Bertha Dudde, br. 4991, 31 Listopad 1950

Kraj dolazi neopozivo, a s njim Posljednji Sud… Jer, u Svojoj mudrosti Ja sam od vječnosti poznavao volju ljudi i njihovoj volji odgovarajuće ponašanje, koje međutim ne pokazuje nikakvo stremljenje naviše. No, Moj Zakon od vječnosti zahtijeva stalni uzlazni razvoj, i ovom Zakonu su prilagođeni svi događaji na Zemlji i u cijelom svemiru. Ako je sada prepoznatljivo stalno griješenje protiv Mojega Zakona, onda to samo od sebe utječe tako da se iznova uspostavi stari red, ali na način da sve Zakonu-protivno, stoga i materijalne tvorevine, koje se ne koriste u skladu s vječnim Redom, nestane (prođe), kako bi se Red opet uspostavio u drugom obliku. Tako će i ljudi, koji su izašli iz Reda, biti stavljeni u stanje koje iznova odgovara Mojemu vječnom Redu, odnosno, duhovno u čovjeku poprimiti izvanjski oblik koji odgovara njegovom stupnju zrelosti; stoga će ono izgubiti postojanje kao čovjek, i opet biti prognano u izvanjsku formu koju je već davno bilo prevladalo… Sada je nesumnjivo izvjesno da čovjek potpuno pogrešno shvaća svrhu svojega postojanja, da on sada uzima u obzir jedino svoj zemaljski život, i sebe više ne podređuje Mojemu izvornom Zakonu od vječnosti, Zakonu Ljubavi. Zemlja, koja treba služiti jedino kao stanica sazrijevanja duhovnog, potpuno promašuje svoju svrhu, i zato više ne može opstati u njenom starom obliku, jer se ona tada kreće potpuno protuzakonito u svemiru, u kojem sve kreacije (tvorevine) imaju svoje od Mene dodijeljeno određenje, i također ga slijede. Jer, Zemlja se sada koristi još jedino za to da se retrogradno (nazadno) razvija, i tako će na neki način njeni stanovnici igrati u rukama Mojega protivnika. Na Zemlji se još jedino poštuje njegova volja, dok Moja volja ostaje nepoštivana ili potpuno zanemarena. Kad bi se ljudi okrenuli, oni bi se potrudili doznati Istinu, i onda bi se okrenuli Meni s molitvom za pomoć (da dođu) naviše, Ja uistinu ne bih uništio Zemlju, nego bih pustio da ljudi iskuse Moju preveliku Ljubav i milosrđe, Ja ne bih dopustio da dođe ni Kraj ni Posljednji Sud, jer dobra volja i najozbiljnije nastojanje k Meni sve mogu postići, čak i dokidanje (obustavljanje) čina koji je od Mene predviđen od vječnih vremena. Ja bih to učinio, i uvijek samo pomogao vama ljudima da postignete cilj. No kod ljudi se više ne može naći ova volja, i zato se Moj Plan od vječnosti mora ostvariti, moraju se ispuniti Moje najave kroz vidjeoce i proroke, koje su predvidjele Kraj, baš zato što su oni također vidjeli kamo ljudi usmjeravaju (kormilare, vode, upravljaju). I samo je Moje preveliko strpljenje još sačuvalo Zemlju od ove sudbine, jer Ja još želim dati priliku za promjenu volje, svima onima čija srca Ja prepoznajem i kojima Ja želim biti milosrdan. No njihov broj je sve manji, i ne više dugo, tada će se moći jasno prepoznati još samo dva tabora, a vojska Mojih će biti tako malena, da se već u tome može prepoznati Kraj, jer još jedino đavoli pokreću svijet, on je potpuno izašao iz svog zakonitog Reda, kao i ljudi na njemu, i to može donijeti još jedino dokončanje onoga što je ljudima vidljivo kao zemaljska tvorevina, kao što moraju biti iskorijenjeni i sami ljudi, koji su zloupotrijebili svoju posljednju stanicu sazrijevanja, i tako iznova sagriješili protiv temeljnog Zakona vječnog Reda, protiv Ljubavi… Ova najava će se neopozivo ispuniti, jer ljudi više neće biti bolje volje, oni neprestano teže nadolje, i također pokušavaju sve Meni-okrenuto povući dolje sa sobom. Ali, Ja to sprječavam, jer Ja puštam da Zemlja iznova nastane, a ljudi na njoj će se opet kretati u Redu, koji od vječnosti jest i ostaje vrhovni Zakon; oni će iznova živjeti u Ljubavi i uistinu biti Moja djeca.

AMEN