Bertha Dudde, br. 4320, 1 Lipanj 1948

 

SADAŠNJE VRIJEME ĆE VODITI DO KRAJA…

I opet i iznova vam kažem: Vi ćete doživjeti kraj… To je hitan probudite-se poziv kojeg Ja šaljem ljudima koji trenutno nastanjuju Zemlju, to je poziv kojeg ću Ja i dalje intenzivirati budući vi trebate (ot)pustiti vaše uvjerenje kako vam je i dalje preostalo još puno vremena, budući trebate razmišljati o iznenadnom kraju i pokušati Mi se približiti. Vi imate jedino još malo preostalog vremena i uskoro ćete biti prenuti iz vaše spokojnosti, strah će ući u vaša srca kojeg vi jedino možete prognati ako Me zazivate, pomoću povjerljive molitve, koja će vam osigurati snagu i prisebnost.

Vrijeme je ispunjeno, i čak ako se opirete ovoj misli… vi morate sebe pripremiti za štogod kraj povlači sa sobom. Vi ste koji ćete doživjeti posljednju borbu, koji trebate u njoj izvojevati pobjedu; vi ste koji ćete doživjeti Posljednji Sud, koji ćete ili vidjeti Moj Dolazak na oblacima i povratak kući pravednika (Knjižica br. 43) ili kako se zbiva konačno djelo uništenja (Knjižica br. 11), zavisno o vašem stavu spram Mene, zavisno o vašoj volji i vašoj Ljubavi. Vi ste koji morate donijeti odluku budući nećete biti sposobni ući u kraljevstvo onostranog nakon vaše smrti ako stanete na stranu protivnika (Sotone), već ćete morati ponoviti proces kroz tvorevine Nove Zemlje (Knjižica br. 44) sukladno Mojoj vječnoj nakani. Ne očekujte kraj u budućnosti, naviknite se na ideju da će sadašnje vrijeme voditi do kraja, da ćete biti afektirani i da će vas sve snaći kako su vidjeoci i proroci prorokovali u skladu sa Mojom voljom. Ja jedino mogu uvijek na to skretati vašu pažnju i kao potvrdu Moje Riječi vam govoriti od gore, i Ja ću to izvršiti uskoro budući nema još puno vremena do kraja.

Ja ću obavijestiti vas, čija volja da Mi služite vas je učinila Mojim Vlastitima, još jednom o ovome tik prije kraja, tako da vi nećete doživjeti Dan nepripremljeni, jer premda vi vjerujete kako je Moja Riječ Istina vi i dalje ne uzimate Moje predskazanje dovoljno ozbiljno, vi još računate na odgodu a ne na Moj brzi Dolazak koji će vam se, međutim, dogoditi. Ipak vi ćete čeznuti za Mojim Dolaskom kada dođe vrijeme vjerske borbe i vi uđete u posljednji stadij ovog zemaljskog perioda. Onda ste vi naučili što znači prezreti svijet, vi nećete imati daljnje žudnje za zemaljskim vlasništvima, vi ćete jedino čeznuti za Mojom Riječju, i Ja ću također uvijek biti sa vama u Riječi i tješiti vas do dana kada ću se pojaviti na oblacima, kada je vaša nevolja dosegnula ogromne razmjere i pomoć jedino može doći od Mene. Vi morate uzeti zdravo za gotovo kako ćete doživjeti ovo vrijeme ako Ja ne opozovem ovog ili onog Mojeg slugu prerano, u skladu sa mudrom prosudbom. Vi ćete svi biti iznenađeni po pitanju toga kako će se događaji odviti, koje Sam Ja predskazao davno unaprijed kroz glas Duha. I jednom kada se pojavim kraj će vam nadoći sa golemim koracima. Svatko tko je vrloduboko vjeran će se iznutra radovati unatoč nevolji i patnji, jer on će znati kako će mu jednog dana biti kompenzirano, da će prije ili poslije sva nevolja morati dokončati i da će nova era iznova započeti sa rajem, kako Sam obećao.  AMEN

Bertha Dudde, br. 7737, 3 Studeni 1960

ZNACI POSLJEDNJIH DANA…

Vi, također, ćete biti adresirani od strane Mene na jedan izvanredan način… Trebate obratiti pažnju na znakove koje vidite na nebu i na Zemlji, jer svi su veliki događaji često nagoviješteni. Iz toga ćete biti sposobni raspoznati čas u kojem živite, budući vam precizno vrijeme ne može biti dano ili ne bi bili sposobni nastaviti živjeti na Zemlji, budući bi umrli od straha i prerano dokončali vaš vlastiti život. Prema tome vi nikada ne trebate vjerovati onim prorocima koji vas obaviještavaju o vremenu kada će se dogoditi Sud (Matej 24:36)… Ovi su lažni i samo zbunjuju misli ljudi. Ali obratite pažnju na znakove koje sam vam proglasio opet i iznova. Jer, prije kraja, još će slijediti borba poradi Mojega imena a vi ćete, Moje sluge na Zemlji, biti pozvani na red… Ovo je siguran znak da će posljednji Dan doći uskoro nakon toga, jer rekao Sam ‘skratit ću dane…’ (Matej 24:22) budući će se ova borba voditi sa takvom brutalnošću da se Ja moram Osobno pojaviti kako bi ju dokončao. I Ja hoću doći… Vi se ne trebate bojati ove borbe budući ću vas opskrbiti sa velikom snagom poradi onih koji su još slabi ili neodlučeni i kojima ćete služiti kao primjer, tako da će oni još pronaći stazu do Mene. I onda će Moja sila sebe očitovati, i Moja će mudrost doista učiniti što je ispravno kako bi iznova okrenula Zemlju u mjesto poduke za duhovna bića… Jer vrijeme je došlo do kraja, nova će era započeti za ljudska bića koja ću, kao korijen novog naraštaja, otkloniti sa Zemlje prije kraja (1 Solunjanima 4:16, 17; Knjižica br. 43)… Onda će raju nalik stanje opet postojati na Zemlji gdje će svi ljudi živjeti u Ljubavi i u ispravnoj Ljubavi spram Mene, tako da mogu boraviti među njima kao što Sam obećao onima koji ustraju sve do kraja (Otkrovenje 21:3; Knjižica br. 42), jer oni će biti blaženo sretnima…

Ali činjenica da se vrijeme nevolje mora najprije dogoditi na Zemlji je neizbježna budući će još nekolicina biti spašeno… oni će još pronaći iskupljenje kroz Isusa Krista, time će prethodno tome Njegovo ime još i dalje biti proglašeno diljem svijeta… Međutim, vrijeme nedaće je već započelo i svijet će tek vidjeti veliku nevolju… Unatoč tome, Moji vlastiti prepoznaju vrijeme i ostaju uz Mene i Ja ću ih doista osnažiti i poduprijeti gdjegod su oni ugroženi oslabiti… Ja Osobno ću biti na njihovoj strani i povesti (ili ‘ukazati put’) kao njihov vrhovni zapovjednik, prema tome oni će doista ostati pobjedonosni u posljednjoj borbi budući će iskoristiti Moju snagu i očekuju Moj Dolazak… I oni će stajati nepokolebljivo sve do kraja… Svatko čija je snaga krhka će od strane Mene biti pozvan ranije (BD 4613), budući on neće pasti plijenom Mojem protivniku… Ali vi Mi uvijek trebate apelirati za jedan pojačani upliv snage, vi trebate uvijek jedino ostati sa Mnom u kontaktu i ovo će vas teško vrijeme također mimoići a Moj Dolazak će vas osloboditi od sve nevolje. Vi ćete biti sposobni ući u kraljevstvo mira, Nova Zemlja će vas primiti u svoj svojoj sjajnosti i slavi, i vi ćete započeti novi život u i sa Mnom, budući ću Ja boraviti među vama kako Sam obećao (Otkrovenje 21:3).  AMEN

 Bertha Dudde, br. 4883, 22 Travanj 1950

VELIKA PATNJA PRIJE KRAJA…

Ogromna patnja će zadesiti čovječanstvo na svim lokacijama na početku konačne nevolje koja prethodi kraju. Ljudi svih naroda će morati otrpjeti patnju i poteškoće, dijelom prouzročene od strane ljudske volje, dijelom od strane prirodnih utjecaja ili sudbonosnih događaja, i ljudi svugdje će imati priliku sebe posvetiti Ljubavi spram bližnjega, jer gdjegod nevolja postoji, ljudi sposobni i voljni ljubiti će biti u stanju ublažiti ju. Svi ljudi će biti afektirani od strane patnje osim onih koji primaju njihovu snagu od-dolje, to jest, onih čija su srca tako otvrdnuta da su porobljeni od strane Božjeg protivnika (Sotone) i primaju neobičnu mjeru potpore od njega. Kontrast između dobra i zla će svugdje snažno izbiti na vidjelo, i prema tome će se u svijetu također voditi duhovna borba za ljudske duše prije nego pristigne kraj. Duhovni će utjecaj prema tome pokrenuti sve instinkte u ljudskom biću tijekom posljednjih dana, i dobre i loše kvalitete će postati vidljivo primjetne i tako naglasiti razdvajanje, jer dobri ljudi će sebe razdvojiti od zlih (2 Korin. 6:8-14) pa ipak su neprestano proganjani sa mržnjom, naračun čega će nevolja dobrih i stoga Bogu-naklonjenih ljudi postati rastuće gora. Biti će jedna ogromna veličina nevolje… I Riječi vidjeoca i proroka koji su proglasili ovu veliku nevolju za vrijeme kraja će biti primjenjive svugdje, jedino uzrok nevolje neće biti isti na svim mjestima. Cilj ljudskih napora će biti Zemlja i duhovno kraljevstvo, i svatko tko stremi za Zemljom i njezinim vlasništvima će biti izgubljen za duhovno kraljevstvo, on će odati počasti svijetu i time onome koji vlada svijetom. A većina ljudi će njihove poglede usmjeriti ka svijetu, dok će duhovno kraljevstvo imati samo nekolicinu sljedbenika; jedino malo stado, poredbeno sa cijelim čovječanstvom, će svjesno ili nesvjesno stremiti spram Boga, želeći ono što je dobro i osjećajući gađenje spram zla.

Posljedično tome, među ljudima će biti uvijek jedino mali broj duhovnih stremitelja, najprije će biti ismijavani i izvrgavani ruglu od strane njihovih bližnjih ljudskih bića, sve dok ljudske zle sklonosti ne izbiju i sebe očituju u neprijateljstvu spram onih koji prebivaju uz Boga i ostaju postojani u vjeri. I ovo će biti početak jedne nevolje koju svijet nikada prije nije doživio (Matej 24:21)… Zlo će steći prevlast i ugušiti dobro na svim mjestima, i zlo će sebi davati oduška svugdje, uzrokujući nevolju svemu što je dobro. Sve dok se, konačno, čak životu onih koji ostaju vjerni Bogu neće prijetiti, oni neće imati stvarne zaštite, jer zakoni će biti izokrenuti od strane ljudi, Pravda se više neće podržavati, jedino će sila jačega imati potpunu prevlast. I ovo će biti primjenjeno od strane onih koji su sebe povjerili Sotoni kao rezultat njihove naklonosti. Oni će biti privilegirani od strane njega sve do kraja njihovih vremenih života, iz ovog razloga oni će njemu prodati njihovu dušu, i prema tome oni će primjeniti njihovu moć na slabe i, vođeni od strane Sotone, nanositi im zlo oduzimajući im sve što potrebuju za zemaljsko preživljavanje. Opseg nevolje će biti tako veliki da će vjernici trebati primiti jednu izvanrednu količinu snage kako bi preživjeli, tako da oni neće podlijeći u posljednjoj borbi, koja će jedino trajati jedno kratko vrijeme i, poradi nekoliko odabranih ljudi, će biti skraćena (Matej 24:22) da oni ne bi oslabili napomol nevolje u unutar njihovih vlastitih redova i života luksuza na protivnikovoj strani.

Onda će im spasenje doći odgore, kako je bilo proglašeno. Onda će Gospod Osobno doći u oblacima i spasiti one koji su Mu ostali vjerni. Onda će nevolja biti gotova i novi život će započeti na Zemlji, i Božji vjerni sljedbenici će primiti njihovu nagradu… baš kao što će Sotonina djeca biti kažnjena budući Božja pravednost zahtjeva njezinu naknadu. Dogodit će se kako je zapisano… Gospod će dohvatiti Njegove Vlastite i odnijeti ih u kraljevstvo mira (1 Solunjanima 4:16, 17), On će donijeti strog Sud nad svim grešnicima i oni će, također, primiti što zaslužuju, i nevolja na Zemlji će dokončati.  AMEN

Bertha Dudde, br. 5860, 23 Siječanj 1954

PREVLAST GRIJEHA… VJERSKA BORBA… KRAJ…

Kada se grijeh otme kontroli, kada nema više vjere u Božju pravdu među ljudima, kada ljudi neodgovorno žive njihove živote do najvećeg mogućeg opsega i daju njihovim instinktima potpunu slobodu, kada ama baš nikakve Ljubavi nije moguće pronaći među čovječanstvom, kada se sve žudnje tiču ničeg doli svijeta i njegovih vlasništava, onda je kraj došao i Pisma će se ispuniti, proročanstava vidjeoca, koja su uvijek nagovješćivala kraj na Božju poduku, će se obistiniti… I ako vi ljudi promatrate oko vas, ako držite vaše oči otvorenima i promatrate sve što se događa na Zemlji, onda ćete znati, pod uvjetom da ste dobre volje, u kojem času živite… Svi vi ćete prepoznati kako su sve ovo znaci skorog kraja, da sâmo čovječanstvo daje povoda kraju budući ono živi u grijehu i ne obraća više pažnje na Boga…

Za sada i dalje postoje ljudi koji nisu u potpunosti iskvareni, koji još ne pripadaju protivniku u potpunosti ali koji isto tako nemaju vjere i prema tome nastavljaju živjeti ne-promišljeno… unatoč tome, što se više približava kraj biti će također rastuće sve manje ovih ljudi… Oni će se dijelom dalje spustiti (tj. propadati) i postati subjektom protivnikove vlasti a dijelom će biti opozvani iz ovog života u kraljevstvo onostranog… Broj izopačenih i zlih ljudi će se povećati, i jedino će nekolicina ostati vjerni Bogu i živjeti na Zemlji kako je to Njegova volja. Oni će morati uvelike patiti pod prijašnjima, budući će oni biti omraženi i proganjani naračun njihove vjere… I čim su otvorene akcije poduzete protiv svih onih koji ispovijedaju Boga u Isusu Kristu, kraj je neizbježan za vas ljude.

Ovo je, također, bilo najavljeno vama ljudima dugo vrijeme unaprijed tako da ćete sebe morati opravdati i biti suđeni poradi Isusova imena (Matej 10:17-18)… Stoga čim je svo duhovno stremljenje tretirano sa neprijateljstvom, čim su Božje sluge spriječene od toga da djeluju za kraljevstvo Božje, čim su oni izrugivani i ismijavani zbog njihove vjere, vrijeme će doći kada su na djelu sotonske sile koje će, na kraju, bijesniti protiv svega što ukazuje na Boga (1 Solunjanima 2:3, 4). I svi oni koji su slabi i ne potpuno zli će biti opozvani sa Zemlje, tako da oni neće potpasti u ruke Božjeg Protivnika kada zazore konačni dani, …

 

Bertha Dudde, br. 4613, 13 Travanj 1949

 

NEJAKI NEĆE DOŽIVJETI KRAJ…

Nejaki/mlohavi neće doživjeti kraj… Ja zasigurno znam prirodu duše svake pojedinačne osobe; Ja znam njihovu volju i njihov stupanj zrelosti, što je također opseg njihove snage volje u posljednjoj vjerskoj borbi. Ja znam da će ovo konačno priznavanje Mene potrebovati ogromnu snagu koju će jedino nekolicina ljudi biti sposobno prikupiti, i da će biti nužna jedna potpuno živa vjera kako bi se stajalo čvrsto i ostalo vjernim Meni. Iz ovog razloga kapije raja na Novoj Zemlji će biti otvorene onima koji su vjerni pristalice i priznaju Me, tako da će njihova demonstrirana Ljubav za Mene do kraja biti nagrađena.

