Bertha Dudde, br. 7970, 18 Lipanj 1961

KATASTROFE… ANTIKRIST… VJERSKA BORBA… KRAJ…

Ono što će se još dogoditi prije kraja ove Zemlje može jedino uvijek biti najavljeno kao nešto izuzetno teško i tužno za čovječanstvo, jer Božji će glas odjeknuti svugdje, iako na potpuno drugačije načine… Jer gdje su Njegove Riječi Ljubavi zanemarene On će Sebe očitovati više izrazito; biti će patnje i nevolje na svim mjestima, nesreće i katastrofe će se mijenjati sa prirodnim događajima gdje elementi prijete i uništavaju život… I sve ovo je Božje djelovanje ili Njegovo dopuštenje da bi uznemirio ljude i učinio ih svjesnima stvarne svrhe njihovih zemaljskih života. I gdje su ljudi ujedinjeni sa Njime nevolju će biti lakše podnijeti, budući On neće napustiti Njegove Vlastite premda su oni posred ovih događaja i nesposobni izbjeći ogromnu nevolju tijekom posljednjih dana prije kraja.

I svi vi jedino trebate zamjetiti što se događa oko vas i u svijetu, jer ovi su vidljivi znaci upozorenja i uvijek prepoznatljivi vjerniku kao Božja intervencija ili dopuštenje, budući vam je bilo predskazano kako ćete morati otrpjeti tešku nevolju i bijedu prije kraja. Svi znaci koji su bili predskazani za Kraj su prepoznatljivi (Matej 24); ipak vi ljudi ga uvijek želite vidjeti u udaljenoj budućnosti, vi ne želite vjerovati kako je vrijeme Kraja došlo. Ali vama je bilo također rečeno kako će vrijeme biti skraćeno poradi onih koji žele vjerovati i ustrajati (Matej 24:22). I stoga će se sve dogoditi u vrlo brzom slijedu… Nevolja i bijeda, vjerska borba i Antikristova furija… koja/i će izroniti na površinu itekako izrazito, i ovo jedino bi vam Kraj trebalo učiniti vjerojatnim. Jer ljudi koji su porobljeni od strane njega će premašiti jedni druge u opakosti, mržnji, lažima i osvetoljubivosti, žudnja za moći i tiranija će jasno identificirati njegove akcije, i ljudi će ga poduprijeti budući se oni slažu sa njegovom voljom i okrutno prosljeđuju protiv njihovih bližnjih ljudskih bića koja i dalje vjeruju i žele ostati vjerni Bogu.

I ovi će primiti izvanrednu zaštitu i snagu, jer Bog će ostati sa Njegovim Vlastitima i voditi ih kroz sve nevolje i poteškoće. I blažen je onaj koji prepozna vrijeme i sebe povjeri Jedinome, Koji ga može zaštititi u svakoj nevolji… blažen je onaj koji vjeruje… blažen je onaj koji Mu dopusti govoriti mu i neprestano prima snagu od Njega… Jer čak ovo teško vrijeme će dokončati i sudbina onih koji izdrže do Kraja će biti blažena. Prije ili poslije snaga Božjeg protivnika će biti poražena, onda će on i njegovi protivnici biti zavezani (Otkrovenje 20:2, 3) i na Zemlji će opet zavladati mir… Ali ne više na ovoj Zemlji budući je njezin Kraj došao sukladno vječnom zakonu… No ona će izroniti nanovo kroz Božju moć, i ljudi koji izdrže do Kraja će biti premješteni u raj Nove Zemlje (1 Solunjanima 4:16, 17), budući oni vjeruju u njihova Boga i Oca Koji će ih spasiti od krajnje nevolje/patnje i bijede… Jer vrijeme je ispunjeno i kraj dolazi kako je najavljeno u Riječi i Pismu. AMEN

Bertha Dudde, br. 6452, 14 Siječanj 1956

KONAČNA FAZA… VJERSKA BORBA…

Vi ćete uskoro ući u konačnu fazu koja je bila spominjana od početka ovog perioda Spasenja… Kraj ove Zemlje je neminovan i prilično skoro ćete vi zamjetiti znakove koji su uvijek bili proglašavani od strane vidjeoca i proroka. I stoga će se sve dogoditi, budući je Moja Riječ Istina i Ja Osobno Sam govorio kroz usta ovih proroka. Sve što Sam dao dopuštenje predskazati u svezi kraja je samo bilo naumljeno podbosti vas ljude na rad na unapređivanju vaše duše i, otud, uvijek je bilo vremena tijekom perioda Spasenja kada su ljudi bili imali razloga vjerovati kako se kraj približavao… I ovo je zasigurno bilo nužno budući je ljudska pokvarenost/nemoralnost pružila razlog za vjerovanje u jednu intervenciju s Moje strane i, opet i iznova, nekolicina bi poduzeli njihov psihološki rad više revnosno i uistinu bili spašeni za vječni život…

Unatoč tome, vrijeme još nije bilo došlo; Sotona još nije bio zadobio neograničenu moć nad ljudima, iako su potpuni/pravi vragovi vršili pustošenje na Zemlji tijekom ovog vremena također. Čovječanstvu je bio podaren duži period vremena budući su još mnogi zavezani duhovi sebe morali utjeloviti za konačni test volje na ovoj Zemlji. Moj plan Spasenja prosljeđuje sukladno zakonu vječnog reda, i nijedan period neće nikada biti završen ni dan prerano ili prekasno, budući Sam predvidio od početka što je od pomoći ili na štetu za dušin razvoj. Međutim, Sotonina aktivnost postaje rastuće više užasna budući su mnoge zavezane supstance bile oslobođene i, kroz njegov utjecaj, djeluju sukladno sa njegovim željama. Posljedično tome, ljudsko ponašanje također postaje rastuće više zlonamjerno što se kraj više približava… Iz ovog razloga Moj protivnik (Sotona) sebe smatra dovoljno snažnim da stekne kompletnu pobjedu nada Mnom i konačno prekoračuje granice njegove ovlasti koje su mu bile nametnute kada je pao u bezdan. I jednom kada je ovaj trenutak u vremenu došao njegova će aktivnost biti dokončana… a to znači kraj perioda Spasenja, to znači dezintegraciju svake forme, oslobađanje njezine unutra-boraveće zavezane duhovne supstance i obnovljeno zarobljeništvo u forme koje korespondiraju sa stanjem zrelosti duhova (Knjižica br. 44)…

Ovo prekoračenje ovlasti će sebe jasno očitovati i izrazit je znak skorog kraja… Jer Moj protivnik će Mi se otvoreno suprotstaviti time što će sebe pokušavati nametnuti ljudima, prisiljavajući ih da Me odbace… naumljavajući uništiti svaku duhovnu povezanost sa Mnom kako bi stekao kontrolu nad cijelom ljudskom rasom… Svatko tko zna u svezi svrhe života na Zemlji, koja se sastoji od slobodne odluke volje ljudskog bića, također zna da bi ova bila sasvim spriječena planom Mojeg protivnika, i on jednako zna da je ovo trenutak u vremenu kada ću Ja zaustaviti njegovo bješnjenje, kada ću ga opet okovati i sa njime njegove sljedbenike (Otkrovenje 20:2, 3)… I onda će on također razumjeti sva predskazanja koja upućuju na Kraj…

Prema tome obratite pažnju na konačno djelo Mojega protivnika po kojem vi možete jasno prepoznati vrijeme u kojem živite… uzmite u obzir napore koji su naumljeni uništiti vjeru ljudi, obratite pažnju na sve što je jasno prepoznatljivo kao aktivnost Antikrista… I, iznad svega, obratite pažnju na to kako su ljudi napadnuti koji, u Istini, služe Meni i žele distribuirati Istinu… I čim vi možete prepoznati sve znakove nadolazeće vjerske borbe vi ćete znati da ste ušli u konačnu fazu postojanja ove Zemlje, i onda vi, koji želite ostati Meni vjerni, morate sebe pripremiti i ući u ovu borbu sa pouzdanjem i snagom, i znati da Ja vodim put, da se borite namjesto Mene i uistinu jeste i ostat ćete nepobjedivi, čak ako ste beznadežno brojno nadjačani poredbeno sa gomilom Mojeg protivnika (Psalam 3!)… Unatoč tome, Ja ću ga poraziti i zatočiti kada je došao čas koji je bio određen od vječnosti… A vi, Moji vjerni sljedbenici, ćete izroniti iz ove borbe u novi život i više nećete biti pritisnuti/tlačeni od strane onoga koji jeste i ostati će Moj protivnik u vječnostima što će doći. AMEN

Bertha Dudde, br. 5572, 9 Siječanj 1953

ON ZNA DA NEMA JOŠ PUNO VREMENA…

(Otkrovenje 12:12)

Sadašnje vrijeme je uvelike pod utjecajem Mojeg protivnika (Sotone), premda to ne znači da Ja uskraćujem Moju moć, Moju Ljubav i milosrđe. Ipak sami ljudi mu podaruju više prava kroz njihovu volju, njihov stav, njihova djelovanja i riječi. Otud oni sebe udaljavaju sve više od Mene i nisu sposobni osjetiti Moje zračenje Ljubavi, koje bi ih moglo osloboditi od utjecaja Mojeg protivnika. Vrijeme je kraja, vrijeme o kojem je zapisano: on zna da ima još samo malo vremena… I to je zašto on bijesni posebice upadljivo a ipak neće biti prepoznat od strane ljudi. I Moj protivnik se bori posebice naprasito gdje ljudi sasvim jasno streme za Mnom… Ovo uvijek treba biti objašnjenje za vas kada duhovni stremitelji dođu u sukob sa sobom samima ili njihovim okruženjem. Duhovna čežnja, to jest, gledanje u Mojem pravcu, je jedna odvratnost za Mojeg protivnika, ona ga ispunjava sa mržnjom i jarošću uništenja, to ga nadahnjuje da sprovodi najsramotnije planove i posljedice se mogu jasno osjetiti među Mojim Vlastitima, među onima koji Mi žele odano služiti, među onima koji primaju svjetlo i trebaju ga raširiti svijetom. Jer on će se uplesti sa njegovim obmanjujućim svjetlom, svjetlo odgore njega iritira i on ga pokušava utrnuti. On se bori za svaku dušu koju je u opasnosti izgubiti, a budući ga većina ljudi slijedi dobrovoljno svaka duša koja prepozna i razdvoji sebe od njega čini ga vrlo gnjevnim.

Ovaj znak vremena je razumljiv osobi koja zna razlog i svrhu za dokončavanje ovog zemaljskog perioda, koja zna o borbi između svjetla i tame i približavajućem kraju…

 

Bertha Dudde, br. 3690, 18 Veljače 1946

 

BORBA SVJETLA PROTIV TAME NA KRAJU…

Shvatite i obratite pažnju na informaciju koja vam je dana od strane Mojega Duha: Vi se približavate periodu koji otkriva i Moju volju i Moju snagu, Moje djelovanje na Zemlji, baš kao i utjecaj Mojega protivnika (Sotone), jer borba između Mene i njega, borba između svjetla i tame, će doseći njezin vrhunac budući je kraj blizu. Vi ćete biti bacani amo i tamo poput igračke, i na duhovan i na zemaljski način… vi ćete biti opsjedani (isto u smislu: na vas će navaljivati) kako bi se pobrkale vaše misli i stav, ali istovremeno će vam Moji glasnici donijeti poruke od Mene… vi ćete biti također zaronjeni u zemaljske poteškoće tako da ćete se osjećati bespomoćnima i odbačenima…

Ipak jedna će staza uvijek biti otvorena za vas, vi ćete uvijek biti sposobni zazvati Jednoga za pomoć u svakoj duhovnoj i zemaljskoj nevolji. I sve dok je ova staza i dalje otvorena za vas, vi se ne morate bojati nadolazećeg vremena. Sotonin utjecaj će uvijek biti prepoznat svugdje, ali tako i Moj izobilan Ljubav-ni i milosrdan učinak na sve ljude koji Me radi toga potaknu boriti se na njihovoj strani, tako da oni neće biti poraženi od strane neprijatelja njihovih duša.

Ipak Moj neprijatelj radi sa podmuklošću i silom… On sebe krije u odjeći Mesije; on obećava ljudima zemaljska poboljšanja i na taj način primamljuje lakovjerne ljude u njegovu mrežu, koji su do sada bili nesposobni razdvojiti njihovo srce od svjetovnih vlasništava. I tama će se rasprostrijeti do zastrašujućeg opsega, ljudi svugdje će slijediti obmanjujuće svjetlo, oni će mimoići istinsko svjetlo i juriti za plamenom koji ne isijava svjetlo, koji ne predstavlja prosvjetljenje u duhovnoj tami čovječanstva. I nositelji svjetla će biti zanemareni; doista, jedan pokušaj će čak biti napravljen da utrne njihov plamen i, čineći tako, da prisili nositelje svjetla da ostanu potajni. Ali onda ću Ja osigurati Moje glasnike sa preplavljujućom snagom tako da će oni unatoč tome raditi slobodno i ne trebaju se brinuti da će svjetlo biti utrnuto… 

Onda ću Ja također očigledno Sebe učiniti vidljivim, podarujući snagu i milost kada Moji Vlastiti trpe nevolju, tako da će borba između svjetla i tame postati jasno prepoznatljiva i Moji Vlastiti će znati da kraj nije predaleko. Jer očekivanje kraja će im dozvoliti da otrpe sve, budući će oni onda jedino očekivati ispunjenje Moje Riječi da vide Mene Osobno kako dolazim na oblacima kako bi ih izbavio iz sve nevolje i prognao Mojega oponenta. I Moja milost i Ljubav će olakšati njihovu zemaljsku sudbinu i učiniti svaku muku podnošljivom, jer čim se oni bore za Mene Ja ću im osigurati veliku snagu naračun koje će oni biti sposobni ponuditi Sotoni otpor i neustrašivo potrpiti zemaljske prijetnje, jer Ja Osobno ću uvijek stajati pored njih i, u izvjesnosti o tome, oni će ostati vjerni Meni sve do kraja.

Ja ću doći uskoro… Sotona će jedino raditi izvjesnu dužinu vremena, i Ja Osobno ću skratiti dane (Matej 24:22) tako da će Moji vlastiti biti sposobni ustrajati… Međutim, poradi ovoga Sotona će bjesniti na šokantan način, jer on zna kako je njegovo vrijeme aktivnosti jedino kratko… on zna kako ima još samo malo vremena (Otkrovenje 12:12)… Ali ne budite uplašeni, Moji vjerni sljedbenici… Ja vam ovo najavljujem unaprijed tako da ćete pronaći snagu vjere i unutarnji mir u Istini Moje Riječi, tako da možete crpsti snagu iz Moje Riječi u svako vrijeme i uspostaviti srdačan kontakt sa Mnom, Koji vas neću odbaciti, niti na Zemlji niti u vječnosti.  AMEN

… I što se to više približava to će on više naprasito bjesniti i stvarati zbrku među Mojim Vlastitima, jer on koristi svaki trik, svaku laž, on se bestidno koristi svim sredstvima čak ako ona rezultiraju u smrti duše za koju se on bori. On će se pojaviti noseći masku i često će ga biti teško otkriti (2 Korinćanima 11:14), on će se također pojaviti sred Mojih Vlastitih i obmanuti one koji dozvole sebi biti obmanuti sa njegovom maskom… I Ja ga neću zaustaviti, jer on ima moć i snagu sve do kraja ovog svijeta i može ju staviti na probu, ipak do istog opsega Ja, također, jesam prisutan/blizu sa Mojim darovima milosti koji će, ako su iskorišteni, osigurati pobjedu nad njime na Dan Suda.

