Bertha Dudde, br. 8369, 1 Siječanj 1963

Blago onima koji su pronašli put k Meni, koji se u svojim mislima zaokupljaju njihovim Bogom i Stvoriteljem, koji puštaju svoje misli odlutati u kraljevstvo, koje njima doduše nije vidljivo, ali koje je uistinu kraljevstvo koje opstaje za svu vječnost… Blago onima koji su već poduzeli put u njihovu domovinu, koji ne vode samo zemaljski život, nego i duhovni život, i ušli su u vezu sa duhovnim svijetom… Blago onima koji su poduzeli put ka Križu, i zazivaju Mene u Isusu Kristu, i koje stoga Ja također mogu izbaviti od grijeha i smrti… Jer svi ovi ljudi su dobro usmjerili svoju volju, oni su prošli ispit volje, u svrhu čega su na Zemlji. Ali, tek malobrojni su ljudi koji ozbiljno streme u Moje kraljevstvo, i stoga k Meni. Jer, mnogi se puštaju zadovoljiti time da oni na vani vrijede za kršćane, da oni pripadaju nekoj crkvi i ispunjaju zapovijedi… koje ova crkva zahtijeva od njih… Ali, njima nedostaje živa vjera, živo kršćanstvo je njima strano, oni iznutra neće biti jako dotaknuti, te otuda njihove duše ni ne sazrijevaju… A budući da sebe drže kršćanima, oni neće ni nastojati promijeni njihovo mišljenje… I, vrijeme prolazi bez da njihovim dušama donese (je donijelo) zrelost koja im jamči blaženi život u vječnosti… A ovi ljudi moraju biti probuđeni iz njihove duhovne lijenosti, koja uvijek može donijeti jedino patnje i nevolje… Jer, u jednom takvom nesavršenom duhovnom stanju, oni neće moći pobjednički izdržati borbu vjere, koja još leži pred vama ljudima… Oni će potpuno otpasti od vjere, budući im nedostaje snaga da se odupru, koja proizlazi jedino iz žive vjere. Ali, ona (borba) će doći, i bit će vođena sa takvom brutalnošću, da čak i Moji moraju tražiti mnogo snage, žele li odoljeti kada će im Moj protivnik, kroz svoje vazale… kroz ljude koji su mu podložni, svako učenje vjere rastrgati kao laž i zavaravanje, a (ako) oni sami nemaju nikakvu bolju spoznaju koju bi im mogli suprotstaviti… Steći živu vjeru može jedino čovjek koji vodi život Ljubavi, te kroz to može biti ispravno vođen u svojemu razmišljanju, koji stoga također jasno i čisto prepoznaje Istinu, i također ju predstavlja prema onima koji žele poreći i također kod bližnjih uništiti svaku vjeru u Boga. I zato vam Ja već uvijek iznova kroz Moju Riječ približavam Čistu Istinu, i ako ju vi prihvatite, kao rezultat toga što vi ispunjate Moju volju i živite u Ljubavi, onda vas ni borba vjere neće moći odvratiti od vašeg uvjerenja, jer ako ste vi jednom prepoznali Istinu, onda je se također više nećete odreći, vi ćete ju braniti ulažući i svoj život, jer onda vi također znate, koliko je ništavno sve zemaljsko, i da ćete steći daleko više u Mojemu kraljevstvu, nego što vam zemaljsko kraljevstvo ikada može ponuditi. No, formalni kršćani neće moći priskrbiti ovo uvjerenje, i Moj protivnik neće imati veliku muku, da oni u potpunosti napuste njihovu vjeru, budući njima nedostaje ikakva spoznaja, i oni otuda sve vide kao ljudsku petljaniju, budući im je to od strane protivnika tako predstavljeno… Zato samo znanje ni ne koristi, ako najprije Ljubav ne učini znanje živim, i čovjeku dade unutarnje uvjerenje, iz kojeg će on crpiti snagu, i pružiti otpor do Kraja. Ja želim postići samo to, da vi sami poduzmete put k Meni, da se vi misaono zaokupljate sa Mnom i Mojim kraljevstvom koje nije od ovoga svijeta… I, vi možete vjerovati da vas Ja onda više neću ostaviti, i da ću se uvijek iznova uključiti u svijet vaših misli, tako da vi uvijek iznova uspostavljate vezu sa Mnom, koja vam osigurava i pritjecanje snage koja će vam trebati u Posljednjem vremenu. Ako sam Ja samo pronašao ulaz u vaše srce, onda vi niste izgubljeni, jer budući da ste vi također Moj udio, Ja vas se nikada neću odreći (napustiti vas), a vi sami Mi dajete pravo za to da od vas odbijem Mojega protivnika, jer ste vi u slobodnoj volji Mene pronašli, jer se vi ne zatvarate Meni i Mojemu zračenju, nego mu dopuštate djelovati na vas, i zato ste sada postali Moji, i to ćete ostati u svoj vječnosti.

AMEN