Ali ljudi slabe vjere neće preživjeti ovu posljednju borbu na Zemlji. Ja ću spriječiti rizik njihova otpadništva od Mene tako da im ne bi dozvolio pasti u ruke Mojega protivnika i kako bi im dao mogućnost nastavljanja njihovog razvoja u kraljevstvu onostranog koji, nakon kraja ovog svijeta, neće više biti moguć za jedno vrlo dugo vrijeme. Oni neće biti sposobni nositi se sa zahtjevima i napetostima posljednjih dana i dokončat će njihov čisto fizički život prije njegova vremena, jer oni se neće suprotstaviti Meni, ali njima će samo nedostajati vrloduboke, žive vjere koja bi im omogućila biti istinskim zagovornicima Krista. I biti će mnogih koji će Me doista odabrati, koji će nositi vjeru u Boga Ljubavi (1 Ivanova 4:8, 16) i mudrosti unutar sebe, ipak koji ju neće dovoljno povećati da bi sebe povjerili Meni bez brige i apelirali za Moju pomoć. Ove će duše biti odnešene sa Zemlje od strane Mene ili bi one zastranile za jedno vrlo dugo vrijeme.

Snažni će, međutim, ostati vjerni Meni, sve do kraja i biti će uznešeni od strane Mene prije uništenja stare Zemlje (1 Solunjanima 4:16, 17). Ovaj proces vam mora biti vjerojatan/prihvatljiv, i treba vam biti jednako razumljivo da nejake duše neće nastaniti raj Nove Zemlje, koji jedino može nositi duhovno zrela ljudska bića koja dozvoljavaju Moje prisustvo među njima, kao što Sam vam obećao (Otkrovenje 21:3). Mora se dogoditi razdvajanje koza od ovaca na kraju (Matej 25:31-46). Stari period razvoja će dokončati sa prognanstvom neuspjele duhovne suštine u krutu materiju, i nova era će započeti sa zrelim duhovnim naraštajem, koji će već naći sebe u stanju blaženstva na Zemlji budući je on otrpio i bio je dovoljno testiran od strane Mene na Zemlji. Ovaj nivo dušine zrelosti dozvoljava Moje prisustvo među Mojom djecom. Ali nejake i još nezrele duše ne bi bile sposobne izdržati Moje prisustvo. Posljedično tome, Nova Zemlja neće biti prikladno prebivalište za njih; unatoč tome, oni će se nastaviti uzdizati u duhovnom kraljevstvu i, poradi njihova prerano dokončana života, će također uživati privilegije u duhovnom kraljevstvu koje će pomoći njihovom usponu. To je razdvajanje duhova, koje je uvijek bilo proglašavano kroz Riječ i Pismo.  AMEN

 

kada su vjernici tretirani na takav način da će jedino ljudi sa snažnom vjerom i apsolutnim povjerenjem u Boga stajati čvrsto, budući će im njihova vjera dati snagu i budući oni mogu biti očigledno pomognuti od strane Boga naračun njihove vjere…

Onda će Sotonina aktivnost sebe otkriti, jer on će sebe utjeloviti u svim ljudima koji mu pripadaju kao rezultat njihove sklonosti… I djela učinjena od strane svakoga od njih će vriskati za naplatom… A naplata će doći… Dan će doći koji će dokončati ovu aktivnost, kada će Božja pravednost istupiti i djelovanja svakog čovjeka će biti otkrivena… Dan Suda će doći kako je i zapisano… kada će svatko primiti nagradu koju zaslužuje… kada će se Riječ Božja obistiniti budući je ona vječna Istina.  AMEN

Bertha Dudde, br. 4027, 21 Travanj 1947

SIGURAN ZNAK KRAJA JE MALO STADO BORACA ZA BOGA…

Da je vrijeme sada došlo do kraja je demonstrirano činjenicom da se Moji borci mogu pronaći jedino tu i tamo (ili ‘ponegdje’), ljudi koji su tako apsorbirani u njihovu Ljubav za Mene, u njihovu Ljubav za Istinu i Dobro, da više nisu čvrsto priljubljeni uz svijet nego ostaju u neprestanom kontaktu sa Mnom, i mentalno ili kroz dobro-dušnu aktivnost… Ljudi koji istupaju za njihovu vjeru i osjećaju potrebu zadobiti duše njihovih bližnjih ljudskih bića za Moje kraljevstvo i Moju doktrinu… koji se prema tome bore sa mačem njihovih usta (Knjižica br. 36)… koji su neprestano ispunjavani sa Mojim Duhom i u kojima Ja Osobno mogu stoga djelovati. Ne mnogo ovih će biti pronađeno i gdjegod oni ostaju, oni hodaju nezamjećeni ili su tretirani sa neprijateljstvom. To je siguran znak kraja da Moji Vlastiti jedino formiraju malo stado, ali Ja Sam dobar Pastir Koji drži Njegovu jagnjad zajedno, Koji ih čuva dobro tako da ni jedno neće izgubiti njegov put ili biti izgubljeno u nepovrat. Ni jedan od Mojih Vlastitih neće biti izostavljen od strane Mene, oni će pronaći jedni druge i formirati malu zajednicu među sobom i oni će naći njihovo najveće zadovoljenje u činjenici da Sam ih Ja prihvatio u Moju službu, da im povjeravam misiju podrške/podupiranja Mene tijekom posljednjih dana prije kraja. Oni koji su dobri i istiniti su Moji borci, jer dobra volja i žudnja za apsolutnom Istinom karakterizira Moje borce, koji će onda doista pobijediti u konačnoj borbi budući Ja više nikada neću ostaviti one koji neće napustiti Mene nego na Mene gledaju kao na ljubljenog Oca Koji neće dopustiti da Njegova djeca budu ozlijeđena, čak ako oni dožive zemaljsku nevolju kao rezultat njihove postojanosti. Oni koji Me(ne) smatraju za njihovog Oca od vječnosti će također biti zbrinuti/paženi na Očinski način, jednom kada je ovo vrijeme gotovo. Oni će boraviti u raju kao Moja istinska djeca, oni će doživjeti blaženo i mirno vrijeme na Novoj Zemlji, koje će nadomjestiti konačnu borbu na staroj Zemlji, kao što je bilo naumljeno od vječnosti. Ja ću sakupiti Moje Vlastite u Posljednji Dan, nekoliko ljudi koji su Mi ostali vjerni tijekom prethodnog vremena borbe, koji su Me prepoznali i prema tome Me više nikada opet ne mogu napustiti. I Ja ću ih dohvatiti k Meni, kao što Sam proglasio (1 Solunjaima 4:16, 17). Posljedično tome, vi ljudi možete očekivati skori kraj sa sigurnošću kada promatrate oko vas i pronalazite samo nekoliko koji Me(ne) nose tako duboko u njihovu srcu da oni neprestano govore o Meni (Matej 12:34), o duhovnim temama, za koje njihova bližnja ljudska bića imaju malo razumijevanja. Ali gdje Sam Ja spomenut u razgovorima Ja Osobno Sam prisutan (Matej 18:20), i Ja pokušavam privući one duše koje su udaljene od Mene kako bi malo povećao broj Mojih Vlastitih prije nego je došlo vrijeme koje donosi konačni kraj… uništenje stare Zemlje i konačni Sud, kao što je proglašeno u Riječi i Pismu. AMEN

Bertha Dudde, br. 3958, 19 Siječanj 1947

 

SOTONINO BJEŠNJENJE TIJEKOM POSLJEDNJIH DANA… OTPADNIŠTVO OD VJERE…

Tijekom vremena kraja broj nevjernika će se povećati i skoro prijetiti preplaviti malo stado vjernika. I, sa otpadništvom od vjere, Sotonino bješnjenje će također postati progresivno više očigledno, jer ljudi će izgubiti njihov posljednji osjećaj odgovornosti spram pravednog Suca budući oni ne vjeruju u Njega. To je zašto će Bog zamjetno Sebe očitovati kako bi najprije osnažio vjeru Njegovih Vlastitih tako da oni neće posustati (ili ‘kolebati se’) pred bezbožnošću nevjernika i njihovih svjetovnih postignuća. Ali On im također želi dati mogućnost da sebe dobro razmotre, i tako On toliko očigledno vodi brigu o Njegovim Vlastitima da će čak jedan ateista biti sposoban prepoznati Božju snagu i, sa čak najmanjim naporom, povratiti njegovu izgubljenu vjeru. Bog će vršiti mnoge znakove i čudesa kroz Njegove instrumente na Zemlji…

Otud Njegove sluge na Zemlji će prividno ostvariti izvanredne stvari, ipak to je Bog Koji će Sebe izražavati kroz njih, Koji će Sebe očitovati i čak vidljivo boraviti među Njegovim Vlastitima kao znak da je kraj blizu, ipak On će jedino biti prepoznat od strane onih koji Ga ljube sa svim njihovim srcem i vrše Njegove zapovijedi (Ivan 14:21). Oni će također posjedovati izvanrednu snagu, budući će Bog Osobno biti sposoban nastaniti se u njihovim srcima i prožeti ih sa Njegovom snagom Ljubavi. Nevjernici će biti u stanju sebe uvjeriti u ovu snagu, oni će morati priznati kako je na djelu viša Sila, pod uvjetom da su voljni razmišljati o izvanrednim fenomenima koje posljednji dani prije kraja povlače za sobom. Međutim, oni su isuviše svjetovno orijentirana uma i ne obraćaju pažnju na prethodno; oni preziru i progone vjernike i nameću im ozbiljne poteškoće i nevolju kroz koje im jedino Božja očigledna potpora pomaže ustrajati. Jer Božje djelovanje među Njegovima Vlastitima će biti tako očigledno da će se oni čvrsto ujediniti i oduprijeti se svim svjetovnim jurišima; snažniji u vjeri nego ikada oni će sebe potpuno izručiti Bogu i Njegovu vođenju, tako da se neće bojati niti zemaljske nevolje niti smrti i prema tome će također naći lakšim podnositi pritiske posljednjih dana. Gdje je Bog Sebe očitovao jednom više nikakva meta neće postojati za Božjeg protivnika, jer njihova vjera više ne može biti uzdrmana. I Bog će biti blizu Njegovim Vlastitima, baš kao što je obećao… On će im osigurati utjehu i snagu; On će ih podučiti i obećaje Njegov skorašnji Dolazak, On će ih nagnati u povećanu aktivnost Ljubavi, jer Njegovo prisustvo, bilo u zemaljskom ili duhovnom smislu, će ih ispuniti sa Ljubavlju spram Njega i njihovih bližnjih ljudskih bića i prema tome također sa snagom…

Ali vrijeme kraja će potrebovati Božje očigledno djelovanje jer ovo će, također, doprinijeti spram razdvajanja duhova. Ja ću osigurati one koji su još malodušni i neodlučni sa mogućnošću da odluče kojem kampu žele pripadati, budući će im još biti dan konačni jak poticaj za to. Oni će biti sposobni sebe uvjeriti u snagu vjere koja će svladati čak najveću zemaljsku nevolju i na taj način promijeniti njihov stav spram Boga uspostavljajući ispravan odnos sa Njime. Gdje Bog vidljivo Sebe očituje tamo će biti mir i nada unatoč svoj bijedi, i budući je sudbina vjernika izuzetno teška, ovo će iznenaditi nevjernike. Svatko tko obrati pažnju na Njegovu Riječ, tko sluša Njegove sluge na Zemlji, će promijeniti njegovu volju i onda će svaka voljna duša biti dohvaćena i pomognuta od strane Boga u Njegovoj Ljubavi i milosrđu i biti će spašena od vječne tame… On će oživjeti njihovu dotada slabu vjeru i dati im snagu da ustraju do kraja, sve dok On ne dođe na oblacima i dohvati stado Njegovih revnih sljedbenika k Sebi (1 Solunjanima 4:16, 17).  AMEN

Bertha Dudde, br. 3703, 3 Ožujak 1946

 

ZAZIVANJE BOŽJE POMOĆI JE PRIJEKO POTREBNO U POSLJEDNJIM DANIMA…

Ubuduće vi ćete uvijek morati zatražiti Moju pomoć u zemaljskoj isto kao i u duhovnoj nevolji ako ne želite podlijeći u vašoj borbi za opstanak. Treba priznati, vi također možete isplivati pobjedonosni bez da ste apelirali za Moju pomoć, ali u tom slučaju ste vi već pod utjecajem Mojeg protivnika (Sotone) koji vam daje snagu da prevladate ali prisvaja vaše duše u zamjenu za naplatu. Biti osnažen pomoću ove snage u budućnosti će vam prouzročiti ogromnu štetu budući ćete vi sebe izgubiti u kraljevstvu tame za cijelu vječnost, zamijenit ćete ovo kratko vrijeme snage sa jednom vječnošću u slabosti tijekom koje ćete morati ogromno patiti zbog toga što ste podbacili tražiti za Moju pomoć. Približavajuće vrijeme je jedino podnošljivo uz Moju podršku, sa Mojim doprinosom snage i time bez opasnosti za vaše duše. A ipak na vama je da li ćete Me željeti zazvati. Gruba nevolja bi vas trebala potstaknuti ali vas Ja Osobno neću prisiliti to napraviti, pomoću nevolje Ja vas jedino želim ohrabriti da Me kontaktirate, budući vam inače Ja ne mogu transmitirati snagu. Život će biti težak i bolan za svaku pojedinačnu osobu koja Me ne nosi u svome srcu…

Ali vi ćete pronaći olakšanje kada Mi se okrenete za pomoć. Moja Ljubav će vam pomoći izdržati, ona pomaže svakoj osobi koja vjerno polaže povjerenje u Mene, budući će gruba nevolja morati afektirati čovječanstvo poradi njegove vlastite koristi, kao posljednje sredstvo da bi ih pridobio ka Meni i Mojem kraljevstvu. Ja želim učiniti njihova srca prijemčivima za Moju Riječ, i tako će gruba nevolja i dalje ostvariti Moj cilj, naime da osjećaju glad za Riječju utjehe, za objašnjenjem njihove nevolje, i da onda ozbiljno razmotre Moju Riječ u njihovim srcima i uz dobru volju Me mogu prepoznati. Jer ima mnogo zavedenih duša koje su promašile ispravan put, koje će biti vođene nazad pomoću Moje Riječi, koja im otkriva Istinu u njezinoj punini. Premda će patnja također zatvoriti mnoga srca Mojoj Riječi i ona ne mogu biti otvorena pomoću sile, ali blažen će biti onaj koji ustraje bez da se približi Mojem protivniku za pomoć u vidu okrutnosti spram drugih ljudi te loših misli i govora, budući će on biti prividno potpomognut od strane njega i osigurana će mu biti svaka vrsta podrške da ga zadobije potpuno. Ne pokušavajte unaprijediti vaš zemaljski život sa obnovljenom okrutnošću, prihvatite vašu sudbinu strpljivo i ponizno, i dođite k Meni… Ja ću vam uvijek pomoći samo ako zatražite Moju pomoć, samo ako pronađete put do Mene i ponizno se pognete preda Mnom i sebe povjerite Mojem milosrđu…

Ja nikada neću otjerati bez pomoći osobu koja iskreno preklinje za pomoć (Ivan 6:37), svi vi morate postići ovo povjerenje kako bi gruba nevolja bila za vas podnošljiva. Vi uvijek možete biti sigurni u Moju Ljubavi-punu brigu kada Mi sebe izručite, kada Me priznate i tako Me ne isključite iz vaših misli… Ali svatko tko podbaci to napraviti je u groznoj psihološkoj poteškoći koju jedino njegova vlastita volja može umanjiti. Vrijeme je kratko i postati će sve više primjetno kao vrijeme kraja budući Sotona djeluje vidljivo, on nagnava ljudska bića na akcije najočitije okrutnosti, što uvijek rezultira u zemaljskoj nevolji i patnji, i on truje misli ljudi gdje se ne susreće sa otporom od strane volje koja je okrenuta ka Meni. I ljudska bića trebaju biti oprezna budući sada treba odnijeti pobjedu na posljednjoj probi volje; oni trebaju otvoriti njihove oči za znakove vremena (Matej 24:32, 33; Luka 12:54-56), na ponašanje ljudskih bića koja su jasno vođena od ispod, i također promatrati djelovanje odgore… oni trebaju slušati glasnike Moje Riječi koji mogu dati sveobuhvatno razjašnjenje u svezi značenja i svrhe konačne grube nevolje i o vječnom Planu Spasenja, koji se mora odviti svojim tijekom kao što je određeno i Moja je mudrost smatrala prikladnim od vječnosti… Oni trebaju obratiti pažnju na njihova upozorenja i podsjetnike, i mukotrpno vrijeme će podnošljivo mimoići svakoga koji je dobre volje iz Mene zaziva u potrebi.  AMEN