Što je bilo proglašeno vama ljudima davno prije se mora obistiniti… I ovo uključjuje bješnjenje Sotone u posljednjim danima prije kraja…

 

Bertha Dudde, br. 5467, 21 Kolovoz 1952

SOTONA BJESNI SA POVEĆANOM SILOM… POSLJEDNJI DANI…

Znaci koji ukazuju na kraj će rasti… I Sotonina aktivnost će sve uočljivije izbiti na površinu, jer svi oni koji streme ka Meni će osjetiti njegove neprijateljske akcije. On će ih pokušati zaroniti u sumnju i zbrku, i često ne bez uspjeha. Pa ipak, Ja ću zaštititi Moje Vlastite i osvijetliti njegovu aktivnost tako da će to biti očigledno svakome tko stremi ozbiljno spram Mene. Ovi su znakovi vremena, jer sile tame rade neprestano budući se kraj približava…

Prema tome Ja vam kažem: bdijte i molite i jednostavno se okrenite spram Mene u svako vrijeme, onda on neće biti u stanju ozlijediti vas. Svjetlo i tama se bore jedno protiv drugoga budući tama mrzi svjetlo i prema tome će uvijek sebe očitovati kao sjena gdje blistavo svjetlo sija. Ali Ja također imam moć raspršiti takve sjene, i svjetlo će sijati blistavije nego ikada. Ipak vi ne možete nikada uživati sklad, to će ostati neprestana borba sa Mojim protivnikom (Sotonom) sve dok živite na Zemlji. Sve do kraja on će se potruditi naškoditi vam budući zna da vas je izgubio, i budući on vjeruje kako vas može iznova zadobiti. Neprijateljstva od strane njegovih porobljenih sljedbenika će biti sve više u porastu što blistavije vi sjajite, što on može vidjeti sasvim dobro. Unatoč tome, on mrzi svjetlo budući mrzi Istinu, i kao rezultat on se bori protiv Istine…

Prema tome, sve dok je vaše nastojanje na Zemlji raširiti Istinu, donositi Moju Riječ vašim bližnjim ljudskim bićima, on će vas također progoniti kao neprijatelj i pokušat će vas iskvariti. I on će javno napasti Istinu, on će sve vas, koji podupirete Istinu, pokušati oklevetati/ocrniti, on će vas prikazati kao varalice kako bi također potkopao duhovnu informaciju koju zastupate… a ipak, on neće uspjeti protiv vas budući Ja Osobno stojim iza vas i Istine. Međutim, on će uspjeti raspršiti vas, Moje predstavnike, on će uspjeti izolirati vas budući suradnja nije njemu po volji budući očekuje da će biti više uspješan boreći se sa pojedincem. Ipak čak i onda Ja ću i dalje zaštititi svjetlo, Čistu Istinu, kojoj on neće biti u stanju oduzeti vrijednost.

Međutim, vi trebate bdjeti i moliti… jer vi ste uvijek u opasnosti oslabiti ako ne zazivate Mene za zaštitu od svih neprijateljstava od strane protivnika. Jer kraj je blizu, i čak ako on bjesni sa povećanom silom… došlo je njegovo vrijeme da bude zavezan (Otkrovenje 20:2, 3), kao što je zapisano. I Istina će prevladati i pomoći svakome prema blaženstvu tko sluša i prihvaća svjetlo koje Ja dopuštam da sjaji kako bi im pomogao izbjeći duhovnu tamu, noć smrti, da postignu svjetlo, da postignu život i, kroz Istinu, postanu blaženo sretni.  AMEN

… Ali postoji uvijek staza za sve vas koja će izvoditi iz zbrke, uvijek će za vas biti utočište u koje možete pohitati ako ste u opasnosti… Dođite k Meni, svi vi koji se mučite i teško ste opterećeni, i Ja ću vam dati počinak (Matej 11:28 = Knjižica br. 41)… Dovedite Meni svu vašu patnju, vaša tjeskobna pitanja, vaše strahove i probleme, vaša promišljanja. Ja Sam vam uvijek dostupan, Ja vam želim pomoći i dati vam snagu ako ste slabi, Ja vas želim izvesti iz nevolje vaših duša… Svatko tko ozbiljno traži Mene se ne treba bojati da će pasti u ruke Mojega protivnika, budući Sam Ja već prisutan nekome tko Me žudi.

Samo još malo i oganj zapaljen od strane Mojega protivnika kako bi sebe sakrio u ovom plamenu će se buknuti visoko; njegovo vrijeme još nije sasvim gotovo, stoga će on i dalje raditi do krajnjeg stupnja, i on će dobro iskoristiti ovo vrijeme. Jednako, ono će dokončati kada je to Moja volja. Jer Ja doista vladam nad nebom i Zemljom (Matej 28:18), nad dobrim i lošim svijetom duhova i ništa se ne može dogoditi bez Moje volje ili Mojeg dopuštenja (Matej 10:29). I Moja je volja da će on biti zavezan tisućama godina (Otkrovenje 20:3)… da će njegova sila i kontrola nad ljudskom rasom bit oduzeta od njega jedan period vremena; Moja je volja da će ljudi jednog dana živjeti u miru, da će oni koji su sebe dokazali da su Moji Vlastiti biti oslobođeni od njegove prevlasti; Moja je volja da će Moji Vlastiti biti pobjedonosni nad njime, stoga ih Ja neću ostaviti čak u vremenu najokrutnije borbe, Ja ću uvijek biti prisutan i neću vam dozvoliti da budete pod pritiskom od strane njega iznad i preko vaše snage. Ja jedino želim da Mi bude dozvoljeno biti prisutnim sa vama, to jest, vi uvijek trebate nastaviti ljubiti unatoč svim kušnjama sa njegove strane, budući onda Ja Osobno mogu biti sa vama i on će se morati povući od vas, koje Sam mu Ja onda oduzeo zauvijek.  AMEN

Bertha Dudde, br. 5223, 30 Rujan 1951

 

DUH ANTIKRISTA…

(1 Ivanova 4:1-3)

Duh Antikrista vlada gdjegod Ja nisam prepoznat. Tamo je gdje je on već obavio njegov posao konfuzije, on je oslabio silu shvaćanja/realizacije u ljudi, on je sve zamračio, on je zamjenio Istinu i zaveo ljude sa njegovim obmanjujućim svjetlom, koristeći se njegovom silom kao Moj protivnik (Sotona) djelujući tako protiv Mene. Njegovo omiljeno oružje je otrgnuti sliku Božanskog Iskupitelja Isusa Krista iz ljudskih srdaca i time on radi protiv Krista, i to u sve širem opsegu što se kraj više bliži. Njegovo je postignuće da su ljudi sebe udaljili od Mene, da oni više ne vjeruju u Isusa Krista i prema tome više ne pronalaze put do Mene; a ipak njegova je aktivnost jedino moguća budući se ljudi ne odupiru jurišima i počecima njegovih aktivnosti. Jer oni sebe doista mogu odbraniti ako to žele… Oni žive na Zemlji kao potpuno nezavisna bića i imaju apsolutnu slobodu volje. Oni su daleko od Mene ali na početku njihova utjelovljenja kao ljudsko biće također daleko od Mojega protivnika i on ih ne može prisiliti da mu postanu podložni. Ja Sam dao ljudima sredstva da apsorbiraju utiske koji ih okružuju sa srcem i umom i da ih detaljno razmotre u njhovu srcu i sa njihovim intelektom, jer Ja nisam stvorio automate koji moraju vršiti njihovu aktivnost sukladno Gospodarevu zakonu; Ja Sam vas eksternalizirao kao slobodna bića, dao vam intelekt i razum i neprestano utječem na vas kroz sve događaje na pomoćan način…

Međutim, on, također, neće dopustiti da se njegova moć profućka. On će isto tako pokušati utjecati na vašu volju ali konačna odluka počiva na vama ljudima samima… Unatoč tome, vi jedino trebate koristiti sredstva koja su na vašem raspolaganju… vi se jedino trebate pobrinuti da primite Moj Duh Ljubavi, Moju snagu, koja će vam omogućiti oduprijeti se svim nasrtajima neprijatelja. Vi uvijek možete zadobiti ovu snagu time samo što ćete sami prakticirati Ljubav, stoga stjecanjem Moje snage Ljubavi, koju vi možete koristiti bez ograničenja ali koja može biti stečena jedino kroz aktivnost Ljubavi. Moj protivnik je neprijatelj Ljubavi i vi ćete uvijek biti sposobni nadvladati ga ako mu se suprotstavite sa oružjem Ljubavi. Onda ćete se zaputiti Kristovom stazom, vi ćete se zaputiti stazom Ljubavi kojom je On također putovao, onda ćete Ga vi slijediti i On će biti vaš zaštitnik, vaš vođa, On će postati vaš Iskupitelj kao rezultat vaše volje koja Mu se pripojila kroz Ljubav… Međutim, sve dok čovječanstvu nedostaje Ljubavi ono Ga neće prepoznati, i ovo je prouzročeno od strane Mojega protivnika koji vjeruje kako može povećati njegovu moć time što će reducirati Isusovu moć. On upadljivo usmjerava njegovu aktivnost spram Njega, i svaka osoba koja se okrene od Isusa Krista, koja Ga se odrekne, koja Ga odbije kada joj se On prikaže (u smislu: stane pred nju) u Riječi je kontrolirana od strane Antikrista (1 Ivanova 2:18); on je sam jedan antikrist koji voljno vrši ono što ga Sotona nagnava učiniti… Pazite se ovih antikrista, čak ako se pretvaraju kako streme ka istim plemenitim ciljevima… Oni su u njegovoj vlasti i prema tome su također Moji protivnici i morati će platiti za njihovo neprijateljstvo na Dan Suda, koji je vrlo blizu.  AMEN

Bertha Dudde, br. 4029, 23 Travanj 1947

 

ANTIKRIST – SPASITELJ?… ANTI DUHOVNI AKTIVIZAM…

(1 Ivanova 4:2-3)

Duh Antikrista je takav da će on pristupati ljudima zamaskiran u spasitelja premda se njegova volja sasvim suprotstavlja Bogu utoliko što on ne priznaje Boga Ljubavi, baš kao što će on, u stvari, odbaciti svu duhovnost kao natprirodnu i prema tome nešto što se ne može ovjeriti, time ne-postojeću. Čak će mu priroda Krista biti tako nepoznata da neće biti sposoban vjerovati u Njegovo djelo Spasenja i Njegovu misiju na Zemlji, i time će on Njega pokušati prikazati tek kao dio mašte, čineći svaki napor da istisne ovu obmanu iz ljudskih srdaca. Njegova vlastita priroda nije ista kao Kristova, i prema tome je razumljivo da će Ga on smatrati za, te se boriti protiv Njega kao protiv duhovnog neprijatelja.

Predstojeća Antikristova osobnost će prekoračiti prirodni okvir; on će biti jedno izvanredno nadareno ljudsko biće čija posebna snaga počiva u njegovoj samo-uvjerenosti, u njegovom ponašanju sa onima koji su odgovorni za dobrobit nacije. I prema tome će biti uspješan, njemu će biti podarena najviša kontrola za kojom stremi, pretpostavljat će se kako se kroz njega mogu očekivati opsežne obnove za dobrobit opće javnosti. Ali on će posebice intervenirati protiv natprirodnog duha, protiv svih religijskih grupa baš kao i crkava ili duhovnih pokreta koji su utemeljeni na Isusu Kristu i Njegovu učenju, budući će prikazati Ljubav prema bližnjemu kao stanje slabosti protiv kojeg se treba boriti pod svaku cijenu. I svatko tko se pridruži njegovim nastojanjima je također smatran za antikrista; on se smatra Bogu-protivnim i dokazat će se neljubaznim spram njegova bližnjega i time također živi u duhovnoj sljepoći, budući on pripada Sotoninom carstvu. Ali kao vladar nad mnogima Antikrist će prouzročiti ogroman kaos sa njegovim mjerama, koje će biti lišene sve ljudske dobrote i jedino dizajnirane da bi unijele mržnju i nesklad među čovječanstvo, da bi ugušile Ljubav i uvukle ga (u smislu: da bi ono propalo) u krajnju duhovnu nevolju. I onda će Božje protumjere postati od krajnje važnosti, koje će biti objašnjene Božjom očiglednom aktivnošću kroz Njegove sluge na Zemlji, budući On, također, treba biti prepoznatljiv na Zemlji onima koji pripadaju Njegovoj strani. On mora Sebe očitovati jednako izvanredno tako da ne može biti odbačen već treba biti prepoznat od strane ljudi koji su voljni hodati ispravnom stazom, koji ili svjesno ili ne-svjesno pristupaju Stvoritelju neba i Zemlje time što traže Njegovu pomoć u vremenima duhovne nevolje. I onda će borba između dobra i zla postati posebice intenzivna, budući se posljednji čas sve više približava i razdvajanje duhova se mora dogoditi pomoću Sudnjeg Dana (Matej 25:31-46)…

Ovo razdvajanje se jedino može dogoditi kada su ljudi ozbiljno suočeni sa izborom da ili priznaju ili zaniječu Boga. Ovo će pitanje prisiliti njihovu odluku i kako bi ju prouzročio, protivnik će doći otvoreno na vidjelo time što će vršiti utjecaj na njegove predstavnike na Zemlji da poduzmu i nametnu mjere koje prikazuju neprijateljsko razmišljanje spram Boga. I tako će započeti posljednja borba na Zemlji… vjerska borba, borba protiv Krista, sa rezultatom da će se ljudi konačno odlučiti za ili protiv Njega. I onda dolazi Sud… budući će se oni okrenuti za ili protiv Boga njihovom vlastitom slobodnom voljom, i za ovu slobodnu volju oni trebaju odgovarati. Ovaj je konflikt neizbježan kako izričito naglašava prirodu Antikrista, i svo će čovječanstvo biti onda u stanju procijeniti misli i djelovanja onoga koji se pojavljuje pod maskom spasitelja kako bi ostvario svoje sramotne planove; koji se otvoreno bori protiv Boga i prema tome će opet biti prognan u Zemlju za jedno dugo vrijeme (Otkrovenje 20:2), odakle on ne može sebe osloboditi sve dok nije opet pomognut od strane ljudi čija pogrešna ljubav spram materije će osloboditi Sotonine okove (Otkrovenje 20:3). Ali neće nikada biti moguće istisnuti Isusa Krista, On će ostati pobjedonosan na Sudnji Dan, i Njegovo će učenje ispuniti sva srca. Njegovi će ga sljedbenici ponijeti sa sobom prilikom njihova prenošenja na Novu Zemlju, i stoga će se također izuzetno cijeniti kao duhovno znanje na Novoj Zemlji (vidi Knjižicu br. 42), ono će biti ilustrirano primjerom i ljudi će živjeti u potpunoj realizaciji i svijetlit će sa najdubljom Ljubavlju spram Boga. I Božji protivnik ga neće nikada biti u stanju zamijeniti budući će mu sva moć biti oduzeta za jedno dugo vrijeme.   AMEN

Bertha Dudde, br. 3672, 30 Siječanj 1946

 

ANTIKRIST… KRAJ…

Duh Antikrista je bio u svijetu otkad je Isus Krist ostvario Njegov čin Spasenja (1 Ivanova 4:3). On je neprestano pokušavao potkopati Njegov čin, on se uvijek i zauvijek borio sa Isusovim sljedbenicima, on je uvijek i zauvijek ljude nagonio ka nemilosrđu, stoga se on aktivno suprotstavljao Kristovoj volji i učenju na Zemlji, dijelom posredstvom duhovnog zbunjivanja ljudskog razmišljanja a dijelom, u ljudskoj pojavi, obučen u haljinu znanja i inteligencije. Učenje Isusa Krista je bilo oponirano ljudskim učenjem u sva vremena koje je ciljalo oslabiti ga, time je bilo antikršćansko, i ovo je uvijek bilo Sotonino djelo, djelo sila od ispod koje su naumljavale uzrokovati ljudsko otpadanje od Boga ili prepriječiti njihov put ka Njemu. I ova antikršćanska aktivnost je u postojanom rastu i biti će napadno očigledna prije kraja… Sotona osobno će biti aktivan na Zemlji u ljudskom obliku, Antikrist u osobi, čija će aktivnost biti izuzetno zlokobna za cijelu ljudsku rasu. Jer on će uvesti zakone koji namjeravaju izbrisati duhovno-usmjereno razmišljanje/misli, koji će spriječiti svo duhovno nastojanje i namjeravaju sasvim laicirati (učiniti svjetovnim) ljude. I ovo će biti posljednje djelo onoga koji se bori protiv Boga, jer on će prekoračiti granice njegove ovlasti, što je neumoljivo kažnjeno od strane Boga… Promjena svjetovnih događaja će biti brza, opsežne svjetovne promjene će se pojaviti u kratkom slijedu i vladajuća sila će istupiti naprijed (ili ‘doći na vladajuću poziciju’) time što će htjeti usmjeriti razvoj događaja svih naroda i, namjesto reda, će prouzročiti potpuni nesklad. Jer njegove uredbe će se prije svega odnositi na ugušivanje sve vjere. On će pronaći mnoge sljedbenike na Zemlji, i to će biti znak za Kraj. Jer ljudi se tome neće oduprijeti nego će skoro jednoglasno njega priznavati i slaviti kao junaka i pobjednika čiji cilj oni priznaju i posljedično također podupiru.

