Bertha Dudde, br. 4449, 3 Listopad 1948

Čas vašeg poziva se sve bliže primiče i iznenadit će čak i vas, premda vi o tome imate znanje. Naizgled je nastupilo stanje zatišja, u kojem  i vaš rad za Moje kraljevstvo može izgledati odgođen, ali prekretnica će doći iznenada, i otvorit će vam se jedan potpuno novi vidokrug (perspektiva), bit ćete lišeni zemaljskog, i duhovno će izbiti u prvi plan, i onda će započeti vaša posljednja, ali iznimno važna misija na ovoj Zemlji. Onda će se također povući svaka zemaljska briga, jer će se za vas sve samo od sebe urediti, i Moje djelovanje na vama će biti tako očigledno, da će nad vas doći mir, koji vam omogućava vršiti svaki duhovni rad. Došlo je vrijeme koje sam vam Ja stalno najavljivao… Zemlja ulazi u posljednju fazu svoga razvoja, i iznenađujuće brzo je stvorena jedna situacija u svijetu koja sve ljude ispunja napetošću… Blago onome tko u tome prepozna kako je blizu Kraj i kako se ispunja sve što je davno prije bilo najavljeno kroz vidjeoce i proroke. Prilazi Kraj. Vi to ne vjerujete, jer se još nalazite usred svijeta, i sve razmatrate jedino na čisto svjetovni, odnosno zemaljsko-materijalni način, a za duhovno nemate nikakav osjećaj. Vi ćete također i predstojeće događaje promatrati jedino čisto svjetovno, i iznova jedino brinuti za tjelesnu dobrobit, ali na to vas Ja uporno upozoravam i opominjem, da još jedino brinete za vašu dušu, jer vi stojite tik pred Krajem… Ja vam moram uvijek iznova ovo tvrditi, jer je vaša vjera slaba, ako vi uopće još vjerujete u Mene i Moju Riječ. Ali, ako vi ne poklonite vjeru Mojoj Riječi odozgo, a ipak sebe smatrate vjernicima, usporedite pisanu Riječ iz Knjige Otaca… i vi tamo nećete naći ništa drugo, nego ono što vam Ja govorim odozgo. Dakle, ako vi to ne želite odbaciti, onda također ne možete poreći Posljednji Sud sa svim prethodećim znakovima… Ali, tko od vas želi znati kada je Kraj… a tko od vas želi držati potpuno nemogućim da je vrijeme došlo već sada? I, ako vas Ja sada upozorim da se vrijeme ispunilo, onda nemojte postaviti nijednu sumnju naspram Moje Riječi, nego vjerujte, da sam to Ja Koji vam ovo govorim, da sam to Ja Koji znam sve, i da je Moj plan određen od vječnosti. Prema tome, sada će se sve i odviti kako je određeno… I doista će uskoro biti upućen poziv vama, Mojim slugama i učenicima vremena Kraja, i sa sobom će donijeti velike promjene… Ali onda se voljno predajte u Moju ruku, koja će vas voditi sigurno i brižno preko svih životnih pogibelji, tako da vi sada ispunite vašu misiju prema Mojoj volji… A Ja ću blagosloviti vas i svaki posao koji vi obavljate za Mene i Moje kraljevstvo.

 

AMEN