Bertha Dudde, br. 8365, 29 Prosinac 1962

 

NASRTAJI NEPRIJATELJA U POSLJEDNJIM DANIMA…

Vi ćete još morati dokazati sebe mnogo puta, jer Moj će vas protivnik (Sotona) napasti gdjegod je to moguće… I on će sijati razdor, on će podbadati ljude jedne protiv drugih, on će učiniti sve kako bi učinio da se osjećate nesigurnim kako bi prouzročio vaš pad, i vi ćete uvijek morati apelirati za snagu da bi se oduprijeli njegovim iskušenjima… I prema tome trebate u svako vrijeme naći utočište u Meni prije nego je sposoban napasti vas, trebate svakodnevno i svakog časa apelirati za Moju zaštitu, tako da mogu stajati pored vas i odbiti ga. Borba protiv njega će se nastaviti sve do kraja, jer on vas neće izručiti Meni, vašem Bogu i vječnom Ocu, bez borbe. Ali Ja, također, imam pretenzije na vas, stoga se jedino trebate okrenuti ka Meni i Ja ću uvijek stajati pored vas, budući vas Ljubim i želim držati neprijatelja vaših duša na udaljenosti da bi spriječio da podlijegnete tijekom kušnji… Gdjegod Moj protivnik prepoznaje duhovno stremljenje on djeluje posebice rigorozno i pokušava ga spriječiti… Onda ćete morati sebe dokazati i ozbiljno mu se oduprijeti, ne smijete mu ponuditi nikakve mete tako što ćete dozvoliti sebi da vas odnese nestrpljenje, iritiranost ili neljubaznost, jer onda će postati rastuće više teško pobjeći od njega, premda Sam Ja uvijek voljan pomoći. Ali onda vaše misli neće pronaći put do Mene tako brzo… I jedino će vas vaša iskrena veza sa Mnom zaštititi od njegovih nasrtaja i iskušenja. I sve dok je sposoban poremetiti vas da postanete nestrpljivi i gnjevni vi ćete također biti slabi i on će iskoristiti njegovu silu…

To je zašto trebate neprestano raditi na vašoj duši i pokušati odustati od svih pogreški, i vi jedino uvijek trebate apelirati Meni za nužnu snagu i, uistinu, sama vaša volja će vam dati snagu i izronit ćete pobjedonosni… Njegova aktivnost je toliko očigledna u posljednjim danima prije kraja, on ne tolerira nikakav mir, nikakav sklad, nikakvo jedinstvo među ljudima, on uvijek jedino naumljava uzrujavati, i na vama je samima da li će on biti uspješan, jer samo poziv Isusu, vašem Spasitelju i Iskupitelju, će vas osnažiti i vi ćete biti sposobni oduprijeti se… Jer Isus ga je porazio sa Njegovom smrću na Križu, i ako Me zazivate u Isusu on vas mora osloboditi… Međutim, posebice tijekom takvih kušnji vi često zaboravljate prisjetiti se Spasitelja i Iskupitelja, jer protivnikov rad se sastoji od pomutnje vaših misli tako da reagirate na njegove nasrtaje i pokušavate ljudski sebe odbraniti gdje Sam jedino Ja sposoban pomoći budući vi nemate dovoljno snage…

Otud vi trebate sebe dokazati u svakoj kušnji, to jest, vi se trebate zaputiti stazom ka Meni u Isusu, jer onda će se on morati povući, budući je Moja snaga doista veća od njega (1 Ivanova 4:4) i budući Ja neću napustiti nikoga u nevolji tko u Meni nađe utočište. Ipak sami od sebe, vašom vlastitom snagom, vi ste nesposobni napraviti išta (Ivan 15:5) ali sa Mojom snagom postižete sve (Filipljanima 4:13), i stoga opet i iznova ću vam dati snagu pod uvjetom da ju zatražite od Mene, jer onda će vaše misli smjerati spram Mene i Ja ću biti u stanju zahtijevati Moje pravo i zaštititi vas u svakoj nevolji i opasnosti… Ne zaboravite ovo, jer on će vas još provocirati mnogo puta, on će i dalje često sebe ugurati između vas i Mene, i vi ćete često biti u opasnosti podlijegnuti njegovim iskušenjima… Samo jedan poziv Meni u duhu i Istini je dovoljan i Ja ću ga odgurnuti od vas, Ja vas neću prepustiti njemu nego ću vam uvijek pomoći u svakoj duhovnoj krizi.  AMEN

Bertha Dudde, br. 6067, 30 Rujan 1954

NADOLAZEĆA NEVOLJA…

(Matej 10:17, 18, 21-23, 28, 32-33)

Vi se približavate vremenu ogromne nevolje i potrebna je velika snaga vjere kako bi ju se svladalo, budući sa vašom fizičkom snagom vi nećete biti sposobni nju riješiti no izvjesno sa duhovnom snagom. Međutim, nedaća će vas zadesiti naračun vaše vjere budući će konačno vrijeme doći kada će se od svih vas potraživati da donesete odluku… Treba priznati, ranija svjetovna nevolja (= ovo se odnosi na udarac nebeskog tijela u Zemlju; Otkrovenje 8:8-11), premda je ona također neizbježna, će afektirati sve ljude i biti će budeći poziv za sve, ipak ova je nevolja prirodna i biti će prema tome također ponizno otrpljena… Međutim, ogromna nevolja koja će afektirati ljude naračun njihove vjere ima duhovne razloge i duhovne posljedice, jer onda će obadvoje i ljudi, kao Božji protivnici, baš kao i Bog Osobno zahtjevati odluku, i život u vječnosti zavisi o ovoj odluci… Od ljudi će se potraživati zanijekati njihovu vjeru u Boga, i stoga će oni biti prisiljeni od strane vladajuće sile/vlasti donijeti odluku… Onda će to potrebovati ogromnu snagu vjere da bi se prkosilo ovoj obavezi i otvoreno priznalo Boga pred svijetom… Međutim, svatko tko ima volju to napraviti će također imati snagu oduprijeti se, jer ova će mu pritjecati od Onoga Kojeg je on neustrašivo priznao*. I time će nevolja nastati iz činjenice da će Božji vjerni sljedbenici biti postavljeni pod oštar pritisak od strane njihovih protivnika i biti uvelike oštećeni i osramoćeni/degradirani na jedan zemaljski način, da će ovih nekolicina postati meta za ljude da pokrenu pobunu u Bogu-protivnom smislu. Snažna vjera odbija sve napade ali slaba vjera postaje nestabilna i potrebuje potporu koja će mu doista biti podarena kada njegova volja žudi za Bogom. Ipak ovo vrijeme mora doći budući se Dan kraja sve više i više približava i budući se razdvajanje duhova najprije mora dogoditi. Mnogi će ljudi i dalje biti opozvani koji bi, bez sumnje, propali u takvim vremenima nevolje, i Bog će jedino sačuvati život snažnih koji pružaju otpor po vrlini njihove snažne vjere… Ali On također zna tko neumoljivo stremi spram bezdana; On zna gdje je nemoguća ikakva promjena volje… I On će dozvoliti tim ljudima da zadrže njihov život tako da će se ono što je proglašeno obistiniti… da će koze biti razdvojene od ovaca (Matej 25:31-46) tako da se veliko čišćenje ove Zemlje može dogoditi, koje će biti popraćeno opet sa vremenom mira, sa vremenom pravednosti.  AMEN

*Ovog Mateja 10:22, 33 je važno praktično shvatiti, dakle, otvorenim priznavanjem Isusa Krista čovjek se u Ljubavi sjedinjuje sa Bogom i time omogućava dotok Božje snage Ljubavi (= ‘silazak’ Svetog Duha) koji je nužan da bi se čovjek mogao neustrašivo oduprijeti prijetnjama i nasrtajima Božjih neprijatelja; s druge strane, oni koji Ga zaniječu, sebe tako razdvajaju od Boga i Njegove snage Ljubavi i na taj način će podlijeći u nadolazećim ogromnim nevoljama koje će spopasti čovječanstvo.

Bertha Dudde, br. 5324, 27 Veljače 1952

BRUTALNA VJERSKA BORBA… JAČANJE VJERE…

Vi hitno trebate sebe ojačati za konačnu vjersku borbu, budući ćete biti nesposobni udovoljiti nametnutim vam zahtjevima bez čvrste i nepokolebljive vjere. Mnogo će vam toga izgledati nepremostivo ako se ne okoristite Mojom snagom, snagom vjere, jer neprijatelj vaših duša će prosljediti protiv vas skoro nečovječno koristeći se onima koji su na vlasti na Zemlji ali koji su puni prepredenosti i prijevare i proglašavaju rat svakome tko još ima vjeru. Sotonska sila će otvoreno poduzeti akciju tako da ćete jasno prepoznati koji je čas došao, tako da ćete znati da je to konačna faza posljednjeg vremena i da će ona jedino trajati jedno kratko vrijeme, sve dok niste izbavljeni od ove sile koja, međutim, neće biti u stanju ozlijediti vas ako možete reći kako posjedujete čvrstu vjeru. Neprijatelj će poduzeti takvu jasnu akciju protiv Mene Osobno (2 Solunjanima 2:4) da će već to samo ukazati da on prekoračuje njegovu ovlast a Ja Sam vam rekao kako će onda kraj biti blizu… Jer ljudsko biće živi na Zemlji kako bi odabrao između dvije sile i prema tome mora također imati znanje o obadvije sile… Ali čim jedna sila spriječava da znanje o drugoj sili dosegne ljude, ona prekoračuje svoje pravo i to ne bez nekažnjivosti… I ovo vrijeme najprije mora doći, budući Ja neću intervenirati ranije nego je potrebno kako bi i dalje osigurao onim dušama priliku promjeniti njihovu volju i vjeru koje su zabezeknute od strane sotonske moći i reflektiraju na njihovo unutarnje ja. Sa ljudima se mora ponašati vrlo čvrsto, jer ne slušaju Očev glas kada On ljubazno govori sa njima… Međutim, Sotonin glas još uvijek može imati utjecaj na pojedinačne duše i prouzročiti njihov povratak k Meni, ali jedino ako osoba i dalje gaji iskricu vjere u Boga i radije bi sebe izručio ovom Bogu nego onome čiju okrutnost sada prepoznaje. Snaga vjere Mojih Vlastitih će ga učiniti obazrivim budući oni, unatoč ogromnim poteškoćama, Mene neće odbaciti i što im se više prijeti to će više ispovijedati Moje ime. Vi morate sebe utvrditi za konačnu vjersku borbu, poradi vas samih ali također poradi vaših bližnjih ljudskih bića koja mogu biti pomognuta vašom vjerom da vjeruju u Boga koji može i želi i također hoće pomoći kada je nevolja postala nepodnošljiva i Sotona je ostvario njegov posao… kada se Mojim Vlastitima prijeti smrću i jedino im Ja mogu donijeti pomoć… Onda ću doći i dohvatiti Moje Vlastite (1 Solunjanima 4:16, 17), zaustaviti ću njihovu nevolju i nesreću ali, u isto vrijeme, također suditi sve što Mi se protivi na posljednji Dan ove Zemlje… Onda će Moji Vlastiti klicati i hvaliti Me i užas smrti će zahvatiti ostale, onda će doći Dan o kojem je zapisano da ću Ja suditi žive i mrtve (2 Timoteju 4:1; 1 Petrova 4:5), vjernike i nevjernike, jer Moja će se Riječ ostvariti budući je ona Istina.   AMEN

Bertha Dudde, br. 6271, 31 Svibanj 1955

 

ZATIŠJE PRED OLUJU… UNAPRIJED PRIPREMLJENI BORCI…

Budite spremni tako da ću naći vojsku pripremljenih (ili ‘unaprijed naoružanih’) boraca kada vas povedem u borbu… Ne dopustite sebi da budete obmanutima prividnim spokojem oko vas, činjenicom da se globalne afere naizgled smiruju, i ne dozvolite da ovo učini da postanete malodušnima u vašem duhovnom stremljenju… Ne pomišljajte kako će Moja intervencija biti odgođena, da će još biti dugo odlaganje onog što Sam vam uvijek i zauvijek nagovještavao… To je zatišlje pred oluju, to je vrijeme u kojem će svi ljudi još biti sposobni sebe pripremiti, u kojem se oni također trebaju povući u samoću a ne jedino odavati počast zadovoljstvima svijeta i nepromišljeno živjeti iz dana u dan… To je i dalje vrijeme milosti koje Ja podarujem svim ljudima tako da oni neće biti sposobni reći kako oni, u njihovoj neprestanoj brizi i fizičkoj tjeskobi, nisu bili imali mogućnost pobrinuti se o njihovoj duhovnoj dobrobiti… Ipak Moji vjerni sljedbenici ne bi trebali sebi dozvoliti da budu obmanuti već shvatiti vrijeme mira kao zatišje pred buru… Jer ono će biti jedino kratkog trajanja, i iznenada će se sve promijeniti, i onda će biti prekasno za mnoge ljude budući oni nisu iskoristili kratak period milosti kako bi sakupili snagu za predstojeće vrijeme… Moji Vlastiti, međutim, trebaju sebe pripremiti, jer borba će biti žestoka, koja će se voditi poradi Mojega imena. I biti će također potrebno puno snage kako bi se udovoljilo svim zahtjevima… Za ovo vi također trebate sakupiti snagu, što ćete vi jedino biti u stanju učiniti održavajući neprestani kontakt sa duhovnim kraljevstvom, tako što ćete neprestano raditi na unapređivanju vaše duše, okrećući vaše misli od svijeta i prodirući u duhovne sfere sve više, čiji stanovnici su uvijek vama na usluzi na Moje poduke…

Svaka duhovno usmjerena misao će biti blagoslovljena, i baš kao što je zemaljski svijet neprestano aktivan time što goni zemaljske interese, tako će duhovni svijet raditi i pomagati da se izgradi kraljevstvo koje nije od ovog svijeta… To neće biti toliko očigledno vama ljudima ali Moji Vlastiti će biti puni snage čim su njihove misli zaokupirane sa Mnom i njihovim duhovnim stremljenjem… To je zašto će Moji Vlastiti također biti zamjetno vođeni, tako da se neće umoriti u njihovom stremljenju (Izaija 40:31), tako da neće prekinuti njihov kontakt sa Mnom, tako da ih svijet neće držati zatočenima kada su oni u opasnosti oslabiti… jer Moj protivnik radi izuzetno marljivo budući vjeruje kako vrijeme njemu pogoduje… I doista jeste, jer ljudi uvelike gladuju za svijetom… i Moj protivnik će ih zadovoljiti na jedan očigledan način… On će dati ljudima štogod ima za ponuditi i oni ne shvaćaju kako su opasni zemaljski život luksuza i zemaljska zadovoljstva za njihovo spasenje duše… Međutim, sile svjetla su isto tako marljivo aktivne, samo što one neće naći pristup kod mnogih ljudi gdje je Moj protivnik već pronašao prolaz za sebe. Ali Moji Vlastiti će osjetiti povećano djelovanje svjetlosnog svijeta i biti sretni kada dođe vrijeme da ću ih potrebovati… I onda ću se Ja pobrinuti da stado Mojih Vlastitih neće postati manje, Ja ću uvijek biti prisutan sa njima tako da će njihova Ljubav za Mene i odanost neprestano rasti, tako će biti voljni napraviti žrtve i učiniti štogod je potrebno da bi služili Meni i živjeli sukladno Mojoj volji… tako da će oni neustrašivo prihvatiti borbu kada bude važno nadvladati nad neprijateljem kada je došlo vrijeme.  AMEN