I ovo će biti početak najtežeg vremena za vjernike. Njima će izgledati neshvatljivo što se zbiva u svijetu, izgledat će im neshvatljivo da Božja Ljubav i strpljenje dopuštaju da Njegovo naj-svetije ime bude klevetano i ismijavano i sljedbenici Isusa Krista izgnani i proganjani na najbrutalniji način. Ipak oni prodiru u Istinu Božanske Riječi još više, koja je predskazala sve ovo, i stoga oni također vjerno sebe povjeravaju Božjem vođenju. Antikrist bjesni na najzastrašujući način, on zasljepljuje ljude pomoću akcija koje sprovodi uz potporu snage od ispod… Sotona osobno radi kroz njega kao protivan duh Onoga Koji djeluje u živim tvorevinama Ljubavi i vjere, u ljudima, koji ljube Boga iznad svega i čvrsto vjeruju u Njega i stoga moraju trpjeti velike nevolje prouzročene Božjim protivnikom. Ljudi će mu odavati počasti, oni će podizati oltare, oni će ga proglašavati za Mesiju koji im donosi spasenje, jer on će ostvariti podvige koji će impresionirati ljude, ipak oni neće biti djela Ljubavi nego tek aktivnost oholosti i žudnje za vlašću. On će djelovati kao ljudsko biće, pokušati objasniti svoju snagu kao ljudsku snagu i oponirati i nijekati sve što je Božansko, što upućuje na i svjedoči o Bogu. I njegova će snaga volje biti čvrsta poput stijene… On će davati naredbe, i svatko tko se usprotivi njegovoj zapovijedi će od strane njega biti uništen… On će htjeti zabraniti sva Kristova učenja, svo znanje o Njemu i Njegovom činu Spasenja,

 

Bertha Dudde, br.  0641, 27 Listopad 1938

 

PREDSKAZANJE… UNIŠTENJE BOŽJE RIJEČI I SVETIH PISAMA… MOLITVA…

 

Nebo i Zemlja će proći, ali Moje Riječi će ostati zauvijek (Matej 24:35). I svatko tko vjeruje u ovu Riječ neće nikada umrijeti, je sve što pripada Meni ima vječni život… A ipak vi ćete se morati boriti i sukobljavati za ovu Moju Riječ. Vi se približavate vremenu koje će od vas potraživati najveću odgovornost, vi ćete morati demonstrirati da ste žive tvorevine Božanstva a ne djeca zla. I ako proizvedete ovaj dokaz biti ćete blaženi za sva vremena. Moji će se Vlastiti morati boriti i moraju uistinu itekako puno sebe štititi protiv neprijatelja, jer sve zemaljske sile će se usprotiviti onome što proizlazi iz vječnog Božanstva i neće se stidjeti nikakvih sredstava da bi ostvarilo njegovo potpuno uništenje. Pa ipak čak tijekom namračnije noći svjetlo će sijati za sve one od vas koji se drže Moje Riječi, i vi ćete biti u stanju zaputiti se stazom bez brige kako ćete zastraniti.

I stoga slušajte: Gdjegod svijet naumljava raditi protiv Mene to je gdje Ja pripremam protu-ofenzivu, i to će učiniti da  odluka svjetovne vlasti posrne, jer ona će iznenada ugledati Gospodnju osvetničku ruku na nebu. I ova će sebe ukazati jedino nakon što njihovi propisi i zakoni pokušaju potpuno izbrisati Moje učenje… stoga, kada je jasno prepoznatljivo da Kristovo učenje više ne može biti ponuđeno ljudima… Jedino onda ću Ja intervenirati kako bi zaštitio Moje borce koji rade za Mene od najgore opasnosti u isto vrijeme. Zato čekajte na ovo vrijeme spokojno i povjerljivo; kada je potreba najveća Ja ću stajati pokraj vas sa Mojom pomoći i zasigurno ću znati kako zaustaviti vojsku Mojih boraca da bude raspršena ili uništena. Meni je sve podređeno, na nebu i na Zemlji (Matej 28:18)… Oh, kakva li je glupost Meni se suprotstaviti!… I ako oni ne vjeruju u Moju moć onda im ona mora biti vidljivo dokazana. Vi trebate iskoristiti vašu silu na Zemlji doista mudro u slavu Božju i vaše vlastito spasenje duše i ne pokušati uspostaviti kraljevstvo na čisto zemaljskim žudnjama i prednostima koje jedino može biti opisano kao Babilonsko kraljevstvo ako precjenjujete vašu vlastitu moć i, sa potpunim nedostatkom odgovornosti spram Božanskog Stvoritelja, vjerujete za sebe kako ste sposobni donijeti instrukcije koje su protivne Božanskoj volji… Za sada je još ostavljeno pojedinačnim ljudima pozabaviti se ovom stvari, koja je odlučujuća za vječnost, u njihovim srcima… Ali uskoro će vam biti dane vodilje u svezi toga kako trebate razmišljati… Svijet i njegovi predstavnici će nastojati ograničiti svo znanje u svezi Kristova učenja… Biti će najstrožije zahtjevano da i dalje postojeći dokumenti i Pisma moraju biti izručeni, a ljudi koji neće ispustiti iz ruke Moju Riječ će trpjeti ozbiljne unutarnje sukobe… I onda ću ih se Ja prisjetiti u njihovoj nevolji…

Svatko tko Me želi sačuvati u njegovu srcu neće nikada biti napušten i zemaljski autoriteti neće biti sposobni dodirnuti ga, jer Moja je sila veća od njegove. Huškanje svjeta koje se tiče totalnog uništenja Božjeg učenja će biti prepoznatljivo i u njegovim posljedicama baš kao i njegovim porazima, jer najprije ću ga Ja dozvoliti da se dogodi kako bi svačiju pažnju privukao ka tome… Jedino kada je napor jasno prepoznatljiv, kada više nikakve sumnje glede ozbiljnosti takvih planova ne postoje i kada je patnja Mojih vlastitih najveća Ja ću Sebe otkriti i protegnuti Moju ruku u sudu spram nijekalaca Moje Riječi, i kada je ovaj čas došao nad vas, vi koji ste Meni vjerni, ćete shvatiti da ste vidljivo vođeni od strane Očeve ruke. Bez obzira što vam svijet nametne, vi trebate uvijek jedino gledati u Mene i u čvrstom povjerenju o izbavljenju iz nevolje tražiti Moj Duh… koji će vas opskrbiti sa snagom da se oduprete i neće vam nikada dopustiti da se krećete spram propasti. Kako bi zaštitio vašu dušu od opasnosti Ja ću neprestano djelovati među vama kao znak Mojeg prisustva.   AMEN

Neka Riječi nebeskog Oca nježno završe u molitvi, koju bi Mu svi vi trebali odaslati uvijek kada trpite nevolje:….

 

Neka Tvoj mir bude sa Mnom…

moj najdraži nebeski Oče…

Daj mi snagu da se borim ovdje dolje…

i osnaži moju volju.

 

Udijeli mi Tvoju milost u sva vremena…

ukaži mi pravi put za hoditi…

Daj da uvijek i bez oklijevanja

služim Tebi u čast… 

 

A kada se susretnem sa poteškoćama

neka moja vjera još više osnaži…

Drži se Svojom Ljubavlju uz mene,

Tvoje slabo zemaljsko dijete…

 

Pomozi mi pronaći Mojeg Spasitelja

kroz uzburkanosti svijeta.

Zaštiti me i motri…

uvijek i zauvijek…

 

Amen

… on će pokušati povući sve kroz blato i kraljevski nagraditi one koji mu pomažu u njegovoj potrazi (u smislu kao kada se traga za životinjom u lovu) za Kristom, baš kao što će on, prepun mržnje, također poduzeti akcije protiv Njegovih sljedbenika…

Antikristov stas će biti prepoznat po njegovom izvanjskom dobrom izgledu, po njegovoj fizičkoj snazi… jer Sotona sebe sakriva tako da se ne bi prepoznalo tko je. I njegove izvanredne sposobnosti će skrenuti pažnju čovječanstva na njega, neće biti kraja divljenju. On će boraviti na Zemlji u izvanjskoj raskoši i otmjenosti, u kontrastu sa Isusom Kristom Koji je živio neprimjetno među njegovom braćom, lišen svih zemaljskih vlasništava sa Ljubavlju-ispunjenim srcem za njegova bližnja ljudska bića. Ali Antikristovo srce će biti bešćutno i neosjećajno spram sve svjetovne nevolje a ipak će mu čovječanstvo radosno aplaudirati, zasljepljeno njegovim vanjskim blještavilom i snagom. On će se pojaviti iznenada i neočekivano u vremenu krajnje zemaljske nevolje i, sa snažnim rukama, obećati olakšanje, ščepati moć i vlast bez da se susretne sa ikakvim otporom, budući ljudi jedino obraćaju pažnju na grube uvjete na Zemlji i zanemaruju duh ovog junaka, koji će željeti sebe istaknuti i, uz pomoć isto-mišljenika, sebe uzdići kao vladara. I onda će kraj biti blizu… Jer rezultirajuća vjerska borba će biti predigra za cijelo djelo uništenja Zemlje… Ona će trajati jedino kratko vrijeme ali sa takvim intenzitetom da će biti potrebna jedna izuzetno snažna vjera da se ne podlegne.

Ipak još jednom Bog Osobno će se suprotstaviti Njegovom protivniku… Jer On je u duhu sa onima koji se bore namjesto Njega (Matej 28:20), i Antikrist uzalud nasrće na bedem vjere… I on će pasti sa njegova prijestolja u mulj prokletstva… Njegova vladavina neće dugo trajati ali će prouzročiti neizrecivu bijedu među cijelim čovječanstvom koje će ga prevladavajuće podupirati i odbaciti svu vjeru u Boga, koji će vjerovati njegovim zemaljskim provedbama i tako će konačno također sudjelovati u osudi, jer ono će biti podložno Božjem protivniku i prema tome također dijeliti njegovu sudbinu. I ovo će biti kraj… Isus Krist će ostati pobjedonosan i Njegova Crkva će nastaviti postojati za svu vječnost.  AMEN

Bertha Dudde, br. 6590, 8 Srpanj 1956

 

SVJETOVNI DOGAĐAJ… PRIRODNA KATASTROFA…

VJERSKA BORBA…

Podnosite sve sa strpljenjem i ne dopustite kolebanje/posrtanje vašoj vjeri… Mnogo puta ću vam Ja ovo još morati uskliknuti jer trebat ćete trpjeti poradi vaše vjere, premda ste ovo za sada još nesposobni razumjeti. Sve do sada vi još uživate izvjesnu slobodu mišljenja; vaša ljudska bića i dalje obraćaju pažnju na duhovni život onih koji Mi žele ostati lojalni. Niti ste vi za sada spriječeni od strane vlasti vršiti vaš duhovni rad…

Ali doći će vrijeme kada više nećete biti slobodni što se tiče duhovnih stvari, vrijeme će doći kada će bližnja ljudska bića baš kao i svjetovne sile biti neprijateljski/agresivni posebice prema onima koji razmišljaju ispravno, koji ozbiljno shvaćaju njihov psihološki razvoj, koji govore istinito i žele pomoći spasenju duša njihovih bližnjih… I baš oni su koji će biti stavljeni pod izvanredan pritisak dok će zastupnici obmanjujućih učenja i dalje biti tolerirani i čak podupirani radije nego spriječeni u njihovom radu. I onda ćete vi također često sebe pitati zašto Ja dopuštam da se ovo dogodi, malene sumnje će se pojaviti u vama i popustit ćete budući morate patiti… I prema tome Ja vam nastavljam povikivati: Otrpite sve i ostanite snažni u vjeri, jer vi ćete odnijeti pobjedničku krunu… Baš ove Riječi su vama i dalje jedva vjerojatne, jer za sada nema ama nikakvih znakova ovog teškog vremena.

Ipak iznenada će nastati promjena, budući će svjetovni događaj koji ljudima uzrokuje ogroman šok provocirati otvoreno buntovništvo spram Onoga Koji, kao Bog i Stvoritelj, dopušta da se nešto dogodi što ima uništavajuće učinke na ljude… I prema tome će oni nijekati ovom Bogu i Stvoritelju svo priznavanje, svaka će vjera u Njega biti odbačena kao neosnovana, i svi koji štite vjerovanje u Mene protivno ovom mišljenju, svi koji Me priznaju i također žele bolje obavijestiti njihova bližnja ljudska bića, će biti tretirani sa neprijateljstvom.

