Bertha Dudde, br. 8892, 10 Prosinac 1964

Svi oni koji rade za Mene su pod Mojom (o)sigur(a)nom zaštitom, ipak rad se mora neprestano vršiti budući vi ne možete raditi slobodno još puno duže vremena. Vaš se zadatak sastoji u obavještavanju vaših bližnjih ljudskih bića o daru milosti koji je na raspolaganju onih koji se njime žele okoristiti (= koji žele iskoristi njegove blagodati)… koji se osjećaju afektirani od strane Moje Riječi i žele također biti adresirani od strane Mene. Ja im ne mogu perceptibilno govoriti budući ljudi nisu pripremljeni za primanje Moje Riječi. Ali Ja im mogu govoriti kroz vas i osigurati im razjašnjenje u svezi svrhe njihova zemaljskog života. To je gdje vi trebate njima govoriti gdje je to prikladno… ipak kadgod niste dobrodošli otresite prašinu sa vaših stopala i nastavite dalje (Matej 10:14; Marko 6:11). Vi imate samo kratko vrijeme na vašem raspolaganju, kako ćete uskoro biti spriječeni i jedino biti sposobni raditi u samoći/povučenosti, ipak svaki čovjek koji je iskoristio dar milosti unaprijed će također znati da je on zaštićen od strane Mene i spokojno će podnijeti vrijeme koje dolazi. Ali vi, Moje sluge, možete još steći mnoga duhovna blaga za vas, jer vaša je aktivnost visoko cijenjena budući se ona tiče, naposlijetku, iskupljenja zalutalih/zabludjelih duša koje vi trebate spasiti od sudbine obnovljenog prognanstva (u materiju). Iz tog razloga vi također trebate znati kako ste vođeni, ništa vam proizvoljno neće pristupiti, sve je predodređeno od strane Mene tako da ćete vi jedino poduzeti akciju u skladu sa Mojom voljom. Jer kraj se približava divovskim koracima… I svih će vas iznenaditi, jer dan kojeg Sam odredio za kraj ove Zemlje će biti ispoštovan. I bez obzira da li ga ljudi žele dvojbiti… bez obzira koliko puno štovanja iskazuju svijetu… oni će se morati odreći svega i jedino će njihovo stanje duše odrediti njihovo buduće stanje. To je zašto ljudi trebaju stremiti unaprijediti njihovo duševno stanje i to potrebuje Moju Riječ koja ih obaviještava o Mojoj volji. Time što će samo prikupiti najmanju odlučnost da žive u skladu sa Mojom voljom oni će također primiti snagu da to i naprave i također ovu crpsti iz Moje Riječi. Onda će njihovo stanje zrelosti već biti osigurano, jer njihova volja koja je naklonjena Meni je uspješno prođen test volje, koji je svrha i cilj zemaljskog postojanja. Zato čim ste vi, Moje sluge, sposobni stimulirati vaša bližnja ljudska bića da uzvjeruju u Mene, čim ih vi možete uvjeriti da prakticiraju nesebičnu ljubav spram bližnjega kako bi ovu vjeru u Mene probudili u život, vi ste u stvari izvršili istinski vinogradarski posao i vaša nagrada u duhovnom kraljevstvu se neće podbaciti materijalizirati…  Ja ću vam i dalje slati duše da prijeđu vašom stazom koje zahtjevaju vaš vinogradarski posao, koje su voljne prihvatiti Riječ koju im Ja nudim kroz vas i koje će također postati sposobne živjeti u skladu sa Njom. I tako vi širite svjetlo koje vas prosvjetljava (‘Vi ste svjetlost svijeta…’; Matej 5:14), koje više nikada opet ne može biti utrnuto (‘… ne može se sakriti grad što leži na gori’; Matej 5:14) i koje će svih vas učiniti beskrajno sretnima ali kojeg ne smijete staviti pod posudu, to jest, tako da ono neće poslužiti svrsi da bude rašireno, zbog čega ga Ja dostavljam Zemlji (Matej 5:15). Svi oni od vas koji ste svoju službu ponudili Meni ste također pozvani da distribuirate Moju Riječ, pa čak ako vas Moj neprijatelj (Sotona) želi spriječiti da to činite…  On nije u stanju parirati Mojoj Riječi čim vi želite raditi ovaj posao… Jer Moja Riječ je svjetlo i zrači svjetlo i on bježi od svjetla budući je ono Moje zračenje… Otud on nikada neće biti sposoban utrnuti svjetlo odgore sve dok ste vi vjerno privrženi/posvećeni Meni. Ali on će na vas vršiti pritisak da činite njegovu volju i onda mu se vi morate odupijeti i uvijek biti svjesni činjenice da želite biti Meni na usluzi/službi, onda će se on povući budući ne može slomiti tu vašu volju. I stoga, Ja ću ljubav-no dohvatiti svakog čovjeka koji Mi želi služiti i voditi ga kroz sve zapreke. Jer on se je otvoreno izjasnio za svoju poziciju i prema tome će također doživjeti Moju očiglednu brigu. Jer vi ste Moji sljedbenici posljednjih dana kroz koje Ja još želim ostvariti učinak sve do samog posljednjeg časa.

AMEN