Bertha Dudde, br. 2880, 13 Rujan 1943

 

PODSJETNIK DA SE LJUDI OBAVIJESTE O VJERSKOJ BORBI…

Nastat će velika žudnja za duhovnom ishranom čim se zemaljski prevrat dogodio ali to će biti samo privremeno; motivirani ozbiljnom nevoljom ljudi su najprije voljni primatelji i Božja Riječ će im priskrbiti utjehu i snagu. Oni će Ju zasigurno prepoznati kao Riječ Božju, oni će biti vjerni, ali jedino kratak vremenski period. Jer svijet i njegovi zahtjevi opet postaju više važni i oni zaboravljaju njihovu nevolju, tako također zaboravljaju Njega Koji je dozvolio da se dogodi ova nevolja. Njihove misli i aspiracije jedino traže ponovno uspostaviti stari stil života i oni nalaze neprikladnim/neugodnim vršiti zapovijedi koje su im predstavljene od strane Riječi Božje. Posljedično tome ljudi se slažu sa djelovanjima protiv vjere i njezinih sljedbenika i jedino će se mala grupa držati (ili ‘ostati vjerna’) Riječi; jedino će nekoliko ljudi čvrsto stajati naspram svih suprotstavljanja i ostati lojalni Bogu i vjeri. A ipak ranija će žudnja biti ispunjena do kranje mjere; Božja Riječ će biti ponuđena ljudskim bićima gdjegod je moguće tako da će mnogi ljudi primiti znanje o njoj, budući će tijekom naknadne vjerske borbe svatko još jednom biti na nebeski način podsjećan na nju. Vjernici će biti puni snage i ostvariti izvanredna djela, i pronaći snagu za to jedino u njihovoj vrlodubokoj vjeri…

I čak će nevjernici biti sposobni prepoznati snagu vjere budući su oni bili uvedeni u Kristova učenja unaprijed i njima puno toga postaje jasno kako su svjedoci dokazu onoga što im je bilo rečeno (= zato je jako važno upoznavati i ne-vjerne tj. skeptične sa svim ovim događajima koji su pred nama!). Bog ne ostavlja ni jednu mogućnost neiskorištenu, On ne ostavlja ni jedan kamen neprevrnut, i gdjegod se ljudima još može pomoći On će im pomoći, pod uvjetom da su voljni. I Bog će podučiti mnoge sluge da govore u skladu sa Njegovom voljom gdje se to tiče širenja Njegovih učenja i obaviještavanja ljudi o nadolazećem događaju. Vjerska borba je neizbježna i vodit će se kao nikada prije. I što snažnije ljudi budu prianjali uz njihovu vjeru to će neprijatelj brutalnije prosljediti da bi ju potpuno uništio. Ali vjernici imaju veliku snagu također i mogu puno izdržati, budući će im Bog Osobno dati snagu, budući ih On snaži sa Svojom Riječju i budući će On uvijek biti sa onima koji brane Njega i vjeru pred svijetom. Vi trebate reći ljudima o ovome unaprijed, vi ih trebate obavijestiti o nadolazećoj vjerskoj borbi, vi im trebate reći o snazi vjere i snazi vjernika čiji je vođa u borbi protiv svijeta Isus Krist Osobno… I mnogi će se sa protivničke strane pridružiti, mnogi će postati vjerni napomol stvari koje se događaju… Jer Bog Osobno će djelovati kroz Njegove sluge na Zemlji kako bi spasio što Mu se neće potpuno suprotstaviti.  AMEN

Bertha Dudde, br. 5779, 30 Rujan 1953

VJERSKA BORBA…

Pred vama još leži vjerska borba i Ja vas želim naći pripremljene za ovu borbu… Iz ovog razloga Moja je velika briga prethodno osnažiti vašu vjeru i upoznati vas sa znanjem koje vam u cjelosti objašnjava što leži pred vama, što će se još dogoditi prije kraja. Vi morate vjerovati u ovaj kraj tako da također možete razumjeti sve, tako da ćete također razumjeti vjersku borbu, koja je izuzetno značajna za svaku pojedinačnu osobu. To neće jednostavno biti borba koja će rezultirati u pobjedi za jednu ili drugu od borbenih sila nakon izvjesnog vremenskog perioda… To će biti borba koju će Sotonini sljedbenici voditi protiv Boga (2 Solunjanima 2:4)… borba koja neće uključivati zemaljska vlasništva nego duhovno bogatstvo, borba u kojoj duše moraju odlučiti koju stranu žele poduprijeti, premda će ljudi također biti nepovoljno afektirani na jedan zemaljski način, ipak jedino će duša trijumfirati ili izgubiti, i prema tome posljedica borbe će se protezati do u vječnost… I prema tome Ja ću prije učiniti štogod mogu kako bi pripremio ljude za ovu borbu, kako bi ih osnažio i nadahnuo sa odvažnošću uvjerenja… Ja ću nastojati uvećati vojsku mojih sljedbenika, ne zato što želim pobijediti nego zato što želim da uberu plodove pobjede sami, jer Ja ne želim da oni propadnu, da iznova postanu porobljeni od strane Mojega protivnika (Sotone) te da ostanu zatočeni opet jedno beskrajno dugo vrijeme (Knjižica br. 44)… Trenutno vi ljudi obraćate malo pažnje na vjeru, vi ste radije indiferentni spram onoga što je važno… spram duhovnog stremljenja… vi najprije morate biti prodrmani kako bi formirali ozbiljno mišljenje u svezi vjere… A to će se dogoditi čim izbije vjerska borba, jer onda će od svakoga biti zahtjevano da Me prizna pred svijetom ili da Me zaniječe, da Me se odrekne/napusti. I jedino onda ćete vi ustati za Mene (u smislu: zagovarati me, istupiti u Moju korist), ako ste savjesni, ili Me napustiti bez oklijevanja… poradi zemaljskih prednosti… A pošto je kraj vrlo blizu, ova je odluka nužna, ne preda Mnom, budući Ja znam vašu volju; međutim, vi ćete biti ohrabreni razmišljati o njoj još jednom budući vi to nećete napraviti sami od sebe ukoliko niste prisiljeni to napraviti od strane zemaljskih vlasti… Nekolicina doista postoji koji će njoj posvetiti vrijeme i koji će, prema tome, također primiti Moju očiglednu pomoć time što će im biti olakšano da razumiju, ipak njih je jedino nekolicina, i budući bi Ja želio povećati njihov broj Ja ću im dopustiti da upozore na kraj… Ipak tih nekoliko će jedva pronaći vjerovanje, jer oni koji duhovno ne streme neće uzeti u obzir kraj ove Zemlje kao moguć, ipak očitovanja posljednjih dana neće podbaciti impresionirati i dalje neodlučne koji bi mogli postati obazrivi i povratiti se vjeri ako su podučeni ispravno. Ispravna i istinska poduka može voditi do velikog uspjeha gdje su iskvarene religijske doktrine prouzročile otpadništvo od vjere, gdje ljudi nisu ne-voljni vjerovati nego su uvrijeđeni obmanjujućim učenjima. Oni mogu biti iznova pridobijeni za Mene i Moje kraljevstvo, i poradi ovih nekoliko će se još mnogi znaci pojaviti koji će nagovijestiti skori kraj i koji neće ostati bez učinka na njih. Ispravna odluka vjere će biti donešena jedino ako takva snaga vjere postoji koja prihvaća sve duhovne nepogodnosti koje rezultiraju iz nje, jer ljudsko biće sa ispravnim shvaćanjem zna o čemu se radi i rado će dati što mu je oduzeto da ne bi doveo u opasnost život duše. To je konačna proba volje na ovoj Zemlji;…

Bertha Dudde, br. 0754, 24 Siječanj 1939

 

TRO-GODIŠNJI TEST VJERE… KRŠĆANSTVO…

Svaki zadatak uključuje izvjesno obvezivanje/predanost i zemaljsko dijete treba uvijek energično stremiti ovome udovoljiti a ne dozvoliti osrednjosti da ugmiže budući rad poput ovoga zahtjeva veliku posvećenost/privrženost i pre-golem je da bi se poredio sa dnevnim rutinskim radom. I stoga si savjetovana da posvetiš svu svoju volju i revnost ovom radu da ne bi trpjela nikakva gubitka naračun trivijalnosti. A sada započni:

Biti će potrebne cijele tri godine za Kršćanstvo u cjelini da prođe svoj test vjere, da ili postane snažno unutar sebe ili da potpuno napusti svoju vjeru u Isusa Krista kao Spasitelja svijeta… I tijekom ove tri godine jasno razdvajanje će biti izrazito primjetno budući svijet i njegovi sljedbenici nastoje postići totalno razdvajanje od vjere, dok se drugi sjedinjuju sve više čvrsto i sebe posvećuju sve dublje njihovom Spasitelju i Iskupitelju. Potonje stado će doista biti puno manje i iz ovog razloga velika nevolja mora još zadesiti svijet da bi spasila što još nije potpuno vezano od strane Sotone. Veliko društvo onih koji niječu Gospoda se približava užasnom vremenu. Gospod je bez milosrđa kada se na Njegove Riječi i savjet više ne obraća pažnja te im se ruga i podsmjehuje. Od vitalne je važnosti shvatiti kako Gospod opetovano želi pristupiti ljudskom biću sa Ljubavlju i dobrotom i da se On susreće sa sve više otvrdnutim srcima… da se Njegova namjera uvijek tiče povratka Njegove pale djece i nije shvaćena, ostavljajući tako samo jedan način da se omekšaju njihova srca, i sva bi blagost i milosrđe bili uzaludni, budući su ovi ignorirani. Ljudska bića se mogu jedino povratiti njihovom Stvoritelju putem mnogo tuge i patnje, pa čak i onda to mora doći iz srca budući Gospod ne zamjećuje prazne molitve, i nakon toga će biti drugo razdvajanje koje još može prevariti neupućene u konačni čas. Srdačni uzdah spram Oca beskonačnosti je dovoljan da dijete izbavi iz najsmrtonosnije opasnosti… (Joel 2:32) Ali oni koji ne mole u duhu i Istini će zazivati uzalud kako se njihov poziv ne može uslišiti/čuti; i stoga neće ih biti mnogo koji će priznavati/potvrditi njihov odnos sa Ocem u posljednji čas, ali za nekolicinu će to doista biti blagoslov.  AMEN

‘Pokazat ću znamenja na nebu i zemlji, krv i oganj i stupove dima.” Sunce će se prometnut’ u tminu a mjesec u krv, prije nego svane Jehovin (tj. Sudnji) Dan, velik i strašan. Svi što prizivaju ime Jehovino spašeni će biti.’ Joel 2:30-32

… odluka da se Mene prizna pred svijetom bez obzira na zemaljske posljedice će odlučiti vašu sudbinu u vječnosti.  Jedino snažna i uvjerena vjera će proći ovu konačnu probu, jedino snažna i uvjerena vjera će stajati čvrsto sve do kraja.  AMEN

Bertha Dudde, br. 6089, 25 Listopad 1954

BORBA SA MAČEM JEZIKA…

(Matej 10:19, 20)

Što ćete trebati reći će vam biti dano u taj čas… Ovo su Riječi koje Sam izgovorio na Zemlji u predviđanju nevolje koju ćete doživjeti prije kraja kada ćete morati biti odgovorni zemaljskoj vlasti, kada morate opravdati vaše razmišljanje i djelovanja i od vas se zahtjeva da Me se odreknete… Onda ne budite uzbunjeni i ne razmišljajte tjeskobno što ćete reći, nego recite iskreno/otvoreno i hrabro što vam je dano za reći… Jer Moj će Duh intervenirati i postavit će Riječi u vaša usta, primjerene za one koji će vas tražiti govoriti. Ja ću pomoći svima onima koji Meni žele ostati vjerni i dati im snagu da pruže otpor. I sav će strah nestati; vi ćete Me osjetiti i biti puni povjerenja da vas neću napustiti u ovoj krizi… Vi se nećete bojati onih koji vam prijete budući znate kako je Jedan snažniji od ovih i da je taj Jedan na vašoj strani i doista neće dopustiti da vam se dogodi neka nepravda.

Međutim, morati ćete se boriti sa mačem vašeg jezika… Vi ćete morati pobi(ja)ti sve primjedbe i također biti sposobni to napraviti budući niste više vi koji ćete govoriti, nego ću Ja Osobno govoriti kroz vas i Moje će Riječi doista imati željen učinak. Jer nužno je da će oni, također, biti prisiljeni razmisliti, kako čak među ovima ima još slabih i neodlučnih ljudi koji će onda doći do raskrižja i neće znati kojim putem krenuti. Staza će im biti ukazana; ako se oni njom zapute mogu se smatrati blaženima, ali ako ju zanemare njima će teško iznova biti pružena milost da im se obrati lider koji ih pokušava voditi ispravno. Tijekom ovog vremena neće biti drugog načina nego se boriti sa mačem jezika, i što više uvjerljivo Moji predstavnici na Zemlji govore, to će više neprijateljske ljude oni pridobiti. I stoga je Moja volja da se vi onda trebate blisko sjediniti sa Mnom tako da Ja Osobno mogu govoriti kroz vas onima koje još želim zadobiti. Ja znam da će doći vrijeme kada će se najgore moguće stvari dogoditi, kada ćete biti postavljeni pod izuzetan pritisak i stoga ćete sebe morati opravdati… ali prisjetite se onda Mojih Riječi da ne trebate tjeskobno pitati što ćete reći, nego sebe izručite sa potpunim povjerenjem u Mene i Moje djelovanje… I vi ćete govoriti sa mudrošću, tako da nitko od vaših protivnika neće biti sposoban na to odgovoriti… Vi, koji Mi želite služiti, se nemate kojeg neprijatelja plašiti, jer vi se borite za Mene i uz Mene, a Ja ću vas uistinu također voditi u pobjedu. AMEN

Bertha Dudde, br. 4566, 14 Veljače 1949

 

NE PLAŠITE SE ONIH KOJI UBIJAJU TIJELO,

ALI NISU SPOSOBNI UBITI DUŠU…

(Matej 10:28)

Ne plašite se onih koji vas mogu fizički ozlijediti već jedino onoga (Sotone) koji vam može duše povući u bezdan. Ipak vi se čak sa njime možete suočiti odvažno ako Me pozovete na vašu stranu, u slučaju čega on vama neće biti sposoban učiniti ništa budući ćete vi onda imati štit koji vas čini nepobjedivima, time će vaša duša biti zaštićena od sve opasnosti. Svijet će vas, međutim, strašno ugnjetavati i vlasti će vas pokušati uništiti, budući će se oni ustati protiv svega što je odano Meni (2 Solunjanima 2:4) budući oni ne žele priznati Mene kao Gospodara i prema tome zahtjevaju svu moć i štovanje za sebe same jedino. Vi ćete biti strašno ugnjetavani a možete se unatoč tome suočiti sa svakom borbom neustrašeni i bez brige, budući ću Ja ići u borbu sa vama kao vrhovni zapovjednik i boriti se na vašoj strani baš kao što se vi borite na Mojoj strani i u Moje ime. I pobjeda će biti vaša… Učinite sve što možete da bi postigli jednu sve dublju i nepokolebljiviju vjeru, onda ćete vi također izgubiti sav strah od onih koji jedino mogu ubiti tijelo. Ako obratite više pažnje na život vaše duše vi ćete također ostati potpuno neafektirani od strane svega svjetovne prirode, mamljenja/iskušavanja i prijetnji… vi ćete jedino živjeti sukladno Mojoj volji, i ako se potraživanja svjetovnih vlasti suprotstavljaju Mojoj volji, vi ćete ih prepoznati kao Sotonine zagovornike i prestati ih se bojati, jer vaša će vam vjera dati snagu da im se oduprete; onda se vi više nećete strašiti svijeta i njegovih zastupnika nego ćete Me rastuće više podupirati (u borbi baš kao i u prepirkama) kao Jednoga, Kojeg se vi plašite i Ljubite Ga u isto vrijeme.