Opet i iznova Sam najavio da ću Sebe izraziti kroz prirodne sile kako bi probudio spavače i letargične… I nekolicina od njih će se doista probuditi ali, poredbeno, mnogo više će ih izgubiti njihovu i dalje slabu vjeru suočeni sa jako rasprostranjenim uništenjem i velikim ljudskim žrtvama ovog događaja. I onda će se izraziti najrazličitija mišljenja, i mnogi će ljudi sa mržnjom nijekati Boga i Stvoritelja i biti neprijateljski spram svakoga tko ne dijeli njihovo gledište. I onda će Moj neprijatelj raditi sa velikim lukavstvom da bi podstakao ovu mržnju, i on će biti uspješan, jer zemaljski gubitak kojeg su ljudi pretrpjeli kao rezultat ovog prirodnog događaja će ih ogorčiti i nagnati ih postaviti nepoštene zahtjeve i izrabljivati bespomoćna bližnja ljudska bića. Ljudska okrutnost raste i štogod poduzmu jasno odaje neprijatelja, Antikrista, o kojem oni ovise. I zakoni i propisi će biti izdani koji će teško pogoditi posebice Moje Vlastite koji trebaju trpjeti naračun njihove vjere i koji su jedva u stanju shvatiti težinu njihove sudbine. I onda ću skratiti dane poradi Mojih Vlastitih (Matej 24:22)… tako da neće izgubiti nadu (očajavati), tako da neće otpasti (u smislu: skrenuti s puta; pasti u stanje nevršenja, zapuštenosti, zanemarivanja)… tako da će postati blaženi…

Samo se držite Moje Riječi da ćete biti izbavljeni iz krajnje nevolje, i čekajte ispunjenje ove Riječi, jer Ja Osobno ću doći i izbaviti vas, Ja ću također Sebe izvanredno očitovati unaprijed kako bi vas osnažio ako ste u opasnosti popustiti… Vi se ne trebate bojati sve dok svoje povjerenje postavite u Mene, sve dok u molitvi sa Mnom uspostavite kontakt, jer onda ćete vi uvijek također primiti snagu da pružite otpor… I uvijek zapamtite da neprijatelji mogu doista biti u stanju ubiti vaše tijelo ali ne vašu dušu (Matej 10:28)… prisjetite se stvarnosti vječnog života i da će život svakog ljudskog bića na Zemlji uskoro dokončati… Onda će vaš strah nestati, onda ćete biti ispunjeni sa snagom vjere i ustrajat ćete i jedino uvijek svjedočiti za Mene i Moje ime…

Čvrsto utisnite ove, Moje Riječi, u vaše pamćenje i one će vas utješiti i osnažiti u nadolazećem vremenu… Osigurajte vašu snagu unaprijed, akumulirajte ju, jer biti će i dalje još neko vrijeme prije nego ću Ja Sebe izraziti kroz prirodni događaj… I ako iskoristite dobro ovo vrijeme kako bi osnažili vašu vjeru onda vas naknadna vjerska borba neće plašiti, naći će vas naoružane, i zemaljska nevolja će vas jedva dodirnuti, budući ćete vi onda očekivati Moj Dolazak sa sigurnošću, budući će vaša vjera narasti tako snažnom da niti prijetnje niti postupci protiv vas nju neće biti u stanju uzdrmati… Onda ćete biti dobri borci za Mene i Moje ime i sve paklene sile vas neće biti u stanju nadvladati, jer Ja Osobno ću se boriti sa vama i Ja ću vas uistinu dovesti do pobjede.   AMEN

Bertha Dudde, br. 8734, 24 Siječanj 1964

POJAVLJIVANJE ANTIKRISTA…

Neće proći puno vremena prije nego Moj protivnik (Sotona) preuzme svoju posljednju vlast/dominaciju na ovoj Zemlji. Ali prije toga ću Ja još (pro)govoriti gromovitim glasom, tako da u najvećoj nevolji nekolicina još mogu pronaći njihov put do Mene, koji će Mi onda ostati vjerni budući im je Moja očigledna pomoć omogućila prepoznati Me i koji stoga više neće opet odustati/odbaciti njihovu vjeru u Mene. Pa ipak biti će ih samo nekoliko i prema tome će Moj protivnik imati veliku moć, jer ogromna prirodna katastrofa će prouzročiti ljudima takvu strašnu nevolju da će se oni pridružiti svakome tko im obeća svoju pomoć da tu bijedu dokončaju. I jedan će čovjek to napraviti, on će k sebi pridobiti svih koji sebe nisu uručili Meni, jer Moji će se Vlastiti držati podalje od njega, kako su svjesni Mojih prekora i upozorenja da predstoji (ili ‘da ih očekuje’) velika borba za vjeru, koja će biti izazvana od strane Mojeg protivnika. Svjetovni će mu ljudi međutim klicati (u smislu, ‘bodrit će ga’), jer on će znati na koji ih način zaslijepiti, i on će ostvariti stvari koje će ih učiniti sklonima uzvjerovati u natprirodnu silu (2 Solunjanima 2:9, 10)…

I baš činjenica da ga svi nevjernici prihvaćaju za vladara i spasitelja od njihove zemaljske nevolje dokazuje da je Moj protivnik osobno umiješan, da se on, kao Moj neprijatelj, koristi zemaljskom čaurom (= u smislu, ‘da sebe utjelovljuje u čovjeku’) kako bi bio u stanju slobodno djelovati (ili ‘činiti što hoće’). A vi, koji pripadate Mojima Vlastitima, ćete sebe pitati zašto Ja trpim ovu njegovu dominaciju i neću ga srušiti… To je njegova posljednja velika kampanja na ovoj Zemlji koja će također dovesti do konačnog kraja (ili ‘prouzročiti konačni kraj’), on će podstaknuti razbuktavanje posljednje borbe u kojoj ćete vi morati sebe dokazati, jer to je posljednja odluka prije nego Ja Osobno dođem spasiti Moje Vlastite.

Ranija prirodna katastrofa je u ljudima probudila povećanu želju za življenjem, i svatko tko je preživio će svim sredstvima pokuša(va)ti ponovno ostvariti svjetovna dobra, postići zemaljsko blagostanje, i ovo će stremljenje biti podržano od strane Mojeg protivnika, koji će na taj način pronaći veliki broj sljedbenika. I on doista zna kako zavarati ljude po pitanju njegove istinske prirode, oni će u njemu vidjeti nekoga tko je obdaren izvanrednom snagom, kojem bez ikakve rezerve vjeruju i daju pravo izdavati instrukcije koje oni slijepo slušaju… I on će imati toliko puno pobornika da će malo stado pobožnih ljudi, koji prepoznaju njega i njegovu istinsku prirodu, biti nesposobni sebe odbraniti od njegovih napada, ali oni će ga prepoznati baš poradi ovog, da on želi iskorijeniti vjeru ljudi u Isusa Krista, da on sam želi okupirati najviše prijestolje te da želi da ga ljudi obožavaju… A oni to i hoće, jer on će ostvariti prava čudesna djela sa njegovom preostalom snagom/moći. A vi ćete ga p(rep)oznati kada se pojavi, ali najprije će svijet zaroniti u strah zbog veličine prirodne katastrofe… kroz koju ću Ja Sebe objaviti ljudima…

I odmah nakon toga on će se pojaviti i obećati pomoć i izlazak iz ovog ogromnog kaosa. On će pronaći mnoge sljedbenike budući su ljudi spremni za njihovu propast inače bi ga oni prepoznali i apelirali Mi za zaštitu od njega i njegovih makinacija/spletki…

Neće proći puno vremena prije nego se on pojavi pod pokrovom pobožnosti a ipak će vrlo uskoro odati svoju istinsku prirodu. Ljudi će, međutim, biti lako obmanuti i on će sa njima imati lak posao… Oni se sa lakoćom odriču njihove vjere u Boga budući su bili teško pogođeni prirodnim događajem i voljni su na najviše prijestolje postaviti Mojeg najvećeg neprijatelja i protivnika, koji sebe i svoje karakteristike utjelovljuje u ljudskom biću kako bi pokrenuo posljednji kurs akcije na ovoj Zemlji: otvorenu bitku protiv Mene i Mojih Vlastitih, protiv sve vjere i sve pravednosti (2 Solunjanima 2:4)… Jer jedino će Njegovi pobornici biti s Njegove strane osigurani sredstvima za život, dok će se Mojim Vlastitima prijetiti sa smrću… pa ipak on će u Meni naći svoga Gospodara čim njegovo vrijeme istekne, a poradi Mojih Vlastitih ću Ja skratiti ovo vrijeme… (Matej 24:22)… Ja Osobno ću doći da bi ih spasio od najveće nevolje i njegova će prevlast dokončati; on će, zajedno sa njegovim sljedbenicima biti ponovno zavezan na jedno jako dugo vrijeme (Otkrovenje 20:2)… I ponovo će započeti nova era mira i sklada… gdje će vladati Ljubav a aktivnost će Mojeg protivnika biti spriječena… kao što je proglašeno u Riječi i Svetom Pismu…  AMEN

Bertha Dudde, br. 6758, 8 Veljače 1957

VJERSKA BORBA – ANTIKRIST…

Što je kraj bliže, to će okrutnije bijesniti borba između svjetla i tame… Međutim, vi nećete doživjeti potpuni užas borbe dok se ona ne okrene protiv Mojih sljedbenika, kada je planirano izgnati vjeru u Mene u Isusu Kristu, kada će čin Spasenja postati meta Mojega protivnika (Sotone)… kada će od ljudi biti zahtjevano otvoreno ispovjediti njihovu vjeru i brutalno će biti forsirani odreći je se. Jedino onda će nevolja i patnja započeti, vrijeme za kojeg Sam obećao Mojim Vlastitima da ću ga skratiti (Matej 24:22)… I onda će jarost Mojeg protivnika postati očigledna, jer ljudi će izgubiti njihove inhibicije (= ono što čovjeka spriječava/koči nešto napraviti), ništa ih neće zadržavati budući će oni biti potaknuti od strane Sotone i potpuno će se podložiti njegovoj volji. Neka bude rečeno kako nema puno vremena do ove vjerske borbe, ali da će njoj prethoditi jedna golema kriza na Zemlji, koja će međutim, doći iz drugačijeg izvora… Moja će volja da će to/ona zapasti ljude tako da oni već mogu dokazati ili čak osnažiti njihovu vjeru. Baš ova kriza, koja će biti nanešena čovječanstvu kroz prirodnu katastrofu ogromnih razmjera (= ovo se dakle odnosi na udarac nebeskog tijela u Zemlju = Otkrovenje 8), će biti iskorištena od strane mnogih ljudi kao razlog da već započnu akciju protiv vjere, budući će sada više nego ikada oni dvojbiti Boga i Stvoritelja Koji Osobno uništava što je stvorio. Međutim, svatko tko zna Istinu će također imati ispravno objašnjenje za sve, i onda on može također obavijestiti njegova bližnja ljudska bića o ovoj Istini. Onda proizlazeća vjerska borba može čak rezultirati u snažnoj vjeri u njima, koja će se naknadno oduprijeti svim nasrtajima kojima će vjernici biti izloženi.

Međutim, činjenica da većina ljudi više neće imati živu vjeru je djelo Mojega protivnika, koji prema tome neće prestati raditi protiv Mene i Istine, i on će biti daleko više uspješan sa ljudima nego predstavnici Čiste Istine, istinski predstavnici Kristova učenja… Jer njima će se rijetko vjerovati, ali Moj protivnik može ponuditi ljudima što želi… to će biti prihvaćeno. I to je zašto će to već morati biti razjašnjeno unaprijed, svatko će morati otvoreno i slobodno izjaviti da li su za ili protiv Mene… Svatko će morati donijeti ovu odluku unutar sebe tijekom dolazećeg vremena potrebe koje nadolazi na Zemlju zbog Moje volje, jer kada Ja govorim kroz prirodne sile svatko će morati odabrati: zazvati Mene za pomoć ili sebe potpuno izolirati od Mene… što je isto kao i okrenuti se ka Mojem protivniku… Prateći ovo, međutim, odluka se opet mora donijeti javno: kada će biti zatraženo od vas ljudi u posljednjoj vjerskoj borbi na ovoj Zemlji da svjedočite o Meni u Isusu Kristu ili da Me zaniječete* (Matej 10:32, 33)…

Ali onda ćete vi, koji ste bili podučeni u Istini od strane Mene Osobno, znati kako je došao kraj… Onda ćete znati da ću Ja skratiti dane poradi Mojih Vlastitih (Matej 24:22), da ću Ja Osobno doći da bi im pomogao i oslobodio ih od patnje… da ću ih Ja sakupiti sa ove Zemlje i odnijeti na mjesto mira (1 Solunjanima 4:16, 17 = Knjižica br. 43), prije nego sprovedem čin uništenja, koji će označavati kraj svih stvorenih bića na ovoj Zemlji…

Kada bi vi samo vjerovali što Sam vam opet i iznova nagovijestio… uvjeti na Zemlji bi vam već trebali dokazati bješnjenje Mojega protivnika, jer on zna kako mu vrijeme ističe… A činjenicu da on bijesni i da je Zemlja nastanjena njegovom vlastitom vrstom može biti prepoznata od strane svih vas i trebala bi vas zamisliti. Svaki je dan i dalje blagoslov za ljude, jer čak najiskvarenija osoba i dalje ima mogućnost promijeniti se i steći vjeru u Mene prije kraja… budući ću Ja pokušati sve da bi i dalje otrgnuo duše od Mojega protivnika prije kraja. I svatko sa vjerom u Mene će biti blažen, ali nevjernici će morati dijeliti sudbinu njega kojega su slijedili dobrovoljno… A vi nećete oskudijevati, čak ako će sve što vam je potrebno biti od vas oduzeto… Čim vi vjerujete da ću se Ja Osobno pobrinuti za vas, koji ste progonjeni poradi Mojega imena, mjere Mojega protivnika vas ne trebaju plašiti… Jer što vam oni oduzmu, vi ćete iznova primiti od Mene, premda u drugačijem obliku, ali vi ne trebate gladovati jer Ja Osobno ću zadovoljiti vašu glad… Jer ‘promotrite ptice u zraku: one niti siju, niti žanju, niti sakupljaju u žitnice; pa ipak vaš Nebeski Otac ih hrani…’ (Matej 6:26)

Zapamtite ove Riječi, zapamtite kako će On Koji je sve stvorio biti uistinu također sposoban očuvati što je stvorio… i da će On to sigurno učiniti kada Njegovi Vlastiti trpe nevolju. Ali vrijeme će doći kada će vas ljudi pokušati prisiliti najbrutalnijim mjerama da se odreknete vaše vjere… i svatko tko je slabe vjere neće biti sposoban otrpjeti ove mjere… Oštri testovi vjere će vam biti nametnuti, ali Ja vas želim pripremiti posebice za ovo vrijeme, onda ćete biti sposobni biti sjajni primjer vašim bližnjim ljudskim bićima, vi ćete im biti sposobni demonstrirati što čvrsta vjera može ostvariti: da vi živite unatoč činjenici da će sve što trebate za život biti oduzeto od vas…

 

Uvijek tražite kraljevstvo Božje i Njegovu pravednost, i sve drugo će vam biti nadodano (Matej 6:33). I ovo će obećanje onda biti vidljivo ispunjeno na Mojim Vlastitima, na onima koji zastupaju/brane Mene i Moje ime pred svijetom, koji se ne plaše zemaljske sile budući se oni osijećaju sigurnima pod Mojom zaštitom. I jedino onda će postati očigledno tko ima živu vjeru, i biti će ih samo nekolicina. Onda će strukture koje su bile izgrađene na pijesku… koje nisu bile izgrađene na stijeni vjere na kojoj Ja gradim Moju Crkvu, također kolapsirati… To će biti teško vrijeme koje nitko ne bi bio sposoban preživjeti da Ja nisam dostavio Istinu na Zemlju unaprijed, koja je objašnjenje za sve i koja JEDINA može rezultirati u snažnoj vjeri… Ali zabluda neće nikome dati snagu da ustraje, i jedino gdje je Ljubav, se može također pronaći snaga vjere.

