti. AMEN

Bertha Dudde, br. 5621, 11 Ožujak 1953

 

VJERSKA BORBA… ANTIKRIST… JAVNO PRIZNAVANJE

(Matej 10:28, 32, 33)

Težak će vam test biti nametnut u posljednjim danima pred kraj. Nešto će se dogoditi što nećete vjerovati kako je moguće: svaka će vjera (vjerovanje/vjeroispovijest) biti napadnuta sa rezultatom da će ljudi uzajamno odbacivati jedni druge, da nitko više neće prizna(va)ti njihovo uvjerenje i da će svatko svakome biti neprijatelj. I onda ću Ja zahtjevati od vas, mojih predstavnika na Zemlji, jedno otvoreno priznavanje/ispovijedanje, jer to je vrijeme o kojem stoji pisano: ‘Svakog tko Me prizna pred svijetom, njega ću Ja priznati pred Mojim Ocem…’ (Matej 10:32, 33) Jer ovo priznavanje još može osnažiti mnoge druge, tako da se oni neće (po)sakri(va)ti u strahu od njihovih zemaljskih neprijatelja. To će biti teško vrijeme a ipak, vi ga se ne trebate bojati sve dok sebe mentalno ujedinite sa Mnom, jer onda ću Ja Osobno biti sa vama i voditi vaše korake, vaše riječi i vaše misli. ‘Ne plašite se onih koji mogu ubiti tijelo, ali nisu sposobni ubiti dušu…’ (Matej 10:28) Čim se to tiče vaše vjere vi ćete također znati kako je vrijeme koje Sam proglasio došlo i da konačni kraj nije daleko. Vjerska borba koja tome prethodi je posljednja faza na ovoj Zemlji, i sa istom sigurnošću kako će ova izbiti, tako će, također, doći kraj, za kojim vi, Moje sluge i vjerni sljedbenici na Zemlji, možete jedino čeznuti, pošto će vas izbaviti od svake nevolje. Ipak vrijeme koje tome prethodi se mora zbiti kako bi ljudima osiguralo mogućnost da donesu odluku. Jedino će onda biti donijeta odluka tko pripada Meni a tko pripada Mojem neprijatelju (Sotoni), tko ljubi svijet više od Mene i tko je stoga sebe izručio njemu, jer on je onaj koji će Me zanijekati, i najbesramnije akcije protiv Mojih Vlastitih svjedoče o aktivnosti Mojeg neprijatelja, koji će sebe utjeloviti u Antikristu i započeti djelovanje protiv Mojih vlastitih i tako protiv Mene Osobno. Vaša snaga, međutim, vaša smjela uvjerenost i vaša volja da ljubite će se povećati, i Ja ću vas poduprijeti tako očigledno da ćete Me vi prepoznati i ispovijedati Moje ime ispred svijeta sve glasnije. Ipak ‘poradi Mojih nekoliko odabranih Ja ću skratiti dane…’ (Matej 24:22) kraj će doći vrlo brzo, jer Ja Osobno ću doći pomoći Mojim Vlastitima i odnijet ću ih (1 Solunjanima 4:17), tako da će oni biti pošteđeni od djela uništenja Zemlje, tako da će pronaći mir nakon ovog teškog vremena iskušavanja. Ipak svi drugi će susresti Sud, jer on će se zbiti baš kao što je proglašeno u Riječi i Svetom Pismu.

AMEN

 Bertha Dudde, br. 4635, 11 Svibanj 1949

 

VJERSKA BORBA… JAVNO PRIZNAVANJE KRISTA…

‘SKRATIT ĆU DANE…’