Svatko tko je slabe vjere će biti uznemiren i također promatrati zemaljske događaje sa brigom; Ja nisam neprestano prisutan ikome slabe vjere. On i dalje obraća previše pažnje na svijet, premda on ne žudi za njime on unatoč tome neće ostati neimpresioniran, on će i dalje okupirati njegov um, on će ga neprestano odvlačiti od duhovnog stremljenja. I on će biti uplašen i pod teškim pritiskom od strane zemaljskih vlasti. Ja bi mu želio pomoći riješiti se ovog straha, Ja bi mu želio uputiti poziv: Vi ćete uvijek pronaći Spasitelja u Meni samo ako imate potpunu vjeru u Moju Ljubav i Moju silu. Ja mogu postići sve, i Ja želim štogod je blagotvorno za vas. Vjerute ovo i znajte da ću Ja uvijek stajati pored vas kada vam prijete Sotonini zagovornici koji vas žele odgurnuti od Mene. I jednom kada ste postali svjesni Mojega prisustva vi ćete izgubiti sav strah i hrabro se suočiti sa neprijateljem. Vi ćete biti snažni zahvaljujući vašoj vjeri u Mene i više se nećete bojati vaše fizičke smrti budući ćete znati kako smrt ne postoji za one koji vjeruju u Mene… da prema tome vaše tijelo može biti ubijeno ali nikada vaša duša, ali da ću Ja također zaštititi vaš fizički život sve dok vaš čas još nije došao.   AMEN

Bertha Dudde, br. 3184, 9 Srpanj 1944

 

BOG DOZVOLJAVA VJERSKU BORBU…

Ljudi će doživjeti ozbiljne psihološke konflikte kao rezultat svjetovnih zakona, i ovo vrijeme nije daleko. Biti će zahtjevano od njih da otvoreno izjave njihovu vjeru, i Bog dozvoljava da se ovo dogodi budući je nužno da ljudi ozbiljno razmisle o pitanju njihova spasenja kojeg su do sada zanemarivali. On im dozvoljava da budu stavljeni pod pritisak od strane zemaljske sile, da dožive ozbiljne poteškoće zbog njihove vjere, tako da trebaju donijeti jasnu odluku u svezi njihova vjerovanja. On dozvoljava svakom ljudskom biću njegovu slobodu, to jest, Bog neće nikoga prisiliti priznati Ga ako nije upozoren od strane njegova unutarnjeg glasa ostati odan Bogu i stoga osjeća unutarnji poriv priznati Ga pred svijetom. Bog će doista dozvoliti ovom unutarnjem glasu i promatraču govoriti gdje i dalje postoji sumnja i ljudsko je biće slabo-voljno. On će pomoći svima onima koji su do sada neodlučni, On će im poslati pobožne ljude i kroz njih dodirnuti njihova srca, On će se približiti svakome u Njegovoj Riječi, u patnji i potrebi; On će im otkriti Sebe, i sa dobrom namjerom prepoznati Boga i ispuniti Njegovu volju ljudsko biće također zna kako treba odlučiti, budući će onda svjetlosna bića, koja brinu za njega, također voditi njegove misli ispravno. Ali mnogi ljudi će odbaciti što bi trebalo biti njihovo najdragocjenije vlasništvo… njihovu vjeru u Isusa Krista kao Božanskog Spasitelja…

Oni će odabrati svijet bez oklijevanja i prouzročiti ozbiljnu patnju njihovoj duši. I Bog ih upozorava unaprijed suočavajući se Osobno sa njima kroz Njegove sluge… podučavajući ih da upoznaju snagu vjere i tako im davajući izvanredni dokaz koji može rezultirati u vjeri ako oni nisu potpuno protivni Bogu. I iz tog razloga On će dozvoliti borbu protiv vjere, On će joj dozvoliti da uzme oblike koji naznačavaju pokvarenost/nemoralnost ljudi budući On Osobno želi govoriti tijekom ovog vremena kako bi spasio one ljude koji trebaju uvjerljivi razlog da bi vjerovali. Prema tome On neće spriječiti zemaljsku silu kada ona otvoreno prosljeđuje protiv ljudi koji priznaju Boga. I onda su ljudi prisiljeni donijeti odluku, i ova je odluka vitalno važna za duše kako će odlučiti sudbinu duše u vječnosti, da li će se ona probuditi u život ili smrt nakon što napusti ovu Zemlju. Da bi pomogao ljudima donijeti ispravnu odluku Bog će unaprijed pokušati učiniti da razumiju, On će pokušati utjecati na njih kroz Njegove zemaljske i duhovne sluge koji će im pomoći ako su nesigurni što trebaju napraviti. Ali On neće forsirati njihovu volju i prema tome je nužno da su ljudi prisiljeni od strane zemaljskih sredstava da donesu odluku tako da je sloboda njihovih djelovanja zagarantirana.  AMEN

Bertha Dudde, br. 1748, 24 Prosinac 1940

 

DUHOVNA PROMJENA… PRIZNAVANJE ISUSA KRISTA…

Svijet može očekivati jednu izvanredno značajnu promjenu razdoblja. Jer dobra će duhovna bića sići na Zemlju i ostvariti radikalnu promjenu razmišljanja posredstvom izvanrednih događaja koji korespondiraju sa Božjom voljom. Borba između različitih škola razmišljanja će se voditi na ogromnoj skali sa rezultatom da će se dogoditi razdvajanje onih koji se prepiru za i protiv Boga. Nikakvi pojedinačni znakovi neće prethoditi ovom vremenu; ljudsko će se biće samo učestalo više upućivati na natprirodne stvari, ono će učinkovito biti motivirano razmišljati u svezi toga i time biti obavezno formirati mišljenje u svezi pitanja koja nadilaze zemaljske stvari. I onda će on slijediti ovu ili onu školu razmišljanja i postati borac za njegovo gledište. I tako započinje novo vrijeme, vrijeme kada će s jedne strane duhovno prosvjetljenje a s druge strane vrloduboka duhovna tama razdvojiti ljude jedne od drugih… vrijeme, kada će duhovno stremljenje ranijih sebe jasno ukazati u njihovom stavu spram zemaljskih vlasništava, koje osoba čisto svjetovno-usmjerena-uma gorljivo nastoji povećati ali koja će biti prezrena od strane drugih. I onda će čovječanstvo proći kroz promjenu razmišljanja. Duhovni svijet će sebe utjeloviti u Bogu-naklonjenim ljudima koji će biti u stanju vidjeti jasno i čisto i sa potpunim uvjerenjem zastupati što im duhovni svijet dodjeljuje.

Međutim, oni će se morati boriti za njihovu duhovnu slobodu. Oni koji su skloni Bogu će biti izopćeni i predmetom neprestanih prijetnji, jer većina ljudi će biti bezbožna i imati će veliku moć budući su oni bili poduprti od strane vladajuće vlasti. I ipak, pravedni duhovi će pobijediti; oni imaju veliku snagu budući se bore sa oružjem Ljubavi. Novo razdoblje je naumljeno rezultirati u duhovnom napretku, duša treba iz njega izvući supstancijalne koristi, čovječanstvo treba postati više otvoreno spram Istine i dopustiti sebi da bude vođeno više od strane Ljubavi; svjesno stremljenje ka Bogu će karakterizirati ljude koji ustupaju pred moći duhovnih sila; ljudi će uživati spokojnu dispoziciju unatoč vanjskim pritiscima i prividnim preprekama, jer oni znaju kako su na ispravnom putu i prema tome se osijećaju sigurnima i dobro-zaštićenima pod Božanskom zaštitom i time obraćaju manje pažnje na neprijateljstva s ljudske strane. Oni su snažni u vjeri, pouzdani u nadi i moćni u Ljubavi. I oni koji i dalje dvojbe će sebe uzdići na potonjima, jer vrloduboka i živa vjera je više uvjerljiva nego puno pričanja.

Isus se jednom borio na Zemlji za duše i u to vrijeme je, također, započeo period duhovnog stremljenja; u tim danima ljudi su također morali donijeti odluku da priznaju ili zaniječu Isusa Krista. Ovog puta će pitanje isto tako biti jednako odlučujuće. Onda će ljudsko biće morati također odlučiti s obzirom na to da li će priznati Isusa Krista i time Ga ispovijediti pred svijetom ili da li će Ga odbaciti. I odgovor na ovo pitanje će još jednom odlučiti njegov viši razvoj. Jer jedino netko tko Njega prizna će izvući korist iz njegova zemaljskog života za dušu. I Božanska Riječ mora iznova biti raširena; marljivi učenici moraju još jednom distribuirati Evanđelje kroz svijet, a prethodno tome jedna nevjerojatna količina rada treba biti učinjena u podučavanju tih učenika tako da će oni podučavati sukladno Božanskoj volji. I znakovi nadolazećeg novog perioda se već mogu pronaći u činjenici da ovo Božansko učenje dolazi ljudima direktno odgore, da je njima prema tome dano Kristovo učenje iznova onako neiskvareno kakvo je bilo u Isusovom vremenu na Zemlji, popraćeno čudesima i izvanrednim događajima, jer biti će također čudesa tijekom nadolazećeg vremena koja zamjetno izražavaju Božansku volju, ipak ova čudesa će jedino biti razumljiva onima koji su već doživjeli djelovanje Duha unutar njih samih i koji se stoga sve više intimno pridružuju Isusu Kristu i priznaju Ga pred cijelim svijetom.  AMEN

Bertha Dudde, br. 1762, 2 Siječanj 1941

 

BORBA PROTIV KRISTOVIH UČENJA…

PROGONSTVA ONIH KOJI GA PRIZNAJU…

Neosporivo je bolje priznati pred svijetom pripadnost Kristovoj Crkvi nego biti predmetom protivnikove volje i zanijekati Krista. Jer tkogod je moćan u svijetu unatoč tome nema sile zaustaviti što će Bog na njega poslati. Tkogod niječe Krista, niječe Boga (Matej 10:40), pa čak ako i spomene Njegovo ime kao dokaz njegove vjere… Jer ako je on vrlo-duboko vjeran prepoznati će također Božanstvo Krista, budući on onda ima Ljubav a Ljubav priznaje Isusa Krista kao Sina Božjega i Spasitelja svijeta. Ovaj uvid je rezultat vrloduboke vjere. Međutim, nevjera spriječava ljudsko biće od toga da prepozna Božanstvo Isusa. Prema tome, gdje je Isus Krist odbačen tamo je dokaz nevjere ljudskih bića i takvi ljudi pripadaju svijetu koji se otvoreno suprotstavlja Isusu Kristu. I svijet će zahtjevati odbaciti Ga potpuno, on želi da Njegovo ime više nije spominjano, on želi izbrisati svo sijećanje na Njega i odgojiti naknadne naraštaje u neznanju; on želi uništiti sve što upućuje na Njega i na taj način ugušuje znanje o Njemu i Njegovu djelu. I na taj način izbija borba…

Oni koji Ga slijede će braniti Njegovo ime, ispovijediti Ga svijetu i spremno govoriti u Njegovo ime i o Njegovom učenju… Oni će biti proganjani a ipak strpljivo otrpjeti progonstvo poradi Njegova imena, oni će primiti snagu odgore i što su više napadani to će oni gorljivije proglašavati Njegovo učenje. Božja sila će biti vidljivo sa njima, Njegova ih Ljubav štiti i moćnici svijeta će morati shvatiti kako je njihova moć zaludna/ništavna. Oni će morati priznati veću silu Čiji je rad očigledan. Oni postaju nasilni i sada streme nametnuti njihovu volju pomoću svih sredstava i iz tog razloga će biti kažnjeni od strane Božje ruke… Jer kada se ljudska bića oholo žele boriti protiv Boga Osobno oni su potpuno kontrolirani od strane protivnika (Sotone) i onda će Bog tome stati na kraj… Stoga će doći vrijeme kada su mnogi zakoni  (u smislu, ‘jedan zakon za drugim’) usvojeni i ljudi će biti postavljeni u poziciju da odaberu za ili protiv Krista… Pristalice svijeta će Ga napustiti samih nagrada radi, oni će steći zemaljske prednosti/blagodati i prodati njihovu dušu. I mnogi će odustati od onog što bi trebalo biti njihovo najsvetije vlasništvo… Božanskog Iskupitelja i Spasitelja svijeta… Ipak oni koji trpe progonstvo poradi Njegova imena će biti blaženi tisućerostruko budući će im On Osobno pristupiti i voditi ih u borbu i pobjeda će biti gdje je On Osobno zapovjednik. I čak ako se čini kako bi namjere neprijatelja mogle uspjeti, borba će trajati jedino kratko vrijeme, ali oni koji se bore za Isusovo ime će biti pobjedonosni.  AMEN

Bertha Dudde, br. 3787, 1 Lipanj 1946

 

PRIZNAVANJE ISUSA I NJEGOVOG ČINA SPASENJA…

Postoji veliki rizik da će ljudi odbaciti njihovu vjeru u Isusa Krista, Sina Božjega i Iskupitelja svijeta, a ipak ljudi moraju biti podvrgnuti ovom posljednjem testu vjere, budući je odlučujući za vječnost… Ja Osobno Sam se utjelovio na ovoj Zemlji u Isusu Kristu, Ja Osobno Sam prihvatio raspeće kao ljudsko biće kako bi za čovječanstvo otvorio kapije u vječnost… Ali ljudi su sami zakračunali ove kapije, oni ne prihvaćaju Moj čin Spasenja, oni se njime ne okorištavaju. I prema tome kapije će ostati zatvorene za njih za vječnost, čovjek koji ne priznaje Mene ne može isto tako niti biti priznat od strane Mene da pripada Meni (Matej 10:32, 33). On nije dio Mene sve dok je i dalje predmetom utjecaja Mojega protivnika (Sotone), koji ostaje u taktu sa onima koji ne priznaju Mene i Moj čin Spasenja. Otud oni sebe razdvajaju od Mene i streme spram onoga čija ih je volja porobila i lišila sve svjesnosti. Kraj je blizu i sa njime posljednji Sud… I još jednom Ja pristupam čovječanstvu kao Iskupitelj, Ja pokušavam donijeti duhovnu slobodu, svjetlo i prosvjetljenje ljudima i jedino želim biti priznat kako bi distribuirao blagoslove Mojeg čina Spasenja dušama, tako da oni neće propasti kada dođe Dan Suda. Ja ih želim iskupiti ali oni trebaju sebi dozvoliti biti iskupljenima njihovom vlastitom slobodnom voljom… Stoga oni Me moraju priznati pred svijetom kao Onoga Čija snaga i milost im omogućavaju da postanu blaženi… Oni moraju vjerovati da je Božanstvo bilo u čovjeku Isusu u svoj punini (Kološanima 2:9), da je Ga je Njegova veća od najveće Ljubavi motivirala da trpi i umre u ime Njegovih bližnjih ljudskih bića kako bi od njih odvratio vječnu smrt, koja je neizbježna sudbina svakoga tko ne vjeruje u Njega, koji ne priznaje Njegov čin Spasenja i ne prisvaja blagoslove koje je On stekao kroz raspeće.