Jedna izvanredna osoba će sebe ponuditi kao vidljivi pokrov Mojem protivniku, i ova osoba će onda potpaliti posljednji sukob na Zemlji. Obratite pažnju na ovo i znati ćete kako je čas kraja vrlo blizu… Ali također obratite pažnju na Moje glasnike odgore koji će se pojaviti u isto vrijeme kako bi vas vodili sa njihovim svjetlom, koje vi trebate slijediti… Obratite pažnju na sve one koji na energičan/odvažan način navješćuju Moju Riječ i pridružite im se, tako da će malo stado ostati zajedno, tako da oni neprestano mogu dobiti svjetlo i njihova vjera može postojano rasti snažnija… Ali svima ovima Ja obećajem Moju zaštitu, Moju Očinsku brigu i Moj blagoslov…

Oni se ne trebaju bojati kako će pasti plijenom ovoj brutalnoj sili, jer Ja Osobno ću doći dohvatiti ih čim Moj protivnik ode predaleko, čim čak i Mojim Vlastitima prijeti grobna opasnost… Iz ovog razloga Ja ću skratiti dane (Matej 24:22), tako da će Moji Vlastiti biti sposobni otrpjeti i ne oslabiti napomol mjera progonstava. Ali budući Ja još mogu vidjeti mogućnost spasiti pojedinačne duše Ja ću također držati Moje ruke zaštitnički iznad onih koji Mene reprezentiraju pred svijetom, tako da prijašnji mogu steći/povećati snagu po njima, tako da će Sila biti prepoznata koja je snažnija od zemaljske sile… I prema tome Ja ću se također izvanredno pobrinuti o Mojim Vlastitima, i unatoč štetnim mjerama oni će preživjeti fizički i duhovno… I sve ovo će se uskoro dogoditi… Što vi ne možete podozrijevati danas će se dogoditi tada, ali to je zašto vam Ja već sada skrećem pažnju na to, a vi, koji ste podučeni od strane Mene, također znate zašto će se to dogoditi…

Duhovna nevolja na Zemlji je vama također očigledna, i po znakovima vremena vi ćete biti sposobni prepoznati vrijeme na svjetovnom satu… ali jednom kada se ova vjerska borba zapali vi jedino trebate očekivati vrlo kratko vrijeme, budući će se sve dogoditi posebice brzo… Jer čovjek odabran od strane Mojeg protivnika kao pokrov neće imati dugi životni vijek, i njegov režim na Zemlji neće trajati predugo. On će biti prepoznatljiv po njegovim natprirodnim sposobnostima, jer biti će izvanredno obdaren od strane Mojega protivnika, i to je zašto će on raditi za njega i njegove planove. I čak ako mu cijeli svijet iskazuje štovanje, vi ćete ga prepoznati i prozreti.

Ali onda ćete morati biti vrlo pažljivi i ne bi trebali promišljeno sebe dovesti u opasnost zbog pretjerane gorljivosti… Onda ćete morati biti prepredeni poput zmija i nježni poput golubica (Matej 10:16)… Ali kada je odluka od vas zahtjevana*, onda morate držati vašu poziciju i čvrsto se uzdati u Mene i Moju pomoć… jer bez obzira koliko su ljudi moćni, oni se ne mogu mjeriti sa Mojom moći i samo dah od Mene bi bio dovoljan da ih uništi (2 Solunjanima 2:8)… I stoga ću Ja također tome stati na kraj kada je došao čas. Ja ću dovesti k Meni one koji su u krajnjoj zemaljskoj neprilici/čemeru no postaviti ću same tlačitelje u okove, jer vrijeme će isteći, period iskupljenja će doći do kraja i nova će era započeti tako da se izbavljenje svih duhova može nastaviti. AMEN

*U svezi ove javne odluke za ili protiv Isusa Krista, obavezno još pogledajte što je rečeno u Tematskoj Knjižici br. 37, ‘Rad u Vinogradu Gospodnjem u Posljednjim Danima – III’, u poglavlju ‘Javno priznavanje Isusa Krista će biti od iznimne važnosti…’ (str. 30-34)

Bertha Dudde, br. 4728, 29 Kolovoz 1949

 

ANTIKRISTOV BIČ…

Antikristov bič će biti grubo korišten nad svima koji Me ispovijedaju, baš kao što je bio korišten nada Mnom prije Mojeg raspeća kao ljudskog bića. Ipak Ja ću ga odbiti od Mojih Vlastitih, Ja ću ga ščepati Osobno i namjesto toga ću pustiti da afektira one koji su porobljeni od strane Sotone. Njegovo će se bješnjenje zasigurno bolno osjetiti u redovima Mojih Vlastitih, ipak sve dok su zakriljeni štitom vjere on će im biti nesposoban prouzročiti puno štete, jer još jednom ću ih Ja zaštititi protiv svega što je učinjeno Mojim Vlastitima. Međutim, oni prepoznaju vladavinu Antikrista i da će kraj i sa njime njihov čas izbavljenja uskoro pristići, i ovo znanje im daje snagu koja im omogućava sve otrpjeti. Vi nećete još jako dugo imati mirno vrijeme, čas za časom i dan za danom cure i vrijeme kojeg vam je Moj Duh nagovijestio se sve više približava… Zemlja se približava silnom podrhtavanju sa neopisivim posljedicama. I čak ako sumnjate… vi ga više ne možete zaustaviti i uskoro ćete morati donijeti odluku za ili protiv Mene… Ova će odluka biti zahtjevana od strane onoga koji Mi se suprotstavlja i koji će Mi se nastaviti suprotstavljati još jedno beskrajno vrijeme u budućnosti.

On će pristići i pojaviti se na ovoj Zemlji prije Mene, i on će zaposjednuti nekoga tko mu pripada cijelim srcem, to jest, on će sebe izraziti u svoj njegovoj moći i snazi kroz potonjeg. Ljudi će mu se pridružiti u čoporima, oni će mu se diviti i dobrovoljno mu sebe podrediti… oni će biti ovisni o njemu budući vrši utjecaj na njih kao ljudsko biće i impresionira ih sa njegovim riječima i djelima. On će biti uspješan budući će mu se svi oni izručiti dobrovoljno sami od sebe, i tako će imati veliku moć i koristiti ju protiv Mene… protiv svih onih koji vjeruju u Mene i ispovijedaju Me… On će se boriti protiv Mene i stoga također vojevati borbu protiv Mojih Vlastitih, koji će unatoč tome ostati odani Meni sve do kraja… Vrijeme Antikrista je došlo i sukladno tome će se on pojaviti, i onda ćete znati da je kraj blizu… Jer on će vladati jedino kratko vrijeme, i budući zna kako neće imati puno više preostalog vremena on će otvoriti pakao i osloboditi sve što je zlo što će surađivati sa njime ne šokantan način… Ipak čas njegove propasti u bezdan je bio utvrđen od početka, i tako da će se dogoditi kako je proglašeno u Riječi i Pismu.  AMEN

Bertha Dudde, br. 4429, 7 Rujan 1948

 

ANTIKRIST… BRUTALNI ZAKONI…

Vidljiva sila će vas kontrolirati koja će odbiti priznati jednu nevidljivu Silu… I ova će sila provocirati vašu posljednju probu vjere, jer ona će se boriti protiv Mene i željet će vas također educirati da postanete Moji protivnici. I to je zašto će vam biti potrebna vaša sva snaga vjere kako bi joj se oduprijeli. Mnogi će se pokoriti pod žezlom vladara koji im obećaje zlatne planine ali će zauzvrat zahtjevati odustajanje od sve vjere, sveg duhovnog znanja, priznavanje njegove sile i suvereniteta i nijekanje vječnog Stvoritelja, Ljubav-i-punog i pravednog Boga, Koji će jednog dana pozvati ljude na ob-račun (tj. da polože račun) za njihovu volju, misli i djelovanja. I tako će Mi se on suprotstaviti, i premda posljednja vjerska borba neće dugo trajati ona će biti jako teška za Moje vjernike budući će oni biti postavljeni pod nadljudski pritisak koji će ispovijedanje/priznavanje Krista učiniti za njih nevjerojatno teškim. Ipak znanje o Čistoj Istini, Moja očigledna pomoć i nada u Moj dolazak i život u raju Nove Zemlje će vam dati snagu da ustrajte i prkosite svakom nasrtaju na strani svjetovnog autoriteta. Vi imate Moju Riječ da vas Ja neću pustiti da ostanete u nevolji, vi možete u to biti čvrsto uvjereni. Ali onaj koji će doći će zaslijepiti ljude sa njegovom intelektualnom oštrinom, i svi oni će mu podariti pravo organizacionih aktivnosti sa konačnim ciljem istiskivanja svih duhovnih škola razmišljanja.

Jer on će pokušati prikazati duhovno stremljenje kao pogrešno primjenjenu životnu energiju, koja treba biti iskorištena za konstrukciju i poboljšanje zemaljskih potreba. I on će svugdje pronaći sljedbenike, koji će ga priznati i isto tako prosljediti protiv sveg duhovnog rada/djelovanja. I stoga će Moje sluge na Zemlji imati teške trenutke. Na početku će namjera biti oduzeti od vas sva sredstva koja vam omogućavaju da budete duhovno aktivni, ali vi ćete također biti pojedinačno progonjeni i morat ćete položiti račun zemaljskim vlastima u svezi vaših uvjerenja i aktivnosti. Nadalje, biti ćete također uronjeni u zemaljsku nevolju kao rezultat zakona koji izgledaju, i doista jesu, izvanredno grubi/mučni i brutalni za vjernika ako Ja neću očigledno stajati pored vas i podupirati vas pomoću duhovnih sredstava. I vi ćete osjetiti Moju očiglednu pomoć, osjetit ćete da Sam Ja sa vama i poznavati nevolju svake pojedinačne osobe koju ću Ja popraviti/otkloniti kada je pravo vrijeme. Antikrist će doći i sa njim svi znaci približavajućeg kraja. Jer čim započne vjerska borba vi možete biti sigurni kako do kraja neće biti još dugo, budući će vjerska borba biti vođena sa takvom oštrinom i takvom brutalnošću da ću Ja Osobno morati doći kako bi izbavio Moje vlastite iz najdublje patnje i podignuti ih u carstvo mira (1 Solunjanima 4:16, 17)… I onda će se dogoditi Posljednji Sud i sila Mojeg protivnika će biti slomljena jedno duže vrijeme.  AMEN

Bertha Dudde, br. 5606, 19 Veljače 1953

 

ANTIKRISTOV UTJECAJ PRIJE KRAJA…

Utjecaj Antikrista će također požuriti kraj, jer onda će tegoba Mojih Vlastitih doseći svoju najvišu točku i čini nužnim Moj Dolazak kako bi dokončao ovu nevolju. Jedini cilj Mojeg protivnika je Mene skinuti sa prijestolja i postaviti sebe na prijestolje, to jest, potpuno uništiti vjeru ljudi u Boga i Stvoritelja od vječnosti kako bi on sam bio cijenjen više, kako bi bio obožavan i kako bi ga se plašili kao Boga… On ne želi posjedovati ljubav ljudi, jedino njihovu pokornost, on želi sve kontrolirati i tako biti najviši vladar.

Sve dok ljudi i dalje imaju vjere, sve dok oni priznaju Silu iznad njih samih Kojoj će jednog dana morati položiti račun oni neće popustiti onome koji od njih zahtjeva nešto što je Bogu-protivno… I prema tome protivnik će prosljediti protiv ove Sile pokušavajući iskorijeniti vjeru u Mene, i to pomoću brutalnih sredstava koja će učiniti teškim za Moje vlastite da Mi ostanu vjerni… Ipak snaga da ustraju će im biti priskrbljena od strane Mene u izobilju. Ja ću Sebe njima tako vidljivo otkriti da će njihova vjera postati rastuće snažnija, da će oni prihvatiti svu štetu u shvaćanju da Ja jedini mogu dati i oduzeti i da ću uistinu otplatiti što im je nanešeno na Zemlji.

Nastojanje Antikrista je iskorijeniti Kršćansko učenje… spriječiti svo znanje o Isusu Kristu kao Sinu Božjemu i Iskupitelju svijeta… On Meni otvoreno proglašava rat… I to je njegov kraj… Moj protivnik će sebe utjeloviti u osobi koja je totalno porobljena od strane njega, to jest, on potpuno posjeduje njegovu dušu i najprije obmanjuje ljude sa svakojakom vrstom postupaka i pogodnosti koje će mu garantirati potporu velikih gomila… I njegovi će govori i aktivnosti biti maska koja sakriva najopakije stanje uma… On će biti majstor u tome kako sakriti aroganciju, laži i pohlepu za zaradom, ipak njegov nedostatak Ljubavi će ga uskoro razotkriti, što je reći, jedino u očima Mojih Vlastitih, jer spram njegovih sljedbenika on hini suosjećanje za svu patnju koju on, međutim, ne pokušava umanjiti nego jedino doprinosi spram povećanja ovih nedaća. Vjernik će ga prepoznati, jer on mora teško patiti pod njegovom vladavinom, ipak svatko tko je usaglašen sa njime, tko Me se otvoreno odrekne, će od strane njega biti tretiran kao prijatelj i biti svjetovno čašćen i poštovan.

I tako će se uskoro pojaviti dvije grupe ljudi… većina će slijediti njega i jedino će malo stado ostati vjerno Meni u njihovom stavu i akcijama. I ovi će neprestano biti u opasnosti, budući Moj protivnik potiče ljude da im uzrokuju štetu gdjegod je to moguće. Antikrist će nagraditi takve akcije protiv Mojih Vlastitih kako bi učinio da Me čak posljednji vjernici, koji mu i dalje nude otpor, napuste.

Ovo će biti početak vremena gorke patnje za Moje Vlastite a ipak ono će biti podnošljivo budući će im biti dozvoljeno primiti jedan izvanredan dar milosti… budući ću Ja Sebe ukazati gdje su ljudi u opasnosti posustati/oslabiti… Ja znam volju svake pojedinačne osobe i stav spram Mene, i Ja doista neću dopustiti Mojem protivniku da stekne prednost nad njegovom dušom. Pored toga, kraj je blizu i Moji vjernici su vjerno privrženi Meni u njihovim srcima, prema tome Ja mogu Sebe ukazati njima van zakona kako bi im podario snagu. I mnogi će Me ljudi ugledati, i onda ni jedna moć/sila na svijetu neće biti sposobna uništiti njihovu vjeru u Mene… Onda će oni također sa radošću dati njihov život ako Ja to zahtjevam. Ali Ja ću dokončati okrutnu igru Mojega protivnika… Kada on vjeruje za sebe kako je pobijedio Ja ću doći na oblacima i suditi žive i mrtve (1 Petrova 5:4; 2 Timoteju 4:1)… Ja ću dohvatiti Moje Vlastite prije nego ostvarim čin uništenja Zemlje i svih njezinih stanovnika (Sefanija 1:2-3). Prethodno ovome će nevolja biti ogromna, ipak Moja Ljubav će vas spasiti i Moja će sila okovati onoga koji Mi se suprotstavlja (Otkrovenje 20:2), budući je njegovo vrijeme okončalo.  AMEN

Bertha Dudde, br.  7778, 21 Prosinac 1960

 

PROTIVNIK PREKORAČUJE NJEGOVU OVLAST…

Aktivnost protivnika će biti zaustavljena jednom kada je došao čas kada ću Ja suditi žive i mrtve… Jednog će se dana ovaj Sud morati opet dogoditi, naposlijetku, sve je napustilo svoj red i prema tome viši razvoj duhovnih bića više nije osiguran. Čovječanstvo se više ne suprotstavlja aktivnosti Mojega protivnika (Sotone), ono je potpuno porobljeno od strane njegove volje, i on zloupotrebljava njegovu volju tako da će čak Moji sljedbenici naći teškim ostati uz Mene…

On prekoračuje njegovu ovlast tako što Me pokušava potpuno istisnuti iz ljudskog pamćenja i stoga će on pronaći mnoge sljedbenike koji sprovode njegovu volju: da se vodi otvoreni rat protiv vjere. I vi ljudi živite na Zemlji kako bi odabrali između dva gospodara (Matej 6:24), otud vi također morate biti upoznati sa obadva gospodara… On, međutim, smjera spriječiti znanje o vašem Bogu i Stvoritelju, on vas pokušava lišiti sve vjere i njegova metoda prisile je nagnati zemaljske vlasti da se nemilo bore protiv vjere i time protiv Mojih Vlastitih koji Moje ime ispovijedaju pred svijetom. I prema tome on neće imati puno preostalog vremena, jer on će biti zavezan na Dan Suda.