Vi ćete još morati izdržati oštru i grubu borbu kada Me morate priznati pred svijetom (Matej 10:32, 33). Od vas će se očekivati da se potpuno odreknete svih zemaljskih vlasništava, bit ćete lišeni imovine i morati činiti vrstu rada koji naizgled nadilazi vaše snage, bit ćete spriječeni činiti što vam je važno, bit ćete proganjani i pod pritiskom bez razloga i nećete naći mira od proganjanja vaših neprijatelja koji su isto tako Moji neprijatelji i time se ne boje osvetničke ruke nad sobom. I čudit ćete se zašto dopuštam sve ovo da se dogodi bez da ih pozovem na odgovornost, ali također ćete biti iznenađeni da niste tako duboko afektirani kako to izgleda svijetu, tako da ćete unatoč tome ostati veseli i radosni i puni sigurnosti i nade da će za vas također doći čas naplate, i da će čak i ova proganjanja dokončati jednog dana. I zbog toga ćete govoriti čak još više uvjereni u Moje ime i priznati/ispovijediti Me pred svijetom. I Ja ću skratiti dane (Matej 24:22) tako da ćete postati blaženi… Uvijek zapamtite Moje obećanje da će proći jedino kratko vrijeme prije nego ćete biti izbavljeni iz ruku vaših mučitelja, prisjetite se da naposlijetku pripadate Mojim odabranima, čija će svaka patnja biti nagrađena poradi njihove lojalnosti; i zapamtite da kroz vašu ispovijed izgubljene duše još moraju biti pridobijene i spašene za Mene i Moje kraljevstvo tik pred uništenje Zemlje.

I poradi tih duša uzmite križ na sebe koji će vas, treba priznati, teško pritiskivati/tlačiti ali će unatoč tome biti podnošljiv budući ću vas Ja također opskrbiti sa izuzetnom snagom. Vjerska borba će biti teška i prema tome vi sebe već unaprijed morate pripremiti tako što ćete snažiti vaše duše sa pravilnom prehranom, time što ćete prihvatiti Moju Riječ i sa Njom snagu sa kojom Sam blagoslovio Moju Riječ. Jer kada prihvatite Moju Riječ vi se sjedinjujete sa Mnom i prema tome morate biti prožeti snagom i tako ćete biti i ostati otporni protiv vaših neprijatelja do kraja… dok Ja ne dođem i izbavim vas iz sve nevolje.  AMEN

Bertha Dudde, br. 7023, 23 Siječanj 1958

RAZLOG ZA TEMELJITO/DUBOKO ZNANJE… VJERSKA BORBA…

Što vas dublje uvedem u Moj vječni plan Spasenja to više vrijedan rad možete ostvariti, jer vi ćete jedino biti u stanju služiti vašim bližnjim ljudskim bićima kao učitelj ako sami posjedujete puno znanja. Ja Sam podučio Moje prve učenike Osobno i također ću naučavati Moje posljednje učenike tako da će biti u stanju ustati za Mene i Moje kraljevstvo kada je to od njih zahtjevano… tako da će onda oni biti sposobni iskoračiti kada se vjera u učenja koja se ne mogu ovjeriti bude morala odbraniti. Jer vrijeme će doći kada će svaka religijska doktrina biti napadnuta; vrijeme će doći kada će rat biti proglašen svoj duhovnosti, kada ni jedan postojeći duhovni pokret neće biti pošteđen od napada i klevetanja. A niti će biti teško za Moje protivnike uništiti temelj, jer mnogi su nagrađeni na pijesku, to jest, njihova učenja se ne mogu oduprijeti proturječjima, ona mogu biti oštro kritizirana, i sami njihovi pristalice će započeti sumnjati i vrlo ih lako napustiti… ukoliko se fanatično ne drže njihove škole mišljenja ali bez da su sposobni podržati ju sa unutarnjim uvjerenjem… I onda će se, također, i protiv Istine boriti i akcija će biti poduzeta protiv onih od vas koji ste bili odabrani i podučeni od strane Mene kao predstavnici Istine koja vam je saopćena od Mene Osobno. Vi ćete također biti uvučeni u ovu borbu ali vašim će protivnicima biti teško oboriti vas budući ćete vi biti sposobni odbraniti Istinu u skladu sa vašom realizacijom i pobiti svaku primjedbu, budući ćete biti sposobni logički potkrijepiti više dublje međuodnose. To je zašto vas Ja uvodim u Moj vječni plan Spasenja i time vam podarujem znanje koje vas ovlaštava boriti se protiv vaših neprijatelja. I onda se trebate boriti mačem vašeg jezika…