I ljudi će morati priznati ovu vjeru pred svijetom, oni će morati otvoreno svjedočiti o Ljubavi Bogo-čovjeka Isusa, budući će davanjem ovog svjedočanstva oni pristajati uz Mene u potpunosti… oni će ukazati svijetu da su oni Moja djeca u Istini koja, uzdignuta od strane Ljubavi Oca, također ispunjavaju Očevu volju… Ova odluka vjere time mora biti donešena, i to će biti teško vrijeme za ljude koji pripadaju Meni a moraju Me javno priznati. Ali tkogod ima volju to učiniti također ima snagu, koja će mu biti dana u izobilju, kako Sam obećao… Jer Ja Osobno Sam sa Mojim Vlastitima, a Moji Vlastiti su oni koji streme spram Mene, koji streme doseći Me, koji Me zazivaju u duhu i Istini (Ivan 4:24), koji žive sa Ljubavlju i nastoje ispuniti Moju volju. I prema tome oni ne trebaju brinuti u svezi nadolazeće vjerske borbe. Ona se mora dogoditi ljudima tako da će se oni ozbiljno odlučiti u svezi problema kojemu se dosada pridavalo malo pažnje… Oni moraju odlučiti za ili protiv Mene, budući svatko tko priznaje Sina također priznaje Oca, i svatko tko odbacuje Sina također odbacuje Oca (1 Ivanova 2:23). Ja, međutim, Sam Onaj Koji je Sebe žrtvovao u ime čovječanstva…. Jer Ja Sam bio u ljudskom biću Isusu u svoj punini (Kološanima 2:9), Ja Osobno Sam sišao na Zemlju kako bi iskupio čovječanstvo od krivnje grijeha i njezinih posljedica. Prema tome, svatko tko vjeruje u Mene ne može odbaciti Isusa Krista, jer On i Ja Smo Jedno (Ivan 10:30), i svatko tko daje svjedočanstvo za Njega svjedoči za Mene.   AMEN

Bertha Dudde, 11 Listopad 1964, br. 8866

 

PRIZNAVANJE ISUSA… POSLJEDNJA ODLUKA VJERE

Ovisi o vašoj slobodnoj odluci volje da li će se nakon smrti vašeg tijela vrata u svjetlosnu vječnost otvoriti za vas, ovisi o tome da li ćete ostvariti tako prisnu vezu sa Mnom da priznajete vašeg Boga i Iskupitelja, da Me prepoznajete kao Spasitelja od grijeha i smrti i sebe u potpunosti predajete Meni… i tako Mene Samog više ne možete odvojiti od Isusa (Ivan 10:30), da svu svoju krivnju donosite k Meni pod Križ i tražite od Mene oprost te krivnje… Ja zaista ne tražim puno od vas sa ciljem da bi vas onda primio u kraljevstvo koje je ispunjeno svjetlom… Ja jedino želim vaše priznavanje Isusa, Koji se spustio na Zemlju kao Sin Božji i postao Moja izvanjska čahura (ili ‘Moj izvanjski omotač’) tako da bi Mi omogućio da vam postanem vidljiv (Ivan 1:18; Kološanima 1:15; 2 Korinćanima 4:4)… Ja ne tražim puno a ipak vi nalazite tako teškim zadobiti/postići nebesko kraljevstvo pošto se morate boriti protiv ponosa, sebičnosti i svih loših navika koje su znakovi da i dalje pripadate Mojem neprijatelju, koji je prenio sve te poroke i loše navike na vas tako da ste postali istomišljenici i sebe udaljili od Mene neizmjerno. I većinom te loše navike i dalje postoje u vama kada živite kao ljudska bića na Zemlji, ali sa Isusovom pomoći vi ih lako možete odbaciti/izbaciti, jer On je zadobio snažniju vjeru umjesto vas, time za vas nije nemoguće osloboditi se od tih loših navika.

Ali onda opet ovisi o tome kome ćete vi darovati vašu volju, i to jedino će odrediti vašu sudbinu u vječnosti. Znanje o Spasenju putem Isusa je samo jako slabo ovih dana, samo nekolicina vjeruju u djelo Spasenja i sebe potpuno predaju Meni u Njemu, koji koriste blagoslove postignute na Križu i žele osloboditi sebe od sve krivnje… Ali oni će zasigurno pronaći iskupljenje i biti će u stanju ući kroz kapije u blistavo zračeće svjetlo Mojeg kraljevstva. Ja neprestano govorim ljudima i objašnjavam im što je najvažnije, što moraju znati… o djelu Spasenja Isusa Krista… Međutim, činjenica da većina ljudi drži svoje uši zatvorene, da im se jedva jedna jedina duhovna Riječ može reći, je djelo Moga Neprijatelja (Sotone), koji će u posljednjim danima poduzeti sve napore da bi još uvijek zaveo one slabe vjere, predstavljajući im sve kao mit u kojeg više nitko ne vjeruje.

I opet, Ja vas jedino mogu opominjati da ostvarite iskrenu vezu sa Mnom, vašim Bogom i Stvoriteljem, i da unutar sebe tražite svjetlo koje ću Ja zapaliti u svakome od vas samo ako imate iskrenu žudnju da proniknete u Istinu (= u smislu, ‘temeljno istražite što je Istina’). Onda ćete također primiti prosvjetljenje o Isusu Kristu i Njegovom djelu Spasenja i više nećete biti nevjernici. Ali pokušajte postići ovo prosvjetljenje prije nego započnu bitke vjere, jer onda će se od vas zahtjevati da se odlučite za ili protiv Mene. Onda ćete morati stajati čvrsto i morali ste već zadobiti mnogo znanja o tome da se ne bi morali bojati nikakvih proturječja, da možete stajati za Njega i Njegovo djelo Spasenja sa potpunim uvjerenjem… Ipak ovog vremena se trebaju bojati svi oni čija je vjera još tako slaba da će biti dovoljan samo mali udar da je se u potpunosti odreknu… I to će biti posljednja odluka vjere koja mora biti donešena prije kraja… I onda će postati očigledno koliko njih će zaboraviti svoju vjeru i koliko ljudi će biti izgubljeno i morat će se približiti novom prognanstvu pošto više nema izlaza. Prema tome Ja uvijek jedino mogu govoriti, unaprijed vam dati na znanje kakva vas sudbina očekuje i savjetovati/opominjati sve ljude da ustanove iskreniju vezu  sa Mnom, koji Me još nisu u potpunosti napustili/odbacili i također znaju o Božanskom Iskupitelju čak i ako im nedostaje vjera… Ali Moje je najozbiljnije nastojanje da ih uvedem u vjeru, da im opišem blagoslove djela Spasenja i opomenem ih da se dokopaju istinskog svjetla u svezi njega, koje ću Ja rado zapaliti u njima tako da oni, također, pronađu iskupljenje od grijeha i smrti. AMEN

Bertha Dudde, br. 5028, 25 Prosinac 1950

 

VJERSKA BORBA – OGROMNA NEVOLJA –

PRIZNAVANJE KRISTA… SPASITELJ…

Ostanite u neprestanoj vjeri u vašeg Boga i Oca, Stvoritelja Neba i Zemlje i Vladara duhovnog kraljevstva u Sili i Slavi… ostanite u vjeri u Njega čak u najvećoj nevolji i priznajte Ga pred svijetom… Ovo je zahtjevano od vas ljudi i potrebuje mnogo snage, posebice tijekom posljednjih dana prije kraja. I jedino oni ljudi će izdržati koji za to zahtjevaju snagu od Mene i neprestano ju prihvaćaju kroz Moju Riječ. Svi vi ćete još upasti u velike poteškoće, biti ćete postavljeni pod puno zemaljskog i duhovnog pritiska da promijenite vaš um i zaniječete Me. Čak vi, koji ste vjerni, ćete još morati proći testove volje, premda su oni od vas očekivani više poradi vaših bližnjih ljudskih bića nego poradi vas samih. Vi ćete uspjeti iz-boriti se budući vi već imate puno snage, budući ste vi u kontaktu sa Mnom i nećete obustaviti ovaj kontakt, jer Ja vas držim sa Mojom Ljubavlju koju vi osjećate i uzvraćate sa svim vašim srcem. Unatoč tome, vi ne možete biti pošteđeni ovih testova volje, naposlijetku, vaša je postojanost naumljena učiniti da vaša bližnja ljudska bića shvate odakle vi primate snagu i koliko je ona učinkovita budući vi vjerujete u Mene. Biti će kao kada Sam Ja došao na svijet, gdje je čak i vjera u Mene nedostajala u onih koji su bili smatrani kako su učitelji njihovih bližnjih a koji su, kroz njihov način života, odavali njihovu plitku vjeru u Boga Ljubavi, svemoći i mudrosti.

Isti nedostatak vjere će biti u ljudima sada (Luka 18:8) i oni koji su odlučni da ih natjeraju da potpuno zaniječu Boga će to otkriti laganim i susrest će se sa malo otpora, budući je ljudska vjera beživotna jer oni žive bez Ljubavi. Oni ne vjeruju u Boga i Stvoritelja vječnosti a čak još manje u Božanskog Iskupitelja, Isusa Krista, u Njegov čin Spasenja i prema tome su pod kontrolom onoga (Sotone) koji želi otrgnuti duše od Mene zauvijek. On neće uspjeti jer Moja Ljubav neće ostaviti čak ni najniže pale duše. I prema tome Ja dozvoljavam Sotoni da čini što god može zamisliti u njegovoj mržnji i obmani… Ja to dozvoljavam budući želim započeti novi period spasenja čim više nema nade da će se ljudi promijeniti na ovoj Zemlji. I stoga će on divljati sve dok ne ode predaleko, i vi ljudi ćete doživjeti posljedice i punu silu njegove mržnje, jer on će se boriti protiv onih od vas koji pripadate Meni i voditi brutalnu borbu.

Unatoč tome, vi trebate neustrašivo očekivati ovo vrijeme, jer Ja ću, također, djelovati izvanredno, ali sa Ljubavlju a ne mržnjom. I Ljubav će trijumfirati, Ja ću vam doći kao vaš Spasitelj kada ste u najvećoj muci/patnji, ali Ja predskazujem ovu nevolju opet i iznova tako da se nećete kolebati u vašoj vjeri nego shvatiti da će se sve odviti što Sam vam nagovijestio kroz vidjeoce i proroke, kroz Moje učenike posljednjih dana, koji rade u Moje ime kako bi vam dostavili snagu i utjehu kada ste u očajnim situacijama. Ja Osobno ću vam uvijek biti blizu i ova izvjesnost će vam dati snagu, i vi ćete prevladati do kraja čak u najtvrđoj vjerskoj borbi, Ja ću se boriti na vašoj strani i pobjeda će biti vaša.  AMEN

Bertha Dudde, br. 8727, 16 Siječanj 1964

 

JAVNO PRIZNAVANJE TIJEKOM VJERSKE BORBE…

Pred vas, koji ćete doživjeti vrijeme vjerske borbe, će biti postavljeni veliki zahtjevi kada ćete morati odlučiti za ili protiv Mene… Jer vi ćete se morati javno izjasniti, a to znači da ćete vi trebati ili zanijekati Me potpuno ili istupiti za Mene (ili ‘braniti Me’) sa uvjerenjem. I vi ćete biti prisiljeni brutalnim zakonima da donesete odluku, koje/čega ćete se plašiti ako vaša vjera u Mene nije dovoljno snažna tako da ćete jedino uvijek ostati uz Mene sa potpunim povjerenjem, i Ja neću razočarati vašu vjeru. Baš ova vjerska borba će i dalje morati biti vođena prije kraja, budući će se jedino onda dogoditi razdvajanje koza od ovaca (Matej 25:31-46), jer onda će stado Mojih Vlastitih morati izaći na vidjelo koje Moj protivnik neće biti sposoban upravljati (u smislu: vladati nad njima)  budući oni posjeduju živu vjeru i nisu samo Kršćani koji se jedino drže formalnosti, koji će podbaciti u konačnoj borbi. Prisilne mjere neprijatelja će doista biti takve da ljudi vjeruju kako moraju popustiti ako žele nastaviti živjeti… ipak svatko sa živom vjerom zna da je Meni sve moguće, da Ja mogu uvijek uzdržavati/prehraniti ljude van zakona, budući Meni ništa nije nemoguće (Luka 18:27) i budući za vjernika to više nije prisilna vjera. Međutim, vi ne smijete sezati za kompromisom time što ćete vjerovati kako Me možete sačuvati u vašim srcima i zanijekati Me u javnosti, jer Ja Sam zahtjevao da Me priznate pred svijetom tako da ću Ja onda također biti sposoban priznati vas u kraljevstvu onostranog (Matej 10:32, 33).

Moj će protivnik (Sotona) koristiti neobične procedure kako bi Me ukinuo, ili on tako vjeruje, i ovo je vrijeme kada će njemu sva moć biti iznova oduzeta, budući on nju koristi jedino protiv Mene i prekoračuje njegovu ovlast čim Me želi učiniti neučinkovitim… Vi ćete morati prikupiti veliku količinu snage, ipak ova će snaga teći ka Mojim Vlastitima, oni će crpsti snagu iz njihove snažne vjere; oni znaju kako Sam Ja njima prisutan, i ovo uvjerenje će im također omogućiti da otvoreno istupe za Mene i Moje ime. Bez obzira koliko će strašni biti napadi, bez obzira koliko brutalni postupci… sa Mojom potporom vi ćete biti sposobni otrpjeti sve, jer Ja vas neću napustiti, samo ako imate volju ustrajati do kraja. Ja znam što ste vi sposobni podnijeti, i sukladno tome biti ćete okruženi sa Mojim anđelima, koji će vas štititi u ovoj konačnoj borbi…

Bertha Dudde, br. 7440, 29 Listopad 1959

 

ANĐEOSKA ZAŠTITA U VJERSKOJ BORBI…

I bezbrojni će anđeli stajati pored vas tijekom vaše konačne borbe na Zemlji. Vi se ne trebate bojati kada izbije ova borba, jer primit ćete snagu i biti sposobni pružiti otpor koji se od vas zahtjeva u ovoj borbi… Vi ćete Mi ostati vjerni, budući ćete iznutra tako biti prožeti sa snagom da na nijedan način nećete postati plijenom jurišanja vaših neprijatelja, budući Ja znam kako se vaša volja odnosi na Mene, i s obzirom na to da ću Ja poslati Moje anđele da vas zaštite, vi ćete najočiglednije osjećati ovu zaštitu. Borba neće biti lagana, budući će se voditi brutalno i sa fanatičnom revnošću na strani protivnika, ali vi ju nećete osjećati kao takvu budući ćete biti ispunjeni sa duhom jednom kada su akcije poduzete spram svih ljudi koji Me privrženo slijede i također Me otvoreno priznaju u Isusu Kristu. I ova hrabrost uvjerenja će se povećati, i svako novo priznavanje će vas ispuniti sa novom snagom, jer onda ću Ja jasno Sebe otkriti kroz Moj duh, koji će ispuniti svakoga tko Me prizna/ispovijedi pred svijetom. I oni će također znati koje je vrijeme i očekivati će Moj Dolazak dnevno… I ovo će im nastaviti davati snagu da otrpe i da ignoriraju poteškoće. Opet i iznova će oni primiti pomoć s Moje strane i Moji anđeli će ih (za)štit-iti od svih napada od strane protivnika. I sve dok oni stoje pored vas vi nećete biti u opasnosti, jer oni jedino uvijek ispunjavaju Moju volju i sretni su da mogu služiti Meni i vama. Uskoro će doći vrijeme kada će Antikrist sebe ukazati… I vi nemate nikakvu ideju s koje će strane on doći i svi ćete biti iznenađeni. Ali onda će znakovi biti tako očigledni da se vi više nećete varati, vi ćete ga izrazito prepoznati i biti sposobni sebe pripremiti protiv njegove aktivnosti. Ipak prethodno ovome Ja ću još govoriti odgore, vi samo trebate znati da ovo još neće biti kraj vaše misije, da ćete preživjeti ovo vrijeme i onda također primiti snagu da čvrsto stojite u posljednjoj borbi na ovoj Zemlji.