Ako ste vi ljudi sposobni promatrati ovaj početak, ako vidite kako će vjerska borba otvoreno eruptirati onda možete također sa sigurnošću uzeti u obzir da su posljednji dani kraja došli, jer onda će on prekoračiti njegove ovlasti i biti će neizbježno osuđen da bude suđen. Jer on ima veliku moć i zloupotrebljava ju… Ali Ja ću ga zaustaviti tako da mu svi ljudi ne bi podlijegli, tako da će Moji Vlastiti biti sposobni ostati Mi vjerni do samog kraja.

Za sada vi još možete promatrati njegovu aktivnost i držati se podalje od onih koji ga slijede; vi, koji želite biti Moji Vlastiti, se i dalje možete okupiti i osnažiti i utješiti jedni druge, ali jednom kada Moj protivnik uđe u posljednju borbu na ovoj Zemlji vi ćete se morati povući, vi više nećete biti sposobni govoriti otvoreno, budući ćete onda biti tretirani sa neprijateljstvom od strane svijeta i onih koji pripadaju svijetu…  Ali onda će biti važno da Me priznate otvoreno… I vi također ne trebate biti uplašeni, jer Moja će snaga teći ka vama tako da ćete biti sposobni ostati vjerni Meni, tako da ćete Me radosno priznati i očitovati vašu snagu još više (Danijel 3!)…

Ja Sam vam predskazao ovo vrijeme i ono će se dogoditi kao što je proglašeno; otkrit ćete kako ćete se susresti sa sve više protivnika, da će mržnja spram vas koji proglašavate Moju Riječ postati veća, i onda ćete biti dobro savjetovani da izbjegavate neprijatelja, tako da nećete sebe promišljeno izložiti opasnosti… Onda trebate biti mudri kao zmije i bezazleni kao golubice (Matej 10:16)… ali vi Mene ne smijete izdati… Ali tko bi drugi osim Mene bio sposoban dati vam snagu, tko drugi osim Mene bi vas mogao zaštititi i opet izvesti iz svake opasnosti (Danijel 3:25)? Moj protivnik će također biti zavezan od strane Mene kada je vrijeme ispunjeno, i njegova će aktivnost dokončati…

I vi se možete osloniti na činjenicu da ću se Ja Osobno pobrinuti za vas kada je vrijeme kraja pristiglo, kada morate donijeti vašu odluku kojeg gospodara želite priznati. Jer on će biti nesposoban oboriti one koji žele biti Moji Vlastiti, budući ću se Ja Osobno boriti na njihovoj strani a on doista nije dorastao Mojoj sili. I on će biti zavezan jedno bekonačno dugo vrijeme opet zajedno sa njegovim sljedbenicima (Otkrovenje 20:2, 3), tako da će era mira započeti za ljude koji više ne mogu biti salijetani/uznemiravani od strane njega. Međutim, ovo vrijeme mira će biti na Novoj Zemlji (vidi Knjižicu br. 42), budući će najprije red morati biti iznova uspostavljen, najprije će duhovna bića morati biti ‘suđena’… Jedino onda će se viši razvoj nastaviti, jedino onda će opet biti mir na nebu i na Zemlji.  AMEN

Bertha Dudde, br. 5654, 18 Travanj 1953

 

DAN SPASENJA ILI DAN SUDA?!…

Dan Spasenja više nije daleko, no da li će on značiti spasenje za sva ljudska bića? Neće li on biti Dan Suda kada, namjesto da budu oslobođeni, oni će biti iznova prognani u čvrstu formu? I prema tome za danom se može čeznuti ali ga se također može užasavati, ipak oni koji bi ga se trebali bojati ne vjeruju u njega i prema tome su nepovratno izgubljeni budući ne čine ništa kako bi odvratili ovo obnovljeno zarobljeništvo (vidi Knjižicu br. 44) od sebe. Ovaj Dan će biti istinsko spasenje samo za nekolicinu ljudi, ali oni su već morali patiti prethodno tome, dok drugi ne poznaju patnju i prema tome isto tako ni ne žude za Iskupiteljem. A ipak On će doći i iskupiti one koji vjeruju u Njega… Vrlo teško vrijeme se približava svim vjernicima, ali onda oni ne trebaju zaboraviti obećanje da ću ‘Ja doći opet da bi sudio žive i mrtve…’ (2 Timoteju 4:1; 1 Petrova 4:5) Vrijeme nevolje će također biti dokaz Istine Moje Riječi za njih i oni će vjerovati čak više čvrsto u Moj dolazak na Posljednji Dan, u njihovo izbavljenje od krajnje nevolje. To će doista biti Dan Spasenja za Moje Vlastite koji su napastvovani da bi dvojbili Istinu Moje Riječi napomol dobrih standarda življenja nevjernika… Ipak poradi odabranih nekoliko dani će biti skraćeni (Matej 24:22)… Ja ću ojačati Moje Vlastite dok Dan nije došao, a on će doći skorije nego je očekivano…

Stanje svijeta će izgledati tako spokojno da nitko neće vjerovati u kraj; jer pod vlašću Antikrista valovi nespokoja se prividno smiruju i može se prepoznati jedan zemaljski napredak koji čini da ljudi postanu sve više bezbožni, sve više nemilosrdni, i jedino Moji Vlastiti prepoznaju iz toga čas na svjetovnom satu. Jer jedino oni će morati gladovati i patiti dok će se ostatak čovječanstva naslađivati i pokušati pronaći zadovoljenje u svjetovnoj euforiji. Nitko neće očekivati kako je kraj blizu kada Antikrist započne svoju svjetsku vlast. On će potaknuti kraj, on će ostvariti duhovni kaos, on će uzrokovati da izbije vjerska borba i uzrokovat će više manje razdvajanje duhova, jer pod njegovim režimom biti će zahtjevano priznavanje Mene i Mojega imena i tako će konačna odluka također biti donešena, što se još treba dogoditi prije kraja… Međutim, čim je ova odluka zahtjevana od vas, Mojih vjernih sljedbenika, vi također možete sebe pripremiti za Moj drugi Dolazak, jer sa sve više rastućom nevoljom vi ćete također doživjeti ispunjenje Mojih proročanstava u svezi kraja.. Vi možete očekivati kraj svakoga dana a ipak, on će doći iznenada i neočekivatno… Ali onda će oni kojima će ovaj dan donijeti iskupljenje biti blaženo sretni, a biti će leleka i škrgutanja zuba na strani onih koji će biti proždrijeti od strane zemlje, koji će biti začeti iznova u tvrdu materiju… Vi, koji vjerujete u Mene, imajte pouzdanje u Moje Riječi da ćete biti izbavljeni od časova ekstremne muke, da ću Ja doći i dohvatiti vas i da se vi prema tome ne trebate bojati ničega na Zemlji, jer Moja je snaga i moć i slava.  AMEN

Bertha Dudde, br. 6538, 3 Svibanj 1956

 

BITKA ZA VJERU… NEPRIJATELJSTVA… ANTIKRIST…

Želim vas blagosloviti tako da ćete biti Moji nepokolebljivi/pouzdani zagovarači/pristalice kada građevina vjere koja je, za Moje Vlastite, suština Kristove Crkve, bude uzdrmana… kada oni uzdrmaju što Sam Ja Osobno podignuo i ono što nastavljam opet i iznova podučavati ljude kroz Moju Riječ. Vrijeme dolazi kada vas neće jedino predstavnici obmanjujućih učenja tretirati sa neprijateljstvom, nego kada će sva vjera sama po sebi biti naumljena za iskorjenjivanje, bez obzira da li je zavedena ili korespondira sa Istinom, budući će onda Moj protivnik biti odlučan iskoristiti njegovo najoštrije oružje: nadomjestiti svo znanje i vjeru u Mene i Moje djelo Spasenja i zamjeniti ga sa materijalističkim gledištima i planovima. I to će biti vrijeme kad će svanuti period kojeg vi za sada još smatrate nemogućim, jer Moj će protivnik sebe utjeloviti u svjetovnom vladaru i započeti svoje djelovanje tako lukavo da će ga najprije samo nekolicina ljudi prepoznati kao ono što on doista jeste…

I tako će pridobiti mnoge koji će ga naknadno slijediti te slijepo slušati kako/dok on neprimjetno mijenja svoje planove… Jer u početku će on poslijediti jedino protiv pojedinačnih vjeroispovijesti i biti će podržan u tome od strane drugih koji će biti itekako voljni pomoći mu kada se to tiče uklanjanja njihovih protivnika. I to je razlog zašto ćete najprije vjerovati kako su spram vas agresivni jedino oni koji se bore protiv Čiste Istine budući su oni sami predstavnici zablude i laži. I onda ćete morati biti pažljivi da sebe dobrovoljno ne izložite opasnosti. Ne dugo nakon toga oni (= pripadnici tih obmanjujućih vjeroispovijesti, tj. zavedeni vjernici) će biti tretirani sa istom agresivnošću/neprijateljstvom, i onda će Antikristova aktivnost postati očigledna… I čak i onda će njega slijediti mnogi, budući će već biti pod njegovom kontrolom i za njega će biti lak pljen. Neće više proći puno vremena prije nego posljednji znaci postanu očigledni… Bitka za vjeru neće započeti jednim nasilnim činom, jer Moj će protivnik proslijediti podmuklo i čak obmanuti mnoge vjernike, koji će ga posljedično tome slijediti i, u kasnije vrijeme, postati njegovi dobrodošli sluge. Ipak on neće biti u stanju obmanuti vas, koji ste duhovno probuđeni/budni, jer Ja ću otvoriti vaše oči i voditi vaše misli u ispravnom pravcu… Jer onda će biti vrijeme da sebe oboružate za konačnu borbu, koja će se voditi sa nezamislivom okrutnošću. Ali Ja ću vas blagosloviti… Ja Osobno ću biti sa vama i neću ostaviti nezaštićenim nikoga tko brani Mene i Moje ime. Jer ova vjerska borba će biti odlučujuća budući će, naposlijetku, razdvojiti ovce od koza te biti djelo Mojeg protivnika koje će ga osuditi… Čim se on bori protiv Mene Osobno, čim on želi spriječiti distribuiranje znanja o Meni i djelu Spasenja on će donijeti svoju vlastitu presudu, on će biti zavezan i bez ikakve sumnje lišen sve njegove snage.

Ali jasno razdvajanje se ipak mora dogoditi, budući isuviše puno ljudi i dalje nisu niti ribe niti perad, budući isuviše puno njih sebe smatra pobožnima i najprije moraju proći ovaj test i na žalost podbaciti budući ne žive u Istini, budući imaju malo Ljubavi i prema tome ne mogu niti primiti niti prepoznati Istinu kao ono što ona jeste… To je razlog zašto vi, Moje sluge, i dalje morate biti nevjerojatno aktivni, jer onda će mnoge mogućnosti još sebe predstaviti gdje možete prosvjetliti one koji onda … pritisnuti zabludama… neće biti sposobni za rasuđivanje i zahtjevaju savjet. I vi ćete doista uspjeti u tome da onima koji su slabe vjere pomognete postati snažnim vjernicima; vi ćete uspjeti u pridobijanju njih nekoliko za vaš tabor, vi ćete biti sposobni dati im jasnu i inteligentnu informaciju i predstaviti Mene kao voljenog Boga i Oca Koji jedino zahtjeva čvrstu vjeru kako bi također bio sposoban pomoći im u najtežoj/krajnoj nevolji i podariti im snagu da ustraju sve do kraja.  AMEN

Bertha Dudde, br. 4947, 6 Kolovoz 1950

 

ANTIKRIST… VJERA JE U OPASNOSTI…

Antikrist će neodgovorno prosljediti protiv svih koji još vjeruju u Boga neba i Zemlje (2 Solunjanima 2:4). Jer on će prisiliti ljude zanijekati njihovu vjeru što je, s Moje strane, potpuno stvar slobodne volje ljudskog bića. On će ih prisiliti prijetećim mjerama koje se ljudima čine nepodnošljive, otud će oni biti preslabi da bi se oduprijeli. Vjera je u opasnosti… Ovo treba svakoga zamisliti kome Ja pristupam kroz Moje glasnike na Zemlji, tko prima Moju Riječ koju Sam Ja dostavio/priopćio Mojim glasnicima. Vjera je u opasnosti… Da li znate što to znači morati dati javnu izjavu i istovremeno se kretati spram izuzetne zemaljske nevolje?… Da li znate kako će ljudi poderati svaku pojedinačnu religijsku doktrinu sa namjerom da bi vam demonstrirali njezinu beskorisnost i kako ćete malo biti sposobni odgovoriti? Da li znate koliko će vam otežati stajati čvrsto u vjeri u Mene, vašeg Boga i Oca od vječnosti? Kako će oni uzeti i uništiti sve što je vama do ovog časa izgledalo neoborivo?

Svatko tko odlučno odbaci njihov zahtjev da Me zaniječe će biti tretiran brutalno, i pred licem ovog mnogi će posustati i izdati Me bez otpora, jer njima nedostaje snaga vjere koja nastaje iz Čiste Istine. Ja želim skrenuti vašu pažnju na ovo vrijeme i prosvjetliti vas unaprijed, budući Ja znam karakter svake pojedinačne osobe i duhovnu nevolju koju ćete doživjeti kao rezultat aktivnosti Mojega protivnika, koji može izrazito biti prepoznat po Antikristovim mjerama. I Ja vas želim obavijestiti o njegovu uspjehu… pošto će se boriti sa puno lukavosti i sile on će pronaći mnoge sljedbenike… On će uspjeti u činjenju onog što su mnogi prije njega podbacili učiniti, on će uzdrmati vjeru koja se činila nepokolebljivom… On će isprevrtati religijske doktrine sa najvećom lakoćom jer biti će učinkoviti govornik i ukazat će ljudima zabludu njihova razmišljanja, i oni koji Me ne nose u njihovom srcu će mu klicati i slagati se sa njime, značajno snažeći njegovu moć još više.

On će postići ono što nitko prije nije postigao… on će oboriti silu koja se smatrala nesavladivom. Ali ima jedan zid kojeg on neće biti sposoban porušiti, on će se se susresti sa jednim otporom, naime, gdje god su Moji borci pod Mojim vođenjem… Tamo će se on boriti uzalud, jer Moji borci će biti nepobjedivi budući će biti zaštićeni štitom vjere koja je tako živa da je ona sama po sebi snaga i ne može biti uzdrmana. Ovi Moji borci će crpsti snagu direktno iz Mene, jer oni će biti sposobni čuti Me i čak vidjeti i neće podlijeći nijednoj kušnji… oni će biti prosvjetljeni i prema tome će također prepoznati koji je čas odzvonio i kako li je još malo do kraja.. Ispravno znanje će osigurati Mojim Vlastitima snagu da ustraju do kraja; ali većini ljudi će nedostajati ispravnog znanja, i kada im je ono dano (Istina) oni ga neće prihvatiti (2 Solunjanima 2:12).