Da li sada razumijete zašto vam Ja nastavljam transmitirati informaciju od gore, zašto vam dopuštam steći uvid u duhovno znanje koje nije zanijekano nikome pod uvjetom jedino da on sebe oblikuje tako da može biti prosvjetljen od strane Mojega duha? Ljudsko je razmišljanje doista postalo zbrkano; oni su zapleteni u mrežu zabluda i laži i ne mogu se probiti budući za to učiniti nemaju volje. I baš ova tama će sebe demonstrirati kada oni ozbiljno trebaju izraziti njihov položaj s obzirom na njihovu vjeru, na njihov odnos spram Mene i djela Spasenja. Onda će sve kolapsirati poput kuće od karata, jer neprijatelj će nemilosrdno rastrgati svako pojedinačno učenje na komadiće (u smislu: oštro kritizirati) ili se podrugivati i smijati svemu što je do sada ljudima bilo sveto.

Moji se učenici, međutim, neće bojati, oni će hrabro ući u borbu tako što će davati puna objašnjenja, i to doista sa čvrstim/jakim autoritetom (Matej 7:29), budući onda neće oni biti koji govore, nego ću Ja Osobno govoriti (Matej 10:20). Ali ti Moji istinski borci su morali unatoč tome biti educirani od strane Mene Osobno, oni moraju govoriti sami od sebe i koristiti Njihove vlastite Riječi tako da ne forsiraju ljude na vjerovanje. Ali čak će se iz ranga Mojega neprijatelja njima također pridružiti borci koji su impresionirani njihovim riječima i nesposobni negirati njihovu nepobitnost. I tako će jednog dana doći vrijeme kada ćete biti u stanju koristiti svo vaše znanje, i za to vrijeme vas Ja educiram i opskrbljujem sa učiteljskim materijalom kojeg ne može svatko predočiti a koji… budući potječe od Mene… neće isto tako niti ostati neučinkovit. Jer Ja i dalje želim pomoći mnogim ljudima… Međutim, da li će oni to prihvatiti to je na njihovoj vlastitoj volji, budući Ja zasigurno dozvoljavam da se dogode neobične stvari ali uvijek na način da ih to neće prisiliti vjerovati… Ja ću i dalje izliti mnoge blagoslove ipak oni moraju biti dobrovoljno iskorišteni. AMEN

Bertha Dudde, br. 8925, 3 Veljače 1965

SVEOBUHVATNO ZNANJE… NUŽNOST PONOVNOG OBJAVLJIVANJA ČISTE ISTINE NAPOMOL KRAJA…. 