Svatko će osjetiti kome se obraćam kroz ove redove, ali Ja Sam sa svima vama koji Mi želite služiti, jer Ja vas trebam u posljednjim danima vjerske borbe, u vremenu kada se konačna odluka mora donijeti… Ja trebam svih vas da prosvijetlite vaša bližnja ljudska bića s obzirom na to što očekujem od njih… da oni trebaju čvrsto stajati i ne plašiti se, samo ako žele pripadati Meni i ispuniti Moju volju. I kada vas čuju oni će se također ohrabriti i usprotiviti se, što će naknadno protivnika onesposobiti da proslijedi protiv ovih vjernika… On će ih morati pustiti budući će Moji anđeli formirati zaštitni zid oko svih onih koji žele biti i ostaju Moji Vlastiti. Ali borba će eruptirati i to ne samo protiv pojedinačnih vjernika, nego će biti usmjerena protiv svakog duhovnog stremljenja. Međutim, jedino oni sa živom vjerom, koji pripadaju Crkvi koju Sam Ja utemeljio (Matej 16:15-19), će izroniti trijumfalno, jer oni će se boriti pod Mojim stijegom, vođeni i zaštićeni od strane vojske nevidljivih ratnika koji su u službi Meni i pravednosti (2 Kraljevi 6:15-17 J)… dok nije došao Dan kada ću Ja dohvatiti Moje Vlastite i osloboditi ih od krajnje nevolje i ojađenosti… dok ne dođe Dan Suda koji će uskoro slijediti i dokončati svaku zemaljsku i duhovnu borbu.  AMEN

 

Samo nemojte zavaravati sebe u vjerovanju kako Sam Ja zadovoljan kada Me priznate u vašim srcima, jer vi trebate dati dokaz vaše žive vjere u Mene, koji može biti proizveden jedino od strane Mojih Vlastitih čija je vjera oživjela kroz život Ljubavi… Ali ijedan Kršćanin koji samo vrši formalnosti, koji živi bez Ljubavi unatoč činjenici da on pripada crkvenoj organizaciji, će biti bačen u sumnju u svezi njegove prijašnje perspektive i vjere, i on će brzo napustiti ovu vjeru poradi zemaljskih blagodati.

I ovo će biti najveća kušnja koju će ljudi ikada morati izdržati… da će im sva sredstva za život biti uskraćena ako Mi ostanu vjerni… dok će, u drugu ruku, njima sve biti podareno i oni će steći svjetovne blagodati ako Me zaniječu… što neće biti teško za većinu ljudi budući njihova vjera još nije oživjela i prema tome njima sada sve izgleda dvojbeno. Jer Moj protivnik zna kako pobrkati sve duhovne međuodnose, a nedostatak Ljubavi također znači nedostatak shvaćanja/realizacije… I bez dodatnog promišljanja ljudi će odbaciti ono što su do sada posjedovali… mrtvo Kršćanstvo, i više nego ikada okrenuti se spram svijeta koji potpuno nadoknađuje ono što su predali… I onda će se razdvajanje morati dogoditi, jer onda će biti samo dva tabora… potpuno Meni posvećeni ljudi, koji će također uživati Moju očiglednu zaštitu, i sva sila nevjernika koji prianjaju uz Mojega protivnika koji će uskoro doživjeti Posljednji Sud, koji će zaključiti vjersku borbu… Jer Ja ću Osobno doći kako bi dohvatio Moje Vlastite i izvršio transformaciju zemljine površine, što naznačava prognanstvo ljudi (Knjižica br. 44) koji podbace u posljednjoj borbi na ovoj Zemlji.   AMEN

Bertha Dudde, br. 4433, 15 Rujan 1948

KONAČNA BORBA… ISKRENO PRIZNATI KRISTA PRED SVIJETOM…

Rat će biti proglašen svemu što je duhovne prirode tijekom posljednjih dana prije kraja. Po tome ćete prepoznati koji je čas otkucao na svjetovnom satu i da se dan približava svršetku. Onda možete očekivati značajno komešanje/metež kao rezultat rigoroznih mjera poduzetih od strane svjetovnih autoriteta. Biti ćete salijetani sa pitanjima i prijetnjama u svezi vašeg stava spram Krista i vjere općenito. Oni se neće stidjeti da vas motre/prate, od prisluškivanja vaših razgovora i izvest će vas pred sud zbog vaših riječi i djelovanja (Luka 12:11). To je vrijeme kada Me vi morate priznati otvoreno i govoriti bez straha u svezi toga kako razmišljate i osjećate u svezi Mene. Ovo otvoreno ispovijedanje je što Ja zahtjevam kao dokaz vaše pripadnosti Meni (Luka 12:8, 9). Ja Osobno zasigurno znam kako vi razmišljate i osjećate u vašem srcu; unatoč tome, to je konačna borba u kojoj će se dogoditi razdvajanje koza od ovaca. I ova konačna borba se mora otvoreno voditi tako da će sama borba postati očigledna, tako da protivnikova krivnja jasno izroni pred svijetom kako bi natjerala neodlučne u odluku zbog vjerničkog ponašanja baš kao i onog u njihovih neprijatelja. Borba će trajati samo kratko vrijeme i dogodit će se svugdje, premda na različite načine. Bezobzirnost će se uvijek boriti protiv Ljubavi, materijalni će svijet izrugivati i zastrašivati duhovni svijet, dva tabora će biti izrazito prepoznatljiva gdjegod je učenje Krista bilo prihvaćeno i gdje je Božansko učenje Ljubavi što je propovijedano ljudima i što se od njih traži vjerovati. Iz ovog razloga otpadništvo od Mene će biti jasno razlučivo u cijelom svijetu; ali gdje je Kršćansko učenje Ljubavi rasprostranjeno vjerska borba će prosljediti izuzetno okrutno, i to će biti kraj. U ovom vremenu vi ljudi nemate ideju kako će nadolazeći događaji prosljediti i, prema tome, to vama izgleda nevjerojatno; unatoč tome, dogodit će se kako Sam proglasio kroz Moj Duh, i vrijeme je tako blizu da bi vas prepalo kada bi znali dan i čas uništenja… A ipak vi ne trebate brinuti, jer vaša odanost Meni će vam također osigurati Moju potpunu zaštitu i opskrbu bilo svake snage tako da ćete biti sposobni stajati čvrsto, a znanje o tome će vas učiniti uvjerljivima i snažne vjere, tako da ćete preživjeti vrijeme, posebice jer ću Ja skratiti dane (Matej 24:22), tako da ćete postati blaženi.  AMEN

Bertha Dudde, br. 5115, 26 Travanj 1951

VJERSKA BORBA… ISPUNJENJE OBEĆANJA…

Vi ćete sebe također trebati braniti u svijetu koji će vam oponirati i progoniti vas. To će biti početak vremena borbe koju Sam vam nagovijestio i koja će pokrenuti konačnu fazu prije kraja. Vi isto tako nećete primiti nikakvu svjetovnu pomoć, jer oni koji žele pomoći su preslabi ali oni koji su snažniji su protiv vas. Unatoč tome vi ćete imati zaštitu na koju se doista možete osloniti… budući ću Ja Osobno biti sa vama i dati vam snagu da prevladate u najtežoj borbi. Svatko tko Me samo zazove će doživjeti Moje prisustvo, jer Ja neću napustiti Moje Vlastite, premda ću dozvoliti ljudima da se jedni sa drugima suoče u borbi. Ova konačna vjerska borba mora biti vidljiva budući duhovi trebaju biti razdvojeni… budući se razdvajanje mora dogoditi između Mojih sljedbenika i sljedbenika protivnika, i čak najzadnji ljudi moraju donijeti odluku, koji su se do sada stidjeli jednog otvorenog priznavanja poradi slabosti vjere ili straha. Oni će se ojunačiti na vidiku snažne vjere prikazane od strane Mojih Vlastitih, ukoliko potpuno ne otpadnu poradi svjetovnih probitaka/blagodati koje Moji Vlastiti moraju napustiti poradi njihove vjere. Ova će se odluka jedino ticati unutarnjeg života pojedinca, ipak je utoliko značajna budući će ova odluka također afektirati zemaljski život i, prema tome, mnogi će ljudi podbaciti. Jer svatko tko i dalje vrednuje svijet previše, svatko tko ljubi njegov život na Zemlji, tko i dalje obraća previše pažnje na njegov fizički komfor, će teško biti sposoban prevladati budući će svatko morati odustati od svega ako se ne žele odreći njihove vjere u Mene i Moj čin Spasenja. Mnogi će otpasti od vjere budući će Me oni morati priznati otvoreno. Ali svatko tko poznaje Istinu, svatko sa naprednim znanjem, svatko kome je njegov život Ljubavi također osigurao Moju snagu, će ostati vjeran Meni sve do kraja, on će Me slobodno i hrabro priznati, on će govoriti namjesto Mene i čak još biti sposoban uvjeriti one koji su slabi u vjeri a ipak su dobre volje… I unatoč najveće nevolje nametnute mu od strane neprijateljà (ovo u množini) on neće osjećati tegobu toliko puno budući ću Ja stajati pored njega i osigurati mu sve što potrebuje za tijelo i dušu. Neprijatelji neće biti u stanju ozlijediti nikoga tko postavi njegovo potpuno povjerenje u Mene, jer što mu oni oduzmu Ja ću mu povratiti u drugačijem obliku, ipak uvijek na način da će on živjeti sve dok ga Ja i dalje potrebujem na ovoj Zemlji. I Moje malo stado će svjedočiti o Kraljevstvu Božjem i Njegovoj sili sve do kraja… i Moja obećanja će se obistiniti tako da će snažna vjera biti sposobna ostvariti sve i da će Moji vlastiti primiti ono za što su apelirali u ovoj vjeri. To će biti zamorna borba ali Moji Vlastiti će ju preživjeti, jer oni imaju vrhovnog zapovjednika pored sebe Koji će poraziti svakoga neprijatelja, i svatko tko pripada Njegovu taboru će biti pobjedonosan i ne treba se više plašiti nijednog protivnika jednom kada je došao kraj, Sudnji Dan, koji će razdvojiti pravedne od nepravednih, dobre od loših, Moje Vlastite od sljedbenika Sotone… Dan kada će svačija nagrada biti u skladu sa njegovim djelima (Otkrovenje 22:12).  AMEN

 

*U svezi javne odluke za ili protiv Isusa Krista o kojoj govori ovo poglavlje, obavezno još pogledajte što je rečeno u Tematskoj Knjižici br. 37, ‘Rad u Vinogradu Gospodnjem u Posljednjim Danima – III’, u poglavlju ‘Javno priznavanje Isusa Krista će biti od iznimne važnosti…’ (str. 30-34)

Bertha Dudde, br. 8017, 13 Listopad 1961

 

NIZAK DUHOVNI NIVO… TEST VJERE… BORBA… UZNEŠENJE…

Moji će vlastiti, također, trebati trpjeti nevolje budući će njihova vjera postati rastuće snažnija kada ću ih, opet i iznova, Ja izvesti iz njihove teške situacije. Jer oni će ustrajati do kraja i stoga potrebuju snažnu i nepokolebljivu vjeru iz koje će onda crpsti snagu za njihov otpor. Borba protiv vjere će doći posljednja ali će ova biti brutalno vođena… Živa će vjera, međutim, njoj pružiti otpor, jer onda ćete biti tako blisko sjedinjeni sa Mnom da se nećete ničega bojati, bez obzira što će neprijatelj napraviti kako bi vas srušio. Snažna vjera je živa veza sa Mnom… Onda Ja više neću biti udaljeni Bog za vas nego ću biti vaš Otac Koji je sa Njegovim djetetom, koje prema tome više ne može biti tjeskobno budući za sebe zna kako je sigurno pod Njegovom zaštitom. Ovo će onda biti dokaz tko pripada Mojoj Crkvi, koju Sam Osobno utemeljio… čija je vjera poput Petrove, vjera koja se ne koleba bez obzira koliko je juriša poduzeto (Matej 16:18)… To će biti dokaz tko je blisko sjedinjen sa Mnom, tko poznaje Istinu i prema tome također Moj vječni plan Spasenja. I oni će se neustrašivo suočiti sa svime što će biti napravljeno protiv njih. Vi, koji ste Moji Vlastiti, ćete prepoznati sve jasnije kako kraj nije daleko, i vi trebate također promatrati svijet sa otvorenim očima; onda ćete prepoznati nizak duhovni stupanj koji više ne može potonuti imalo niže što je razlog da je kraj nužan.

Međutim, Dan je bio odlučen od vječnosti i definitivno će biti ispoštovan. Ipak ljudi će skeptično htjeti odbaciti vaša proglašenja, oni će vas jedva slušati kada ih opominjete i upozoravate, oni će praviti planove za budućnost i neće htjeti odustati od njih, oni će jedino uvijek razmišljati na čisto zemaljski način i neće obraćati pažnju na duhovne prijekore… I prema tome oni će biti uhvaćeni na iznenađenje nadolazećim događajem i također će doživjeti kraj nepripremljeni ukoliko im Moj konačni poziv na buđenje još ne omogući pronaći Me i promijeniti njihov način života. I napomol svih ovih događaja vi, koji jeste i želite ostati Moji Vlastiti, ćete morati biti pripremljeni unaprijed. Vaša se vjera ne smije započeti kolebati; vi morate biti čvrsti poput stijene… I Ja vam želim pomoći steći ovu vjeru dozvoljavajući vam doživjeti Moju pomoć sve više očigledno kada ste u velikoj nevolji. Ja vas doista neću ostaviti budući ste vi sebe izručili Meni i želite Mi biti u službi. Ali Ja također znam kakvi će zahtjevi još biti postavljeni pred vas u posljednjim danima i Ja vas želim pripremiti tako da možete djelovati pravedno u odnosu na sve, da ćete imati snagu vjere na vašem raspolaganju koja je vaša jakost/odvažnost bez obzira što se dogodilo. Štogod vam nedostaje i dalje potrebuje Moju pomoć; svatko od vas i dalje mora biti podučen od strane Mene budući je Moja volja da ćete ustrajati, da ćete dokazati sebe u svim kušnjama, da ćete doći k Meni u svakoj nevolji i vjerno se oslanjati na Mene i Moju pomoć… Opet i iznova će vam biti dozvoljeno doživjeti Me, opet i iznova vi morate osjetiti Moju Ljubav i moć, Ja vam želim biti prisutan u svako vrijeme tako da vaša veza sa Mnom raste sve snažnija, i onda vi više nećete biti u opasnosti pogriješiti, jer Ja ću vas držati (u smislu: ‘neću ispustiti’) i štititi od Mojeg protivnika, bez obzira koje su njegove akcije protiv vas. Posljednja vjerska borba na ovoj Zemlji će biti kratka budući ću Ja Osobno skratiti dane poradi odabranih (Matej 24:22)… Ali ona će se neopozivo dogoditi, naposlijetku to je stvar konačnog razdvajanja ovaca od koza… Moji Vlastiti će morati otvoreno svjedočiti za Mene pred svijetom, i oni će doista imati snage dati ovo javno priznanje, budući se u svjesnosti o Mojem prisustvu oni neće bojati protivnika… i budući će se suočiti sa njime sa obiljem snage i neće se bojati govoriti kada je priznavanje od njih zahtjevano. I čak ako onda izgleda kao da protivnik (Sotona) pobjeđuje… on vas neće biti sposoban ubiti jer Ja Osobno ću doći na oblacima… Ja Osobno ću vas izbaviti iz krajnje nevolje, Ja ću podignuti Moje Vlastite ka Meni i ograničiti Mojeg protivnika iznova za jedno dugo vrijeme (Otkrovenje 20:2)… Ja ću dokončati njegovu aktivnost… Ja ću podignuti Moje Vlastite gore do neba i onda ostvariti čin transformacije Zemlje, tako da novi period Spasenja može započeti i proces razvoja duhovnih bića će se biti u stanju nastaviti sukladno vječnom planu Spasenja.  AMEN

Bertha Dudde, br. 8090, 29 Siječanj 1962

 

VJERSKA BORBA… NEVOLJA… UZNEŠENJE…

I sljedbenici Mojega protivnika (Sotone) će vas progoniti budući će oni prosljediti protiv svakoga tko vjeruje u Mene i Božanskog Iskupitelja Isusa Krista… Ja vas o ovome obaviještavam unaprijed tako da nećete postati prestrašeni i pokolebati se u vašoj vjeri. Jer oni će biti nesposobni ozlijediti vas budući Sam Ja sa vama kao vaše utočište i okrilje i znam kako pomoći svakome sve dok se on okrene ka Meni čim trpi zemaljsku ili duhovnu nevolju… To se mora dogoditi na ovaj način budući je kraj blizu, budući se razdvajanje duhova još mora dogoditi, budući će Me Moji Vlastiti morati priznati pred svijetom kada je ovo priznavanje od njih zahtjevano. Otud sve vi nećete imati ničeg za bojati, vi, koji sebe uračunavate u Moje Vlastite, koji imate živu vjeru u Moju Ljubav i moć i tako ste sjedinjeni sa Mnom da ne poduzimate ni jedan korak bez Mene… koji Me uvijek osijećate sa vama i prema tome ste u miru u Mojem prisustvu, ne plašeći se čak ni vaših neprijatelja, koji ćete se sigurno osjećati teško uznemiravani/mučeni ali čija vjera ne može biti uzdrmana. Ja vas obaviještavam o ovome već sada… Nije još puno vremena pred vama dok će se ovo dogoditi, unatoč tome, Ja ću čuvati dan i čas skrivenim od vas budući to ne bi koristilo vašoj duši ako bi ga znali (Matej 24:36). Ali niti ću vam Ja prestati proglašavati kraj i skretati vašu pažnju na sve što će se još dogoditi prije kraja. Jer na taj način ćete prepoznati koji je čas otkucao na svjetovnom satu, i vi ćete mirno očekivati kraj. Za sada još možete vršiti vaš vinogradarski posao, vi i dalje možete širiti Moje Evanđelje svijetom… Vi i dalje imate izvjesnu količinu slobode koju trebate i sposobni ste koristiti… Ipak vrijeme će proletjeti brzo, i onda vi više nećete biti sposobni raditi otvoreno za Mene i Moje kraljevstvo. Onda vam više neće biti dozvoljeno biti duhovno aktivnima, vi ćete biti prisiljeni povući se i jedino ćete biti sposobni raditi u tajnosti, ali Ja ću vam neprestano osiguravati snagu, jer vi ćete nastaviti čuti Moju Riječ i kroz vas će ona također doseći vaša bližnja ljudska bića, budući Ja štitim Moje sluge i ukazujem im puteve kojima trebaju ići kako bi dopustili Meni Osobno da govorim njihovim bližnjim ljudskim bićima.