Ali Ja znam što će se dogoditi i želim vam pomoći, i Ja Sam to jedino sposoban učiniti tako da ćete biti obaviješteni o vjerskoj borbi svjetla protiv tame u posljednjim danima prije kraja, o velikoj moći Mojega protivnika (Sotona =   hebr. ןטשׂ’ = protivnik) i čak još većoj Ljubavi  i milosti vašeg nebeskog Oca za svakog tko želi ostati Njegov Vlastiti, tko tako ima iskrenu volju pripadati malom stadu čiji Pastir Sam Ja i  koga Ja prema tome neću napustiti tijekom najgore vjerske borbe koju će ljudi ove Zemlje još doživjeti prije njihova kraja.  AMEN

Bertha Dudde, br.  4768, 28 Listopad 1949

 

KOLAPS CRKVENIH ORGANIZACIJA… ISTINSKA CRKVA…

Posljednjim će danima prethoditi vrijeme kada će Moja Riječ i sve što se odnosi na Mene kao Stvoritelja i (Op-)Skrbitelja biti iznapadano. Ljudi će namjeravati uništiti vjeru u Božanstvo, što će tako predstavljati jednu otvorenu borbu spram svega duhovne prirode. Crkvene organizacije i njihove pristalice će biti najviše pogođeni, budući će biti poduzete mjere protiv svakog izvanjski prepoznatljivog predstavnika Mojeg kraljevstva i Mojeg učenja. Kao rezultat, Ja ću probuditi glasnike Moje Riječi izvan ovih organizacija, koji su pozvani od strane Mene širiti Moje učenje, jer oni su u posjedu potpune Istine (= via Bertha Dudde) i prema tome također prikladni učitelji za njihova bližnja ljudska bića u posljednjim danima. Jer to će biti nužno tijekom posljednjih dana prije kraja osnažiti vjeru ljudi ili ju probuditi, jer jedino onda će oni početi misliti o pouzdanosti učenja koja su im bila predana kroz tradiciju. I oni će shvatiti kako Ja nisam sa onima koji se sa Mnom jedino asociraju kroz crkvu, koji vjeruju za sebe kako su povlašteni zbog njihove pripadnosti određenoj crkvi…

Uistinu, Ja ljubim svakog od Moje djece, ali ako dijete ne ispuni Očevu volju tako što ne koristi darovani mu dar intelekta i na taj način aktivira svoj intelekt i srce kako bi (do)znao kada ono čini Moju volju, da prepozna kada se lažni proroci pretvaraju da su Moji glasnici, dijete će sebe udaljiti od Mene i jedino pronaći svoj put ka Meni sa poteškoćom. Oni, također, neprestano primaju Moju Riječ od Mene, Ja im neprestano prilazim pokušavajući im dati informaciju direktno, to jest, tako što im šaljem Moje glasnike da ih prosvijetle, ipak oni ne prihvaćaju poduke i ne mogu stoga više biti opravdani ako zalutaju na pogrešan put. Međutim, jednom kada ljudi izgube njihovu crkvu usljed akcija Mojega protivnika (Sotone), jedino ljudi koji su istinski privrženi i tako intimno povezani sa Mnom da im Ja uvijek mogu biti blizu, neće uzmicati (ili ‘gubiti hrabrost’). Oni neće biti afektirani grubim mjerama i brutalnim zakonima (2 Solunjanima 2:4), jer oni znaju gdje pronaći istinsku Kristovu Crkvu i samo će braniti Moju Riječ sa sve većom gorljivošću, premda oni neće biti sigurni od progonstava onih koji se bore protiv svega što se odnosi spram vjere.

Svi vi ćete, međutim, još morati donijeti vašu odluku, i jedino vaše unutarnje uvjerenje da znate Istinu, što vam je dokazano putem Riječi Koju Sam vam Ja Osobno dostavio/saopćio (= via Bertha Dudde), će vam onda dati snagu da pružite otpor. Onda ćete vi, i svi oni koji vas slušaju i žele Mi služiti, iskoristiti svu njihovu moć uvjeravanja, i ništa ih neće spriječiti, jer onda će oni znati kako jedino trebaju čekati jedno kratko vrijeme dok ponovno neće biti sretni. Oni će znati kako sve vanjsko može zasigurno posrtati/vijoriti ali ne Crkva koju je Isus Krist utemeljio na Zemlji… istinska Crkva, koja ne može biti prevladana vratima pakla (Matej 16:18). Unatoč tome, nebrojeni ljudi će izgubiti njihovu vjeru, oni će naći neshvatljivim da Ja neću zaštititi crkvu koju oni smatraju kao ‘utemeljenu od strane Boga’, i oni sebe ne pozivaju na red s obzirom na to da li su ili nisu pripadnici Crkve utemeljene od strane Mene, budući njima nije dozvoljeno razmišljati o tome.

I tako, nešto što ljudi smatraju neosvojivim će se raspasti. Raspast će se poput kule od karata budući je ljudska struktura koja ne može trajati…

 

 

Bertha Dudde, br. 5004, 21 Studeni 1950

 

‘UČINIT ĆU DA STIJENA PODRHTAVA…’

(Duhovni prevrat)

Čovječanstvo će doživjeti značajan duhovni prevrat da bi mu omogućio prepoznati zabludu koja se, do sada, podržavala kao Istina. Ja ću zamjetno skrenuti ljudsku pažnju ka Mojoj Riječi… Ja ću destabilizirati stijenu (= ovo se odnosi na lažnu ideju rimokatolika kako je njihova crkva, budući su oni nasljednici Petra, ‘stijena’ na kojoj je Krist, znači na čovjeku Petru, izgradio Svoju Crkvu; vidi Knjižicu br. 17)… i ljudi sami će biti sposobni odlučiti što oni žele odbaciti: Moju Riječ ili jednu organizaciju koja je sebe uspostavila kao rezultat ove Riječi. Oni će jedino biti u stanju prihvatiti jedno od njih, i svaka će osoba biti slobodna donijeti njezinu vlastitu odluku. Ja ću jedino dozvoliti da se ovo dogodi poradi samih ljudi kako bi ih oslobodio od prisile koja je porobljavala njihove misli i volju i tako spriječavala odluku volje, koja je razlog za život ljudskog bića na Zemlji (= ovo se odnosi na dogmatizam katoličke crkve, i ‘porobljenu’ volju u njihovih vjernika, tj. ne-slobodu da o bilo čemu vezanom za vjeru misle svojom glavom; vidi Knjižicu br. 18).

Ja želim učiniti da stijena podrhtava… i jednom kada je temelj uzdrman cijela će se struktura srušiti, tj. ljudi se više neće osjećati počinjeni nego će slobodno razmišljati i djelovati po njihovom vlastitom nahođenju. Oni se više neće bojati sile poduprte od strane Boga, budući jedino sada oni prepoznaju Mene, Koji je jači nego ova sila i ne podupirem ju. To će zasigurno značiti duhovni kaos i najprije će greška/zabluda i dalje željeti sebe dokazivati, ali onda će se Istina zabljesnuti poput munje i jasno će osvijetliti pogrešne doktrine. One se neće moći nositi sa Istinom, jer glasnici Istine, nositelji svjetla, će se pojaviti svugdje i biti će (po)slušani, premda će oni primamiti ogorčeno neprijateljstvo od strane sljedbenika svrgnute sile.

Ja vama ljudima otkrivam nadolazeći događaj i vi ga možete očekivati skoro, međutim, sve će uzeti svoje vrijeme, i ovaj događaj, također, će ukazati na nadolazeći kraj, jer vidjeoci i proroci su nagovijestili kraj velikog grada (Otkrovenje 14:8; 18)… To će biti događaj koji će afektirati cijeli svijet koji, unatoč tome, ima duhovni temelj i naumljen je imati duhovan učinak. On će svjedočiti pred svijetom o Meni Koji, kao Vječna Istina, neću nikada tolerirati neistinu i prosljedit ću protiv nje kada je vrijeme ispravno. AMEN

 

*

 

Od Isusa Krista, a putem Unutarnje Riječi, primio Njegov sluga, prorok Jakob Lorber, i zapisao u ‘Veliko Ivanovo Evanđelje 8/162’

Sukladno Novom Otkrovenju (Jakob Lorber) Isus je sa svoje 32 godine sljedeće predskazao Njegovu Apostolu Petru: [4] ‘… nakon nekoliko stotina godina, biti će rečeno u Rimu kako si ti utemeljio takvu stolicu (Svetu Stolicu) na tom mjestu. I ljudi prisiljeni to učiniti sa vatrom i mačem će također vjerovati lažnim prorocima koji kažu kako si ti kao prvi knez vjere ustanovio takvu stolicu u Rimu i sa nje vladaš cijelom Zemljom i njezinim kneževima i ljudima, u Moje ime. Ali vidi, to će biti lažna stolica, i grozne će stvari biti raširene od tamo diljem cijele Zemlje, i jedva će itko tamo više znati gdje si ti postavio istinsku stolicu, stolicu Ljubavi, Istine, žive Vjere i života, niti tko je tvoj istinski nasljednik. Ova će lažna stolica istrajati vrlo dugo vrijeme, daleko preko tisuću godina; ona, međutim, neće vidjeti dvije tisuće godina. Samo računaj, ako znaš računati.

[5] Kada će ova stolica postati istrunula i više neće imati čvrstoće, Ja ću se vratiti i sa Mnom Moje Kraljevstvo. Onda ćete vi također doći sa Mnom na Zemlju i biti Mojim svjedocima ispred onih u kojih još možemo pronaći istinitu i čistu vjeru.

[6] Ali u to vrijeme će također veliko čišćenje biti nužno, tako da će Me ljudi iznova poznavati i vjerovati jedino u Mene. Ali u svezi toga što Sam ti sada otkrio u povjerenju ti za sada još trebaš šutjeti. Vrijeme će doći kada će to biti proglašeno na sav glas sa krovova.’

 Od Isusa Krista, a putem Unutarnje Riječi, primio Njegov sluga, prorok Jakob Lorber, i zapisao u ‘Veliko Ivanovo Evanđelje 8/162’

… Ipak Moji Vlastiti neće biti prevladani, oni će imati snagu vjere koja nudi otpor budući nalazi Moju potporu. Oni će primiti snagu od Mene budući oni čvrsto vjeruju u Mene i prema tome pripadaju Mojoj Crkvi koja ne može biti nadvladana od strane paklenih vrata (Matej 16:18). Međutim, to će biti teško vrijeme na koje ću Ja upućivati opet i iznova

Bertha Dudde, br. 4846, 25 Veljače 1950

UPUĆIVANJE NA NADOLAZEĆE VRIJEME NEVOLJE…

Slušajte i vjerujte da se vi ljudi približavate groznom vremenu… Ono će afektirati svaku pojedinačnu osobu, premda će ono biti lakše za one koji Me nose u njihovim srcima, time, koji žive njihov život gledajući nagore. Ovo će vrijeme biti težak teret za svakoga, jer ono će rezultirati u daljnjoj nevolji koja će za vas izgledati skoro preteška za podnijeti. Vi ćete biti šokirani do srži, jer vi ćete doživjeti vanjsku i unutarnju nevolju tako da ćete se okrenuti ka Meni, tako da ćete konačno pronaći stazu ka Meni, vašem Bogu i Ocu od vječnosti. Ovo su posljednja sredstva koja ću koristiti prije kraja. Ako ovo ne pomogne promijeniti one od vas koji su sebe potčinili svijetu ništa vas više neće biti u stanju spasiti, onda ćete biti porobljeni od strane Mojeg protivnika (Sotone) zauvijek i morate dijeliti njegovu sudbinu… da budete okovani na kraju danâ (Otkrovenje 20:2, 3)… Jer vama je do tada preostalo samo malo vremena, i tijekom ovog kratkog vremena Ja ću vam opetovano prilaziti kako bi vas spasio od uništenja, kako bi vas priveo razumu prije nego je prekasno. Uzmite poruku koju vam šaljem kroz Moje sluge na Zemlji ozbiljno i prilagodite vaš život sukladno, i kada ste suočeni sa ogromnom nevoljom prisjetite se kako će ona uskoro biti popraćena sa krajem, kojeg Sam Ja također nagovijestio. Onda vi trebate iskoristiti svaki dan tako što ćete učestalo tražiti kontakt sa Mnom, zanemariti sve zemaljske stvari i moliti Me u duhu i u Istini, zazivajući Me za milost, koju vam Ja doista neću zanijekati. I Ja ću vam uslišiti vašu molitvu, Ja ću vas zasuti sa blagoslovima i dati vam snagu i snažnu vjeru tako da ćete ustrajati do kraja.  AMEN

… kako bi vas, koji pripadate Meni, podsjetio da se pripremite, da neprestano primate snagu tako što ćete primati Moju Riječ i kroz djela Ljubavi…

Bertha Dudde, br. 7641, 5 Srpanj 1960

TRAŽENJE SNAGE ZA NADOLAZEĆE VRIJEME…

Za sada vaš život nije gotov, vi i dalje možete neograničeno iskoristiti blagoslove, vama je i dalje ponuđena Moja Riječ odgore i imate izvjesnu količinu duhovne slobode kako bi raširili ovu Riječ, kako bi joj vi sami udovoljavali i osjetili snagu Moje Riječi, jer vi niste spriječeni biti dobrodušno aktivni, vi možete govoriti i djelovati sukladno vašoj volji… vi možete raditi u Mojem vinogradu i biti aktivni za Mene i Moje kraljevstvo. I vi trebate biti svjesni ove milosti… Jer jedan će dan doći vrijeme kada ćete biti spriječeni raditi za Mene i Moje kraljevstvo i kada će vam biti otežano živjeti sukladno Mojoj volji. Do tog vremena vi ćete trebati prikupiti dovoljno snage kako bi ustrajali, čak ako neprijatelj poduzme akciju protiv vas, jer onda ćete mu vi pružiti otpor, budući je to Moja snaga koja će ostvariti učinak u vama i budući je on nesposoban oduprijeti Mi se. Iz ovog razloga vi trebate unaprijed sakupiti puno snage i crpsti ovu snagu iz Moje Riječi, jer Ja vam govorim tako da ćete postati snažni u vjeri i Ljubavi, baš kao i puni snage, i lagano ćete preživjeti predstojeće vrijeme nevolje… I tako vi trebate biti puni života, aktivni u Ljubavi i sa živom vjerom, i ništa vam ne može prouročiti štetu, bez obzira što se dogodi. Jer onda ćete vi biti blisko sjedinjeni sa Mnom, a izvjesnost Mojeg prisustva vam osigurava unutarnji mir i potpuni nedostatak brige, uvjerenje o Mojoj prisutnosti neće dopustiti da se pojavi uznemirenost, i sve će vas poteškoće mimoići, premda poradi ljudske rase one ne mogu biti spriječene. I bez obzira kako će dani izgledati… Oni su i dalje konačni blagoslovi za vas i spasenje vaše duše… Jer duša može i hoće još sazrijeti, samo ako je vaša volja dobra i usmjerena spram Mene. Onda ću se Ja pobrinuti da ona neće pasti plijenom neprijatelju, Ja ću se pobrinuti da će zadobiti snagu i uvijek ponuditi otpor kada je od strane njega postavljena pod pritisak. Ali vi trebate i dalje iskoristiti dane koji su vam preostali sve do kraja, vi ne trebate obraćati pažnju na fizičku nevolju nego jedino uvijek uzeti u obzir dušu, jer njezino spasenje je u opasnosti, i poradi ovog spasenja Moji darovi milosti će se također povećati i neće se zaustaviti sve do kraja. Ali vama mora biti rečeno da vi nemate puno vremena ostavljeno do kraja… Vama mora biti rečeno da vi trebate vjerovati i pripremiti sebe za kraj, inače će Moja Riječ dotaći vaše uši uzalud i vi nećete iskoristiti ovaj izuzetan dar milosti. I čak ako pronađete teškim za vjerovati… zazivajte Me za snagu i budite voljni živjeti i misliti sukladno Mojoj volji… I Ja ću vas poduprijeti i osigurati vam snagu, Ja ću voditi vaše misli ispravno, tako da nećete zastraniti kada dođe kraj… Jednostavno usmjerite vaše misli spram Mene i vi nećete biti izgubljeni, jer onda ćete također naučiti vjerovati što se više približava kraj. Dobro iskoristite vaše preostalo vrijeme, sakupite snagu tako što ćete Mi apelirati u molitvi za nju i biti pomoćni… i vi ćete biti sposobni čekati na kraj spokojni, jer Ja Osobno ću vas zaštititi i voditi, Ja Sam prisutan vama koji Me ljubite i vi se nećete izgubiti (ili ‘nećete zastraniti’). AMEN