Primili ste znanje o razlozima za stvaranje duhovnog svijeta, bili ste podučeni u svezi svih događaja… onoliko koliko ste bili sposobni razumjeti ih… što vam je dalo jasnu ideju o otpadništvu duhova… Objasnio Sam vam Moju i vašu temeljnu prirodu koja je, u sebi, ista… Svo znanje vam je bilo dano tako sveobuhvatno da, sa dobrom voljom, vi uistinu možete prepoznati Moju beskonačnu ljubav. Dao Sam vam blistavo svjetlo tako da sada možete živjeti u njegovu zračenju/sjaju, tako da jasno i čisto prepoznate vaše stvarno postojanje, vaš početak i vaš cilj. Svatko tko prigrli ovo znanje, tko ga prihvati sa voljom koja stremi ka Meni, može također biti siguran kako će ostvariti konačni cilj na Zemlji…. Ja vas želim podučiti u svoj jasnosti, znanje koje je nepoznato milijunima ljudi će vama biti lako shvatljivo, budući oni ne žele znati što je otkriveno vama, koji žudite za istinom. Bio Sam u stanju transmitirati ga na Zemlju tako detaljno budući Sam se okoristio posudom koja nije dozvolila da se njezin intelekt umiješa, koja Mi nije pružala ni najmanji otpor, kojoj sam prema tome bio sposoban dodijeliti/prenijeti istinu na najrazumljiviji način, tako da su od strane Mene svi međuodnosi mogli biti objašnjeni i vaša su najvažnija pitanja bila odgovorena… Ovo je nužno tijekom posljednjih dana prije kraja, budući će ljudi još jednom biti obaviješteni o svim procesima koji se tiču Moje vladavine i aktivnosti u cijelom svemiru… budući oni trebaju formirati ispravan koncept o Mojoj prirodi i također napustiti sve zablude koje su, zbog intelektualne misli, opet i iznova bile također sposobne ugmizati u Moja otkrovenja, ako je pri tom Moj duh bio spriječen djelovati. Međutim, Ja znam kako je zabluda opasna, Ja također znam tko sebe želi osloboditi od nje i prema tome Mu opet dostavljam Moju čistu Riječ i dajem mu u skladu sa njegovom žudnjom. Iz tog razloga Ja ću također poslati znanje o njoj gdjegod je ona voljno i sa zahvalnošću prihvaćena… Ja znam kako spriječiti da duhovno znanje, koje je poteklo iz Mene u svoj čistoći, dođe u pogrešne ruke, jer preostalo je još samo kratko vrijeme do kraja i Ja Osobno odlučujem kojom putanjom se duhovno znanje kreće, i Ja ću također uvijek odabrati prikladne radnike koji će ju ostaviti nepromjenjenu i čije sveto poštovanje njih sprječava izvršiti promjene koje nisu Moja volja. To je zašto je Moja neprestana zaštita osigurana vama, Moje sluge na Zemlji, tako da možete neometani ostvariti vaš zadatak širenja Moje Riječi u svoj čistoći, njezina predavanja dalje onima koji žude za njom… Unatoč tome, vi ju ne trebate distribuirati svojevoljno nego se uvijek pobrinuti da ju oni voljno slušaju ili ju ne odbace kada im je ponudite. Jer svijet nije zainteresiran za Čistu Istinu, i ponuditi ju svjetovnim ljudima će donijeti malo uspjeha, premda im je vi također trebate spomenuti, ali će odlučnost da ju se odbije uvijek biti snažnija nego odlučnost da ju se primi…

Svaki čovjek mora donijeti svoju vlastitu odluku, ipak posljedice njegova izbora će se značajno razlikovati… on može podariti ljudima veličanstven život u onostranom ali također voditi do obnovljenog prognanstva. Činjenica da Ja opetovano šaljem Čistu Istinu na Zemlju je čin milosti od ogromnog značenja; to/ona treba biti dokaz Mojeg prisustva za Moje Vlastite, tako da oni neće dvojbiti njezinu istinu nego ju zastupati cijelim srcem/iskreno čak gdje su suočeni sa najgrubim primjedbama… Ja doista znam zašto Sebe moram otkriti još jednom prije kraja, Ja znam da će se utjecaj Mojega neprijatelja nastaviti do kraja i Ja želim od njega zaštititi one ljude koji žele biti Moji Vlastiti… ali to je jedino moguće ako im je potpuna Istina dostavljena. Prema tome, ne budite u strahu ako vas ljudi žele pozvati na odgovornost… Što primate odgore se može sa pravom potvrditi od strane vas, jer onda ćete vi uvijek izjaviti što Ja postavim u vaša usta. Ipak čak onda ćete vi i dalje pobijediti, jer ljudi neće znati kako vam odvratiti. Za sada vi i dalje možete predavati dalje duhovno znanje koje posjedujete bez da ste spriječeni to činiti i to vrijeme morate dobro iskoristiti, jer jednog dana ćete se morati pokloniti vlasti i biti ćete nesposobni govoriti javno kada Moj neprijatelj… Antikrist… dođe na vlast i bori se protiv svega što je duhovne prirode… Do tog vremena vi ćete razasuti mnogo sjemenja koje može pustiti korijena u tišini i Ja ću vam doista dati snagu da ustrajete do kraja.  AMEN

Bertha Dudde, br. 2193, 24 Prosinac 1941

 

