Preuzimanja

Prognanstvo u materiju

BD 8817, BOŽJE MILOSRĐE ZA SVIJET BEZ DUHA ….

Bertha Dudde, br. 8817, 22 Lipnja 1964

Gdje god Moje oko gleda vidim propast, sa iznimkom rijetkih, koji u Mene vjeruju i čija su osjetila duhovno usmjerena. No većina više nema vjeru u Mene, radi čega je i zemaljski život beskoristan i stoga mora biti prekinut, što sam Ja još od vječnosti predvidio i stoga mogao odrediti […]

By |September 22nd, 2018|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 4292, KRAJ PERIODA OTKUPLJENJA… POSLJEDNJI SUD…

Bertha Dudde, br. 4292, 6 Svibanj 1948
Zemlja će postati gubilište (mjesto egzekucije) za sve ljude koji su Mi daleko… Ja ću izgovoriti Moju presudu prema pravednosti, i jao onima koji budu osuđeni… Zemlja će ih progutati i njihove duše će iznova morati proći put kroz tvorevine Nove Zemlje. Ovo je odlučeno od vječnosti. Jer, zakon […]

By |April 14th, 2018|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 2837, PROGONSTVO DUHOVNOG U NOVOM STVARANJU…

Bertha Dudde, br. 2837, 4 Kolovoz 1943

Stanje potpune ukočenosti sudbina je duhovnoga koje svoju posljednju probu zemaljskog života nije položilo i koje nanovo biva svezano u čvrstu formu, koje dakle razvojni put na Zemlji mora još jednom proživjeti. Božanska Ljubav od tog duhovnog se povlači, tako da ono više nije u dodiru sa zračenjem snage, i […]

By |September 10th, 2017|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 2921, PREOBRAZBA VANJSKE FORME …. NOVI RAZVOJNI PUT…

Bertha Dudde, br. 2921, ¸12 Listopad 1943

Potpuna preobrazba postojeće vanjske forme postala je nužna, budući da duhovno (ili duhovna supstanca, duhovni elementi) u tom obliku više ne može sazrijevati, djelomično zbog slobodne volje forme koja se nalazi u zadnjem stadiju razvoja, djelomično zbog prijevremenog razaranja drugih vanjskih formi za koje je isto tako odgovorna slobodna […]

By |September 2nd, 2017|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 7027, NOVO-UREĐENJE SVEGA STVORENOGA…

Bertha Dudde, br. 7027, 28 Siječanj 1958

Mnogi ljudi stazom Zemlje idu uzalud, jer su im pogledi uvijek usmjereni samo na održavanje i zadovoljavanje njihovog tijela, a nikada ili samo rijetko na Onoga Tko im je to tijelo dao i s Kojim oni trebaju tražiti povezanost tijekom njihovog zemaljskog postojanja.
Ti ljudi su u većini, jer pred […]

By |September 2nd, 2017|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 8130, OBNOVA ZEMLJE…

Bertha Dudde, br. 8130, 2o Ožujak 1962

Obnova Zemlje neizbježna je …. jer sve je ispalo iz Reda, sami ljudi nalaze se u stanju potpunog odsustva Duha, tako da i duhovnim supstancama koje su svezane u djela Stvaranja otežavaju njihov razvoj ka gore, jer ovisnost o materiji često ih navodi na akcije koje predstavljaju prijevremeno razaranje […]

By |September 2nd, 2017|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 3805, NAJNIŽA DUHOVNA TOČKA… KRAJ JEDNOG PERIODA ISKUPLJENJA…

Bertha Dudde, br. 3805, 19 Lipanj 1946

Za vječnost ne treba očekivati duhovni napredak, kada je čovječanstvo doseglo najnižu duhovnu točku, da ono više ne prepoznaje niti priznaje Boga, Jer onda je ono potpuno odvojeno od Boga, i stoga također bez ikakvog priljeva snage, koja jedina osigurava duhovni uspon. Mala udaljenost od Boga može lako biti […]

By |April 25th, 2017|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 8430, NOVO PROGNANSTVO JE NEIZBJEŽNO ZA SLJEDBENIKE NEPRIJATELJA…

Bertha Dudde, br. 8430, 5 Ožujak 1963
Prepune sažaljenja, Moje oči počivaju na degeneriranoj ljudskoj rasi koja je kontrolirana od strane Mojeg neprijatelja (Sotone) i (koja) nije voljna otrgnuti se od njega. Ona mu se dobrovoljno predala/pokorila i na taj način M(en)i negira pravo da djelotvorno interveniram, jer Ja neću postupati (proceed) protivno volji Moga neprijatelja, […]

By |August 3rd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 6828, RAZLOG ZA UNIŠTENJE I NOVO STVARANJE… PAKAO-PROGNANSTVO…

Bertha Dudde, br. 6828, 12 Svibanj 1957
Milostiv sam onome što je palo najniže, i uvjek nanovo mu bacam sidro za spašavanje kako bi se ponovo moglo uzdići, i svaka duša koja se za to drži, biva izvučena, jer time ona dokazuje svoju volju za bijeg iz ponora tako da i može biti pomilovana od strane […]

By |August 3rd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 6638, KONCEPT ‘PAKLA’… OBNOVLJENO PROGNANSTVO… BOŽJA BESKONAČNA LJUBAV…

Bertha Dudde, br. 6638, 7 Rujan 1956
Čak i naj-izopačenija/iskvarenija živa kreacija je dijete Moje ljubavi. Stoga ona također ima Moju neumanjenu brigu da se jednog dana vrati k Meni, čak iako će morati putovati daleko duži put sa ciljem da bi sebe uskladila sa Mnom i Mojom temeljnom prirodom. Ali Ja joj neću dopustiti da […]

By |August 3rd, 2015|Objave kronološki|Comments Off