Vrijeme borbe je jako blizu i onda vi morate biti unaprijed naoružani… vi morate nepokolebljivo stajati kada oni koji se drže jednog izvanjskog vjerovanja podbace/padnu, koji smatraju za sebe kako žive u Istini bez da ikada kontempliraju ono što se od njih očekuje da vjeruju. Oni će posrtati i otpasti (2 Solunjanima 2:10-12), ali vi trebate stajati čvrsto i pružiti dokaz kako jedan unutarnji, živi odnos također rezultira u živoj vjeri koja će vam osigurati snagu da otrpite do kraja. AMEN

Bertha Dudde, br. 4167, 14 Studeni 1947

VJERSKA BORBA… KRAH ONOG ŠTO SU IZGRADILI LJUDI… KRISTOVA CRKVA…

Posljednji dani prije kraja će ukazati snagu otpora koju će prikupiti ljudi koji pripadaju istinskoj Kristovoj Crkvi, u kontrastu sa onima koji iskazivaju više štovanja ljudskoj strukturi koju će vidjeti kako se dezintegrira napomol vjerske borbe. Jer to će biti vrijeme kada neće biti nikakvih kompromisa, kada će svatko morati donijeti jasnu odluku, kada će religijske doktrine biti razriješene/razmršene do posljednjeg detalja i prema tome će također biti nužno da se o njima razmisli i kada sve što je izvanjske prirode ne može izdržati ozbiljnu kritiku i prema tome će biti osuđeno ili odbačeno. Jedino onda će ljudi shvatiti kako li je to bezvrijedno bilo i koliko puno milosti i snage počiva u istinskoj vjeri i iskrenoj vezi sa Mnom kojoj nedostaje sve formalnosti. Ljudi će vidjeti kako se nešto raspada što su oni prikazivali kao trajno…

 

Bertha Dudde, br. 2521, 22 Listopad 1942

 

OBAVIJEŠTENJE O JEDNOM DOGAĐAJU… DUHOVNA TRANSFORMACIJA… (RIM?)

Oni od vas koji još ne živite u Istini ćete se morati odreći puno vašeg duhovnog bogatstva budući će doći vrijeme kada ćete posvjedočiti krahu mnogo toga što ste smatrali neuništivim. Vi ćete shvatiti da ljudsko djelo neće trajati premda je ono uspjelo preživjeti jedno dugo vrijeme. Vi ćete naći nezamislivim da će Božanska Providnost inicirati djelo uništenja koje će istovremeno označavati važniju duhovnu promjenu i snažno uznemiriti misli ljudi koji vjeruju za sebe kako poznaju Istinu. I vi nećete biti sposobni pronaći ijedno drugo objašnjenje nego Božju nepogrešivu demonstraciju da ste vi obmanuti. Ova je pogreška već preduboko ukorijenjena u vama da bi vi sebe mogli osloboditi od nje i prema tome vam Bog želi pomoći… On vam želi ukazati da se sve mora pokoriti Njegovoj volji, uključujući to što je preživljelo tisućama godina. Bog je dao ljudskim bićima slobodnu volju, posljedično tome On je morao povući Njegovu volju gdje joj je ljudska volja bila protivna. Time On nije spriječio strukturiranje jednog ustrojstva (= katoličke crkve) koje nije korespondiralo sa Njegovom voljom. Međutim, Njegova je volja bila potajno poštovana i vršena, nezamjećeno od strane svijeta i prema tome malo poznata, ipak opirući se neprijateljskom miješanju/posredovanju. Ali čovječanstvo je bilo zadovoljno sa ovim strukturalnim djelom koje je sebe branilo sa mnogo pompe i raskoši i koje je pronašlo mnoge sljedbenike. Ali jednog dana će čak i ovo djelo dokončati i ovaj će se kraj dogoditi pred očima svih ljudi…Građevina koja se činila neuništivom će podrhtavati i rezultirati u jednom događaju koji će uzeti mnoge žrtve u svakom smislu.

Božja će intervencija šokirati misli ljudi. Ali Bog želi dokazati ljudima da se sve ljudske akcije izopačuju/pogoršavaju i da će sve što dolazi od Boga direktno nastaviti postojanje. On želi obavijestiti ljude da su obmanuti, On ih želi učiniti prijemčivima za Čistu Istinu. I napomol katastrofične promjene mnogi će se ljudi zaustaviti i zamisliti, oni će dovesti u pitanje vjerodostojnost njihovih prethodnih učenja budući ih je ovaj slom lišio sve vjere. I ovaj događaj nije daleko, cijeli će svijet biti uključen i, ako su vjerni, prepoznati jedan očigledan znak poslan od strane Boga ljudima na Zemlji za spasenje njihovih duša.  AMEN

i oni će morati shvatiti kako oni bez silom sprovedenih zapovijedi imaju daleko snažniju vjeru i daleko su Mi bliži kroz njihov način života i njihovu volju, koja Mene traži i stremi Mi neprestano. Sve crkvene predstave će postati predmetom zakonskih mjera onih koji se bore protiv duhovnih stvari, i jedino netko tko čezne za Mnom iz dubine svoga srca, koji prima Moju Riječ i sa Mojom Riječju također snagu, će sebe dokazati… Onda će mnogo toga biti poništeno što se ljudima sada čini važno, i oni će morati odustati od toga i sebe zadovoljiti sa tihom kontemplacijom bez izvanjskih akcija, bez pompe i raskoši i bez učitelja koji nisu bili prosvjetljeni od strane Mene i prema tome neprikladni za službu svećenika. I oni će morati priznati da Sam Ja Osobno odabrao Moje sluge na Zemlji i dao im zadatak da poduče njihova bližnja ljudska bića i da im dostave Istinu… I blaženi su oni koji će onda prihvatiti Istinu, koji će se potruditi živjeti sukladno Mojoj volji i koji koriste kratko vrijeme do kraja za dušin razvoj, jer oni će se oprijeti i ustrajati sve do kraja.  AMEN

Bertha Dudde, br. 4395, 4 Kolovoz 1948

 

RAZLIČITE ŠKOLE RAZMIŠLJANJA… KRISTOVO UČENJE…

Apsolutna Istina ne može biti reprezentirana od strane nijedne škole razmišljanja sve dok ona ne može pokazati kako je izvor njezine dogme utemeljen na Riječi odgore, premda se ne može sve što je podučavano od strane svakog duhovnog pokreta nazvati pogreškom/zabludom. Njihovi sljedbenici će uvijek biti iskreni ljudi ako napuste crkvene organizacije i okrenu se takvoj školi razmišljanja. I prema tome njima je opetovano ponuđena prilika da se približe Istini, jer jednom kada su Je prepoznali kao takvu oni će se nje držati i otud će biti više vjerni sljedbenici duhovnih grupa nego sljedbenici crkve koja je službeno raspoznavana kao Moja institucija, ali koji su većim dijelom samo pristalice ili formalni vjernici, i nikada ne žude dublje zaći u vječnu Istinu, u Moje učenje Ljubavi, koje Ja opisujem kao srž Crkve utemeljene od strane Mene. Jedino Riječ odgore je Čista Istina i ova je Riječ bila primljena i raširena od strane Isusa na Zemlji, posljedično Njegovo je jedino istinsko učenje i ostati će to za cijelu vječnost. Otud čovjek koji propovijeda Kristovo učenje jeste Moj predstavnik na Zemlji i on će biti sposoban obavijestiti svaku školu razmišljanja do kojeg opsega oni imaju Istinu a koja su razmišljanja obmanjujuća. Međutim, tijekom posljednjih dana stvarni zagovornici Mojeg učenja sebe ne trebaju zaokupljati sa drugim vjeroispovijestima ili religijskim grupama budući će se svjetovne vlasti boriti protiv svih njih i one će, također, izgubiti njihove pristalice sa sigurnošću. Moje sluge trebaju samo sakupljati dezertere i pokušati ih pridobiti za Mene i Moje kraljevstvo; oni trebaju priopćiti njima Čistu Istinu i iskoristiti svaku priliku da prosvijetle obmanute ljude…

I Ja ću im osigurati mogućnost da to naprave, Ja ću ih poslati onima koji još mogu biti pridobiveni, koji su i  dalje neodlučni i jedino trebaju Istinu kako bi se zaputili ispravnom stazom. Istina govori za sebe i nitko ju neće biti sposoban potkopati, ali gdje su se obmanjujuća učenja pojavila može se uvijek očekivati da ljudi odu kada su suočeni sa nevoljom, koju oni mogu izbjeći kroz revnost vjere. Budući će u posljednjim danima veliku nevolju/patnju trpjeti jedino oni vjernici koji žele ostati vjerni Meni i biti će stoga tretirani sa neprijateljstvom od strane svijeta. Svijet će zahtjevati potpuno odbacivanje vjere u Boga i Stvoritelja od vječnosti koji rukovodi sudbinom svakog ljudskog bića, i nevolja svakoga tko odbaci njegovu vjeru će biti riješena. Ljudi koji izdrže će morati patiti na izvanredne načine. Ali svatko tko ima istinsku vjeru, koji živi unutar Istine koju je on primio od Mene Osobno, će također ostati vjeran Meni budući će on znati kako takva nevolja neće trajati vječno i onda će zamijeniti radosno stanje blaženstva. On će znati kako Zemlja doživljava svoj kraj a isto tako i ljudi koji odustaju od njihove vjere poradi ovozemaljskosti. Istina primljena od strane Mene im je dala znanje o stvarima koje će doći i ovo znanje će im dati znanje da ustraju do kraja.

Jedino Istina daje snagu, jedino osoba koja živi unutar Istine će izdržati, i iz ovog razloga je toliko hitno nužno priopćiti/pružiti Istinu ljudima budući će im to/ova jedino omogućiti razumjeti sve što će se dogoditi. Svatko tko ne zna apsolutnu Istinu će postati nesiguran, on će sve dvojbiti i pretpostaviti svijet i njegova zadovoljstva njegovu dvojbenom znanju. Ali Ja želim dati ljudima Čistu Istinu kako bi im pomogao preživjeti konačan kraj tako što će čvrsto vjerovati u Mene, u Moju mudrost i Ljubav koja želi pripremiti raj za Moje Vlastite nakon uništenja ove Zemlje… Svatko podučen po Mojoj Riječi o vječnom planu Spasenja će razumjeti sve, uvijek će svoje oči imati uperene u Mene i on će biti u stanju virnuti u (ili ‘baciti pogled na’) duhovno carstvo i primiti snagu i milost da ustraje do kraja.  AMEN

Bertha Dudde, br. 3947, 29 Prosinac 1946

 

UJEDINJENJE RAZLIČITIH (TEOLOŠKIH) ŠKOLA RAZMIŠLJANJA TIJEKOM VJERSKE BORBE…

Različite (teološke) škole razmišljanja će se, zbog toga što odstupaju jedna od druge, uvijek potiho međusobno boriti poradi činjenice što će svaka pokušati tvrditi kako posjeduje Istinu i prema tome neće željeti prihvatiti ostale. Ipak, u posljednjim danima, sve one će zajedno hodati, pod uvjetom da je učenje Isusa Krista njihov temeljni princip i oni ispovijedaju Njegovo ime. Onda, sve će ostale različitosti iščeznuti u pozadinu budući će se suzbijati svaka duhovna težnja i svaki će duhovni stremitelj prema tome tražiti susresti druge ljude slična uma. Time, učenje Krista će izroniti iz svake škole razmišljanja i njihovi sljedbenici će pripadati Božjoj župi, Njegovoj crkvi, koju je On Osobno utemeljio… Oni će pripadati ovoj crkvi poradi njihove vjere u Isusa Krista unatoč pripadnosti različitim školama razmišljanja. Svatko će odbaciti izvanjske prakse i običaje i jedino težiti ka unutarnjoj vezi sa Isusom Kristom, i svatko će podstrekivati Ljubav, podučavati Ljubav i prakticirati Ljubav.

Borba protiv svih škola razmišljanja će se sprovoditi posebice brutalno tako da će malodušni ljudi slabe vjere otpasti ako nemaju vrloduboku živu vjeru budući oni neće biti sposobni pružiti otpor, oni će teturati pod teretom postavljenim na njih od strane svijeta. Uzrok njihova podbačaja će počivati u zabludi/grešci koja se može pronaći u svakoj školi razmišljanja (= ovo se odnosi na neistine u doktrinama Kršćanskih crkava), kada ih ozbiljna akcija protiv njih prisili razmišljati u svezi nje. Svaka osoba koja živi unutar Istine usljed njegovih Ljubavi-prepunih akcija i ispravne poduke od strane Božjih odabranih slugu će također prikupiti snagu vjere i neće posrtati tijekom ijedne nevolje, budući će mu Istina dati snagu baš kao i percepciju. Time, on će znati o nadolazećem kraju i spasenju od krajnje nevolje od strane Boga Osobno. Međutim, on neće biti sposoban pronaći ovu percepciju kroz obmanjujuća učenja i njegova vjera će posrtati i napustiti ga kada je suočen sa ozbiljnim izborom ili da prizna Isusa Krista pred svijetom ili da Ga zaniječe. Onda će osoba, čija djela Ljubavi su ga učinila prijemčivim za Božju Istinu, biti snažan, on će ponuditi otpor i ne treba se bojati nikakvih svjetovnih mjera budući će on očekivati Božju pomoć koju će primiti kadgod njegovo tijelo ili duša doživljavaju nevolju.

Onda će Kristova Crkva biti samo mala i sljedbenici svake škole razmišljanja će u njoj tražiti utočište, i svaka će sjekira biti zakopana baš kao što će svi izvanjski prikazi i ceremonijalne akcije biti odbačeni u stranu napomol ogromnog progonstva kojeg će se svi sljedbenici morati plašiti. Za psihološki razvoj pojedinca je također korisno za njega da jedino zamjeti srž, da prepozna Kršćansko učenje Ljubavi kao srž i time će njegova vjera biti osnažena što više on prebiva uz ovo učenje. Grupa vjernika će se umanjiti, to će jedino biti malo stado ali oni će živjeti u Istini, u ispravnom znanju, i oni će preživjeti najteža iskušenja posljednjih dana i izroniti kao pobjednici, budući će Kristova Crkva biti pobjedonosna i prigrliti sve one koji žive u Ljubavi i vjeri, koji Ga priznaju pred svijetom i ispunjeni su Njegovim Duhom kao rezultat njihovih neprestanih akcija Ljubavi… Branitelji Krista će se pripojiti zajedno iz svih škola razmišljanja i suočiti se bez straha sa njihovom posljednjom borbom, i Bog Osobno će biti njihov vrhovni zapovjednik. Bog Osobno će ih zaštititi, štit vjere će ih prekriti i učiniti ih nepobjedivima… oni će se boriti u ime Krista i pobjeda će biti na njihovoj strani.  AMEN