NAJOŠTRIJE MJERE… NEUSTRAŠIVO GOVORENJE… SNAŽNA VOLJA…

Potrebni su ne-um-oljivi ljudi da bi se neustrašivo širila Božanska otkrovenja, jer sve što predstavlja duhovni napredak, što ta otkrovenja naumljavaju postići, će rezultirati u najstrožim protumjerama i rat će biti proglašen svom duhovnom stremljenju. Ali dodatno tome, Božanska otkrovenja su tako nevjerojatna ljudima (u smislu: teško im je povjerovati kako sadrže Istinu) sve dok su oni još duhovno neprosvjetljeni. Svaka poruka iz duhovnog kraljevstva potrebuje jedan element vjere kako bi bila prihvaćena bez oklijevanja. Gdje vjera ne postoji, ona će biti odbačena i napori će biti učinjeni da bi se borilo protiv nositelja svjetla, koji jedino žele predati dalje Božansku mudrost… Ljudi će željeti zabraniti distribuciju Istine i u tu svrhu uspostaviti skoro neostvarive zakone. I onda će mlaka osoba popustiti tim zakonima i negirati Bogu njegovu kooperaciju. Božanska ljubav, međutim, želi da Istina bude raširena. Ona hoće voditi ljude spram ovog znanja i iz baš iz tog razloga im otkriva ovo znanje kroz osobu. Ali ova osoba će, također, morati neustrašivo predati dalje informaciju koju je čuo kroz milost Božju i Njegov duh. Jer čim se on smatra dostojnim primanja ove izvanredne milosti njegov uzlazni put postaje lakši ali on također ima zadatak ukazivanja njegovim bližnjim ljudskim bićima staze koja vodi nagore, to jest, činjenja Božanske milosti jednako dostupne njima. Zbog toga, on mora govoriti i pokušati predati dalje što je primio kroz duhovno posredovanje. A to treba hrabrosti s obzirom na svjetovni autoritet/vlast, premda proglašivači Božanske Riječi trebaju priznati svaku zemaljsku vlast (Rimljanima 13:1-7) pod uvjetom da se ona otvoreno ne protivi Božanskim zapovijedima.

Svatko tko pokuša živjeti sukladno ovim zapovijedima će također prepoznati koje svjetovne mjere su opravdane ili ne… i on će znati koje zakone on mora najprije slijediti (= Božanske ili ljudske). Proglašavanje Božanskih otkrovenja ovim ljudima neće biti neuspješno… Ona će biti prihvaćena zbog postojeće vjere u Boga ljubavi i milosrđa, mudrosti i svemoći. Ali gdje vjera uopće ne postoji, proglašivač Riječi će se morati boriti sa mačem njegova jezika i ne smije se plašiti ako mu je rečeno da prestane govoriti. On je potreban kao posrednik između Boga i ljudi, i on mora vjerno obavljati ovu poziciju kao posrednik… On mora neumorno predavati dalje Riječ koju prima i spomenuti sve što mu je otkriveno. Jer suštinski je važno da se čovječanstvo probudi iz njegova drijemeža i da mu je dana informacija o Božjem očiglednom djelovanju koje je utemeljeno na Njegovoj ljubavi za ljude koji su blizu njihovom duhovnom krahu/porazu/uništenju. Ovi su ljudi koje On želi spasiti i izvesti iz tame na svjetlo… On im nudi Svoju milost i ostavlja na njima da se njome okoriste… I ovaj dar milosti treba neustrašivo biti spomenut budući je to Božja volja.  AMEN

Bertha Dudde, br. 5131, 14 Svibanj 1951

STUPOVI CRKVE…VINOGRADARSKI RAD…

RADNICI – INSTRUMENTI…

Privukao Sam vas blizu k Sebi zbog čiste Ljubavi… Ja Sam znao još od vječnosti tko je odustao od njegova protivljenja Meni i koga stoga mogu iskoristiti da Mi služi kao instrument u posljednjim danima pred Kraj. Za sada još ne znate čas Kraja, Ja i dalje rasprostirem veo preko zbivanja konačnih stvari na ovoj Zemlji. Ipak vi, Moji odani sljedbenici, trebate (ćete) biti obaviješteni o Mojem planu Spasenja; Ja ću vam također reći i vrijeme ako je to nužno, tako da iskoristite znanje za dobrobit vaših bližnjih ljudskih bića bez da ih obavijestite o njemu, budući bi im znanje o danu i času prouzročilo štetu, i time Ja mogu jedino obavijestiti Moje najpovjerljivije i najodanije radnike i jedino na način koji neće ograničiti njihovu vjeru i volju. To je zašto Ja prokušavam srca Mojih slugu unaprijed, ali im Ja također dajem snagu da prođu svako prokušavanje, i time će se nekolicina pojaviti koji će, na Kraju, Meni biti od velike koristi i također će to biti sposobni napraviti. Ja poznajem vaša srca, Ja znam vašu volju i Ja Osobno dolazim da vam donesem ono što žudite… svjetlo i snagu. I time vi ćete postati snažni stupovi Moje Crkve na Zemlji koju ni jedna zemaljska i duhovna sila neće biti sposobna porušiti budući ćete se vi čvrsto oduprijeti onima koji žele napasti njezine temelje. Ja ću potrebovati jako-voljne i čvrsto-vjerne ljude na Kraju ove Zemlje…