I onda se vi trebate jedino uvijek osloniti na Mene, ne krećite ni jednom stazom bez Mene, vi uvijek i zauvijek trebate sebe preporučiti Mojoj zaštiti i povjerljivo očekivati Moju pomoć ako ju potrebujete. Jer Ja ću skratiti dane poradi Mojih Vlastitih (Matej 24:22)… Borba protiv vas, protiv vjernika, će jedino trajati kratko vrijeme budući će biti vođena sa svom brutalnošću i stoga ću joj ja stati na kraj Osobno kada je pravo vrijeme. I tijekom ovog vremena duhovi će se definitivno razdvojiti, jer onda će svaka osoba priznati svojega gospodara, gospodara kojem osjeća kako pripada. Bez obzira na primjedbe koje bi vi ljudi mogli s vremena na vrijeme podići protiv ovih nagovješćivanja… ona će se pretvoriti u stvarnost i svi vi ćete morati donijeti odluku: za Mene ili za njega, koji će vas još jednom uroniti u bezdan… Ipak štogod još može biti napravljeno za vaše izbavljenje će biti učinjeno, i Ja neću ostaviti ni jedan kamen neprevrnutim kako bi oslobodio svakoga od njegove kontrole tko prihvati Moju pomoć… Ipak čovjekova je slobodna volja odlučujuća, i Ja ju ne prisljavam… Ali Ja zahtjevam veliku snagu vjere od Mojih Vlastitih tako da će ustrajati do kraja… Unatoč tome, njihova volja da pripadaju Mojim Vlastitima će im također dati izvanrednu snagu, i što je veća njihova nevolja to će Mi se oni čvršće priljubiti i snažnija će biti njihova vjera, koju Ja zasigurno neću razočarati. I jednom kada je došlo vrijeme kada vi više ne možete raditi otvoreno za Mene i Moje kraljevstvo onda će posljednja faza na ovoj Zemlji započeti, jer onda će se sve brzo dogoditi jedno za drugim, vjerska će borba otvoreno započeti, konačna će odluka biti zahtjevana od strane ljudi, sljedbenici protivnika će nadmašiti jedni druge sa njihovim sramotnim nasrtajima na vjernike… Onda vi, koji pripadate Meni, možete također dnevno očekivati Moj Dolazak, jer Ja ću vas izbaviti iz vaše nevolje tijela i duše, Ja ću vas odvesti sa ove Zemlje, i dogodit će se kako je proglašeno, budući će onda vrijeme biti ispunjeno.  AMEN

Bertha Dudde, br. 7954, 1 Kolovoz 1961

 

BOŽJA ZAŠTITA TIJEKOM VJERSKE BORBE…

Prema tome stojte čvrsto i ne dopustite vašoj vjeri da se koleba, jer Ja, vaš Bog i Otac od vječnosti, je-Sam i ostajem sa vama kada počinje velika vjerska borba putem koje Moj protivnik (Sotona) također želi prouzročiti poraz/propast vas koji ste Moji Vlastiti. Sve poduzeto protiv Mene će uvijek ciljati učiniti Isusa Krista i Njegov čin Spasenja za vas nevjerojatnim (1 Ivanova 2:22; 4:3; 2 Ivanova 1:7)… A činjenica da će Isus Krist biti zanijekan, da će ljudi biti lišeni sve vjere u Njega i da oni neće prema tome imati nikakve mogućnosti otići sa ove Zemlje u iskupljenom stanju treba za vas biti uzeta kao jedan očigledan znak nadolazećeg kraja… Jer Moj protivnik će Mene otvoreno izazvati napadajući Isusa Krista u Kojem Sam Ja postao vidljivi Bog za čovječanstvo (2 Solunjanima 2:4).

I što više intenzivno izbije ova borba to više možete biti uvjereni u Moje prisustvo, jer Ja neću napustiti Moje Vlastite, Ja neću dopustiti Mojemu protivniku da bude pobjedonosan nad onima koji žele biti i jesu Moji Vlastiti. A kada ste tako satjerani u kut postavljenim uvjetom da Me zaniječete kao Božanskog Iskupitelja Isusa Krista… kada morate odabrati između Mene i Mojega protivnika, onda samo postavite svo vaše povjerenje u Mene budući ću vam onda Ja biti bliže nego ikada; Ja Osobno ću se boriti sa vama i vi se ne trebate plašiti Mojega protivnika, jer Moja je moć najviša i zaštiti će vas, bez obzira kako prijeteće poduzimanja protiv vas mogu izgledati. Ali onda vi možete očekivati vaše izbavljenje unutar sati, vi možete računati na Moj Dolazak unutar sati i kraj svijeta, odakle ću vas otkloniti (1 Solunjanima 4:16, 17) na samom vrhuncu nevolje i opasnosti…

Ne postanite nevjerni/neodlučni onda, nego se prisjetite da Sam vam predskazao da ćete vi još morati otrpjeti velike muke poradi vaše vjere… Ipak što je snažnija vaša vjera i više povjerljivo vi ostanete uz Mene, lakša će biti vjerska borba za vas, jer Ja doista imam moć na Mojem raspolaganju odvratiti čak najgore od vas, i Moji Vlastiti će doživjeti Moju Ljubav i moć i prema tome mogu povjerljivo i neustrašivo očekivati ovo vrijeme. Ali ono hoće doći, jer vjernici će potpasti pod napad od strane zemaljskih vlasti i onih koji su porobljeni od strane Mojega protivnika… Moji Vlastiti će morati dati javno svjedočanstvo i ne trebaju biti uplašeni, jer Bog Kojega oni priznaju će također otkriti Njegovu moć i pomoći im u zemaljskoj nevolji i patnji…

Samo budite pripremljeni da će brutalne mjere biti korištene protiv vas, koji želite ostati odani Meni… Ali ne zaboravite da Sam Ja Gospodar nad životom i smrti, nad nebom i Zemljom (Matej 28:18)… i da Ja doista imam sredstva i načine kako izvesti Moje Vlastite iz zemaljske nevolje, čak ako izgleda kako nema izlaza. I kojegod zemaljske stvari vama budu zanijekane… Ja ću vas čudesno nahraniti i utažiti vašu žeđ, jer to je, također, unutar Moje moći, naposlijetku, Ja Sam stvorio nebo i Zemlju, Ja Sam napravio sve zakone sukladno Mojoj volji… I time Ja također mogu ukinuti zakone i prehraniti vas natprirodno… Ja vas također mogu okružiti sa zaštitničkom barijerom, Ja mogu podučiti Moje anđele da formiraju takvu barijeru oko vas…

Vi jedino trebate sebe vjerno povjeriti Meni, vašem Ocu, Koji neće napustiti Njegovu djecu u opasnosti i koji će vas zaštititi od neprijatelja vaše duše, od zemaljskih i duhovnih suparnika… Jer Moja moć i Moja Ljubav je velika… I ovo će se dogoditi u skoroj budućnosti… Ipak prethodno ovome vi ćete i dalje biti predmetom testova vjere ali ovi će vas, također, osnažiti i omogućiti vam da stojite čvrsto u posljednjoj borbi na ovoj Zemlji. I čim se ovaj sukob zapali vi ćete također znati da kraj nije daleko, jer Moj protivnik će jedino voditi rat kratko vrijeme, budući ću Ja poradi Mojih odabranih ljudi skratiti vrijeme (Matej 24:22), Ja ću ga zavezati baš kao i njegove pristalice (Otkrovenje 20:2, 3). Jer vrijeme koje je bilo podareno za njegove aktivnosti na Zemlji je ispunjeno i kraj Zemlje je blizu, kao što je proglašeno u Riječi i Pismu.  AMEN

Bertha Dudde, br. 5285, 31 Prosinac 1951

VJERSKA BORBA… VRIJEME NEVOLJE… SNAGA VJERE…

Vi morate sebe dokazati u vremenu koje je pred vama. Oni od vas koji vjerujete u Mene ćete preživjeti vrijeme nevolje, jer vi ćete se okrenuti ka Meni za pomoć; međutim, bez pomoći ćete naći teškim nositi se sa životom ukoliko ne primite snagu od ispod, od Mojega protivnika (Sotone), koji će poduprijeti svakoga koji je sluga njemu i svijetu. Ipak netko tko pronađe stazu ka Meni, koji Mi se pridruži i moli za Moju pomoć će imati iznenađujuću snagu kako bi otrpio čak najteži događaj ako ga on također afektira poradi njegovih nevjerujućih bližnjih ljudskih bića. Ali on će također ostati vidljivo zaštićen i neozlijeđen, ako je ovo Moja volja, budući je odnos čovjeka sa Mnom onaj djeteta i vjerno očekuje Moju podršku. To će biti neugodna/teška borba, i u zemaljskom i u duhovnom smislu, jer zemaljska će nevolja mučiti također duhovne stremitelje, ipak jedino dok nisu uspostavili srdačan kontakt sa Mnom i snaga Mojeg Duha ga može prožeti. Onda će se on odvažno suočiti sa svakom nevoljom i opasnošću budući će osjećati Moje prisustvo i ništa ga više ne može uplašiti ili deprimirati. Kraj se sve više približava, znaci i naznake postaju sve učestaliji, borba između svjetla i tame postaje povećavajuće više očigledna, radnici u Mojemu vinogradu rade rastuće više marljivo i opasnost izazvana od strane Antikrista, kojoj su vjernici izloženi, postaje povećavajuće više prijeteća. Jer Sotona zna da nije preostalo još puno vremena i njegova će aktivnost biti očigledna u vremenu koje dolazi (Otkrovenje 12:12). Ipak opet i iznova vam skrećem pažnju na njega, tako da se vaša vjera neće pokolebati kada je od vas zahtjevano da Me se odreknete u zamjenu za osigurano svjetovno blagostanje… Ne dopustite sebi biti kušanima, jer ova zamjena bi za vas bila katastrofalna… Ne zaboravite da je kraj blizu i da ništa od svijeta i njegovih vlasništava neće preostati… Ali ako ste prodali dušu Mojemu protivniku za ova vlasništva, vi nećete imati na kraju ništa nego vječno uništenje… vrijeme beskrajnog mučenja i najtežeg zarobljeništva… Radosno i dobrovoljno odustanite od svega što vam je oduzeto ali ostanite Meni vjerni do kraja… vaša će odanost biti kraljevski nagrađena i vama će biti osigurana Moja podrška tijekom nadolazećeg vremena nevolje, tako da ćete biti sposobni otrpjeti sve poteškoće. Pored toga, ovo vrijeme neće dugo trajati… jer Ja ću skratiti dane poradi Mojih Vlastitih (Matej 24:22)… Sve što vam je proglašeno u Riječi i Pismu će se dogoditi brzinskim sljedom… Treba priznati, nevolja će postati gora jednom kada je od vas zatraženo donijeti odluku za ili protiv Mene ali onda možete očekivati Moj Dolazak bilo kojeg dana, onda će se Zemlja približavati njezinom kraju i vaša će nevolja također uskoro završiti, onda će doći vrijeme kada će Moj protivnik i njegovi sljedbenici biti zavezani (Otkrovenje 20:2, 3), kada će tvorevine stare Zemlje biti dezintegrirane i Nova Zemlja će nastati, onda ću Ja doći na oblacima i dohvatiti vas u raj na Novoj Zemlji (1 Solunjanima 4:16, 17)… Onda će sva nevolja biti gotova i vaš život će biti spokojan i sretan.     AMEN

Bertha Dudde, br. 4058, 7 Lipanj 1947

 

TEŠKI ŽIVOTNI UVJETI… BOŽJE VOĐENJE I POMOĆ…

Potpuno drugačiji životni uvjeti će također potrebovati potpuno drugačiji način života i ljudi će sebe naći suočenima sa zadacima koji im se čine nemogućim za ostvariti a ipak moraju biti riješeni budući su vitalni za njihov opstanak. I ovo je kada će Moji Vlastiti morati sebe dokazati, to jest, oni će morati testirati snagu vjere i potpuno povjerljivo čekati na Moju pomoć, i oni (ho)će biti pomognuti. To je vrijeme kada će vrloduboko vjerni ljudi svjedočiti nevjernicima u svezi toga što pobožno ljudsko biće može ostvariti ako vjeruje u Božju pomoć, ako sebe izruči Meni sa vrlodubokom vjerom i povjeri njegovu tešku nevolju Meni u molitvi. Oni će primiti pomoć i njihov će im život postati podnošljiv, premda i dalje vrlo težak. Ipak Ja Sam im također dao obećanje o kojem vas sada želim podsjetiti: da ću Ja skratiti dane poradi Mojih Vlastitih (Matej 24:22). I stoga se čas sve više i više približava kada ću Ja doći na oblacima, i ovaj Moj drugi Dolazak će predstavljati istinsko spasenje za Moje Vlastite koji će sebe naći u smrtnim poteškoćama i potrebuju Moju očiglednu pomoć…

Sve dok oni dalje žive na Zemlji oni će također biti izloženi patnji, to jest, oni neće biti sasvim neosjetljivi što se tiče salijetanja i prijetnji iz svijeta. Ipak snaga njihove vjere će im omogućiti podnijeti svu patnju puno lakše, čak ako će ih tu i tamo ona pogoditi prilično teško. I stoga će se ljudi podijeliti u dva tabora, oni koji ne vjeruju i prema tome imaju malo kontakta sa duhovnim svijetom, i oni čiji kontakt sa Mnom njima znači sve i koji neće započeti ništa bez da su Me najprije zamolili za blagoslov i koji će prema tome također jasno prepoznati Moje vođenje, pošto zbog njihove Ljubavi spram Mene oni takođe osjećaju Moje prisustvo unutar njih a Moje prisustvo uvijek predstavlja snagu i stoga čini lakšim prevladati to što je daleko veći teret za ljude bez Moje snage. I onda će Moji Vlastiti prepoznati jedni druge po njihovoj snazi vjere, oni će se ujediniti i tješiti jedni druge sa dolaskom Gospodnjim (1 Solunjanima 4:18)… Puni nade oni će Me očekivati i čeznuti za Mnom u njihovoj Ljubavi, oni će čvrsto vjerovati u Moj Dolazak, i Ja neću razočarati njihovu vjeru i pomoći ću im gdje je pomoć nužna, i Ja ću doći dohvatiti ih kada nevolja postane nepodnošljiva (1 Solunjanima 4:16, 17), tako da oni neće otpasti od Mene, tako da će ostati čvrsti sve do kraja i biti sposobni ući u raj Nove Zemlje, budući su Mi ostali odani čak u njihovoj najvećoj nevolji.  AMEN