I Ja poznajem takve ljude svugdje i pripremam ih za konačnu borbu koja će se boriti protiv Mene i svega duhovne prirode. Međutim, priprema će se odviti kroz njihovo upoznavanje sa Mojim vječnim planom Spasenja (Knjižice br. 15, 39 & 40), kako bi im po prvi puta objasnio Moju vladavinu i aktivnost baš kao i sve događaje i tako osnažio njihovu vjeru u Mene, što će im kasnije omogućiti da rade marljivo i uspješno u Mojem vinogradu. Kao dodatak Ja ću im prenijeti svjetlo i snagu, tj. opsežno znanje koje će pobliže odrediti njihov učiteljski rad i također im dati snagu i unutarnje uvjerenje da prevladaju protiv svih neprijateljstava od strane tame. Ja ću podučiti Moju vojsku snažnih boraca za Sebe, ali koju ću Ja također podupirati i pripomagati dok ona nije kompletno ispunila svoj zadatak… dok nije zadobila pobjedu nad neprijateljem u posljednjoj borbi na ovoj Zemlji. Ja vas poznajem i vašu volju i blagoslivljam vas što ste sebe podredili Meni, Ja vas zaposjedam i više vas nikada neću pustiti…. Ja vas potrebujem tijekom ovih posljednjih dana budući želim izvršiti utjecaj na vaša bližnja ljudska bića kroz vas, koja ću vam poslati tako da možete sprovoditi vaš vinogradarski rad na njima… I budući vas potrebujem Ja ću se također pobrinuti o vama sve dok niste ispunili vašu misiju, sve dok Kraj nije došao, koji je neizbježan za sve vas. Ja želim izliti Mojeg Duha na sve vas tako da shvatite u kojem vremenu živite i Moj Duh će vam obznaniti kada će doći Dan koji je proglašen u Riječi i Pismu. AMEN

Bertha Dudde, br. 4061, 11 Lipanj 1947

RAD BOŽJIH SLUGU PO PITANJU FORMALNIH VJERNIKA…

KRISTOVA CRKVA…

Vaš je osobit zadatak izvršiti utjecaj na mnoge vjernike koji se osjećaju pripojeni crkvi a ipak se ne mogu smatrati kako pripadaju Mojoj Crkvi, jer oni više ne stoje na temelju vjere. Oni su izgradili njihovu crkvu na pijesku, koji će se urušiti pod njihovim stopalima ako će njihova vjera biti prokušavana. Oni sebe smatraju pobožnima i također ispovijedaju sa njihovim usnama što im crkva kaže da vjeruju. Unatoč tome, oni nisu duboko uvjereni u ijednu religijsku doktrinu, oni bi bili nesposobni kompletno se složiti sa ijednom ako bi morali ozbiljno o njoj formirati mišljenje. I ova konvencionalna vjera, koja je bila jedino usvojena i neće biti odbačena poradi izvanjskog svijeta je skoro gora od nevjere, jer jednoj nevjernoj osobi se mogu priskrbiti objašnjenja u obliku rasprava, čak prepirki, dok raniji nudi malo mogućnosti da ga se obavijesti budući će on opet jedino sve ispovijedati sa njegovim usnama a ipak je daleko udaljen od toga da postane uvjereni predstavnik onoga što priznaje sa svojim usnama. I on će pripadati onima koji otpadnu kada je odluka vjere zahtjevana od njega. Jer jedino onda će on dati njegovo mišljenje u svezi spornih pitanja i, kako nema nikakvog znanja i posljedično nikakvog shvaćanja značenja i vrijednosti istinske vjere, on će totalno glupavo (neupućeno) odbaciti ono što je najvrjednije, vjeru u Mene kao Stvoritelja neba i Zemlje, vjeru u Isusa Krista kao Iskupitelja svijeta i vjeru u nastavak života nakon smrti, koja bi ga motivirala da živi jedan prikladno odgovoran život na Zemlji, što Mi on duguje kao Ocu i Sucu od vječnosti. Ali oni neće naći milosrđa u Mojim očima, jer mnogo puta im je bila ponuđena prilika da prodru u religijske istine i da steknu živuću vjeru, ipak oni ne prihvaćaju nikakve poduke i niti oni otvoreno izjavljuju njihove protivne točke gledišta nego jedino uvijek ostavljaju njihova bližnja ljudska bića pod utiskom da oni pripadaju Crkvi koju sam Ja utemeljio na Zemlji kao ljudsko biće. Ja Sam sažeto opisao vjernu kongregaciju sa riječju ‘Moja Crkva’ i uvijek ću jedino smatrati za one ljude kako pripadaju Mojoj Crkvi koji imaju živu vjeru, jer Moja Crkva nije svjetovna organizacija, ona ne može biti izvanjski prepoznata već je ništa doli sjedinjenje vjernih ljudi na Zemlji, to je Moja kongregacija koja je, premda je mala, Meni izuzetno draga. Formalni vjernici, međutim, stoje izvan kruga Mojeg pritoka Ljubavi, unatoč tome, oni se mogu pridružiti Mojoj kongregaciji u svako vrijeme kada je ono što oni vjeruju za sebe da jesu postala stvarnost, kada oni posjeduju živu vjeru i vrlo su sretni posjedovati je. A znak žive vjere je činjenica da oni rado govore o Božanskim stvarima, da oni traže i entuzijastično drže duhovne razgovore i da oni osiguravaju razjašnjenje gdje su njihova bližnja ljudska bića i dalje u mraku. Jer jednom kada netko pripada Mojoj Crkvi on će također cijeniti Moja blaga, on će znati u svezi značenja vremena i nadolazećeg Kraja. On će ostati odan Mojoj Crkvi jer na Zemlji nije preostalo ništa što bi za njega bilo poželjno. Živa vjera je za njega otvorila ovo znanje, i on zna alarmantne posljedice konvencionalne vjere, dušine sudbine u onostranom, naknadno on će učiniti štogod je potrebno da privuče pažnju ljudi na opasnost u kojoj se nalaze; on će ih pokušati nagnati razumjeti tako da će oni i dalje biti sposobni steći živu vjeru u posljednji čas. Ali da li je to uspješno to sasvim zavisi o volji ljudskog bića, sloboda koje neće biti ograničena ako će duši biti moguće uspeti se. A ipak vaš je zadatak izvršiti utjecaj na formalne vjernike koliko god je to moguće budući oni jesu, naposljetku, u velikoj opasnosti i prema tome su u potrebi za pomoći budući im nedostaje shvaćanja, i gdjegod je pomoć potrebna ona će biti dana, tako da nitko ne može reći da su ga blagoslovi Božanskog milosrđa mimoišli… Ja želim pomoći svim ljudima, ali da li je Moja pomoć prihvaćena to je odlučeno od strane samih ljudi, i Ja im dozvoljavam zadržati njihovu slobodu. AMEN

Bertha Dudde, br. 4395, 4 Kolovoz 1948

RAZLIČITE ŠKOLE RAZMIŠLJANJA…

KRISTOVO UČENJE…

Apsolutna Istina ne može biti reprezentirana od strane nijedne škole razmišljanja sve dok ona ne može pokazati kako je izvor njezine dogme utemeljen na Riječi odgore, premda se ne može sve što je podučavano od strane svakog duhovnog pokreta nazvati pogreškom/zabludom. Njihovi sljedbenici će uvijek biti iskreni ljudi ako oni napuste crkvene organizacije i okrenu se takvoj školi razmišljanja. I prema tome njima je opetovano ponuđena prilika da se približe Istini, jer jednom kada su Je prepoznali kao takvu oni će se nje držati i otud će biti više vjerni sljedbenici duhovnih grupa nego sljedbenici crkve koja je službeno raspoznavana kao Moja institucija, ali koji su većim dijelom samo pristalice ili formalni vjernici, i nikada ne žude dublje zaći u vječnu Istinu, u Moje učenje Ljubavi, koje Ja opisujem kao srž crkve utemeljene od strane Mene. Jedino Riječ odgore je Čista Istina i ova je Riječ bila primljena i raširena od strane Isusa na Zemlji, posljedično Njegovo je jedino istinsko učenje i ostati će to za cijelu vječnost. Otud čovjek koji propovijeda Kristovo učenje jeste Moj predstavnik na Zemlji i on će biti sposoban obavijestiti svaku školu razmišljanja do kojeg opsega oni imaju Istinu a koja su razmišljanja obmanjujuća. Međutim, tijekom posljednjih dana stvarni zagovornici Mojeg učenja sebe ne trebaju zaokupljati sa drugim vjeroispovijestima ili religijskim grupama budući će se svjetovne vlasti boriti protiv svih njih i one će, također, izgubiti njihove pristalice sa sigurnošću. Moje sluge trebaju samo sakupljati dezertere i pokušati ih pridobiti za Mene i Moje kraljevstvo; oni trebaju priopćiti njima Čistu Istinu i iskoristiti svaku priliku da prosvjetle obmanute ljude… I Ja ću im osigurati mogućnost da to naprave, Ja ću ih poslati onima koji još mogu biti pridobiveni, koji su i dalje neodlučni i jedino trebaju Istinu kako bi se zaputili ispravnom stazom. Istina govori za sebe i nitko ju neće biti sposoban potkopati, ali gdje su se obmanjujuća učenja pojavila može se uvijek očekivati da ljudi odu kada su suočeni sa nevoljom, koju oni mogu izbjeći kroz revnost vjere. Budući će u posljednjim danima veliku nevolju/patnju trpjeti jedino oni vjernici koji žele ostati vjerni Meni i biti će stoga tretirani sa neprijateljstvom od strane svijeta. Svijet će zahtjevati potpuno odbacivanje vjere u Boga i Stvoritelja od vječnosti koji rukovodi sudbinom svakog ljudskog bića, i nevolja svakoga tko odbaci njegovu vjeru će biti riješena. Ljudi koji izdrže će morati patiti na izvanredne načine. Ali svatko tko ima istinsku vjeru, koji živi unutar Istine koju je on primio od Mene Osobno, će također ostati vjeran Meni budući će on znati kako takva nevolja neće trajati vječno i onda će zamijeniti radosno stanje blaženstva. On će znati kako Zemlja doživljava svoj kraj a isto tako i ljudi koji odustaju od njihove vjere poradi ovozemaljskosti. Istina primljena od strane Mene im je dala znanje o stvarima koje će doći (Ivan 16:13) i ovo znanje će im dati znanje da ustraju do Kraja. Jedino Istina daje snagu, jedino osoba koja živi unutar Istine će izdržati, i iz ovog razloga je toliko hitno nužno priopćiti/pružiti Istinu ljudima budući će im to/ova jedino omogućiti razumjeti sve što će se dogoditi. Svatko tko ne zna apsolutnu Istinu će postati nesiguran, on će sve dvojbiti i pretpostaviti svijet i njegova zadovoljstva njegovu dvojbenom znanju. Ali Ja želim dati ljudima Čistu Istinu kako bi im pomogao preživjeti konačan Kraj tako što će čvrsto vjerovati u Mene, u Moju mudrost i Ljubav koja želi pripremiti raj za Moje Vlastite nakon uništenja ove Zemlje… Svatko podučen po Mojoj Riječi o vječnom planu Spasenja će razumjeti sve, uvijek će svoje oči imati uperene u Mene i on će biti u stanju virnuti u (ili ‘baciti pogled na’) duhovno carstvo i primiti snagu i milost da ustraje do Kraja. AMEN